10.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 362/19


Skarga wniesiona w dniu 7 października 2011 r. — Chivas przeciwko OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Sprawa T-530/11)

2011/C 362/29

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: A.Carboni, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Zjednoczone Królestwo)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie R 2334/2010-1 i przekazanie zgłoszenia do OHIM, aby umożliwić mu postępowanie w sprawie; oraz

obciążenie pozwanego oraz każdej osoby wstępującej do niniejszego postępowania w charakterze interwenienta własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą w niniejszym postępowaniu oraz postępowaniu odwoławczym przed Izbą Odwoławczą.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy „CHIVALRY” dla towarów i usług z klas 33, 35 i 41 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 6616593

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny znak towarowy „CHIVALRY” zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 1293610 dla towarów z klasy 33; graficzny znak towarowy „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY” zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2468527 dla towarów z klasy 33; niezarejstrowany w Zjednoczonym Królestwie słowny znak towarowy „CHIVALRY” używany w obrocie w odniesieniu do „Whisky”

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 76 ust. 1 oraz art. 75 rozporządzenia Rady nr 207/2009 ze względu na to, iż Izba Odwoławcza (i)dokonała błędnego ustalenia stanu faktycznego w odniesieniu do cech charakterystycznych właściwego kręgu odbiorców i nie uzasadniła tego ustalenia; (ii) ewentualnie, po dokonaniu ustalenia, że właściwy konsument wykazuje „szczególną świadomość marki i jest jej wierny” nie oceniła jak powinna prawidłowo, że takie cechy charakterystyczne zwiększyłyby uwagę właściwego konsumenta zmniejszając w ten sposób wystąpienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; (iii) nie uwzględniła ważnych wskazań Trybunału Sprawiedliwości i zastosowała niewłaściwe podejście przy porównywaniu tych znaków towarowych; (iv) błędnie uznała słowo „CHIVALRY” za wizualnie dominujący element wcześniejszego znaku towarowego i w rezultacie błędnie przyjęła, iż pozostałe elementy graficzne i słowne odgrywają drugorzędne znaczenie; (v) błędnie założyła, że porównania fonetycznego tych znaków można dokonać w ten sam sposób, co porównania wizualnego; (vi) błędnie oceniła prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.