ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.192.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 192E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
3. júla 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

OTÁZKY NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE

2013/C 192E/1

Otázky na písomné zodpovedanie, ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu, a odpovede inštitúcií Európskej únie na ne

1


Poznámka pre čitateľa

Táto publikácia obsahuje otázky na písomné zodpovedanie, ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu, a odpovede inštitúcií Európskej únie na ne.

Pri každej otázke a odpovedi je pôvodná jazyková verzia uvedená pred prípadným prekladom.

V niektorých prípadoch je možné, že odpoveď je poskytnutá v inom jazyku, ako bola sformulovaná otázka. Závisí to od pracovného jazyka výboru požiadaného o poskytnutie odpovede.

Tieto otázky a odpovede sa uverejňujú v súlade s článkami 117 a 118 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Všetky otázky a odpovede sú prístupné na internetovej stránke Európskeho parlamentu (Europarl) pod nadpisom „Parlamentné otázky“:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/parliamentary-questions.html

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

S&D

Skupina Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

ALDE

Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

ECR

Európski konzervatívci a reformisti

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

EFD

Skupina Európa slobody a demokracie

NI

Nezaradení poslanci

SK