24.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/13


Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (1)

(Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Coulommiers”)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 172/08

Bij verzoek van 12 december 2008 hebben de ondernemingen Sterling Resources (UK) Ltd, waarvan de hoofdzetel gelegen is te Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, GROOT-BRITTANNIË en Petro Ventures International Ltd, waarvan de hoofdzetel gelegen is te Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIË, gezamenlijk en solidair voor een duur van vijf jaar een exclusieve vergunning aangevraagd voor de opsporing van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen, genaamd „Permis de Coulommiers”, met betrekking tot een deel van de departementen Seine-et-Marne, Aisne, Marne en Oise.

Het gebied waarop deze aanvraag betrekking heeft, heeft een omtrek die wordt gevormd door de meridianen en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, uitgaande van de meridiaan van Parijs.

Hoekpunten

Lengte

Breedte

A

54,60° N

0,60° O

B

54,60° N

1,10° O

C

54,50° N

1,10° O

D

54,50° N

0,80° O

E

54,30° N

0,80° O

F

54,30° N

1,25° O

G

54,22° N

1,25° O

H

54,22° N

1,27° O

I

54,20° N

1,27° O

J

54,20° N

0,92° O

K

54,21° N

0,92° O

L

54,21° N

0,90° O

M

54,22° N

0,90° O

N

54,22° N

0,81° O

O

54,20° N

0,81° O

P

54,20° N

0,70° O

Q

54,33° N

0,70° O

R

54,33° N

0,71° O

S

54,34° N

0,71° O

T

54,34° N

0,73° O

U

54,35° N

0,73° O

V

54,35° N

0,74° O

W

54,37° N

0,74° O

X

54,37° N

0,70° O

Y

54,50° N

0,70° O

Z

54,50° N

0,60° O

Het als zodanig afgebakende gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 808 km2.

Deze aanvraag valt gedeeltelijk samen met de Champrose-aanvraag, ingediend door de onderneming POROS SAS, waarvoor de mededingingsmededeling verschenen is in het Publicatieblad van 27 februari 2009 en de Coulommiers-aanvraag, ingediend door de onderneming Toreador Energy France, waarvoor de mededingingsmededeling verschenen is in het Publicatieblad van 25 april 2009. De onderhavige mededeling heeft betrekking op de gebieden die niet vallen onder de Champrose- en Coulommiers-aanvragen. Deze gebieden vormen twee blokken waarvan de omtrek wordt gevormd door de meridianen en breedtecirkels die de hoekpunten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, uitgaande van de meridiaan van Parijs.

GEBIED A

Hoekpunten

Breedte

Lengte

A

54,60° N

0,60° O

B

54,60° N

1,10° O

C

54,50° N

1,10° O

D

54,50° N

0,80° O

E

54,40° N

0,80° O

F

54,40° N

0,70° O

G

54,50° N

0,70° O

H

54,50° N

0,60° O


GEBIED B

Hoekpunten

Breedte

Lengte

I

54,30° N

1,10° O

J

54,30° N

1,25° O

K

54,22° N

1,25° O

L

54,22° N

1,27° O

M

54,20° N

1,27° O

N

54,20° N

1,10° O

Indiening van aanvragen en gunningscriteria

De indieners van de oorspronkelijke aanvraag en ondernemingen die aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de artikelen 4, 5 en 6 van Besluit 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag (Official Journal of the French Republic van 3 juni 2006).

Geïnteresseerde bedrijven kunnen binnen een termijn van negentig dagen na de publicatie van deze mededeling verzoeken eveneens in aanmerking te komen voor deze vergunning, waarbij de procedure dient te worden gevolgd die is vermeld in de „Mededeling inzake het verkrijgen van mijnbouwtitels voor koolwaterstoffen in Frankrijk”, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 374 van 30 december 1994, blz. 11, en vastgesteld bij Besluit 2006-648 van 2 juni 2006 inzake mijnbouwtitels en vergunningen voor ondergrondse opslag. De aanvragen om eveneens in aanmerking te komen moeten worden gericht aan de minister belast met het mijnwezen op het onderstaande adres. Besluiten inzake de oorspronkelijke aanvraag en de aanvragen om eveneens in aanmerking te komen worden genomen op basis van de criteria voor het verlenen van mijnbouwconcessies als omschreven in artikel 6 van bovengenoemd besluit, en wel uiterlijk op 15 december 2010.

Voorwaarden en eisen betreffende de uitoefening en beëindiging van de opsporingsactiviteit

De aandacht van ondernemingen met belangstelling wordt gevestigd op de artikelen 79 en 79.1 van de mijnbouwcode en op Besluit 2006-649 van 2 juni 2006 betreffende de uitoefening van mijnbouwwerkzaamheden, werkzaamheden voor ondergrondse opslag en de politie voor mijnbouw en ondergrondse opslag (Official Journal of the French Republic van 3 juni 2006).

Nadere informatie kan worden verkregen op het volgende adres: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de La Défense Paroi Nord 92055 La Défense Cedex, (Tel. +33 140819537, Fax +33 140819529).

Alle bovengenoemde wettelijke en administratieve bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  PB L 164 van 30.6.1994.