19.1.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 18/4


Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 1

(2016/C 18/02)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2015

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 682 444

 

41 682 444

 

Дял 1 — Общо

41 682 444

 

41 682 444

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

 

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

6 838 168

6 838 168

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

 

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

 

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

 

 

Дял 2 — Общо

p.m.

6 838 168

6 838 168

 

ВСИЧКО ОБЩО

41 682 444

6 838 168

48 520 612

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2015

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

21 863 444

1 152 328

23 015 772

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

220 000

70 000

290 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

800 000

62 000

862 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

800 000

73 300

873 300

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

2 220

7 220

 

Дял 1 — Общо

23 688 444

1 359 848

25 048 292

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 215 000

237 665

3 452 665

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

270 000

–33 250

236 750

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

460 000

–14 500

445 500

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

–1 503

10 497

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (5)

230 000

 

230 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

 

10 000

 

Дял 2 — Общо

4 197 000

188 412

4 385 412

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (6)

12 917 000

892 392

13 809 392

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (7)

880 000

4 397 516

5 277 516

 

Дял 3 — Общо

13 797 000

5 289 908

19 086 908

 

ВСИЧКО ОБЩО

41 682 444

6 838 168

48 520 612

Щатно разписание

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

Всичко AD

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4


Щатно разписание

Временни

Категории и степени по новия правилник

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

 

 

 

Всичко AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Всичко AST

68

66

65

Общо

138

135

133

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENI East 4

ENI South 1

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENI East 1

ENI South 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

FG I

 

 

 

Общо FG

63

63

61

Длъжности за командировани национални експерти

25

20

20

Общо

88

83

81


(1)  2015:

ENI South: 2 838 168,

ENI East: 4 000 000.

(2)  2015:

ENI South: 808 752,

ENI East 1 097 000.

(3)  2015:

ENI South: 32 000,

ENI East: 140 000.

(4)  2015: ENI East: 24 000.

(5)  2014: ENPI: 28 878.

(6)  2015:

ENI South: 76 400,

ENI East: 130 000.

(7)  2015:

ENI South: 1 921 016,

ENI East: 2 609 000.