10.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 362/19


Žaloba podaná dne 7. října 2011 — Chivas v. OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Věc T-530/11)

2011/C 362/29

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Spojené království) (zástupce: A. Carboni, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Spojené království)

Návrhová žádání

zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 14. července 2011 ve věci R 2334/2010-1 a vrátit OHIM přihlášku k zápisu za účelem pokračování řízení a

nařídit žalovanému a všem dalším účastníkům odvolacího řízení, že ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní v tomto řízení a v řízení před odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „CHIVALRY“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 33, 35 a 41 — přihláška ochranné známky Společenství č. 6616593

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: obrazová ochranná známka Spojeného království „CHIVALRY“ zapsaná pod č. 1293610 pro výrobky zařazené do třídy 33, obrazová ochranná známka Spojeného království „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY“ zapsaná pod č. 2468527 pro výrobky zařazené do třídy 33, nezapsaná slovní ochranná známka Spojeného království „CHIVALRY“ používaná v obchodním styku v souvislosti s „Whisky“

Rozhodnutí námitkového oddělení: částečné vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 76 odst. 1 a článku 75 nařízení Rady č. 207/2009 tím, že odvolací senát (i) učinil nesprávné skutkové zjištění ohledně charakteristických znaků relevantní veřejnosti a neuvedl důvody pro uvedené zjištění, (ii) — podpůrně k prvnímu důvodu — nepostupoval správně, když po zjištění, že relevantním spotřebitelem je spotřebitel „zvlášť obeznámený se značkou a této značce věrný“, nedospěl k závěru, že takové charakteristické znaky by zvýšily pozornost relevantního spotřebitele a odpovídajícím způsobem snížily nebezpečí záměny, (iii) nezohlednil významné vodítko poskytnuté Soudním dvorem a zaujal nesprávný přístup při porovnávání ochranných známek, (iv) nesprávně považoval slovo „CHIVALRY“ za vzhledově dominantní prvek starší ochranné známky a dospěl k nesprávnému závěru, že ostatní obrazové a slovní prvky měly jen druhořadý význam, (v) nesprávně se domníval, že při fonetickém srovnání ochranných známek lze postupovat stejným způsobem jako při vzhledovém srovnání, a (vi) nesprávně posoudil nebezpečí záměny.