15.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 166/1


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2019. május 14.)

az állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében tett kötelezettségvállalások teljesítése terén a részt vevő tagállamok által elért eredmények értékeléséről

(2019/C 166/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 46. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkével létrehozott állandó strukturált együttműködésről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt (10.) jegyzőkönyvre,

tekintettel az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A (KKBP) 2017/2315 határozat 4. cikke (2) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy a Tanács határozatokat és ajánlásokat fogad el, amelyekben értékeli a részt vevő tagállamok által az elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése érdekében – e határozat 6. cikkében leírt mechanizmusnak megfelelően – tett hozzájárulásokat.

(2)

A (KKBP) 2017/2315 határozat 6. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (a továbbiakban: a főképviselő) által a PESCO-ról, a Tanácshoz benyújtott éves jelentés alapján a Tanács évente egyszer értékeli, hogy a részt vevő tagállamok továbbra is teljesítik-e a határozat 3. cikkében említett szigorúbb kötelezettségvállalásokat.

(3)

A PESCO végrehajtására vonatkozó ütemtervről szóló 2018. március 6-i tanácsi ajánlás (2) 15. pontja értelmében helyénvaló, hogy a főképviselő 2019 áprilisában vagy legalábbis a Külügyek Tanácsának az év első felében tartandó megfelelő ülését megelőzően nyújtsa be első éves jelentését, hogy abban figyelembe lehessen venni a részt vevő tagállamok által 2019. január 10-ig előterjesztett aktualizált nemzeti végrehajtási terveket. Az említett tanácsi ajánlás 16. pontja szerint helyénvaló, hogy az az Európai Unió Katonai Bizottsága (EUKB) – a főképviselő jelentése alapján – tanácsot adjon és ajánlásokat fogalmazzon meg a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) részére, annak érdekében, hogy a PBB előkészíthesse azt a folyamatot, amelynek keretében a Tanács minden év májusáig felülvizsgálja, hogy a részt vevő tagállamok továbbra is teljesítik-e a szigorúbb kötelezettségvállalásokat.

(4)

Az állandó strukturált együttműködés (a továbbiakban: a PESCO) keretében tett szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről és a konkrétabb célok meghatározásáról szóló 2018. október 15-i tanácsi ajánlás (3) 26. pontja értelmében a főképviselőnek figyelembe kell vennie ezt az ajánlást a PESCO-ról szóló éves jelentés elkészítésekor, amely segítségül szolgál majd annak értékeléséhez, hogy minden egyes részt vevő tagállam teljesíti-e a szigorúbb kötelezettségvállalásokat.

(5)

A Tanács 2018. november 19-én elfogadta a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról szóló (KKBP) 2018/340 határozat módosításáról és aktualizálásáról szóló (KKPB) 2018/1797 határozatot (4).

(6)

A főképviselő 2019. március 22-én benyújtotta a Tanácsnak éves jelentését, amelyben ismertette a PESCO végrehajtásának állását, beleértve azt is, hogy az egyes részt vevő tagállamok az aktualizált és módosított nemzeti végrehajtási terveikkel összhangban hogyan teljesítik kötelezettségvállalásaikat.

(7)

Ez alapján a Tanácsnak egy ajánlást kell elfogadnia, amelyben értékeli a PESCO keretében tett kötelezettségvállalások teljesítése terén a részt vevő tagállamok által elért eredményeket,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.   Cél és hatály

1.

Ezen ajánlás célja az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásának állásáról a főképviselő által 2019. március 22-én benyújtott éves jelentés alapján és a részt vevő tagállamok által a nemzeti végrehajtási tervekben megadott információk felhasználásával értékelni a PESCO keretében tett szigorúbb kötelezettségvállalások megvalósulásához a részt vevő tagállamok által nyújtott hozzájárulásokat.

2.

Az ajánlás figyelembe veszi a PESCO-projektek végrehajtása terén 2018-ban elért eredményekről a részt vevő tagállamok által a Tanácsnak benyújtott jelentéseket, valamint a PESCO titkársága által a PESCO-projektekkel kapcsolatban levont első tanulságokról készített jelentést.

II.   Megállapítások és értékelés

3.

A Tanács üdvözli a főképviselő első éves jelentését, amely szilárd alapot biztosít a Tanácsnak arra, hogy hol tart a PESCO végrehajtása, és ezen belül, hogy az egyes részt vevő tagállamok hogyan teljesítették a kötelezettségvállalásaikat.

4.

A biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos uniós ambíciószint megvalósításához való hozzájárulás érdekében biztosítani kell az összhangot a PESCO, a koordinált éves védelmi szemle (a továbbiakban: a CARD), az európai védelmi ipari fejlesztési program (a továbbiakban: az EDIDP), és a jövőbeli Európai Védelmi Alap (a továbbiakban: az EDA), valamint az egyéb uniós védelmi kezdeményezések között. A Tanács ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy felkérte a főképviselőt/az alelnököt/az Európai Védelmi Ügynökség vezetőjét, hogy a tagállamokkal szoros konzultációt folytatva továbbra is mozdítsa elő az uniós védelmi kezdeményezések közötti további szinergiákat és az összhangot.

5.

A részt vevő tagállamok aktuális és jövőbeli erőfeszítései mutatják az általuk a PESCO keretében tett húsz szigorúbb kötelezettségvállalás teljesítéséhez nyújtott hozzájárulást, és azok révén a részt vevő tagállamok további lépéseket tesznek a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos uniós ambíciószint megvalósulása érdekében, amely által fokozzák az Unió stratégiai autonómiáját és arra irányuló kapacitását, hogy biztonságszolgáltatóként lépjen fel, valamint megerősítik az Uniónak a partnerekkel való együttműködésre és a polgárainak védelmére irányuló képességét.

6.

A Tanács emlékeztet arra, hogy a tagállamok „egyetlen haderővel” rendelkeznek, amelyet többféle keretben használhatnak fel, így a tagállami képességeknek az uniós keretben történő fejlesztése az ENSZ és a NATO által potenciálisan igénybe vehető képességek megerősítését is elősegíti egyben.

7.

Annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a PESCO további végrehajtásához ebben az első szakaszban, a Tanács hangsúlyozza, hogy a részt vevő tagállamok összességében:

a)

fontos előrelépést tettek a védelmi költségvetésekhez és a közös védelmi beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások terén. Ezt fenn kell tartani és szükség esetén a következő években a pontosabb célokkal összhangban tovább kell erősíteni;

b)

elkezdték használni a nemzeti védelmi tervezési folyamataikban az uniós eszközöket, kezdeményezéseket és mechanizmusokat, például a CARD-ot és az EDIDP-t, valamint megkezdték az előkészületeket a jövőbeli EDA 2021 és 2027 közötti alkalmazására. A Tanács ösztönzi a részt vevő tagállamokat, hogy fokozott erőfeszítésekkel kezeljék az egyes területeket érintő szigorúbb kötelezettségvállalásokat, mindenekelőtt azáltal, hogy a lehető legjobban beépítik ezeket az uniós eszközöket, kezdeményezéseket és mechanizmusokat a nemzeti védelmi tervezési folyamataikba. Ezzel összefüggésben az eddigiekhez hasonlóan egyrészt továbbra is biztosítva van a CARD-nak és a képességfejlesztési tervnek, valamint másrészt a kapcsolódó NATO-folyamatoknak – így például a NATO védelmi tervezési folyamatának – az eredményei közötti összhang azokon a területeken, ahol a követelmények között átfedések vannak, mindazonáltal a Tanács tisztában van a két szervezet, illetve feladataik eltérő jellegével;

c)

noha a Tanács tisztában van azzal, hogy ez a feladat hosszabb távú, tartós erőfeszítést igényel, felkérést kapnak, hogy tegyenek jelentős előrelépést az azon szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, amelyek összhangba hozzák egymással saját védelmi rendszereiket, valamint, hogy különösen – a képességfejlesztési tervvel és annak jelenleg kidolgozás alatt álló, releváns stratégiai forgatókönyveivel összhangban – erősítsék meg az együttműködésen alapuló képességfejlesztést;

d)

a szigorúbb kötelezettségvállalással, és a szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről, valamint a konkrétabb célok meghatározásáról szóló, 2018. október 15-i tanácsi ajánlással összhangban ösztönzést kapnak arra, hogy folytassák a haderőik interoperabilitásának és rugalmasságának fokozására irányuló pozitív erőfeszítéseiket, valamint hogy további érdemi lépéseket tegyenek a haderők rendelkezésre állásának és bevethetőségének megerősítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat illetően, mégpedig többek között azáltal, hogy szisztematikusabban osztják be az uniós harccsoportok sorrendjét, mindenekelőtt a jelenlegi hiányosságok megszüntetése érdekében, és módszeresebben töltik ki a gyorsreagálási adatbázist és a közös biztonság- és védelempolitika (a továbbiakban: a KBVP) keretébe tartozó uniós missziók és műveletek igényjegyzékét, valamint hogy optimalizálják tovább a multinacionális struktúrákat, és törekedjenek arra, hogy a katonai KBVP-műveletek és -missziók közös finanszírozásával kapcsolatban ambiciózus megközelítést alakítanak ki; és

e)

részéről jelentős előrelépésre van szükség a képességbeli hiányosságok és a képességfejlesztési terv keretében meghatározott prioritások kezelésében, többek között a jelentős hatással bíró képességfejlesztési célok teljesítésében, továbbá prioritásként a nemzeti tervezés során egy együttműködésen alapuló megközelítés mérlegelésében, abból a célból is, hogy teljesítsék – adott esetben – az EDA keretében bonyolított, főbb közös vagy európai felszerelési programokban való részvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, valamint hogy pozitív hatást gyakoroljanak az európai védelmi technológiai és ipari bázisra (a továbbiakban: az EDTIB). E tekintetben a Tanács bátorítja a részt vevő tagállamokat, hogy amennyiben lehetséges, biztosítsák az e területtel kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésének érdemi értékeléséhez szükséges elemeket, amelyek többek között arról szolgáltatnak információt, hogy a részt vevő tagállamok képességfejlesztési projektjei hogyan erősítik az EDTIB-et.

III.   Nemzeti végrehajtási tervek

8.

Annak érdekében, hogy könnyebben lehessen értékelni a nemzeti végrehajtási tervekben szereplő kötelezettségvállalások teljesítését, és jobban be lehessen azonosítani a különböző területeken jelentkező tendenciákat, a Tanács a részt vevő tagállamokat arra ösztönzi, hogy növeljék tovább a nemzeti végrehajtási terveikben megadott információk minőségét és részletességét, különösen az előretekintő tervek készítése tekintetében, mégpedig – ahol lehetséges – a szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről és a konkrétabb célok meghatározásáról szóló, 2018. október 15-i tanácsi ajánlás végrehajtása révén. Ez mindenekelőtt arra vonatkozik, hogy ahol lehet, előretekintő terveket kell benyújtani.

9.

A Tanács ösztönzi a részt vevő tagállamokat, hogy továbbra is folytassanak a kétoldalú párbeszédeket a PESCO titkárságával a jövőbeli nemzeti végrehajtási terveik felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. A részt vevő tagállamoknak – a PESCO titkárságának támogatásával – továbbra is gondoskodniuk kell maguk között az átláthatóságról, valamint tovább kell fokozniuk az összhangot és a következetességet a PESCO és az egyéb védelmi vonatkozású kezdeményezések – így például a CARD – összefüggésében előírt és biztosított információk tekintetében. A Tanács ösztönzi a PESCO titkárságát, hogy dolgozzon ki módszereket a részt vevő tagállamok megfelelő támogatására.

IV.   PESCO-projektek

10.

A PESCO-projektek gyors és eredményes végrehajtása érdekében tett lépésekről szóló jelentések fényében a Tanács ösztönzi a részt vevő tagállamokat, hogy a szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítése érdekében folytassák a munkát, és összpontosítsanak azon projektek gyors és hatékony végrehajtására, amelyekben részt vesznek, hogy kézzelfogható eredményeket és termékeket mutathassanak fel.

11.

A levont tanulságokat figyelembe véve, annak érdekében, hogy aktualizálni lehessen a (KKBP) 2018/1797 tanácsi határozatot, a Tanács felkéri a részt vevő tagállamokat, hogy a PESCO következő projektpályázati felhívása tekintetében – a PESCO titkárságának támogatásával – tegyék meg a következő rövid távú intézkedéseket:

a)

foglalkozzanak a képességfejlesztési tervben meghatározott uniós képességfejlesztési prioritások mindegyikével – többek között a jelentős hatással bíró képességfejlesztési célokkal és a stratégiai forgatókönyvekkel –, amint azokat az Európai Védelmi Ügynökségben részt vevő tagállamok jóváhagyják, és vegyék figyelembe a CARD során tett megállapításokat;

b)

dolgozzanak ki olyan projekteket, amelyek célja a meglévő katonai képességek közötti együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, és e képességeket tegyék elérhetővé a missziók és műveletek számára;

c)

nyújtsanak be közös – legalább két részt vevő tagállam által javasolt –, projektjavaslatokat, amelyeket egyéb kritériumok mellett a projektjavaslat kiforrottsága, valamint a projektjavaslat pénzügyi és egyéb szükséges forrásainak kezdeti áttekintése alapján fognak értékelni.

A Tanács felkéri a PESCO titkárságát, hogy a következő projektfelhívásokat megelőzően nyújtson be a projektek értékelésére szolgáló pontosított kritériumokat.

12.

2019-et követően – az uniós védelmi kezdeményezések közötti jobb összhang és szinkronicitás biztosítása és a kiforrottabb és megalapozottabb projektek középpontba helyezése érdekében, a jövőbeli döntéshozatal sérelme nélkül – a PESCO-projektekre irányuló következő felhívásra 2021-ben kerül sor. A további levont tanulságok alapján a részt vevő tagállamok ezt követően megfontolják a kétéves alapú folyamatra történő átállás lehetőségét. A Tanács emlékeztet arra, hogy a projekttagoknak a PESCO-projektekre vonatkozó irányítási szabályokkal összhangban lehetőségük van adott esetben bevonni a Bizottságot a projekttel kapcsolatos munkába.

V.   A további lépések

13.

A Tanács felkéri a részt vevő tagállamokat, hogy vizsgálják felül a nemzeti végrehajtási terveiket annak érdekében, hogy adott esetben a szigorúbb kötelezettségvállalások teljesítésének ütemezéséről és konkrétabb célok meghatározásáról szóló, 2018. október 15-i tanácsi ajánlással összhangban, valamint az éves jelentésben szereplő megállapításokat és ajánlásokat figyelembe véve aktualizálják e terveket, és azokat 2020. január 10-ig nyújtsák be.

14.

A Tanács felkéri a főképviselőt, hogy – amellett, hogy bemutatja a PESCO végrehajtásának állását, és többek között azt, hogy az egyes részt vevő tagállamok a nemzeti végrehajtási terveikkel összhangban hogyan teljesítették vállalásaikat – a 2020-as éves jelentésben szerepeltesse az első olyan javaslatokat is, amelyek a PESCO első szakaszának (2018–2020) végén elvégzendő stratégiai felülvizsgálati folyamatra irányulnak, és amelyek figyelembe veszik a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos uniós ambíciószint megvalósításához hozzájáruló egyéb releváns uniós kezdeményezéseket is.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 331., 2017.12.14., 57. o.

(2)  HL C 88., 2018.3.8., 1. o.

(3)  HL C 374., 2018.10.16., 1. o.

(4)  A Tanács (KKPB) 2018/1797 határozata (2018. november 19.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról szóló (KKBP) 2018/340 határozat módosításáról és aktualizálásáról (HL L 294., 2018.11.21., 18. o.).