10.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 362/19


Talan väckt den 7 oktober 2011 — Chivas mot harmoniseringsbyrån Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Mål T-530/11)

2011/C 362/29

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Förenade kungariket) (ombud: A. Carboni, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 14 juli 2011 i ärende R 2334/2010-1 och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för förnyad handläggning,

förplikta svaranden och eventuella intervenienter i detta överklagande att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader i detta förfarande samt i överklagandeförfarandet vid harmoniseringsbyrån

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket CHIVALRY för varor och tjänster i klasserna 33, 35 och 41 — ansökan om gemenskapsvarumärke nr 6616593

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Figurmärket CHIVALRY som registrerats som varumärke i Förenade kungariket under nummer 1293610 för varor i klass 33, figurmärket CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY som registrerats som varumärke i Förenade kungariket under nummer 2468527 för varor i klass 33, ordet CHIVALRY som är ett icke registrerat varumärke i Förenade kungariket och som använts vid saluföringen av Whisky.

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b, 76.1 och 75 i rådets förordning nr 207/2009 genom att överklagandenämnden (i) fastställde de faktiska omständigheterna på ett felaktigt sätt i form av omsättningskretsens egenskaper och underlät att motivera sina slutsatser härvidlag, (ii) alternativt, kom fram till att den berörda konsumenten är ”synnerligen märkesmedveten och märkeslojal” och felaktigt underlät att slå fast att sådana egenskaper skulle öka den berörda konsumentens uppmärksamhet och risken för förväxling följaktligen minska. (iii) Vidare underlät överklagandenämnden att beakta viktig vägledning från EU-domstolen och hade ett felaktigt tillvägagångssätt då den jämförde varumärkena. (iv) Överklagandenämnden identifierade felaktigt ordet CHIVALRY som det äldre varumärkets visuellt mest framträdande beståndsdel och drog den felaktiga slutsatsen att övriga figur- och orddelar hade en underordnad roll. (v) Slutligen utgick överklagandenämnden felaktigt ifrån att en auditiv jämförelse av varumärkena kunde göras på samma sätt som en visuell jämförelse och (vi) gjorde även en felaktig bedömning av förväxlingsrisken.