20.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 95/2006

2006 m. sausio 19 d.

dėl AKR/užjūrio šalių ir teritorijų arba EB/užjūrio šalių ir teritorijų kilmės cukraus bei cukraus ir kakavos mišinių importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Bendrijos asociacijos (1),

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 192/2002, nustatantį išsamias importo licencijų išdavimo AKR/užjūrio šalių ir teritorijų arba EB/užjūrio šalių ir teritorijų kilmės kumuliacijos cukrui bei cukraus ir kakavos mišiniams taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimo Nr. 2001/822/EB III priedo 6 straipsnio 4 dalis leidžia AKR/užjūrio šalių ir teritorijų/EB kilmės kumuliaciją produktams, nurodytiems 17 skyriuje ir tarifų pozicijose 1806 10 30 bei 1806 10 90, neviršijant 28 000 tonų metinio cukraus kiekio.

(2)

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 192/2002, nacionalinėms institucijoms buvo pateikti prašymai išduoti importo licencijas bendram 84 000 tonų kiekiui, kuris viršija Sprendime Nr. 2001/822/EB nustatytą kiekį.

(3)

Todėl Komisija turi nustatyti mažinimo koeficientą išduodamoms importo licencijoms ir sustabdyti naujų prašymų išduoti licencijas priėmimą 2006 metams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 192/2002 6 straipsniu, visi iki 2006 m. sausio 7 d. pateikti prašymai importo licencijoms gauti patenkinami taikant 33,3333 % koeficientą.

2 straipsnis

Naujų prašymų 2006 metams priėmimas yra sustabdytas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 96/2004 (OL L 15, 2004 1 22, p. 3).