24.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 172/13


Sdělení francouzské vlády týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků (1)

(Oznámení týkající se žádosti o zvláštní povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Coulommiers“)

(Text s významem pro EHP)

2009/C 172/08

Žádostí ze dne 12. prosince 2008 společnost Sterling Resources Ltd (Spojené království) se sídlem na adrese Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ANGLIE a společnost Petro Ventures International Ltd se sídlem na adrese Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRÁLIE, požádaly, společně a nedílně, na období čtyř let o výlučné povolení k vyhledávání kapalných nebo plynných uhlovodíků, tzv. „Permis de Coulommiers“, na území části departementů Seine-et-Marne, Aisne, Marne a Oise.

Daná oblast je vymezena úseky na polednících a rovnoběžkách, které v tomto pořadí spojují níže uvedené body definované pomocí zeměpisných souřadnic ve stupních, přičemž se za výchozí poledník považuje poledník procházející Paříží.

Body

Zeměpisná šířka (stupně severní šířky)

Zeměpisná délka (stupně východní délky)

A

54,60

0,60

B

54,60

1,10

C

54,50

1,10

D

54,50

0,80

E

54,30

0,80

F

54,30

1,25

G

54,22

1,25

H

54,22

1,27

I

54,20

1,27

J

54,20

0,92

K

54,21

0,92

L

54,21

0,90

M

54,22

0,90

N

54,22

0,81

O

54,20

0,81

P

54,20

0,70

Q

54,33

0,70

R

54,33

0,71

S

54,34

0,71

T

54,34

0,73

U

54,35

0,73

V

54,35

0,74

W

54,37

0,74

X

54,37

0,70

Y

54,50

0,70

Z

54,50

0,60

Výše vymezená oblast ohraničuje plochu o rozloze zhruba 808 km2.

Tato žádost částečně konkuruje žádosti o povolení Champrose, kterou podala společnost POROS SAS, pro niž byla výzva k podávání konkurenčních žádostí zveřejněna v Úř. věst. EU dne 27. února 2009, a žádosti o povolení Coulommiers, kterou podala společnost Toreador Energy France, pro niž byla výzva k podávání konkurenčních žádostí zveřejněna v Úř. věst. EU dne 25. dubna 2009. Toto oznámení se týká oblastí, které nespadají do žádostí o povolení Champrose a Coulommiers. Jedná se o dvě oblasti, jež jsou vymezeny úseky na polednících a rovnoběžkách, které v tomto pořadí spojují níže uvedené body definované pomocí zeměpisných souřadnic, přičemž se za výchozí poledník považuje poledník procházející Paříží.

OBLAST A

Body

Zeměpisná šířka (stupně severní šířky)

Zeměpisná délka (stupně východní délky)

A

54,60

0,60

B

54,60

1,10

C

54,50

1,10

D

54,50

0,80

E

54,40

0,80

F

54,40

0,70

G

54,50

0,70

H

54,50

0,60


Oblast B

Body

Zeměpisná šířka (stupně severní šířky)

Zeměpisná délka (stupně východní délky)

I

54,30

1,10

J

54,30

1,25

K

54,22

1,25

L

54,22

1,27

M

54,20

1,27

N

54,20

1,10

Podávání žádostí

Předkladatelé původní žádosti a konkurenčních žádostí musí splnit podmínky nutné k udělení oprávnění podle článků 4, 5 a 6 výnosu 2006-648 ze dne 2. června 2006 o těžebních oprávněních a oprávněních k podzemnímu skladování (Official Journal of the French Republic ze dne 3. června 2006).

Společnosti, které mají zájem, mohou do devadesáti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení podat konkurenční žádost v souladu s postupem popsaným v „Oznámení o poskytování těžebního práva na těžbu uhlovodíků ve Francii“ zveřejněném v  Úředním věstníku Evropských společenství C 374 ze dne 30. prosince 1994 na straně 11 a stanoveným výnosem č. 2006-648 ze dne 2. června 2006 o těžebních oprávněních a oprávněních k podzemnímu skladování. Konkurenční žádosti se zasílají na ministerstvo pověřené hornictvím na níže uvedenou adresu. Rozhodnutí o původní žádosti a konkurenčních žádostech budou přijata do dvou let ode dne přijetí původní žádosti francouzskými orgány, tedy nejpozději do 15. prosince 2010.

Podmínky a požadavky týkající se vykonávání činnosti a jejího ukončení

Předkladatelé se vyzývají, aby se řídili články 79 a 79.1 horního zákoníku a výnosem č. 2006-649 ze dne 2. června 2006 o důlních pracích, pracích podzemního úložiště a o báňském úřadu a úřadu pro podzemní úložiště (Official Journal of the French Republic ze dne 3. června 2006).

Jakékoli další informace Vám poskytne ministerstvo pro ekologii, energetiku, územní plánování a udržitelný rozvoj na adrese: Ministère de l’écologie, de l’énergie, de l’aménagement du territoire et du développement durable (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, SD2, bureau exploration et production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (telefon +33 140819537, fax +33 140819529).

S ustanoveními výše uvedených právních a správních předpisů se můžete seznámit na internetové stránce Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Úř. věst. L 164, 30.6.1994.