11/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

221


31999D0593


L 229/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 31 май 1999 година

относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна

(1999/593/ ЕО, ЕОВС, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, последното изречение на член 47, параграф 2 и член 55, член 57, параграф 2, член 71, член 80, параграф 2, членове 93, 94, 133 и 308, във връзка с второто изречение на член 300, параграф 2 и втората алинея от параграф 3 на член 300 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално втория параграф на член 101 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент (1),

след консултации с Консултативния комитет на ЕОВС и със съгласието на Съвета,

като имат предвид одобрението на Съвета, дадено в съответствие с член 101 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

(1)

като имат предвид, че сключеното споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Република Узбекистан, от друга страна, подписано във Флоренция на 21 юни 1996 г., ще допринесе за постигането на целите на Европейските общности;

(2)

като имат предвид, че целта на споразумението е да укрепва създадените връзки, най-вече чрез това споразумение между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики в областта на търговията и търговското и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г. и одобрено с Решение 90/116/ЕИО (2);

(3)

като имат предвид, че известни задължения, предвидени в Споразумението за партньорство и сътрудничество извън сферата на търговската политика, прилагана в рамките на Общността, оказват или биха могли да окажат влияние върху направените уговорки, които вече са определени в приетите от Общността актове в области като право на създаване, транспорт и третиране на предприятията;

(4)

като имат предвид, че посоченото споразумение налага на Европейските Общности известни задължения относно движението на капитала и плащанията между Общността и Република Узбекистан;

(5)

като имат предвид, освен това, че доколкото посоченото споразумение се отразява на Директива 90/434/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки (3), както и Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно облагане на дружествата майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (4), които се основават на член 94 от Договора за създаване на Европейската общност, този член трябва да се ползва като правно основание;

(6)

като имат предвид, че определени разпоредби от посоченото споразумение налагат на Общността задължения в областта на предоставянето на услуги, които надхвърлят рамките на взаимното сътрудничество;

(7)

като имат предвид, че за определени разпоредби от посоченото споразумение, които Общността следва да прилага, не са предвидени специфични пълномощия в Договора за създаване на Европейската общност; като има предвид, че по тази причина се налага да приложи член 308 от Договора за създаване на Европейската общност,

РЕШИХА:

Член 1

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, заедно с протокола, декларациите и официалната кореспонденция се одобряват с настоящото решение от името на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия.

Текстовете са приложени към настоящото решение.

Член 2

1.   Положението, което Общността заема в рамките на Съвета за сътрудничество и в рамките на Комитета за сътрудничество, когато последният е упълномощен да действа от Съвета за сътрудничество, следва да бъде определено от Съвета, по предложение на Комисията, или, където е уместно, по предложение на Комисията, като при всеки случай се спазват съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и на Европейската общност за атомна енергия.

2.   Съгласно член 79 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, председателят на Съвета председателства Съвета за сътрудничество и представя позицията на Общността. Представител на Комисията предсадателства Комитета за Сътрудничество съгласно неговия процедурен правилник и представя позицията на Общността.

3.   Решението за публикуване на препоръките, дадени от Съвета за сътрудничество и Комитета за сътрудничество, в Официален вестник на Европейските общности, се взема от Съвета и Комисията, като всеки един случай се разглежда по отделно.

Член 3

Председателят на Съвета извършва нотификация от името на Европейската общност, както е предвидено в член 101 от Споразумението. Председателят на Комисията извършва такава нотификация от името на Европейската общност за въглища и стомана и от името на Европейската общност за атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 31 май 1999 година.

За Комисията

Председател

J. SANTER

За Съвета

Председател

O. SCHILY


(1)  ОВ С 175, 21.6.1999 г., стр. 432.

(2)  ОВ L 68, 15.3.1990 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 225, 20.8.1990 г., стр. 6.