2.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/7


Жалба, подадена на 22 ноември 2012 г. от Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA срещу Решение на Общия съд (четвърти състав), постановено на 11 септември 2012 г. по дело T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Европейска комисия

(Дело C-533/12 P)

2013/C 32/09

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (представители: A. Winckler и F.-C. Laprévote, avocat)

Други страни в производството: Corsica Ferries France SAS, Европейска комисия, Френска република

Искания на жалбоподателя

да се отмени частично постановеното на 11 септември 2012 г. Решение на Общия съд по дело Corsica Ferries France SAS/Европейска комисия, T-565/08, в частта в която е отменен член 1, втора и трета алинея от решение 2009/611/ЕО на Комисията от 8 юли 2008 година относно мерки C 58/02 (ex N 118/02), приведени в действие от Франция в полза на Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1), тъй като i) Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото и явни грешки в преценката при анализа на отрицателната продажна цена от 158 милиона евро, на съвместната и съвпадаща по време вноска в капитала от CGMP, в размер на 8,75 милиона евро и на мерките в помощ на лицата в размер на 38,5 милиона евро; и ii) анализът на Комисията във връзка с остатъка за преструктуриране с окончателен размер от 15,81 милиона евро се основава на неправилна предпоставка,

да бъде осъдено Corsica Ferries да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят повдига четири основания за отмяната на решението на Общия съд.

На първо място, относно отрицателната цена за прехвърлянето, жалбоподателят смята, че Общият съд не само не се е съобразил със свободата на преценка, с която се ползва Комисията при прилагане на теста на частния инвеститор при условията на пазарна икономика, но допуснал и грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на този тест. Общият съд изопачил решението на Комисията и не изпълнил задължението си за мотивиране, като дал тълкуване на теста на частния инвеститор при условията на пазарна икономика, което противоречи на член 345 ДФЕС.

На второ място, във връзка с вноската в капитала, жалбоподателят упреква Общия съд за това, че е изопачил решението на Комисията, като приел, че при преценката си на сходството на инвестиционните условия за съвпадащите по време частни вноски в капитала тя не е взела предвид всички относими елементи.

На трето място във връзка с мерките в помощ на лицата Общият съд не само изопачил решението на Комисията но допуснал и грешка при прилагане на правото, като не изпълнил задължението си за мотивиране относно предимството, от което се твърди, че се възползвало SNCM.

На четвърто място и с оглед на изложеното по-горе, доводите на Общия съд относно остатъка за преструктуриране, изчислен в размер на 15, 81 милиона евро, били неотносими.


(1)  ОВ, L 225, 2009 г., стр. 180.