2006R1033 — HU — 04.12.2012 — 002.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1033/2006/EK RENDELETE

(2006. július 4.)

az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 186, 7.7.2006, p.46)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG 929/2010/EU RENDELETE (2010. október 18.)

  L 273

4

19.10.2010

►M2

A BIZOTTSÁG 923/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 26.)

  L 281

1

13.10.2012

►M3

A BIZOTTSÁG 428/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 8.)

  L 127

23

9.5.2013
▼B

A BIZOTTSÁG 1033/2006/EK RENDELETE

(2006. július 4.)

az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről

(EGT vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) (átjárhatósági rendelet) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 2 ) (keretrendelet) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság és az Európai Szervezet a Légi közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) több tanulmánya rámutatott a légi járatok biztonságos irányításában érintett felek (nevezetesen a légiforgalmi szolgálati egységek, üzemeltetők és pilóták) birtokában lévő repülésiterv-adatok közötti jelentős következetlenségekre. Ezen eltérések hatással lehetnek az európai légiközlekedés-irányítási rendszer biztonságára és hatékonyságára. Továbbá a repülésiterv-adatok nagyobb mértékű összehangoltsága elősegítené a zökkenőmentes forgalmat, támogatná a közlekedéssel kapcsolatos új elgondolásokat különösen a légiforgalmi áramlás-szervezés területén, valamint növelné a biztonság szintjét. Következésképpen megfelelő intézkedéseket kell tenni a repülésiterv-adatok közötti következetlenségek számának csökkentése érdekében.

(2)

Az Eurocontrol az 549/2004/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban megbízást kapott az egységes európai égbolton belül a felszállás előtti szakaszban a repülési tervek követelményeinek kialakítására. Ez a rendelet a megbízás következtében 2005. március 17-én kiadott jelentésen alapul.

(3)

E rendelet területi hatályát a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 3 ) való hivatkozással világosan meg kell határozni.

(4)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) meghatározta azon, a repülési tervek benyújtására, elfogadására és szétosztására vonatkozó eljárásokat, amelyeket hatályba kell léptetni annak érdekében, hogy egységesen alkalmazzák azokat az egységes európai égbolt légterében. Ezen eljárásokat az üzemeltetők, a pilóták, a légiforgalmi szolgálati egységek és a különböző, repülési terveket benyújtók számára kötelező előírásokkal kell kiegészíteni annak biztosítása érdekében, hogy a birtokukban lévő repülési tervek kulcsfontosságú részletei egységesek legyenek a felszállás előtti szakasz végéig mindazon légi járatok esetében, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó légtérből indulnak. Ezeket a kulcselemeket pontosan meg kell határozni.

(5)

Az Eurocontrol felügyeletével létre jött egy, a repülési tervet feldolgozó és szétosztó központosított szolgáltatás, azaz az Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer (a továbbiakban: IFPS). A tagállamok meg kell tegyék a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az IFPS szolgáljon a repülési tervek kulcsfontosságú részleteinek egységességét biztosító információkkal.

(6)

Ha az IFPS-hez nem érkezik be a határos légterekből az e rendelet hatálya alá tartozó légtérbe belépő légi járatokra vonatkozó repülési terv, akkor az ugyanezen légtérből induló légi járatok légiforgalmi szolgálati egységei, üzemeltetői és pilótái birtokában lévő repülésiterv-adatok közötti következetlenségekből eredő kockázatokhoz hasonló kockázatok merülhetnek fel. Ilyen esetekben az efféle kockázatok megelőzése érdekében a légiforgalmi szolgálati egységeknek megfelelő repülési adatokkal kell ellátniuk az IFPS-t.

(7)

A műveletek már létező biztonsági szintjének fenntartása, illetve javítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell azok betartását a veszélyazonosítási, kockázatértékelési és -mérsékelési eljárásokat végző felek által.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével létrehozott egységes égbolttal foglalkozó bizottság (Single Sky Committee) véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet meghatározza a felszállás előtti szakaszban a repülési tervek eljárásainak követelményeit annak biztosítása érdekében, hogy a repülési tervek, az ismétlődő repülési tervek, továbbá az üzemeltetők, a pilóták és a légiforgalmi szolgálati egységek közötti, változásokat érintő kapcsolódó üzenetek következetesek legyenek a Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszeren keresztül, az e rendelet hatálya alá tartozó légtérre vonatkozó légiforgalmi irányítói engedély első kibocsátását megelőző időszakban, illetve más járatoknak az e légtérbe való belépést megelőző időszakban.

(2)  E rendelet alkalmazandó minden, az általános légi forgalomban műveletet végezni szándékozó vagy végző légi járatra az 551/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésében meghatározott légtéren belüli műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően.

(3)  Ez a rendelet alkalmazandó minden, a repülési tervek benyújtásában, módosításában, elfogadásában és kibocsátásában részt vevő félre, nevezetesen:

a) az üzemeltetőkre és a nevükben eljáró képviselőikre;

b) a pilótákra és a nevükben eljáró képviselőikre;

c) a műszer szerinti repülési szabályoknak megfelelően az általános légi forgalom szerinti légi járatoknak szolgáltatást biztosító légiforgalmi szolgálati egységekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)  E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében található meghatározások alkalmazandók.

(2)  Az (1) bekezdésben említett meghatározásokon kívül az alábbi meghatározások alkalmazandók:

1. „repülési terv”: légiforgalmi szolgálati egységek részére légi jármű tervezett repüléséről vagy repülésének egy részéről szolgáltatott meghatározott információ;

2. „felszállás előtti szakasz”: egy repülési terv első benyújtásától a légiforgalmi irányítói engedély első kiadásáig tartó időszak;

3. „ismétlődő repülési terv”: rendszeres jelleggel gyakran előforduló és minden alkalommal megegyező formában működő, egyes járatokra vonatkozó repüléssorozathoz kapcsolódó repülési terv, amelyet a légiforgalmi szolgálati egységek megtartanak és ismétlődő jelleggel felhasználnak;

4. „üzemeltető”: olyan személy, szervezet vagy vállalkozás, amely részt vesz, vagy felajánlja részvételét egy légi közlekedési műveletben;

5. „légiforgalmi szolgálati egység” (a továbbiakban: ATS egység): légiforgalmi szolgáltatások biztosításáért felelős polgári vagy katonai egység;

6. „Integrált Előzetes Repülési Terv Feldolgozó Rendszer” (a továbbiakban: IFPS): olyan, az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózathoz tartozó rendszer, amelyen keresztül egy, a repülési tervek fogadásával, érvényesítésével és szétosztásával foglalkozó központi repüléstervezés-feldolgozó és -szétosztó szolgáltatást biztosítanak az e rendelet hatálya alá tartozó légtérben;

7. „légiforgalmi irányítói engedély” (a továbbiakban: ATC-engedély): légi járműnek légiforgalmi irányító egység által meghatározott feltételek szerinti működési engedélye;

▼M2

8. „IFR”: a műszer szerinti repülési szabályok (instrument flight rules) jelölésére használt rövidítés;

▼B

9. „légiforgalmi irányító egység” (a továbbiakban: ATC egység): értelemszerűen körzeti irányító szolgálat, bevezető irányító egység vagy repülőtéri irányító torony;

10. „a repülési terv kulcsfontosságú részletei”:

a) a légi jármű azonosító jele;

b) indulási repülőtér;

c) becsült indulási dátum;

d) számított fékoldási idő;

e) rendeltetési repülőtér;

f) útvonal a közelkörzeti eljárások kivételével;

g) utazósebesség(ek) és a megkívánt repülési szint(ek);

h) légi jármű típusa és jellemző turbulenciakategóriája;

i) repülési szabályok és a légi járat típusa;

j) a légi jármű felszerelései és a kapcsolódó felszereltségek;

11. „kezdeményező”: repülési tervet vagy bármilyen változásokat érintő kapcsolódó üzenetet az IFPS-hez benyújtó személy vagy szervezet, beleérve a pilótákat, az üzemeltetőket és a nevükben eljáró képviselőket, valamint az ATS-egységet.

12. „előzetes repülési terv”: a kezdeményező által benyújtott első repülési terv és adott esetben annak a felszállás előtti szakasz során kérvényezett és a pilóták, az üzemeltetők, ATS-egység vagy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat által elfogadott változtatásai;

13. „légi jármű azonosító jele”: betűkből, számjegyekből vagy azok kombinációjából álló csoport, amely megegyezik a levegő-föld összeköttetés során használt légijármű-hívójellel vagy annak kódolt változata, és amelyet a légi jármű azonosítására használnak a légiforgalmi szolgálatok föld-föld összeköttetései során;

14. „becsült felszállási dátum”: az a becsült dátum, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

15. „számított fékoldási idő”: az a becsült idő, amikor a légi jármű indulási szándékkal mozgásba jön;

16. „közelkörzeti eljárások”: az ICAO operatív szolgáltatási eljárásaiban (PANS-OPS, 8168, I. kötet, 4. kiadás, 1993. – a 13. módosítással együtt) meghatározott szabvány műszeres indulások és szabvány műszeres megközelítési útvonalak.

3. cikk

Átjárhatóság és teljesítményi követelmények

▼M2

(1)  Az e rendelet mellékletében található rendelkezések alkalmazandók az e rendelet hatálya alá tartozó minden légi járat repülési tervének benyújtására, elfogadására és szétosztására, illetve a repülési terv kulcsfontosságú részleteinek a felszállás előtti szakaszban történő módosítására.

▼B

(2)  A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ha az IFPS megkap egy repülési tervet vagy annak módosítását, ez utóbbi:

a) ellenőrzi a formai és az adatokra vonatkozó megfelelőséget;

b) ellenőrzi a hiánytalanságot és amennyire lehet, a pontosságot;

c) szükség esetén lépéseket tesz a légiforgalmi szolgálatoknál az elfogadása érdekében; továbbá

d) értesíti a kezdeményezőt a repülési terv vagy módosításának elfogadásáról.

(3)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az IFPS értesítse az összes érintett ATS-egységet az elfogadott repülési tervről és minden, a felszállás előtti szakaszban elfogadott, a repülési terv kulcsfontosságú részleteit és a kapcsolódó üzeneteket érintő változásról.

(4)  A kezdeményező – amennyiben nem ő az üzemeltető vagy a pilóta – biztosítja, hogy a repülési terv elfogadásának az IFPS által közölt feltételei vagy e feltételek minden szükséges módosítása a repülési tervet benyújtó üzemeltető vagy pilóta rendelkezésére álljon.

(5)  Az üzemeltető biztosítja, hogy a repülési tervnek és bármely szükséges módosításának elfogadási feltételei az IFPS által a kezdeményezőnek közölt módon részét képezzék a tervezett repülési műveletnek és a pilóta tudomására jussanak.

(6)  Az üzemeltetőnek biztosítania kell a repülési művelet előtt, hogy az előzetes repülési terv megfelelően tükrözze a művelet célját.

(7)  Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé teszik a repülési terv repülési szintre vagy útvonalra vonatkozó kulcsfontosságú elemeinek minden olyan változását, amely hatással lehet a repülés biztonságos lebonyolítására az IFPS-en keresztül előzőleg kapott repülési tervek és a változásokat érintő kapcsolódó üzenetek szempontjából.

Az ATC-egységek a felszállás előtti szakaszban nem módosíthatják, illetve törölhetik a repülési tervet az üzemeltetővel folytatott koordináció nélkül.

(8)  A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az IFPS közöljön minden, a (7) bekezdés első albekezdésében említett, felszállás előtti szakaszban bekövetkező változást a repülési terv kezdeményezőjével.

(9)  Amennyiben az ATS-egységek nem kaptak korábban repülési tervet az IFPS-en keresztül a felelősségi körükbe tartozó légtérbe belépő járatról, az IFPS-en keresztül hozzáférhetővé kell tenniük legalább a légi jármű azonosító jelét, típusát, a felelősségi körükbe tartozó légtérbe való belépés helyét, időpontját és a belépési repülési szintet, valamint a járat útvonalát és a rendeltetési repülőteret.

4. cikk

Biztonsági követelmények

A tagállamok megtesznek minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó, már meglevő repülési terveknek a felszállás előtti szakaszban történő módosítását vagy bármely más intézkedés foganatosítását megelőzően az érintett felek bizonságértékelést folytassanak le, beleértve a veszélyazonosítást, kockázatértékelést és -csökkentést.

5. cikk

További követelmények

(1)  Az ATS-egységek biztosítják, hogy a repülés tervezésében részt vevő személyzetük tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülés tervezésében részt vevő, IFPS-t működtető személyzet tisztában van az e rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel és kellőképpen képzett a munkavégzéshez.

(3)  Az ATS-egységek:

a) kidolgozzák és naprakészen tartják a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található rendelkezések alkalmazását;

b) biztosítják, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő dokumentációmenedzsment és konfiguráció-menedzsment jellemezze;

c) biztosítják, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezések.

(4)  A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a repülési tervek feldolgozásával és szétosztásával foglalkozó központi szolgálat:

a) kidolgozza és naprakészen tartja a szükséges utasításokat és információkat tartalmazó üzemeltetési kézikönyveket, amelyek lehetővé teszik az üzemeltetési személyzet számára az e rendeletben található előírások alkalmazását;

b) gondoskodik arról, hogy az a) pontban említett kézikönyvek elérhetők és naprakészek legyenek, valamint hogy frissítésüket és terjesztésüket megfelelő minőségellenőrzés és dokumentumszerkesztés jellemezze;

c) gondoskodik arról, hogy a munkamódszerek és az üzemeltetési eljárások összhangban álljanak az e rendeletben meghatározott vonatkozó rendelkezésekkel.

(5)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a e rendeletnek való megfelelés biztosítására.

6. cikk

Hatályba lépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

▼M3

A 3. cikk (1) bekezdésében említett ICAO-előírások

1. ICAO II. melléklet: Repülési szabályok, 3. fejezet, 3.3. bekezdés (Repülési tervek) (10. kiadás, 2005. július, valamint a 42. módosításig az összes módosítás).

2. ICAO PANS-ATM Doc. 4444, 4. fejezet, 4.4. bekezdés (Repülési tervek) és 11. fejezet 11.4.2.2. bekezdés (Mozgással kapcsolatos üzenetek) (2007. évi 15. kiadás, valamint a 4. módosításig az összes módosítás).

3. Európai (EUR) körzeti kiegészítő eljárások, doc. 7030 – 2. fejezet (Repülési tervek) és 6. fejezet 6.12.3. bekezdés (Becsült körzethatárok) (2008. évi 5. kiadás, valamint a 7. módosításig az összes módosítás).( 1 ) HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

( 2 ) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

( 3 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.