24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 172/13


Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 година относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (1)

(Известие във връзка с молбата за разрешение за изключителни права за търсене на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Coulommiers“)

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 172/08

Със заявление от 12 декември 2008 г., дружествата Sterling Resources (UK) Ltd, с официален адрес Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, АНГЛИЯ, и Petro Ventures International Ltd, с официален адрес Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, АВСТРАЛИЯ, съвместно и солидарно поискаха, за период от 4 години, изключително разрешение за търсене на залежи на течни и газообразни въглеводороди, наречено „Разрешение за Coulommiers“, отнасящо се за части от териториите на департаментите Seine-et-Marne, Aisne, Marne и Oise.

Периметърът съгласно настоящото разрешение се състои от дъгите от меридиани и паралели, които свързват последователно точките, определени по-долу чрез техните географски координати, като за начален се приема меридианът, минаващ през Париж.

Точки

Географска дължина

Географска ширина

A

54,60° с.ш.

0,60° и.д.

B

54,60° с.ш.

1,10° и.д.

C

54,50° с.ш.

1,10° и.д.

D

54,50° с.ш.

0,80° и.д.

E

54,30° с.ш.

0,80° и.д.

F

54,30° с.ш.

1,25° и.д.

G

54,22° с.ш.

1,25° и.д.

H

54,22° с.ш.

1,27° и.д.

I

54,20° с.ш.

1,27° и.д.

J

54,20° с.ш.

0,92° и.д.

K

54,21° с.ш.

0,92° и.д.

L

54,21° с.ш.

0,90° и.д.

M

54,22° с.ш.

0,90° и.д.

N

54,22° с.ш.

0,81° и.д.

O

54,20° с.ш.

0,81° и.д.

P

54,20° с.ш.

0,70° и.д.

Q

54,33° с.ш.

0,70° и.д.

R

54,33° с.ш.

0,71° и.д.

S

54,34° с.ш.

0,71° и.д.

T

54,34° с.ш.

0,73° и.д.

U

54,35° с.ш.

0,73° и.д.

V

54,35° с.ш.

0,74° и.д.

W

54,37° с.ш.

0,74° и.д.

X

54,37° с.ш.

0,70° и.д.

Y

54,50° с.ш.

0,70° и.д.

Z

54,50° с.ш.

0,60° и.д.

Така определеният периметър обхваща територия с площ от около 808 km2.

Това искане е в частична конкуренция с искането за Champrose, подадено от дружеството POROS SAS, чието известие за влизане в процедура на конкуренция бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 27 февруари 2009 г., както и с искането за Coulommiers, подадено от дружеството Toreador Energy France, чието известие за влизане в процедура на конкуренция бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 25 април 2009 г. Настоящото съобщение се отнася за терените, които не са включени в заявките за разрешение за Champrose и Coulommiers. Тези терени образуват два блока, чиито периметри се състоят от дъгите от меридиани и паралели, които свързват последователно точките, определени по-долу чрез техните географски координати, като за начален се приема меридианът, минаващ през Париж.

ПЕРИМЕТЪР А

Точки

Географска ширина

Географска дължина

A

54,60° с.ш.

0,60° и.д.

B

54,60° с.ш.

1,10° и.д.

C

54,50° с.ш.

1,10° и.д.

D

54,50° с.ш.

0,80° и.д.

E

54,40° с.ш.

0,80° и.д.

F

54,40° с.ш.

0,70° и.д.

G

54,50° с.ш.

0,70° и.д.

H

54,50° с.ш.

0,60° и.д.


Периметър В

Точки

Географска ширина

Географска дължина

I

54,30° с.ш.

1,10° и.д.

J

54,30° с.ш.

1,25° и.д.

K

54,22° с.ш.

1,25° и.д.

L

54,22° с.ш.

1,27° и.д.

M

54,20° с.ш.

1,27° и.д.

N

54,20° с.ш.

1,10° и.д.

Подаване на заявления

Подателите на първоначалното и на конкурентните заявления трябва да отговарят на необходимите условия за издаването на разрешение, определени в членове 4, 5 и 6 от Декрет № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно разрешенията за миннодобивни работи и за подземно съхранение (Official Journal of the French Republic от 3 юни 2006 г.).

Заинтересованите дружества могат да подават конкурентни заявления в срок от 90 дни, считано от датата на публикуване на настоящото известие, според условията и реда, обобщени в „Известие относно придобиването на разрешения за търсене и проучване на въглеводороди във Франция“, публикувано в Официален вестник на Европейските общности С 374 от 30 декември 1994 г., страница 11, и определени с Декрет № 2006-648 от 2 юни 2006 г. относно разрешенията за миннодобивни работи и за подземно съхранение. Конкурентните заявления се изпращат до министъра, отговарящ за минното дело, на посочения по-долу адрес. Решенията относно първоначално постъпилото заявление и конкурентните заявления ще бъдат взети в срок от две години, считано от датата на получаване от френските власти на първоначалното заявление, т.е. най-късно на 15 декември 2010 г.

Условия и изисквания относно упражняване на дейността и нейното прекратяване

Подателите на заявления се приканват да се съобразят с членове 79 и 79.1 от Кодекса минното дело (code minier) и Декрет № 2006-649 от 2 юни 2006 г. относно миннодобивните работи, подземното съхранение и инспекцията по мините и подземното съхранение, (Official Journal of the French Republic от 3 юни 2006 г.).

Всякаква допълнителна информация може да бъде получена от Министерството на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и териториалното устройство (Главна дирекция „Енергетика и климат“, дирекция „Енергетика“, Служба по разработване и добив на въглеводороди), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (тел. +33 140819537, факс +33 140819529).

Справки със споменатите по-горе законови и подзаконови разпоредби могат да се правят в Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  OB L 164, 30.6.1994 г.