Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Návrh týkající se zaprvé odkladu provádění rozhodnutí, kterým Úřad pro publikace Evropské unie přidělil zakázku uvedenou ve výzvě k podávání nabídek číslo 10234 „Každodenní přeprava a distribuci Úředního věstníku, tiskovin, dalších periodik a publikací“ společnosti „Enterprises des Postes et Télécommunications Luxembourg“ a nikoliv žalobkyni; zadruhé nařízení, aby nebylo přistoupeno k podpisu smlouvy uvedené ve výzvě k podávání nabídek, a zatřetí, pokud již smlouva byla uzavřena, odložení jejího provádění až do doby, kdy Tribunál rozhodne ve věci samé

Výrok

Výrok

1) Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.