13.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 311/12


Жалба, подадена на 6 август 2012 г. — Debonair Trading Internacional/СХВП — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Дело T-356/12)

2012/C 311/16

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Debonair Trading Internacional Lda (Фуншал, Мадейра) (представител: T. Alkin, Barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ibercosmetica, SA de CV (Мексико сити, Мексико)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 4 юни 2012 г. по приписка R 1033/2011-4,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „SÔ:UNIC“ за стоки от клас 3 — заявка за марка на Общността № 8197972

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: поредица от 24 регистрирани марки, включващи марки на Общността, международни марки и марки, регистрирани в Обединеното кралство и Ирландия, съдържащи думата „SO“, съчетана с други елементи, за стоки от клас 3; поредица от 17 нерегистрирани знака, съдържащи думата „SO“, съчетана с други елементи, във връзка със стоки от клас 3

Решение на отдела по споровете: отхвърля изцяло възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания:

нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета,

нарушение на правило 15, параграф 2, буква б), iii) от Регламент № 2868/95 на Комисията и

нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на Съвета.