15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 247/25


Четвъртък, 10 април 2008 г.
Индустрии, свързани с културата в Европа

P6_TA(2008)0123

Резолюция на Европейския парламент от 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия (2007/2153(INI))

2009/C 247 E/06

Европейският парламент,

като взе предвид член 151 от Договора за ЕО,

като взе предвид Конвенцията на Юнеско за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г. (Конвенция на Юнеско за културното многообразие),

като взе предвид заключенията на Съвета от 13 и 14 ноември 2006 г. и на този от 24 и 25 май 2007 г., по-специално — във връзка с приноса на културните и творчески сектори за постигането на целите от Лисабон, и Резолюцията на Съвета от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за култура,

като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1),

като взе предвид Решение 2006/515/ЕО на Съвета от 18 май 2006 г. относно сключването на Конвенция за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2),

като взе предвид Съобщението на Комисията относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят (COM(2007) 0242), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC(2007) 0570),

като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2003 г. относно индустриите, свързани с културата (3),

като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2004 г. относно Рамкова програма на Общността за дружества за колективно управление на авторското право и сродните му права (4),

като взе предвид резолюцията си от 13 март 2007 г. относно препоръка 2005/737/ЕО на Комисията от 18 октомври 2005 г. относно колективното презгранично управление на авторското право и сродните му права за законни онлайн музикални услуги (5),

като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2007 г. относно социалния статус на дейците на изкуството (6),

като взе предвид член 45 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Комисията по правата на жените и равенство между половете (A6-0063/2008),

A.

като има предвид, че културата е обществено благо и цел сама по себе си изадоволява нуждите на индивида и благоприятства обществото, като в същото време насърчава икономическия растеж, създаването на работни места и социалното сближаване, както и регионалното и местно развитие, както бе доказано от неотдавнашни научни изследвания, по-специално изследването на KEA European Affairs за Комисията относно икономиката на културата в Европа;

Б.

като има предвид, че индустриите, свързани с културата, не биха могли нито да съществуват, нито да дадат своя принос за европейската културна и икономическа стойност, без непрестанен принос на ново съдържание от процъфтяващата творческа общност от творци, във всички творчески сфери, като режисьори, композитори, автори, творци в областта на визуалните изкуства и дизайнери;

В.

като има предвид, че индустриите, свързани с културата, са индустрии, които придават на интелектуалните творби допълнителна икономическа стойност и едновременно генерират нови стойности за личността и обществото; като има предвид, че тези индустрии, свързани с културата, включват традиционни индустрии като филмовата, музикалната и издателската индустрия, медиите и индустриите в творческия сектор (мода и дизайн), туризма, изкуството и информационните индустрии;

Г.

като има предвид, че в светлината на определението, дадено от Конвенцията на Юнеско за културното многообразие, индустриите, свързани с културата, обхващат всички сектори, които съчетават създаването, произвеждането и пускането на пазара на стоки и услуги, разграничителният характер на които се вмества в съдържание, което е неосезаемо и от културно естество; като има предвид, че продуктът на индустриите, свързани с културата, обичайно е защитен от правата на интелектуална собственост;

Д.

като има предвид, че все пак са необходими по-голямо признание и по-голяма подкрепа, за да се помогне на индустрията, свързана с творчеството и културата, в това число микро-предприятията и малките и средни предприятия, както и творците на самостоятелна практика, за да се помогне на тези сектори да използват целия си потенциал и да дадат цялостния си принос за постигане на целите на Лисабонската стратегия;

Е.

като има предвид, че индустриите, свързани с културата, произвеждат и разпространяват широка гама продукти, които информират, образоват и развличат гражданите, основаващи се все повече на новите технологии и новите дигитални и аудиовизуални формати, по отношение на които държавите-членки и ЕС трябва да играят своята роля на насърчаващи и регулиращи елементи, като гарантират че създателите на оригинално съдържание ще получат справедливо и адекватно възнаграждение, като се гарантира адекватна и ефективна защита на авторското право и сродните му права, като с това гарантират дълготрайността на европейските индустрии, свързани с културата;

Ж.

като има предвид, че в днешното информационно общество се появяват нови форми на производство, разпространение и потребление, които водят до възникването на нови продукти и услуги в сферата на културата, които следва да бъдат защитени от пиратство, но също така, по-общо — подходящи предприемачески и икономически модели, които да гарантират достъпността, разкриването и разнообразието на продуктите от културно естество като се защитава тяхната специфична природа в сравнение с обикновените търговски продукти и се гарантира справедливо възнаграждение за всички категории притежатели на авторски права за използването на защитеното от авторски права съдържание от културно естество;

З.

като има предвид, че продуктите и услугите в областта на културата имат специални характеристики, които ги разграничават от други продукти и услуги, които трябва да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на политиките на ЕС;

И.

като има предвид, че подходящата и ефективна защита на авторското право и сродните му права е основно средство за осигуряване на справедливо заплащане на творците за техните творчески усилия, и в рамките на контекста на търговската експлоатация на техните творби, и като има предвид, че подобна защита е следователно необходима за оцеляването на индустриите, свързани с културата;

Й.

като има предвид, че индустриите, свързани с културата, и творческата общност трябва да допринесат съществено за насърчаване на културното многообразие, гарантиране на избор за потребителите, увеличаване на разнообразието в предприемачеството, демократизиране на достъпа до култура, укрепване на европейската идентичност и интеграция и насърчаване на междукултурния диалог;

К.

като има предвид, че индустриите, свързани с културата, допринасят значително за местното и регионално развитие и сближаване, като се има предвид, че те са магнит за туристическите инвестиции, създават нови категории търговски продукти и услуги „с местен характер“ и възпират социалната изолация на отдалечените райони или тези в неравностойно положение чрез създаване на нови работни места и възможности за икономическо развитие,

Л.

като има предвид, че авторите играят основна роля в дейностите на индустриите, свързани с културата, и следователно следва да бъдат поставени в икономическа, правна и социална среда, която ще позволи развиването на техния творчески потенциал,

М.

като има предвид, че има необходимост от по-близка връзка между културата, образованието и обучението с оглед увеличаване производителния и творческия капацитет на културния сектор,

Н.

като има предвид, че опитът с „европейските столици на културата“ показва конкретно приноса на културната област за икономическия и социален живот на града и за разцвета на гражданите му,

О.

като има предвид, че държавните помощи и други субсидии в полза на творческия сектор следва да се разглеждат като инвестиция, а не като лукс и следва да се оценяват еднакво в съответствие с правилата за конкуренцията на ЕС, протокола към Договора от Амстердам относно системата за публично излъчване в държавите-членки, член 151 от Договора за създаване на Европейска общност и Конвенцията на Юнеско за културното многообразие,

П.

като има предвид, че инвестициите в частния и публичния сектор, както и подкрепата в сектора на културата следва да бъдат насърчавани,

Р.

като има предвид, че концентрацията в сектора на индустриите, свързани с културата, представлява риск за многообразието и доставянето на стоки, свързани с културата, на потребителите,

С.

като има предвид, че творчеството е условие за развитието на новаторството в Европа и че европейските компании в областта на технологиите биха извлекли полза от работата в симбиоза с творци в рамките на „кластъри“,

Т.

като има предвид, че има нужда от допълнителна подкрепа за малките и микро-предприятията и за насърчаване на техните мрежи, както и за самостоятелните работници в тези предприятия, които допринасят в огромна степен за създаване на благосъстояние в дадена икономика, и като има предвид, че творците следва да бъдат подпомагани за продължаване на тяхното обучение като творчески предприемачи и да се насърчават да се издържат от своето творчество,

У.

като има предвид, че раздробяването на творческия сектор в Европа, което може да бъде само отчасти обосновано с езикова и национална идентичност, както и липсата на истински културни индустрии от европейски мащаб, са причина за ограничената културна роля на Европа в глобален аспект,

Ф.

като има предвид, че културното многообразие и свободното движение на идеи се въплъщават от оригиналността, личностното многообразие и равенството между мъжете и жените,

Х.

като има предвид, че равенството между мъжете и жените е една от основните ценности на Европейския съюз, която се предава чрез културата, и като има предвид, че предаването на ценности благоприятства европейската интеграция;

Ц.

като има предвид, че в областта на индустрията, свързана с културата, равновесието между мъжете и жените далеч не е постигнато,

Ч.

като има предвид, че в областта на индустрията, свързана с културата, жените заемат отговорни постове предимно в рамките на МСП или в случаи, когато създават собствено предприятие,

Ш.

като има предвид, че в ключовия сектор на културната индустрия, представляван от TIMES (телекомуникации, интернет, медии, електронна търговия и софтуер), участието на жените е изключително ниско — 30 %, и като има предвид, че само 20 % от новосъздадените предприятия в тази област са създадени от жени;

1.

Приветства факта, че Съветът и Комисията са готови да признаят централната роля, която имат културата и творчеството като важни фактори за насърчаването на европейското гражданство, доближавайки изкуствата до европейската общественост и постигайки целите на Лисабонската стратегия, като по този начин засилват допълнително тяхното значение за развитието на европейския проект;

2.

Подчертава, че в рамките на днешната „постиндустриална икономика“, конкурентоспособността на Европейския съюз следва да бъде засилена и от културния и творческия сектор; призовава, в тази рамка, Комисията и държавите-членки да си поставят като приоритет политики, основани не само на нововъведения в областта на предприемаческата дейност, но и на нововъведения в областта на културните дейности и икономиките, свързани с творческия сектор;

3.

Отбелязва, че индустриите, свързани с културата, са ключов доставчик на услуги с добавена стойност, които са в основата на динамична икономика, основаваща се на знанията, и по тази причина следва да бъде признат техният важен принос за конкурентоспособността в Европейския съюз;

4.

Счита, че индустриите, свързани с културата, които са важен източник на създаване на работни места в Европейския съюз, трябва да по-специално да използват творческия талант; настоятелно приканва държавите-членки да насърчават нови, новаторски форми на обучение през целия живот, които поощряват творческия талант;

5.

Призовава Съвета и Комисията да разяснят понятието „европейска визия за култура, творчество и иновация“ и да изработят структурирани политически мерки за практическо прилагане с оглед развитието на европейските индустрии, свързани с творчеството, които да бъдат включени в рамките на истинска европейска стратегия за културата; счита, че за тази цел, идентифицирането на сектора на индустрия и предприятия, свързани с културата, е приоритет;

6.

Следователно призовава Комисията да осигури систематичното събиране на данни в тази област, така че Европейският съюз и държавите-членки да могат да разполагат с последователни и сравними статистически данни, които са необходими за изработването на подходящи и целенасочени политики за насърчаване на културния и творческия сектор;

7.

Призовава държавите-членки да включат изучаване на стопанско управление в националните програми за средно и висше образование, особено в хуманитарните и културни специалности, както и в специалностите, свързани с изкуствата;

8.

Призовава Комисията и върховния представител за общата външна политика и политика на сигурност да включат културното измерение на Европа и, по-специално, индустриите, свързани с културата и творците, по-пълно и по-ефективно във външните отношения на Европейския съюз, както и в европейската политика на добросъседство и в основните форуми, посветени на диалога с други региони на света;

9.

Счита, че разцветът на индустриите, свързани с културата, зависи до голяма степен от възможностите за осигуряване на безпрепятствено придвижване през границите и по тази причина трябва да се вземат мерки във връзка с проблемите, свързани с европейската заповед за арест, и да се изработят специални правила в тази връзка, и потвърждава своите искания, поставени в тази връзка и съдържащи се в посочената по-горе резолюция относно социалния статус на дейците на изкуството;

10.

Приветства идеята за насърчаване на мобилността на хора, стоки и услуги в творческия сектор, при надлежно зачитане на правилата и принципите, заложени в Конвенцията на Юнеско за културното многообразие, и призовава Комисията да представи на Парламента Зелена книга по този въпрос, която справедливо да отбелязва спецификите на сектора като културен и икономически актив;

11.

Изтъква необходимостта от разработване на социален и икономически модел, който да предостави подходяща система за сигурност за творците с предприемачески дух, предимно за самонаети лица, в секторите на културата и икономиката на творческия сектор — сектори, в които досега се наблюдава висок процент на частична заетост и нестабилни условия на труд;

12.

Счита, че добре организираното колективно презгранично управление на авторското право и сродните му права и бизнес моделите, които спазват правата на всички носители на права, са ключови, за да бъде възможно пълноценното използване на творческия потенциал, като същевременно се осигури справедливо заплащане за всички категории носители на права;

13.

Напомня на Комисията за горепосочената си резолюция от 13 март 2007 г. и призовава за подход на Общността, който на принципа на равнопоставеността да вземе предвид специфичния характер на „ерата на цифровите технологии“, важността на опазването на европейското културно многообразие, малките предприятия и местните репертоари;

14.

Изисква от Комисията да продължи системно и колкото е възможно по-скоро с пълното прилагане на член 151, параграф 4 от Договора за ЕО, за да гарантира, че културата и културният сектор се вземат предвид във всички други политики на Общността, и по-специално — в политиките, свързани с вътрешния пазар, конкуренцията, търговията, предприятията, научните изследвания и развитието, и да отчете в по-голяма степен специфичния характер на културния сектор при прилагането на тези политики, както и в рамките на външната политика, свързана със сключването на международни договори в съответствие с Конвенцията на Юнеско за културното многообразие, и да има активна роля и да подобрява международното сътрудничество;

15.

Призовава комисията и държавите-членки да вдъхнат нов живот на Конвенцията на Юнеско за културното многообразие и изцяло да вземат предвид принципите, на които тя се основава, в тяхната вътрешна и външна политика;

16.

Призовава Комисията да създаде структура за засилване на координацията на дейностите и политиките, които оказват въздействие върху културния и творческия сектор, и да създадат работна група за култура и творческа икономика, за да се проучи по-задълбочено прекият принос на културата и творчеството за нововъведенията, икономическия растеж и социалното развитие в Европейския съюз; и в сътрудничество с Парламента, да предложи конкретни мерки в контекста на политиките на Общността;

17.

В контекста на бързото развитие на технологиите и пазара и с оглед гарантирането, че културните индустрии и творците имат полза от разработването на цифрови платформи, настоятелно призовава Комисията да обмисли отново ключовия въпрос за интелектуалната собственост от културна и икономическа гледна точка, и да покани всички участници в сектора, особено далекосъобщителните оператори и доставчиците на интернет услуги, да обединят усилията си и да потърсят решения, които да бъдат справедливи за големите и малките субекти, с оглед баланса на възможности за достъп до културни събития и съдържание и права на интелектуална собственост, така че да се гарантира справедливо, ефикасно заплащане за всички категории носители на права, реална възможност на потребителите за избор и културно разнообразие; обръща внимание в това отношение на факта, че наказателното преследване на потребители, които не се стремят да извлекат печалба, не е правилното решение за борба с цифровото пиратство;

18.

Приканва Комисията да вземе мерки, свързани с превенцията, образованието и повишаването на осведомеността на потребителите, особено сред младите хора в училищата, относно стойността на интелектуалната собственост и творчеството като цяло и да насърчи потребителите да зачитат интелектуалната собственост;

19.

Призовава Комисията по-специално да подкрепя усилията за въвеждане на нови бизнес модели в епохата на цифровите технологии, които позволяват на потребителя да се възползва изцяло от новите технологии и същевременно да спазва законното право на заплащане на произведенията на изкуството и културата;

20.

Призовава Комисията да признае, че заради Интернет, традиционните начини за употреба на продуктите и услугите на културата се промениха изцяло и че е от изключително значение да се осигури безпрепятствен достъп до културното съдържание онлайн и до разнообразието от изразни средства на културата, извън достъпа, ръководен от индустриална и търговска логика, като освен това се осигури справедливо заплащане за всички категории носители на права;

21.

Изразява становище, че реформата в областта на правото на интелектуална собственост е от ключово значение за насърчаването на творчеството и създаването на културни произведения; препоръчва Парижката конвенция като рамка за справедлив баланс на интересите на творците и потребителите;

22.

Призовава Комисията и държавите-членки да предоставят необходимите средства, за да гарантират, че правото на интелектуална собственост се зачита и е защитено;

23.

Призовава Комисията и държавите-членки да признаят факта, че Интернет е обширна платформа за културно изразяване, достъп до знания и демократично участие в европейската творческа дейност, която събира поколенията чрез информационното общество; следователно призовава Комисията и държавите-членки да избягват приемането на мерки, които противоречат на гражданските свободи и правата на човека, както и на принципите на пропорционалност, ефективност и възпиращ ефект, като например прекъсване на достъпа до интернет;

24.

Настоятелно приканва Комисията, в рамките на борбата срещу пиратството, да осведоми всички страни, включително потребителите, за отговорностите им и да проведе образователни кампании и кампании за повишаване на осведомеността;

25.

Счита, че е от ключово значение да се осигури подходящо финансиране за индустриите, свързани с културата и творчеството, както и за творческите общности, и призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да предприемат необходимите действия, като препоръчва смесени форми на финансиране и финансова сигурност, и насърчава регулаторни и фискални рамки, които благоприятстват индустриите, свързани с културата, както и творческите общности, и по-специално прилагането на данъчни кредити и намалени ставки за ДДС за всички продукти на културата, включително онлайн произведенията;

26.

Подчертава значението за европейския творчески сектор на безплатни информационни инфраструктури като World Wide Web, които се основават на модели за свободно участие и на отворени стандарти и призовава Комисията да подготви стратегия за по-отворени и взаимно съвместими информационни инфраструктури;

27.

Счита за необходимо структурните фондове, програмите за МСП и Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013) да определят особено място за развитието и достатъчното финансиране на индустриите, свързани с културата и творчеството, включително за МСП и индивидуални художествени предприятия в областта, и потвърждава искането си Комисията да представи проучване относно въздействието от финансирането по структурните фондове и по Седмата рамкова програма за секторите на културата и образованието;

28.

Отново посочва значението и призовава за превръщане в приоритет на целите на инициативата „Иновации 2010“ (i2i) на Европейската инвестиционна банка; насърчава Комисията и държавите-членки да търсят по-нататъшни начини за предоставяне на финансово подпомагане за създаване и развитие на малки и средни предприятия в сферата на културата и творчеството, например посредством Седмата рамкова програма; насърчава използването на структурните фондове за подкрепа на секторите на традиционното изкуство и културното наследство, както и на индустрията, свързана с новаторство и културата; призовава Комисията да наблюдава тези дейности и да подпомага разпространението на най-добри практики.

29.

Призовава Комисията да насърчава достъпа до индустриите, свързани с културата, във връзка с програмите за техническа помощ за трети страни, и по-специално Китай, Индия и Латинска Америка;

30.

Призовава Комисията да насърчава и подкрепя партньорства между сектора на индустриите, свързани с културата, и секторите на информационните и комуникационните технологии, за да се стимулира взаимодействието между творчеството и нововъведенията в контекста на Лисабонската стратегия;

31.

Призовава Комисията да разгледа възможността за съставяне на програма, сходна с програма MEDIA, да завърши процедурите по осъществяване на инициативата за Европейска дигитална библиотека, да стимулира и подкрепя музиката, театъра и издателската индустрия с оглед улесняване транснационалното разпределение на творбите, и като предварителна стъпка — да състави механизъм по програмата „Култура“, който да позволява индустриите, свързани с културата, които не използват аудиовизуални средства, да имат достъп до средства, предоставяни от Общността за промоция на книги (наред с другото — чрез съвместни щандове на панаири на книгата) и също така — да правят промоция на музика и професионално обучение;

32.

Призовава Комисията и държавите-членки да увеличат размера на помощите, предназначени за преводи, тъй като бюджетите, обслужващи европейските културни програми, не са достатъчни за постигането на техните цели;

33.

Счита, че трябва да се насърчава секторът на културата и творческите дейности, като се подобрява квалификацията, чиракуването и системите за обучение, по-специално — като се положат усилия на всяко едно равнище за осигуряване на обучение на студентите по дисциплини, свързани с културата и изкуствата, като това ще ги подготви за професионалния живот, както и да се насърчава по-добро взаимодействие между предприятията от този сектор и училищата и да се насърчават по-тесни връзки между училищата и институциите в държавите-членки, които вече работят по този въпрос; счита също така, че има нужда да бъде постигнат допълнителен напредък в посока взаимното признаване на дипломите в сферата на изкуствата;

34.

Изтъква особеното естество на някои професии или занаяти и умения в секторите на културата, творческите и занаятчийските дейности, при които трябва да бъде съхранена приемствеността посредством подходящи механизми за предаване на знанията;

35.

Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат необходимите постъпки за укрепване на положението на традиционните умения с оглед насърчаване на мобилността и улесняване достъпа да заетост за тези, които са ангажирани в съответния сектор в Европейския съюз;

36.

Призовава държавите-членки да обърнат особено внимание на размера на заплащането при жените в културното многообразие, с цел гарантиране, че схемите на заплащане няма да доведат до дискриминация в заплащането, свързана с пола;

37.

Подчертава важната роля на индустриите, свързани с културата, в борбата срещу стереотипите, свързани с пола, като се насърчава равенството между мъжете и жените и се промени начинът на мислене; приканва държавите-членки да насърчават индустриите, свързани с културата, да предават тези идеи чрез своите инициативи;

38.

Призовава държавите-членки и техните местни органи да гарантират по-добро общуване между индустриите, свързани с творчестото, и финансистите, с развитието на услугите за консултантска дейност, предназначена за управлението на бизнеса, консултантска дейност, свързана с финансите, информиране и обучение за малките предприятия, предприемачите и работещите в сектора на културата и творчеството;

39.

Придава голямо значение на разпоредбите на Директива 2007/65/ЕО и призовава държавите-членки да осигурят навременното им въвеждане в националното законодателство и призовава Комисията да предостави на Парламента информация, свързана с прилагането на разпоредбите на тази директива;

40.

Подчертава възможностите, създадени от разпространени, високоскоростни широколентови връзки и нови безжични технологии при развиването и разпространението на нови, новаторски услуги и съдържание в областта на културата както в селските, така и в градските райони във всяка от 27-те държави-членки; освен това призовава държавите-членки да дадат приоритет на развитието на широколентовите мрежи и на периферните зони с оглед превъзмогване на цифровата пропаст; отбелязва, че напредъкът в областта на технологиите позволява на потребителите по-бързо да достигнат до културното съдържание;

41.

Припомня на Комисията и на държавите-членки позицията, която те са заемали до момента по отношение на аудиовизуалните услуги в рамките на разговорите, свързани с международната търговия, и ги призовава да продължават в бъдеще, в рамките на преговорите на СТО относно ГАТС, да не отправят предложения за либерализиране на аудиовизуалните услуги, нито за право на дерогация от прилагането на третиране съгласно статута за най-облагодетелствана нация;

42.

Приветства създаването през 2007 г. на годишната филмова награда на Парламента (PRIX LUX) като средство за укрепване на политиката в областта на културата, насърчаване на културното и езиково многообразие, съхранение на културните традиции и подкрепа за културния обмен; призовава тази награда да отчете, по-специално, участието на жените и тяхното творчество при признаването на техния принос за развитието и напредъка на европейското кино;

43.

Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Юнеско и Съвета на Европа.


(1)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 201, 25.7.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ C 76 Е, 25.3.2004 г., стр. 459.

(4)  ОВ C 92 Е, 16.4.2004 г., стр. 425.

(5)  ОВ C 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 64.

(6)  Приети текстове, P6_TA(2007)0236.