22.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 51/186


2011 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis
Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Nyderlandų paraiška „EGF/2010/030 NL/Noord Holland ir Flevoland“, 18 skyrius)

P7_TA(2011)0375

2011 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2010/030 NL/ Noord Holland ir Flevoland“, 18 skyrius) (COM(2011)0389 – C7-0175/2011 – 2011/2139(BUD))

2013/C 51 E/52

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0389 – C7-0175/2011),

atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1) (toliau –2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (2) (toliau – EGF reglamentas),

atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, kuri numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punktą,

atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0306/2011),

A.

kadangi Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl esminių su globalizacija susijusių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.

kadangi EGF taikymo sritis buvo papildyta: nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, kurie neteko darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C.

kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D.

kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 551 darbuotojo atleidimu iš 26 įmonių (visiems numatyta parama), kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 18 skyriaus (Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) sektoriuje NUTS II lygmens Nyderlandų Šiaurės Olandijos (NL 32) ir Flevolando (NL 23) regionuose,

E.

kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.

ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant patobulinti nuostatas dėl procedūrų ir biudžeto, kad būtų galima sparčiau mobilizuoti EGF lėšas; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagreitinti išmokų suteikimą, patobulino procedūrą, kuri taikoma biudžeto valdymo institucijai teikiant Komisijos įvertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su siūlymu mobilizuoti fondo lėšas; tikisi, kad ateityje persvarstant EGF veiklą procedūra bus dar labiau patobulinta ir kad bus užtikrinta veiksmingesnė, skaidresnė ir matomesnė EGF veikla;

2.

primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimo procedūrą, pagal kurią būtų suteikiama vienkartinė ribotos trukmės individuali parama, skirta padėti darbuotojams, kurie neteko darbo dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės poveikio; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti į darbo rinką iš naujo integruojant atleistus darbuotojus;

3.

pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu EGF lėšomis turėtų būti užtikrintas individualus atleistų darbuotojų grįžimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; taip pat pabrėžia, kad taikant EGF lėšomis finansuojamas priemones turėtų būti užtikrinamas ilgalaikis užimtumas;

4.

pažymi, kad duomenys apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima informaciją apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas taip pat įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą;

5.

palankiai vertina tai, kad buvo atsižvelgta į pakartotinius Parlamento reikalavimus, ir pirmą kartą 2011 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 47 608 950 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, nes dėl to gali nepasisekti pasiekti tikslų kitose politikos srityse;

6.

ragina Komisiją parengti išsamų kokybinį EGF vertinimą;

7.

pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam sprendimui;

8.

paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.

paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


2011 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis
PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2010/030 NL/ Noord-Holland ir Flevoland“, 18 skyrius)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2011/657/ES.)