20.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 95/2006,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2006,

tuontitodistusten myöntämisestä AKT/MMA- ja EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saaduille sokerille sekä sokerin ja kaakaon sekoituksille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn päätöksen 2001/822/EY (1),

ottaa huomioon sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä tammikuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 192/2002 ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevan 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti AKT/MMA/EY-alkuperäkumulaatio hyväksytään vuosittain 28 000 tonnin sokerimäärälle 17 ryhmään ja tariffinimikkeisiin 1806 10 30 ja 1806 10 90 kuuluville tuotteille.

(2)

Kansallisille viranomaisille on jätetty asetuksen (EY) N:o 192/2002 mukaisesti hakemuksia tuontitodistusten myöntämiseksi 84 000 tonnin kokonaismäärälle, joka ylittää päätöksessä 2001/822/EY vahvistetun määrän.

(3)

Komission olisi näin ollen vahvistettava tuontitodistusten myöntämiseen sovellettava vähennyskerroin ja keskeytettävä uusien todistushakemusten käsittely vuoden 2006 osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 192/2002 6 artiklan mukaisesti 7 päivään tammikuuta 2006 mennessä jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettavasta määrästä 33,3333 prosenttia.

2 artikla

Uusien hakemusten käsittely keskeytetään vuoden 2006 osalta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 96/2004 (EUVL L 15, 22.1.2004, s. 3).