ISSN 1977-107X

doi:10.3000/1977107X.CE2013.192.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 192E

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

56
3 Iúil 2013


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

 

Parlaimint na hEorpa

 

CEISTEANNA SCRÍOFA AGUS FREAGRAÍ

2013/C 192E/1

Ceisteanna scríofa ó Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus freagraí a thug institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh

1


Fógra don léitheoir

Tá ceisteanna scríofa ó Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa agus na freagraí a thug institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh san fhoilseachán seo.

Maidir le gach ceist agus freagra, gheobhaidh tú an leagan sa teanga bhunaidh sula dtabharfar aistriúchán, más ann dó.

I gcásanna áirithe, tabharfar an freagra i dteanga atá éagsúil le bunteanga na ceiste ag brath ar theanga oibre an choiste ar ar iarradh an freagra a sholáthar.

Foilsítear na ceisteanna agus na freagraí seo i gcomhréir le Riail 117 agus le Riail 118 de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa.

Is féidir teacht ar na ceisteanna agus ar na freagraí go léir ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa (Europarl) faoin gceannteideal “Parliamentary questions”:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/ga/parliamentary-questions.html

GIORRÚCHÁIN ARNA N-ÚSÁID LE hAGHAIDH GRÚPAÍ POLAITIÚLA

PPE

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

S&D

An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa

ALDE

Grúpa Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip

Verts/ALE

An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Chomhghuaillíochta Eorpaí

ECR

An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa

GUE/NGL

An Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach agus den Chlé Ghlas Nordach

EFD

An Grúpa d’Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais

NI

Feisirí neamhcheangailte

GA