24.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/13


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY (1) mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto

(Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsimistä koskevasta toimilupahakemuksesta, ns. Coulommiers-lupa-alue)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2009/C 172/08

Sterling Resources (UK) Ltd, jonka päätoimipaikan osoite on Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ENGLANTI, ja Petro Ventures International Ltd, jonka päätoimipaikan osoite on Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIA, ovat 12. joulukuuta 2008 hakeneet yhdessä ja yhteisvastuullisesti neljäksi vuodeksi yksinomaista lupaa nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään alueella, joka käsittää osia Seine-et-Marnen, Aisnen, Marnen ja Oisen departementeista (ns. Coulommiers-lupa-alue).

Toimilupa koskee aluetta, jota rajaavat seuraavat maantieteelliset pisteet peräkkäin yhdistävät pituus- ja leveyspiirit, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri.

Pisteet

Pituus

Leveys

A

54,60° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,30° N

0,80° E

F

54,30° N

1,25° E

G

54,22° N

1,25° E

H

54,22° N

1,27° E

I

54,20° N

1,27° E

J

54,20° N

0,92° E

K

54,21° N

0,92° E

L

54,21° N

0,90° E

M

54,22° N

0,90° E

N

54,22° N

0,81° E

O

54,20° N

0,81° E

P

54,20° N

0,70° E

Q

54,33° N

0,70° E

R

54,33° N

0,71° E

S

54,34° N

0,71° E

T

54,34° N

0,73° E

U

54,35° N

0,73° E

V

54,35° N

0,74° E

W

54,37° N

0,74° E

X

54,37° N

0,70° E

Y

54,50° N

0,70° E

Z

54,50° N

0,60° E

Yksilöidyn alueen pinta-ala on noin 808 neliökilometriä.

Hakemus on osittain päällekkäinen POROS SAS -yrityksen esittämän Champrosen lupa-aluetta, jota koskeva ilmoitus julkaistiin EUVL:ssä 27 päivänä helmikuuta 2009, ja Toreador Energy France -yrityksen esittämän Coulommiers-lupa-aluetta, jota koskeva ilmoitus julkaistiin EUVL:ssä 25 päivänä huhtikuuta 2009, koskevien hakemusten kanssa. Tämä ilmoitus koskee alueita, jotka eivät sisälly Champrose- ja Coulommiers-lupa-alueita koskeviin hakemuksiin. Ne muodostavat kaksi osa-aluetta, joita rajaavat seuraavat maantieteelliset pisteet peräkkäin yhdistävät pituus- ja leveyspiirit, kun nollapituuspiiri on Pariisin pituuspiiri.

OSA-ALUE A

Pisteet

Pituus

Leveys

A

54,60° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,40° N

0,80° E

F

54,40° N

0,70° E

G

54,50° N

0,70° E

H

54,50° N

0,60° E


OSA-ALUE B

Pisteet

Pituus

Leveys

I

54,30° N

1,10° E

J

54,30° N

1,25° E

K

54,22° N

1,25° E

L

54,22° N

1,27° E

M

54,20° N

1,27° E

N

54,20° N

1,10° E

Hakemusten esittäminen

Alkuperäisen hakemuksen ja kilpailevien hakemusten esittäjien on todistettava täyttävänsä luvan myöntämisen ehdot, jotka on määritelty etsimisluvista ja maanalaisista varastoista 2 päivänä kesäkuuta 2006 annetun asetuksen N:o 2006-648 4, 5 ja 6 pykälässä (Official Journal of the French Republic, 3 päivänä kesäkuuta 2006).

Kiinnostuneet yritykset voivat lähettää kilpailevan hakemuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta niiden sääntöjen mukaisesti, jotka on esitetty Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 374 (30 päivänä joulukuuta 1994, s. 11) julkaistussa ilmoituksessa hiilivetyjen etsimislupien hankkimisesta Ranskassa ja joista säädetään etsimisluvista ja maanalaisista varastoista annetussa asetuksessa N:o 2006-648. Kilpailevat hakemukset on toimitettava kaivosasioista vastaavalle ministerille jäljempänä olevaan osoitteeseen. Päätökset alkuperäisestä ja kilpailevista hakemuksista tehdään kahden vuoden kuluessa siitä, kun Ranskan viranomaiset ovat vastaanottaneet alkuperäisen hakemuksen, toisin sanoen viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2010.

Toiminnan harjoittamista ja lopettamista koskevat ehdot ja edellytykset

Hakijoita pyydetään tutustumaan kaivoslain (code minière) 79 pykälään ja 79 pykälän 1 momenttiin sekä kaivostöistä, maanalaisesta varastoinnista ja niitä koskevista säännöistä 2 päivänä kesäkuuta 2006 annettuun asetukseen N:o 2006-649 (Official Journal of the French Republic, 3 päivänä kesäkuuta 2006).

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: Ministère de l'écologie, de l’énergie du développement durable et de l’aménagement du territoire, (Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l’énergie, bureau exploration et production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (Puhelin +33 140819537, faksi +33 140819529).

Edellä mainittuihin säädösteksteihin voi tutustua seuraavassa osoitteessa http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  EYVL L 164, 30.6.1994.