10.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 362/19


7. oktoobril 2011 esitatud hagi — Chivas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glencairn Scotch Wisky (CHIVALRY)

(Kohtuasi T-530/11)

2011/C 362/29

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor A. Carboni)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Ühendkuningriik)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 14. juuli 2011. aasta otsus asjas R 2334/2010-1 ja saata taotlus menetlemiseks tagasi ühtlustamisametile ning

jätta kostja ja iga menetluspoole kohtukulud nende enda kanda ja mõista neilt välja hageja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „CHIVALRY” kaupadele ja teenustele klassides 33, 35 ja 41 — Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 6616593

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Ühendkuningriigi kujutismärk „CHIVALRY” (taotlus nr 1293610) kaupadele klassis 33; Ühendkuningriigi kujutismärk „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY” (taotlus nr 2468527) kaupadele klassis 33, registreerimata Ühendkuningriigi sõnamärk „CHIVALRY” Šoti viski kohta.

Vastulausete osakonna otsus: Rahuldata vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata

Väited: Apellatsioonikoda rikkus nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b, artikli 76 lõiget 1 ja artiklit 75 kui: (i) tegi ekslikud järeldused, mis puudutavad asjaomase avalikkuse omadusi, ning jättis need järeldused põhjendamata; (ii) teise võimalusena (i), leides, et asjaomane tarbija on „eriti bränditundlik ja brändilojaalne”, jättis ekslikult andmata hinnangu, et sellised omadused suurendavad asjaomase tarbija tähelepanelikkust ning vähendavad seega asjaomast segiajamise tõenäosust; (iii) jättis arvesse võtmata Euroopa Kohtu poolt antud juhised ning võttis kaubamärkide võrdlemisel vale lähtekoha; (iv) tuvastas vääralt, et sõna „CHIVALRY” on varasema kaubamärgi dominantne visuaalne element ning leidis vääralt, et ülejäänud kujutistel ja sõnadel on teisene roll (v) eeldas valesti, et kaubamärkide sümptomaatilisele võrdlusele tuleb läheneda samamoodi nagu visuaalsele võrdlusele; (vi) hindas valesti segiajamise tõenäosust.