5.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 61/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 171/2009 AL COMISIEI

din 4 martie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru usturoi în subperioada 1 iunie-31 august 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 341/2007 al Comisiei (3) prevede deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare și instituie un sistem de licențe de import și certificate de origine pentru usturoi și alte produse agricole importate din țări terțe.

(2)

Cantitățile pentru care importatorii tradiționali și noii importatori au depus cereri de licențe „A” în cursul primelor cinci zile lucrătoare ulterioare celei de a cincisprezecea zile din februarie 2009, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007, depășesc cantitățile disponibile pentru produsele originare din China și din toate țările terțe, altele decât China.

(3)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2007, este necesar să se stabilească în ce măsură pot fi aprobate cererile de licențe „A” trimise Comisiei până cel târziu la sfârșitul lunii februarie 2009 în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 341/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile de licențe de import „A”, depuse în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 341/2007 în cursul primelor cinci zile lucrătoare ulterioare celei de a cincisprezecea zile din februarie 2009 și trimise Comisiei până cel târziu la sfârșitul lunii februarie 2009, se aprobă în funcție de procentele din cantitățile solicitate care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90, 30.3.2007, p. 12.


ANEXĂ

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire

Argentina

Importatori tradiționali

09.4104

X

Noi importatori

09.4099

X

China

Importatori tradiționali

09.4105

23,155471 %

Noi importatori

09.4100

0,442303 %

Alte țări terțe

Importatori tradiționali

09.4106

100 %

Noi importatori

09.4102

100 %

„X

:

Pentru această origine, nu există contingent pentru sub-perioada în cauză.”