10.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 362/19


Kanne 7.10.2011 — Chivas v. SMHV — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Asia T-530/11)

2011/C 362/29

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja A. Carboni)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Yhdistynyt kuningaskunta)

Vaatimukset

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 14.7.2011 asiassa R 2334/2010-1 tekemä päätös on kumottava ja hakemus on palautettava SMHV:lle sen käsittelyn jatkamiseksi

vastaaja ja mahdolliset väliintulijat on velvoitettava vastaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuvista ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”CHIVALRY” luokkiin 33, 35 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 6616593

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu: Luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten rekisteröityä kuviomerkkiä ”CHIVALRY” koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisteröinti nro 1293610; luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten rekisteröityä kuviomerkkiä ”CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY” koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisteröinti nro 2468527; rekisteröimätön Yhdistyneen kuningaskunnan sanamerkki ”CHIVALRY”, jota on käytetty elinkeinotoiminnassa ”Whiskyä” varten

Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksyttiin osittain

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 76 artiklan 1 kohtaa ja 75 artiklaa on rikottu, sillä valituslautakunta (i) teki virheellisen tosiseikkoja koskevan toteamuksen merkityksellisen yleisön ominaisuuksista esittämättä perusteita mainitulle toteamukselle, (ii) vaihtoehtoisesti perusteeseen (i) nähden katsottuaan, että merkityksellinen kuluttaja on ”erityisen bränditietoinen ja brändiuskollinen”, jätti virheellisesti ottamatta huomioon, että nämä ominaisuudet lisäävät merkityksellisen kuluttajan tarkkaavaisuutta ja siten vähentävät sekaannusvaaran todennäköisyyttä, (iii) ei ottanut huomioon unionin tuomioistuimen luomia soveltamisohjeita ja käytti merkkien vertailussa väärää lähestymistapaa, (iv) määritti virheellisesti sanamerkin ”CHIVALRY” aikaisemman tavaramerkin visuaalisesti hallitsevaksi osatekijäksi ja päätteli virheellisesti, että muilla kuvioista ja sanoista muodostuvilla osatekijöillä on toissijainen tehtävä, (v) katsoi virheellisesti, että merkkien lausuntatavan vertailu voidaan suorittaa samalla tavalla kuin visuaalinen vertailu ja (vi) arvioi sekaannusvaaran todennäköisyyden virheellisesti.