24.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/13


Ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (1)

(Γνωστοποίηση σχετικά με την αίτηση έκδοσης αποκλειστικής άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων υγρών ή αέριων υδρογονανθράκων, αποκαλούμενης «Permis de Coulommiers»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 172/08

Με αίτηση της 12ης Δεκεμβρίου 2008, οι εταιρείες Sterling Resources (UK) Ltd, με έδρα στο Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ΑΓΓΛΊΑ, και Petro Ventures International Ltd, με έδρα στο Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, που ενεργούν από κοινού και αλληλεγγύως, ζήτησαν να τους χορηγηθεί αποκλειστική άδεια τετραετούς διάρκειας για την αναζήτηση κοιτασμάτων υγρών ή αέριων υδρογονανθράκων, αποκαλούμενη άδεια «Permis de Coulommiers», η οποία καλύπτει μέρος των διοικητικών διαμερισμάτων Seine-et-Marne, l’Aisne, la Marne και l’Oise.

Η εν λόγω έκταση οριοθετείται από τα τόξα των μεσημβρινών και των παραλλήλων που τέμνονται στα σημεία, των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί σε γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος, ενώ ως βάση λαμβάνεται ο μεσημβρινός που διέρχεται από το Παρίσι.

Σημεία τομής

Γεωγραφικό μήκος

Γεωγραφικό πλάτος

A

54,60° Β

0,60° Α

B

54,60° Β

1,10° Α

C

54,50° Β

1,10° Α

D

54,50° Β

0,80° Α

E

54,30° Β

0,80° Α

F

54,30° Β

1,25° Α

G

54,22° Β

1,25° Α

H

54,22° Β

1,27° Α

I

54,20° Β

1,27° Α

J

54,20° Β

0,92° Α

K

54,21° Β

0,92° Α

L

54,21° Β

0,90° Α

M

54,22° Β

0,90° Α

N

54,22° Β

0,81° Α

O

54,20° Β

0,81° Α

P

54,20° Β

0,70° Α

Q

54,33° Β

0,70° Α

R

54,33° Β

0,71° Α

S

54,34° Β

0,71° Α

T

54,34° Β

0,73° Α

U

54,35° Β

0,73° Α

V

54,35° Β

0,74° Α

W

54,37° Β

0,74° Α

X

54,37° Β

0,70° Α

Y

54,50° Β

0,70° Α

Z

54,50° Β

0,60° Α

Η περίμετρος που έχει καθοριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο οριοθετεί έκταση περίπου 808 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Η αίτηση αυτή ανταγωνίζεται εν μέρει την αίτηση της Champrose, η οποία υποβλήθηκε από την εταιρεία POROS SAS και για την οποία η προκήρυξη ανταγωνιστικών προσφορών δημοσιεύθηκε στην ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου 2009 και εν μέρει την αίτηση της Coulommiers, η οποία υποβλήθηκε από την εταιρεία Toreador Energy France και για την οποία η προκήρυξη ανταγωνιστικών προσφορών δημοσιεύθηκε στην ΕΕ στις 25 Απριλίου 2009. Η παρούσα γνωστοποίηση αφορά τις εκτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις αιτήσεις έκδοσης άδειας της Champrose και της Coulommiers. Οι εν λόγω εκτάσεις συνιστούν δύο ενότητες των οποίων η περίμετρος σχηματίζεται από τόξα μεσημβρινών και παραλλήλων τεμνομένων στα σημεία των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ως βάση λαμβάνεται ο μεσημβρινός που διέρχεται από το Παρίσι.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Α

Σημεία τομής

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

A

54,60° Β

0,60° Α

Β

54,60° Β

1,10° Α

C

54,50° Β

1,10° Α

D

54,50° Β

0,80° Α

E

54,40° Β

0,80° Α

F

54,40° Β

0,70° Α

G

54,50° Β

0,70° Α

H

54,50° Β

0,60° Α


ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Β

Σημεία τομής

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

I

54,30° Β

1,10° Α

J

54,30° Β

1,25° Α

K

54,22° Β

1,25° Α

L

54,22° Β

1,27° Α

M

54,20° Β

1,27° Α

N

54,20° Β

1,10° Α

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποβάλλοντες την αρχική αίτηση και ανταγωνιστικές αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 του διατάγματος αριθ. 2006-648 της 2ας Ιουνίου 2006 περί εξορυκτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων υπόγειας αποθήκευσης (Official Journal of the French Republic της 3ης Ιουνίου 2006).

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν ανταγωνιστικές αιτήσεις εντός προθεσμίας ενενήντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται συνοπτικά στην «Ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Γαλλία», η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 374 της 30ής Δεκεμβρίου 1994, σ. 11 και καθορίστηκε με το διάταγμα αριθ. 2006-648 περί εξορυκτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων υπόγειας αποθήκευσης. Οι ανταγωνιστικές αιτήσεις απευθύνονται στον αρμόδιο για τα ορυχεία υπουργό, στην κατωτέρω διεύθυνση. Οι αποφάσεις σχετικά με την αρχική αίτηση και τις ανταγωνιστικές αιτήσεις θα ληφθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής από τις γαλλικές αρχές της αρχικής αίτησης, δηλαδή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις σχετικά με την άσκηση και την παύση της δραστηριότητας

Οι υποβάλλοντες αίτηση καλούνται να ανατρέξουν στα άρθρα 79 και 79.1 του μεταλλευτικού κώδικα και στο διάταγμα αριθ. 2006-649 της 2ας Ιουνίου 2006 περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων, εργασιών υπόγειας αποθήκευσης και επιτήρησης ορυχείων και υπογείων αποθηκών (Official Journal of the French Republic της 3ης Ιουνίου 2006).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (τηλέφωνο +33 140819537, φαξ +33 140819529).

Οι κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω διατίθενται στο δικτυακό τόπο http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ΕΕ L 164 της 30.6.1994.