18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 347/62


L-460 SESSJONI PLENARJA FIS-17 U T-18 TA’ FRAR 2010

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali”

COM(2009) 267 finali – 2009/0076 (COD)

(2010/C 347/09)

Relatur: is-Sur BIOT

Nhar is-17 ta’ Lulju 2009, il-Kunsill iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 95 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-

il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali

COM(2009) 267 finali – 2009/0076 (COD).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar l-1 ta’ Frar 2010.

Matul l-460 sessjoni plenarja tiegħu li saret nhar is-17 u t-18 ta’ Frar 2010 (seduta tas-17 ta’ Frar), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b’180 vot favur, u 2 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1   Il-KESE huwa favur is-sostituzzjoni tad-direttiva attwali b’regolament li jippermetti l-armonizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali, billi jkun japplika direttament fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.

1.2   Il-KESE jinnota l-isforz min-naħa tal-Kummissjoni sabiex il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-bijoċidi tikkonforma mar-Regolament dwar il-prodotti kimiċi (REACH) u jemmen li huwa essenzjali li fir-Regolament il-ġdid tiġi inkluża l-armonizzazzjoni tad-data li għandha tingħata b’konformità mad-Direttiva 88/379/KEE u l-Artikolu 14(2) tar-Regolament REACH.

1.3   Il-KESE jilqa’ l-bidliet fir-rigward tal-formulazzjonijiet qafas li permezz tagħhom għandhom ikunu jistgħu jiġu żviluppatti u jitqiegħdu fis-suq b’mod aktar faċli l-varjazzjonijiet fil-kompożizzjoni fi ħdan grupp ta’ prodotti bijoċidali. Madankollu, hemm bżonn jiġi ċċarat sa fejn għandha tasal il-flessibbiltà tal-kompożizzjoni, kemm rigward is-sustanzi bijoċidali kif ukoll rigward is-sustanzi inerti li jagħmlu parti minnha.

1.4   Il-KESE jinnota li l-Kummissjoni tagħti biss rwol ta’ koordinazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA). Din tista’ taqdi rwol aktar deċiżiv sabiex tikkontribwixxi għal proċedura effikaċi fil-proċess tal-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali kemm fil-livell Komunitarju kif ukoll f’dak tal-Istati Membri. Madankollu, il-KESE huwa preokkupat dwar jekk l-Aġenzija hux ser ikollha biżżejjed riżorsi fil-ħin biex twettaq il-missjoni tagħha, fid-dawl tal-fatt li l-kompetenzi tagħha ġew estiżi għall-prodotti bijoċidali.

1.5   Il-KESE jipproponi li jinżamm il-prinċipju tal-valutazzjoni tar-riskji fuq il-bażi ta’ każ b’każ fir-rigward tad-deċiżjoni dwar l-ammissjoni ta’ sustanzi attivi fl-Anness I tal-Proposta, li jippreżenta l-“Lista tas-sustanzi attivi b’rekwiżiti għall-inklużjoni fil-prodotti bijoċidali”. Madankollu, il-Kumitat jaħseb li hemm diskriminazzjoni arbitrarja fir-rigward ta’ ċerti prodotti disinfettanti għall-ikel tal-bnedmin u għall-għalf tal-annimali, li ma jistgħux jibbenefikaw mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(c).

Il-KESE jinsab kuntent li l-Proposta tipprevedi l-iskambju obbligatorju tad-data, b’mod partikolari tad-data li tirriżulta mir-riċerka fuq l-annimali.

1.6.1   Il-KESE japprova l-proposta tal-Kummissjoni li jintużaw prodotti bijoċidali awtorizzati għall-materjali u l-oġġetti kollha li jiġu ttrattati. Din hija miżura ġusta u obbligatorja fl-Unjoni Ewropea.

Il-KESE japprova l-estensjoni ta’ din il-miżura għall-materjali u l-oġġetti li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi sabiex tiġi garantita l-ugwaljanza fil-kondizzjonijiet tas-suq.

1.7.1   Il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li l-materjali u l-prodotti ttrattati jkollhom tikketta sabiex tiġi garantita informazzjoni adegwata u effikaċi għall-utent. Madankollu, il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tanalizza aktar fil-fond din il-kwistjoni sabiex l-użu ta’ tikkettar eżawrjenti jiġi limitat biss għall-każi li fihom ikun utli għall-konsumatur. Il-KESE jipproponi żewġ livelli ta’ informazzjoni. L-ewwel wieħed għandu jipprovdi l-informazzjoni essenzjali skont l-użu u l-protezzjoni tal-konsumatur. It-tieni għandu jinkludi l-informazzjoni kollha magħrufa u għandu jkun disponibbli f’każ li l-konsumaturi jirrikorru għand l-atturi professjonali (ċentri kontra l-velenu, tobba, eċċ.). Din l-informazzjoni tista’ tkun disponibbli permezz ta’ bażi tad-data u ta’ siti elettroniċi.

1.8   Il-KESE jappoġġja l-armonizzazzjoni tal-istruttura tal-ħlasijiet kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-Aġenzija. Madankollu, il-KESE jopponi li jkun hemm ħlas annwali mingħajr ġustifikazzjoni.

Kif sar fir-Regolament il-ġdid dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-KESE jemmen li fil-kuntest tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-proċeduri tal-kummerċ parallel għandhom ikunu limitati għall-prodotti identiċi, ibbażati fuq l-istess sorsi ta’ sustanzi attivi u koingredjenti.

1.9.1   Il-KESE japprezza l-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-fenomenu tal-“passiġġier klandestin” (free rider). Il-KESE jixtieq li l-Artikolu 83 ikun aktar dettaljat.

1.10   Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni tispjega kif ser tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni effikaċi tal-kontrolli tal-prodotti bijoċidali li qegħdin fis-suq.

1.11   Kif sar fid-Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1) u fil-kuntest tal-użu sostenibbli tal-prodotti bijoċidali, il-KESE jipproponi li fil-ġejjieni l-Kummissjoni tipprevedi l-possibbiltà li dawn il-prodotti jintużaw b’mod aktar razzjonali.

2.   Introduzzjoni

2.1   It-terminu “bijoċidi” jirreferi għas-sustanzi attivi jew it-taħlitiet li jkun fihom sustanza attiva waħda jew aktar, ippreżentati fl-għamla li fiha jiġu forniti lill-utent, maħsuba sabiex jeqirdu jew jiskoraġġixxu l-organiżmi ta’ ħsara, sabiex jibdluhom f’organiżmi li ma jagħmlux ħsara, sabiex jipprevjenu l-azzjoni tagħhom jew sabiex jiġġilduhom permezz ta’ azzjoni kimika jew bijoloġika. Is-sustanzi, it-taħlitiet u l-apparati kollha mqiegħda fis-suq bil-ħsieb li jiġġeneraw sustanzi attivi għandhom ukoll jitqiesu bħala prodotti bijoċidali (2).

2.2   Il-prodotti bijoċidali, użati b’mod għaqli, jagħmlu parti mill-ħajja ta’ kuljum f’soċjetà ċivilizzata. Huma jipprevjenu t-tixrid tal-mard u jippromovu livell għoli ta’ iġjene f’ambjent b’densità għolja ta’ popolazzjoni. Kull aspett tal-ħajja ta’ kuljum huwa kkonċernat mill-użu tal-prodotti bijoċidali. Uħud minn dawn il-prodotti jistgħu jkunu intrinsikament perikolużi, avolja jipproteġu s-saħħa u l-iġjene tal-bnedmin u tal-annimali kif ukoll l-ambjent b’mod sostenibbli.

2.3   Id-Direttiva 98/8/KE (3) li hija fis-seħħ bħalissa tistabbilixxi qafas leġiżlattiv armonizzat għall-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali b’riskju baxx u sustanzi bażiċi.

2.4   F’dan ir-rigward, il-KESE kien ħareġ opinjoni (4) u fiha approva l-Proposta għal Direttiva billi l-għan tagħha kien li tipproteġi s-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali kif ukoll l-ambjent.

2.5   Id-Direttiva 98/8/KE tipprevedi li l-Kummissjoni tħejji rapport seba’ snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva u tressqu lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jindirizza l-implimentazzjoni tad-Direttiva u l-funzjonament tal-proċeduri ssemplifikati sa dik id-data (formulazzjoni qafas, prodotti bijoċidali b’riskju baxx u sustanzi bażiċi).

2.6   Saru diversi konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati qabel ma saru valutazzjoni tal-impatt u konsultazzjoni ġenerali bl-internet.

2.7   Il-Proposta ġiet appoġġjata wkoll minn bosta studji, b’mod partikolari l-istudju dwar il-valutazzjoni tal-impatt tar-reviżjoni tad-Direttiva 98/8/KE, li sar bil-għan li janalizza l-effetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-għażliet strateġiċi differenti. Il-konklużjonijiet ta’ dan l-istudju ġew inklużi direttament fil-valutazzjoni tal-impatt.

2.8   Ir-Regolament propost mill-Kummissjoni huwa maħsub biex jissostitwixxi d-Direttiva msemmija hawn fuq.

3.   Sommarju tal-Proposta

3.1   L-għan ta’ din il-Proposta, li tieħu post id-Direttiva 98/8/KE, huwa li jissaħħaħ il-moviment ħieles tal-prodotti bijoċidali fil-Komunità. Il-Proposta tipprova ssib rimedju għad-dgħufijiet tal-qafas leġiżlattiv li ġew osservati matul l-ewwel tmien snin tal-implimentazzjoni tiegħu, tipprova ttejjeb u taġġorna ċerti elementi tas-sistema u tipprova tevita l-problemi mbassra għall-ġejjieni. Fiha tinżamm l-istruttura tad-Direttiva 98/8/KE.

3.2   Is-semplifikazzjoni tal-proċeduri għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali fl-Istati Membri tista’ tippermetti li jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-atturi ekonomiċi mingħajr ma jonqos il-livell ta’ sigurtà.

3.3   Il-Proposta għandha tkun koerenti mal-politiki u l-objettivi l-oħra tal-Unjoni. Hija tqis:

il-leġiżlazzjoni Komunitarja reċenti dwar il-prodotti kimiċi (5);

ir-Regolament 1272/2008 (6);

il-leġiżlazzjoni Komunitarja orizzontali b’rabta ma’ din il-kwistjoni;

ir-regoli ġenerali u l-obbligi tal-Istati Membri;

perijodu ta’ tranżizzjoni.

3.4   L-għan tal-Proposta huwa li:

tissemplifika r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data;

tevita d-duplikazzjoni tal-istudji fuq l-annimali vertebrati (7) billi timponi l-iskambju tad-data;

issaħħaħ l-armonizzazzjoni tas-sistemi tal-ħlas fl-Istati Membri u fil-livell Komunitarju;

tistabbilixxi regoli għall-kummerċ parallel;

tikkunsidra l-oġġetti jew il-materjali ttrattati bi prodotti bijoċidali.

3.5   F’artikoli differenti, il-Proposta tħeġġeġ ir-riċerka u l-innovazzjoni.

4.   Kummenti ġenerali

4.1   Proposta għal leġiżlazzjoni ġdida

4.1.1   Id-Direttiva dwar il-prodotti bijoċidali 98/8/KE ser tiġi sostitwita b’regolament.

4.1.2   Il-Proposta għal Regolament issegwi l-loġika ppreżentata fid-Direttiva dwar il-prodotti bijoċidali. Qabel tressqet il-Proposta, saret valutazzjoni tal-impatt li tiffoka fuq il-kamp ta’ applikazzjoni, l-awtorizzazzjoni tal-prodotti, l-iskambju tad-data, l-eżiġenzi b’rabta mad-data u l-ħlasijiet miġbura mill-Istati Membri.

4.1.3   Il-Kummissjoni għamlet sforz sabiex il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-bijoċidi tikkonforma mar-Regolament dwar il-prodotti kimiċi (REACH).

4.2   Regoli għall-awtorizzazzjoni

4.2.1   L-introduzzjoni tal-kunċett tal-awtorizzazzjoni Komunitarja, bl-ECHA bħala ċentru regolatorju, hija element li fil-prinċipju jiffavorixxi l-implimentazzjoni armonjuża fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tisħaq li din is-sistema hija l-aktar waħda effikaċi u adatta biex ittejjeb id-disponibbiltà tal-prodotti u biex toħloq inċentivi għall-innovazzjoni u, b’hekk, tikkontribwixxi aktar għall-protezzjoni ta’ saħħet il-bniedem u l-ambjent. Madankollu, il-frammentazzjoni tas-suq tal-bijoċidi, kemm fil-livell tal-produtturi (ftit intrapriżi globalizzati, ħafna SMEs) kif ukoll fil-livell tal-prodotti u tal-applikazzjonijiet, tistieden għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid ta’ din il-fehma. Fil-fatt, ħafna intrapriżi tas-settur, billi jkunu attivi f’għadd ristrett ta’ pajjiżi, jitolbu awtorizzazzjoni lokali. F’każ li l-attività tagħhom tespandi fi Stati Membri oħra, imbagħad jintalab ir-rikonoxximent reċiproku.

4.2.2   Hemm ir-riskju li l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni fir-rigward tal-awtorizzazzjoni Komunitarja tal-prodotti bijoċidali b’riskju baxx u tas-sustanzi l-ġodda jkollu impatt limitat għaliex jikkonċerna biss minoranza ta’ sustanzi ta’ prodotti bijoċidali u, għaldaqstant, is-semplifikazzjoni amministrattiva għall-intrapriżi u għall-awtoritajiet tkun żgħira ħafna. Għalhekk ma tħeġġiġx lill-intrapriżi biex jinnovaw aktar.

4.2.3   Il-kunċett stess ta’ prodotti bijoċidali b’riskju baxx huwa mifrux fuq il-Proposta għal Regolament kollha. Huwa mixtieq li jkun hemm definizzjoni aħjar ta’ prodotti bijoċidali b’riskju baxx.

4.3   Data li għandha tingħata

4.3.1   Ċerti kriterji għad-definizzjoni tal-prodotti b’riskju baxx jistgħu jkunu restrittivi wisq. Qabel ma jiġu inklużi fir-regolament finali, dawn il-kriterji għandhom jiġu evalwati skont l-impatt tagħhom. L-istudju għandu jkun imsejjes fuq ir-riskji, filwaqt li jqis ukoll il-livell ta’ espożizzjoni u mhux ir-riskji intrinsiċi biss. Din il-miżura għandha tkun inċentiv għall-ħolqien ta’ prodotti innovattivi aktar siguri li fihom jintużaw sustanzi eżistenti. Għalhekk, il-prodotti li jissodisfaw dawn il-kriterji għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-istatut ta’ “b’riskju baxx”. Il-projbizzjoni tal-promozzjoni ta’ dawn il-prodotti bħala prodotti b’riskju baxx hija kontroproduttiva.

4.3.2   Il-Proposta tal-Kumissjoni, li ma tinkludix il-prodotti b’riskju baxx fl-Anness I, hija inċentiv għall-iżvilupp u l-marketing. Madankollu, għandhom jiġu ċċarati u analizzati diversi punti, b’mod partikolari l-possibbiltà li jkun hemm gwida ċara fir-rigward tad-data għas-sustanzi attivi kif ukoll il-format li fih għandhom jiġu pprovduti.

4.3.3   Huwa meqjus li r-regoli ġenerali għall-adattament tad-data meħtieġa mniżżla fl-Anness IV huma, b’mod ġenerali, pożittivi. Huma gwida fir-rigward tat-tqassim ta’ testijiet li għandhom isiru.

4.3.4   Id-data li għandha tingħata fuq is-sustanzi attivi tissemma fl-Anness II tal-Proposta; dan l-Anness huwa strutturat fuq żewġ livelli u l-ewwel wieħed huwa definit bħala standard. Il-preżentazzjoni tad-data tat-tieni livell tista’ tkun meħtieġa skont il-karatteristiċi u l-użu previst tas-sustanza attiva, b’mod partikolari jekk joħroġ fid-dieher li hemm periklu għas-saħħa jew għall-ambjent.

4.3.5   Ċerti studji tossikoloġiċi m’għadhomx neċessarji fl-ewwel livell, però jistgħu jkunu meħtieġa fit-tieni wieħed. Madankollu, billi huma l-Istati Membri li jiddeterminaw l-ispettru ta’ data meħtieġa fuq il-bażi tal-valutazzjoni tagħhom, hemm ir-riskju li tintalab data li tmur lil hinn minn dak li huwa xjentifikament meħtieġ.

4.3.6   Minħabba raġunijiet marbuta mal-kompetizzjoni, id-data li għandha tingħata għal sorsi alternattivi ta’ sustanzi attivi ma tistax titnaqqas sakemm dawn is-sustanzi jkunu jinsabu fl-Anness I u l-protezzjoni tagħhom tkun għadha ma skadietx.

4.3.7   Il-livell għoli ta’ data meħtieġa għall-prodotti bijoċidali mniżżla fl-Artikolu 18, li jikkonċerna d-data li għandha tingħata għat-talba tal-awtorizzazzjoni, u fl-Anness III tal-Proposta baqa’ bħalma hu fid-Direttiva attwali. M’hemmx testijiet mifruxa fuq diversi livelli u l-eżiġenzi ma tnaqqsux għal dak li hu strettament neċessarju. Għaldaqstant, huwa diffiċli għall-produtturi li jiżviluppaw prodotti innovattivi għal użi partikolari.

4.4   Skambju tad-data

4.4.1   Hemm obbligu li jsir skambju tad-data dwar it-testijiet fuq l-annimali u li jinqasmu b’mod ġust l-ispejjeż marbuta mat-tħejjija u l-użu tad-data bil-għan li tintwera s-sigurtà tal-prodotti fil-qafas tad-Direttiva attwali.

4.4.2   Minkejja li dan il-kunċett ta’ skambju tad-data huwa konformi mar-Regolament REACH, il-Proposta mhix konformi fir-rigward tal-protezzjoni tad-data u l-perijodu ta’ protezzjoni.

4.5   Miżuri ta’ semplifikazzjoni

4.5.1   Huwa mistenni li jkun hemm bidliet pożittivi fil-formulazzjonijiet qafas li permezz tagħhom għandhom ikunu jistgħu jiġu żviluppati b’mod aktar faċli l-varjazzjonijiet fil-kompożizzjoni fi ħdan grupp ta’ prodotti bijoċidali. Madankollu, hemm bżonn jiġi ċċarat sa fejn għandha tasal il-flessibbiltà tal-kompożizzjoni, kemm rigward is-sustanzi bijoċidali kif ukoll rigward is-sustanzi inerti li jagħmlu parti minnha.

4.6   Ir-rwol tal-ECHA

4.6.1   L-ECHA ser ikollha biss rwol ta’ koordinazzjoni u ta’ validazzjoni tal-awtorizzazzjoni Komunitarja għall-prodotti bijoċidali b’riskju baxx u s-sustanzi l-ġodda.

4.6.2   Il-KESE jemmen li l-ECHA tista’ taqdi r-rwol ta’ “ċentru tas-separazzjoni” li jiġbor flimkien l-applikazzjonijiet li jixxiebhu. B’hekk il-valutazzjoni tagħhom tkun tista’ ssir minn awtorità waħda, anke jekk il-fajl ikun tressaq lil diversi Stati Membri.

4.7   Kummerċ parallel – protezzjoni tad-data

4.7.1   Kif sar fir-Regolament il-ġdid dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-KESE jemmen li fil-kuntest tal-moviment ħieles tal-prodotti, il-proċeduri tal-kummerċ parallel għandhom ikunu limitati għall-prodotti identiċi, ibbażati fuq l-istess sorsi ta’ sustanzi attivi u koingredjenti.

4.7.2   Fil-qafas tal-kummerċ parallel għandha tissaħħaħ il-protezzjoni tad-data meħtieġa, għall-inqas għas-sustanzi bijoċidali li jkunu ser jiġu inklużi fl-Anness I.

4.7.3   Sabiex jiġi evitat il-fenomenu tal-“passiġġier klandestin”, l-industrija talbet li r-relazzjoni mal-kumpanija tas-sustanzi attivi introdotti fl-Anness I tiġi inkluża bħala kondizzjoni għas-sjieda u l-protezzjoni tad-data. L-industrija tal-bijoċidi tapprezza li l-Kummissjoni tirrikonoxxi dan il-fenomenu. L-Artikolu 83 għandu jkun aktar dettaljat, bil-għan li dan il-fenomenu jiġi ffaċċjat b’mod aktar effikaċi.

4.8   Materjali u oġġetti ttrattati

4.8.1   Il-Proposta tistipula li l-materjali u l-oġġetti ttrattati kollha għandhom jiġu ttrattati esklużivament bi prodotti bijoċidali awtorizzati għal dan il-għan f’minn tal-inqas Stat Membru wieħed. Hija tappoġġja wkoll l-estensjoni ta’ din il-miżura għall-materjali u l-oġġetti li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi sabiex jiġi garantit suq ekwu u ġust għal kulħadd.

4.8.2   Il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li l-materjali u l-prodotti ttrattati jkollhom tikketta sabiex tiġi garantita informazzjoni adegwata u effikaċi għall-utent. Il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tanalizza aktar fil-fond din il-kwistjoni sabiex l-użu ta’ tikkettar eżawrjenti jiġi limitat biss għall-każi li fihom ikun utli għall-konsumatur. Il-KESE jipproponi żewġ livelli ta’ informazzjoni. L-ewwel wieħed għandu jipprovdi l-informazzjoni essenzjali skont l-użu u l-protezzjoni tal-konsumatur. It-tieni għandu jinkludi l-informazzjoni kollha magħrufa u għandu jkun disponibbli f’każ li l-konsumaturi jirrikorru għand l-atturi professjonali. Din l-informazzjoni tista’ tkun disponibbli permezz ta’ bażi tad-data u ta’ siti elettroniċi.

4.9   Skadenzi u implimentazzjoni

4.9.1   In-nuqqas ta’ rispett tal-iskadenzi tal-valutazzjonijiet preżentati fid-Direttiva huwa sors kbir ta’ tħassib. Dawn l-iskadenzi ġew estiżi f’reviżjoni żgħira tad-Direttiva, però jidher li ftit sar biex jitneħħew mis-suq is-sustanzi li ma ġewx riveduti u li jistgħu jkunu potenzjalment ta’ ħsara. L-applikazzjoni uniformi tad-definizzjonijiet u l-iskadenzi għandha tippermetti funzjonament aħjar tal-proċedura bejn l-Istati Membri.

4.9.2   Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li ma tkunx uniformi u effikaċi fil-livell tal-Istati Membri tkun ta’ dannu għal-leġiżlazzjoni Komunitarja.

4.10   Proċeduri ta’ ħlas

4.10.1   Il-Kummissjoni tipproponi li tiġi armonizzata l-istruttura tal-ħlasijiet kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-ECHA. L-utenti jiltaqgħu ma’ differenzi kbar bejn l-Istati Membri differenti fir-rigward tal-ħlas għall-valutazzjoni. Ħafna drabi ma jkun hemm l-ebda relazzjoni bejn ir-riżorsi meħtieġa u dawk effettivament użati.

4.10.2   Il-ħlasijiet għandhom ikunu ħafna aktar trasparenti billi jindikaw il-passi u l-proċeduri differenti li jwasslu għall-valutazzjoni. Għandhom ikunu marbuta b’mod raġonevoli mal-ammont ta’ xogħol meħtieġ u jistgħu jintalbu biss meta jkun neċessarju.

4.10.3   Fl-ebda każ m’għandu jinġabar ħlas mingħajr ġustifikazzjoni.

5.   Kummenti partikolari

5.1   Esklużjoni tas-sustanzi bijoċidali mill-Anness I

5.1.1   L-Artikolu 5(2) tal-Proposta jeskludi mill-Anness I is-sustanzi attivi kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni u tossiċi għar-riproduzzjoni kif ukoll dawk li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali.

5.1.2   Madankollu, l-Artikolu 5(1) tal-Proposta jsemmi tliet każi li fihom tista’ ssir deroga u dawn is-sustanzi jkunu jistgħu jiġu inklużi fl-Anness I:

f’każ ta’ espożizzjoni negliġibbli għall-utenti,

għas-sustanzi meħtieġa għas-saħħa pubblika,

għas-sustanzi li jkollhom relazzjoni pożittiva bejn il-benefiċċju u r-riskju.

Però l-aħħar indent ta’ dan l-Artikolu jeskludi għalkollox l-applikazzjoni ta’ din l-aħħar deroga għas-sustanzi attivi maħsuba għat-tipi ta’ prodotti Nru 14 sa Nru 19 (8).

5.1.3   Ċerti sustanzi bijoċidali jistgħu jkunu perikolużi min-natura tagħhom stess, u dan huwa konsegwenza tal-iskop tagħhom li huwa rifless fid-definizzjoni ta’ sustanza attiva, li hi “sustanza jew mikroorganiżmu li taġixxi/jaġixxi kontra organiżmi ta’ ħsara”. Il-benefiċċji tal-użu tagħhom kif ukoll il-miżuri biex titnaqqas kemm jista’ jkun l-espożizzjoni għall-bniedem u għall-ambjent jistgħu jippermettu li dawn is-sustanzi jintużaw bħala bijoċidi.

5.1.4   Għalkemm l-espożizzjoni okkażjonali ma tqajjimx preokkupazzjonijiet maġġuri, il-KESE jirrakkomanda l-prudenza fir-rigward tal-espożizzjonijiet għall-prodotti bijoċidali mingħajr protezzjoni adegwata.

5.1.5   Madankollu, il-KESE jaħseb li hemm diskriminazzjoni arbitrarja fir-rigward tat-tipi ta’ prodotti msemmija hawn fuq (Nru 4 u minn Nru 14 sa Nru 19) li ma jistgħux jibbenefikaw mill-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(c). Din il-miżura taħdem kontra l-innovazzjoni u tnaqqas il-firxa ta’ sustanzi potenzjalment utli bħala prodotti bijoċidali għall-ġejjieni.

5.2   Estensjoni tar-rwol tal-ECHA

5.2.1   Il-KESE huwa favur l-estensjoni tal-firxa ta’ kompetenzi tal-ECHA. Għandha tkun tista’ timmaniġġja b’mod attiv il-proċeduri kollha għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti bijoċidali, kemm Komunitarji kif ukoll nazzjonali.

5.2.2   Il-vantaġġi ta’ valutazzjoni ċentralizzata huma dawn li ġejjin:

l-ECHA jkollha għad-dispożizzjoni tagħha l-proċeduri kollha meħtieġa għall-validazzjoni tal-applikazzjoni f’każ ta’ awtorizzazzjoni Komunitarja;

il-validazzjoni tal-fajls minn korp wieħed tippermetti aktar konsistenza u leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidi aktar armonjuża u aktar sempliċi;

l-Istati Membri jkunu jistgħu jiffokaw ir-riżorsi tagħhom fuq il-valutazzjoni reali tal-applikazzjoni;

madankollu l-validazzjoni mill-ECHA ma teliminax il-possibbiltà li tiġi introdotta data ġdida li tinsab matul il-proċess tal-valutazzjoni. Dan jibqa’ r-responsabbiltà tal-Istati Membri.

5.2.3   Barra minn dan, meta l-ECHA taqdi r-rwol ta’ “ċentru tas-separazzjoni” u fl-istess ħin tieħu ħsieb il-ġestjoni tal-fajls tal-prodotti bijoċidali:

ir-Reġistru Komunitarju tal-Prodotti Bijoċidali, immaniġġjat mill-ECHA, ikun strument eċċellenti għall-ġestjoni tat-tqassim ta’ prodotti bijoċidali fi gruppi;

il-prodotti bijoċidali bbażati fuq l-istess sustanza attiva jew użati fl-istess tipi ta’ prodotti jkollhom l-istess skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet tagħhom;

il-valutazzjoni tal-elementi prinċipali tal-fajls ta’ dawn il-prodotti minn awtorità kompetenti waħda żżid il-konsistenza u l-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidi;

il-ġestjoni ta’ proċedura tal-valutazzjoni effikaċi tinkoraġġixxi aktar lill-utenti biex iħejju l-fajls b’mod proattiv u tnaqqas il-limitu għall-industrija.

Brussell, 17 ta’ Frar 2010.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Mario SEPI


(1)  Direttiva 2009/128/KE – ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.

(2)  Direttiva 98/8/KE.

(3)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1 (Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 3, Volum 23, p. 3-65).

(4)  ĠU C 195, 18.7.1994, p. 70 (mhux disponibbli bil-Malti).

(5)  Regolament KE 1907/2006 (REACH) – ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(6)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(7)  ĠU C 94, 18.4.2002, p. 5 (mhux disponibbli bil-Malti) u ĠU C 277, 17.11.2009, p. 51.

(8)  Tip ta’ prodotti Nru 4: Disinfettanti tal-ikel u taż-żoni tal-ikel.

Tip ta’ prodotti Nru 14: Rodentiċidi.

Tip ta’ prodotti Nru 15: Aviċidi.

Tip ta’ prodotti Nru 16: Molluskiċidi.

Tip ta’ prodotti Nru 17: Pixxiċidi.

Tip ta’ prodotti Nru 18: Insettiċidi, akariċidi u prodotti biex jikkkontrollaw l-artropodi.

Tip ta’ prodotti Nru 19: Sustanzi li jbiegħdu (repellents) jew li jattiraw (attractants).

It-tipi ta’ prodotti minn Nru 14 sa Nru 19 jifformaw il-GRUPP EWLIENI 3: Kontroll tal-pesti.