18.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 347/62


460-oji plenarinė sesija, 2010 m. vasario 17 d. ir 18 d.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo

COM(2009) 267 galutinis – 2009/0076 (COD)

(2010/C 347/09)

Pranešėjas Jean-Marie BIOT

Taryba, vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsniu, 2009 m. liepos 17 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo

COM(2009) 267 galutinis – 2009/0076 (COD).

Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto darbo šiuo klausimu organizavimą, 2010 m. vasario 1 d. priėmė savo nuomonę.

460-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2010 m. vasario 17–18 d. (vasario 17 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 180 nariams balsavus už ir 2 – susilaikius.

1.   Išvados ir rekomendacijos

1.1   EESRK palankiai vertina dabartinės direktyvos pakeitimą reglamentu, kuris padės geriau suderinti biocidinių produktų pateikimą į rinką, kadangi valstybių narių teisės aktuose jis bus taikomas tiesiogiai.

1.2   EESRK vertina Komisijos pastangas suderinti biocidus reglamentuojančius ES teisės aktus su cheminių medžiagų reglamentu (REACH) ir mano, kad naujajame reglamente būtina suderinti pagal Direktyvą 88/379/EEB ir REACH reglamento 14 straipsnio 2 dalį teiktinus duomenis.

1.3   EESRK palankiai vertina su apibrėžiamąja sudėtimi (receptūra) susijusius pasikeitimus, kurie turėtų padėti plėtoti ir lengviau pateikti į rinką kitokios sudėties biocidinių produktų grupės gaminius. Vis dėlto dar reikia išsiaiškinti produktų sudėties lankstumo galimybes tiek biocidinių medžiagų, tiek jas sudarančių inertinių medžiagų srityje.

1.4   EESRK tenka konstatuoti, kad Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) Komisija suteikė tik koordinatoriaus vaidmenį. Ji galėtų nuveikti daugiau ir veiksmingiau prisidėti prie biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo Bendrijos ir valstybių narių lygmeniu. Vis dėlto EESRK nerimauja, ar agentūra turės laiku pakankamai išteklių savo užduotims įvykdyti, jeigu jai bus suteikta daugiau įgaliojimų biocidinių produktų srityje.

1.5   Priimant sprendimą leisti naudoti pasiūlymo I priede nurodytas veikliąsias medžiagas („Veikliųjų medžiagų sąrašas, kuriame pateikiami tų medžiagų naudojimo biocidiniuose produktuose reikalavimai“), EESRK siūlo toliau taikyti rizikos vertinimo principą nagrinėjant kiekvieną atvejį atskirai. Vis dėlto EESRK laikosi nuomonės, kad savavališkai diskriminuojami kai kurie dezinfekantai, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose ir gyvūnų pašaruose ir kuriems netaikomos 5 straipsnio c punkte numatytos sąlygos.

EESRK džiaugiasi, kad pasiūlyme numatytas įpareigojimas bendrai naudoti duomenis, visų pirma gaunamus atliekant tyrimus su gyvūnais.

1.6.1   EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui apdorojant visus gaminius ir medžiagas naudoti leidžiamus biocidinius produktus. Tai teisinga priemonė, privaloma Sąjungos teritorijoje.

EESRK pritarė pasiūlymui šią priemonę išplėsti ir taikyti medžiagoms bei gaminiams iš trečiųjų šalių, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos rinkoje.

1.7.1   EESRK pabrėžia, kad medžiagų ir gaminių etiketėse būtina nurodyti, jog jie buvo apdoroti, kad naudotojai turėtų būtiną ir tikslią informaciją. Vis dėlto EESRK ragina Komisiją detaliau išanalizuoti šį klausimą, kad būtų galima išsamų ženklinimą taikyti tik tais atvejais, kai tai naudinga vartotojams. EESRK siūlo du informacijos teikimo lygius. Pirmuoju atveju reikia teikti informaciją, būtiną naudojimui ir vartotojų apsaugai. Antruoju atveju reikia nurodyti visą žinomą informaciją, kuri būtų prieinama vartotojui prireikus kreiptis į specialistus (apsinuodijimų centrus, gydytojus ir pan.). Šią informaciją būtų galima teikti duomenų bazėse ir internete.

1.8   EESRK pritaria pasiūlymui suderinti mokesčių sistemas valstybėms narėms ir agentūrai, tačiau prieštarauja nepateisinamam metiniam mokesčiui be jo pagrindimo.

EESRK mano, kad esant laisvam prekių judėjimui, lygiagrečios prekybos procedūros turėtų būti taikomos tik identiškiems produktams, kurių veikliųjų medžiagų šaltiniai ir bendros medžiagos yra tos pačios, kaip numatyta naujajame reglamente dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką.

1.9.1   EESRK vertina tai, kad Komisija pripažįsta „keleivio be bilieto“ reiškinį. EESRK norėtų, kad 83 straipsnis būtų išsamesnis.

1.10   EESRK prašo Komisijos patikslinti, kaip ji padės valstybėms narėms veiksmingai atlikti biocidinių produktų kontrolę rinkoje.

1.11   Kaip numatyta pagrindų direktyvoje dėl augalų apsaugos priemonių (1) ir siekiant tvariai naudoti biocidinius produktus, EESRK siūlo Komisijai ateityje numatyti galimybę racionaliau naudoti šiuos produktus.

2.   Įžanga

2.1   Biocidais vadinamos veikliosios medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje yra viena arba daugiau veikliųjų medžiagų, tokio pavidalo, kokio jie tiekiami naudotojui, ir kuriais naikinamas, sulaikomas, daromas nekenksmingas bet kuris kenksmingasis organizmas, išvengiama jo poveikio arba jis kitaip kontroliuojamas cheminėmis ar biologinėmis priemonėmis. Biocidiniais produktais taip pat laikomos visos medžiagos, mišiniai ir prietaisai, teikiami į rinką veikliosioms medžiagoms gaminti (2).

2.2   Tinkamai naudojami biocidiniai produktai reikalingi kasdieniame civilizuotos visuomenės gyvenime. Jie neleidžia plisti ligoms ir skatina aukštą higienos lygį tankiai gyvenamoje aplinkoje. Biocidiniai produktai naudojami visose kasdienio gyvenimo srityse. Kai kurie šių produktų gali turėti pavojingų savybių, tačiau jie kartu tvariai saugo žmonių ir gyvūnų sveikatą ir higieną bei aplinką.

2.3   Šiuo metu galiojanti Direktyva 98/8/EB (3) nustato suderintą teisinę bazę mažos rizikos biocidinių produktų ir pagrindinių medžiagų autorizacijai ir pateikimui į rinką.

2.4   Šiuo klausimu EESRK parengė nuomonę (4), kurioje pritarė pasiūlymui dėl direktyvos, tiek, kiek juo siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą bei aplinką.

2.5   Direktyvoje 98/8/EB numatyta, kad praėjus septyneriems metams po jos įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą, kurią pateiks Tarybai. Ataskaita turėtų būti dėl direktyvos įgyvendinimo ir supaprastintos tvarkos taikymo (dėl apibrėžiamosios sudėties, mažos rizikos biocidinių produktų ir pagrindinių medžiagų).

2.6   Prieš rengiant poveikio analizę buvo konsultuojamasi su įvairiais interesuotaisiais subjektais ir vyko bendros konsultacijos internetu.

2.7   Dėl pasiūlymo taip pat surengta keletas tyrimų, visų pirma Direktyvos 98/8/EB peržiūros poveikio vertinimo tyrimas, kuriuo buvo stengiamasi išanalizuoti įvairių strateginių galimybių ekonomines, socialines pasekmes ir poveikį aplinkai. Šio tyrimo išvados tiesiogiai perkeltos į poveikio analizę.

2.8   Komisijos siūlomu reglamentu norima pakeisti pirmiau minėtą direktyvą.

3.   Svarbiausios pasiūlymo nuostatos

3.1   Šiuo pasiūlymu, pakeičiančiu Direktyvą 98/8/EB, siekiama paskatinti laisvą biocidinių produktų judėjimą Bendrijoje. Juo stengiamasi ištaisyti teisinės bazės trūkumus, pastebėtus per pirmuosius aštuonerius direktyvos įgyvendinimo metus, patobulinti ir atnaujinti tam tikrus sistemos elementus ir ateityje išvengti numatomų problemų. Pasiūlymas išsaugo Direktyvos 98/8/EB struktūrą.

3.2   Biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo procedūrų supaprastinimas valstybėse narėse galėtų padėti sumažinti sąnaudas ir administracinę naštą ekonominės veiklos vykdytojams, nesumažinant saugumo lygio.

3.3   Siekiama pasiūlymo ir kitų Europos Sąjungos politikos sričių ir tikslų nuoseklumo. Pasiūlyme atsižvelgiama į:

naujausius Bendrijos teisės aktus dėl cheminių medžiagų (5),

Reglamentą 1272/2008 (6),

horizontalius šios srities Bendrijos teisės aktus,

bendrąsias taisykles ir įpareigojimus, tenkančius valstybėms narėms,

pereinamąjį laikotarpį.

3.4   Pasiūlymu siekiama:

supaprastinti duomenų apsaugą reguliuojančias taisykles,

išvengti bandymų kartojimo su stuburiniais gyvūnais (7) nustatant prievolę dalytis duomenimis,

labiau suderinti mokesčių nustatymo sistemas valstybių narių ir Bendrijos lygiu,

nustatyti lygiagrečios prekybos taisykles,

į taikymo sritį įtraukti biocidiniais produktais apdorotus gaminius ir medžiagas.

3.5   Įvairiuose pasiūlymo straipsniuose skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos.

4.   Bendrosios pastabos

4.1   Pasiūlymas priimti naują teisės aktą

4.1.1   Biocidų direktyva 98/8/EB bus pakeista reglamentu.

4.1.2   Pasiūlymas dėl reglamento atitinka Biocidų direktyvoje išdėstytą požiūrį. Prieš teikiant šį pasiūlymą buvo atlikta poveikio analizė, kurioje didžiausias dėmesys skirtas taikymo sričiai, produktų autorizacijos liudijimų išdavimui, dalijimuisi duomenimis, duomenų pateikimo reikalavimams ir valstybių narių renkamiems mokesčiams.

4.1.3   Komisija stengėsi suderinti biocidus reglamentuojančius Europos teisės aktus su cheminių medžiagų reglamentu (REACH).

4.2   Autorizacijos liudijimų išdavimo taisyklės

4.2.1   Įvedus sąvoką „Bendrijos autorizacijos liudijimas“ ir Europos cheminių medžiagų agentūrą pasirinkus reguliavimo centru, susiklostė palankesnės sąlygos suderintai įgyvendinti teisės aktą visose ES šalyse. Komisija sutinka, kad ši sistema yra veiksmingiausia ir tinkamiausia šių produktų naudojimui gerinti ir paskatas inovacijoms kurti, taigi, ir labiau prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos. Vis dėlto biocidų rinkos susiskaidymas gamintojų (nedaug pasaulinio lygio įmonių, daug MVĮ) ir produktų bei taikymo požiūriu verčia švelninti šią poziciją. Iš tiesų, kadangi dauguma sektoriaus įmonių veikia tik nedaugelyje šalių, jos prašo vietinio autorizacijos liudijimo. Veiklą plečiant į kitas ES valstybes nares būtų reikalingas abipusis pripažinimas.

4.2.2   Naujoji Komisijos pozicija dėl Bendrijos autorizacijos liudijimo mažos rizikos biocidiniams produktams ir naujoms medžiagoms gali būti nelabai naudinga, kadangi ji būtų aktuali tik nedidelei daliai biocidinių produktų ir dėl to tik šiek tiek sumažėtų administracinė našta įmonėms ir valdžios institucijoms. Taigi, ji neskatintų įmonių siekti daugiau naujovių.

4.2.3   Net pati mažos rizikos biocidinių produktų sąvoka yra minima įvairiose pasiūlymo dėl reglamento vietose. Reikėtų pateikti tinkamesnę mažos rizikos biocidinių produktų apibrėžtį.

4.3   Teiktini duomenys

4.3.1   Kai kurie kriterijai mažos rizikos produktams apibrėžti gali pasirodyti pernelyg apribojantys. Prieš įtraukiant šiuos kriterijus į galutinį reglamentą, juos reikia įvertinti pagal jų daromą poveikį. Tyrimas turi būti pagrįstas galimais pavojais, taip pat reikia atsižvelgti į sąlytį su medžiaga, o ne tik į pavojingas savybes. Ši priemonė paskatintų kurti saugesnius produktus naudojant turimas medžiagas. Todėl šiuos kriterijus atitinkantys produktai turėtų būti priskiriami „mažos rizikos“ produktams. Uždrausti platinti šiuos produktus kaip „mažos rizikos“ gaminius būtų neproduktyvu.

4.3.2   Komisijos pasiūlymu neįtraukti mažos rizikos produktų į I priedą skatinamas vystymas ir rinkodara. Tačiau reikėtų išaiškinti ir išanalizuoti keletą punktų, visų pirma reikėtų parengti aiškias rekomendacijas dėl duomenų apie veikliąsias medžiagas ir jų pateikimo pobūdžio.

4.3.3   IV priede pateiktas bendrąsias duomenų pateikimo reikalavimų pritaikymo taisykles reikėtų iš esmės vertinti teigiamai. Jomis reikėtų vadovautis pasiskirstant reikalingus atlikti bandymus.

4.3.4   Pasiūlymo II priede nurodyti teiktini duomenys apie veikliąsias medžiagas skirstomi į dvi pakopas (I pakopos duomenys vadinami standartiniais). II pakopos duomenis gali reikėti pateikti priklausomai nuo veikliosios medžiagos savybių ir numatomos paskirties, visų pirma, jei nustatoma, kad medžiaga kelia pavojų sveikatai arba aplinkai.

4.3.5   Kai kurie toksikologiniai tyrimai nebereikalingi I pakopos duomenims, bet jų gali prireikti II pakopos duomenims. Vis dėlto, kadangi remdamosi savo vertinimais valstybės narės nustato reikalingų duomenų spektrą, išlieka pavojus, kad bus reikalaujama pateikti tokius duomenis, kurie nėra moksliškai būtini.

4.3.6   Siekiant užtikrinti konkurenciją, negalima reikalauti pateikti mažiau duomenų apie alternatyvias veikliąsias medžiagas, kol jos yra įtrauktos į I priedą ir nepasibaigė jų apsauga.

4.3.7   Pasiūlymo 18 straipsnyje dėl duomenų, pateiktinų su autorizacijos paraiška, ir III priede nurodytų reikalingų duomenų apie biocidinius produktus aukštas lygis nepasikeitė palyginti su dabar galiojančia direktyva. Nėra numatyta įvairių lygių bandymų, o reikalavimai nėra sumažinti iki būtiniausių. Todėl gamintojams sunku kurti specialios paskirties novatoriškus produktus.

4.4   Dalijimasis duomenimis

4.4.1   Pagal dabartinę direktyvą privaloma dalytis bandymų su gyvūnais duomenimis ir teisingai pasiskirstyti duomenų pateikimo ir naudojimo, siekiant įrodyti produktų saugumą, sąnaudas.

4.4.2   Nors dalijimosi duomenimis koncepcija atitinka REACH direktyvą, to negalima pasakyti apie pasiūlyme numatytą duomenų apsaugą ir apsaugos laikotarpį.

4.5   Supaprastinimo priemonės

4.5.1   Su apibrėžiamąja sudėtimi (receptūra) susiję pokyčiai turėtų padėti lengviau sukurti kitokios sudėties biocidinių produktų grupės gaminius. Vis dėlto dar reikia išsiaiškinti produktų sudėties lankstumo galimybes tiek biocidinių medžiagų, tiek jas sudarančių inertinių medžiagų atžvilgiu.

4.6   Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) vaidmuo

4.6.1   ECHA yra numatyta tik koordinuoti ir tvirtinti Bendrijos autorizacijos liudijimus mažos rizikos biocidiniams produktams ir naujoms medžiagoms.

4.6.2   EESRK nuomone, ECHA galėtų būti „rūšiavimo centras“, kuris grupuotų panašias paraiškas. Tada jų vertinimą galėtų atlikti viena institucija, net ir tuo atveju, kai dokumentai pateikti keletui valstybių narių.

4.7   Lygiagreti prekyba. Duomenų apsauga

4.7.1   EESRK mano, kad esant laisvam prekių judėjimui, lygiagrečios prekybos procedūros turėtų būti taikomos tik identiškiems produktams, kurių veikliųjų medžiagų šaltiniai ir bendros medžiagos yra tie patys, kaip tai numatyta naujajame reglamente dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką.

4.7.2   Vykstant lygiagrečiai prekybai turi būti sustiprinta reikalingų pateikti duomenų apsauga, bent jau biocidinėms medžiagoms, kurios turėtų būti įtrauktos į I priedą.

4.7.3   Kad būtų galima išvengti „keleivio be bilieto“ reiškinio, pramonės atstovai paprašė, kaip būtiną prielaidą duomenų tikslumui ir apsaugai, įtraukti susijusių veikliųjų medžiagų grupę į I priedą. Biocidų pramonės atstovai labai vertina tai, kad Komisija pripažino šį reiškinį. 83 straipsnis turėtų būti išsamesnis, kad būtų galima veiksmingiau spręsti dėl jo susidarančias problemas.

4.8   Apdoroti gaminiai ir medžiagos

4.8.1   Pasiūlyme teigiama, kad visi gaminiai ir medžiagos turi būti apdoroti tik biocidiniais produktais, kuriuos tuo tikslu yra autorizavusi bent viena valstybė narė. Pasiūlyme taip pat pritariama šios priemonės taikymui ir kitiems gaminiams bei medžiagoms iš trečiųjų šalių, kad būtų galima užtikrinti sąžiningą ir teisingą rinką visiems.

4.8.2   EESRK pabrėžia, kad medžiagų ir gaminių etiketėse būtina nurodyti, jog jie buvo apdoroti, kad naudotojai būtų informuoti tinkamai ir veiksmingai. EESRK ragina Komisiją detaliau išanalizuoti šį klausimą, kad būtų galima išsamų ženklinimą taikyti tik tais atvejais, kai tai naudinga vartotojams. EESRK siūlo du informacijos teikimo lygius. Pirmuoju atveju reikia teikti informaciją, būtiną naudojimui ir vartotojų apsaugai. Antruoju atveju reikia nurodyti visą žinomą informaciją, kuri būtų prieinama vartotojui prireikus kreiptis į specialistus. Šią informaciją būtų galima teikti duomenų bazėse ir internete.

4.9   Terminai ir įgyvendinimas

4.9.1   Direktyvoje nustatytų vertinimo terminų nesilaikymas kelia didelį susirūpinimą. Šie terminai buvo pratęsti atliekant nedidelę direktyvos peržiūrą, tačiau paaiškėjo, kad nedaug nuveikta išimant iš rinkos neperžiūrėtas medžiagas, kurios gali būti kenksmingos. Vienodai taikant apibrėžtis ir terminus ES procedūra turėtų geriau veikti tarp valstybių narių.

4.9.2   Nevienodas ir neveiksmingas Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse kenkia Bendrijos teisėkūrai.

4.10   Mokesčių procedūros

4.10.1   Komisija siūlo suderinti mokesčių sistemas tiek valstybėms narėms, tiek ECHA. Naudotojai pastebi, kad mokesčiai už vertinimą labai skiriasi valstybėse narėse. Dažnai visiškai nesuderinami reikalaujami ir realiai panaudoti ištekliai.

4.10.2   Mokesčiai turi būti nustatomi kiek galima skaidriau ir atspindėti įvairius vertinimui reikalingus etapus ir procedūras. Jie taip pat turi būti susiję su pagrįstomis darbo apimtimis ir gali būti reikalaujami tik iškilus būtinybei.

4.10.3   Nepagrįstas metinis mokestis negali būti mokamas jokiais atvejais.

5.   Konkrečios pastabos

5.1   Biocidinių medžiagų išbraukimas iš I priedo

5.1.1   Pasiūlymo 5 straipsnio 2 dalyje išbraukiamos I priede numatytos veikliosios medžiagos, priskirtos kancerogeninėms, toksiškai veikiančioms reprodukciją medžiagoms ir mutagenams bei medžiagoms, turinčioms endokrininę sistemą ardančių savybių.

5.1.2   Pasiūlymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos trys išimtys, bet jos nedraudžia šias medžiagas įtraukti į I priedą, jeigu:

naudotojų sąlytis su jomis labai mažas,

šios medžiagos būtinos visuomenės sveikatai,

šių medžiagų naudos ir pavojingumo santykis yra teigiamas.

Tačiau šio straipsnio paskutinėje pastraipoje numatyta, kad trečiosios išimties visiškai negalima taikyti veikliosioms medžiagoms, skirtoms 4 ir 14–19 tipų produktams (8).

5.1.3   Kai kurios biocidinės medžiagos gali būti pavojingos dėl savo pobūdžio (tai yra jų paskirties pasekmė, atsispindinti veikliosios medžiagos apibrėžtyje), kadangi tai „cheminė medžiaga arba mikroorganizmas, veikiantis kenksminguosius organizmus“. Jų naudojimo nauda ir priemonės, mažinančios sąlytį su žmogumi ir aplinka, gali leisti šias medžiagas naudoti kaip biocidus.

5.1.4   Nors dėl atsitiktinio sąlyčio nereikėtų labai nerimauti, EESRK ragina imtis atsargumo priemonių reguliariai dirbantiesiems su biocidiniais produktais be tinkamos apsaugos.

5.1.5   Vis dėlto EESRK laikosi nuomonės, kad savavališkai diskriminuojami kai kurie pirmiau minėti produktų tipai (4 ir 14–19), kuriems netaikomos 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos sąlygos. Ši priemonė neskatina inovacijų ir sumažina potencialiai naudingų medžiagų, ateityje galinčių būti biocidais, rinkinį.

5.2   Europos cheminių medžiagų agentūros vaidmens didinimas

5.2.1   EESRK pritaria, kad reikėtų plėsti ECHA kompetencijos sritį. Agentūrai turėtų būti sudarytos galimybės aktyviai valdyti visas biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo procedūras Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis.

5.2.2   Centralizuoto vertinimo privalumai būtų tokie:

ECHA galėtų vykdyti visas reikalingas paraiškų tvirtinimo procedūras Bendrijos autorizacijos atveju,

būtų solidžiau, jeigu dokumentus tvirtintų viena institucija, be to, tokiu būdu biocidus reguliuojantys teisės aktai taptų nuoseklesni ir paprastesni,

valstybės narės galėtų savo išteklius skirti dabartiniam direktyvos taikymo vertinimui,

jeigu tvirtins ECHA, išliks galimybė teikti naujus, vertinimo procese paaiškėjusius duomenis. Vertinimo procesas toliau priklausys valstybių narių kompetencijai.

5.2.3   Be to, ECHA atliekant „rūšiavimo centro“ vaidmenį ir kartu atsakant už biocidinių produktų dokumentų tvarkymą

Bendrijos biocidinių produktų registras, tvarkomas ECHA, būtų puiki tokių biocidinių produktų grupių valdymo priemonė,

biocidiniams produktams, kurių pagrindą sudaro tos pačios veikliosios medžiagos, arba kurie naudojami tų pačių tipų produktuose, turėtų galioti tas pats paraiškų teikimo terminas,

jeigu pagrindinius šių produktų dokumentų elementus vertintų viena kompetentinga institucija, biocidus reguliuojantys teisės aktai taptų solidesni ir nuoseklesni,

veiksmingo vertinimo procedūros valdymas skatintų naudotojus iniciatyviau rengti dokumentus ir sumažintų pramonei iškylančias kliūtis.

2010 m. vasario 17 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Mario SEPI


(1)  Direktyva 2009/128/EB, OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

(2)  Direktyva 98/8/EB.

(3)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(4)  OL C 195, 1994 7 18, p. 70.

(5)  Reglamentas EB 1907/2006 (REACH), OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(6)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(7)  OL C 94, 2002 4 18, p. 5 ir OL C 277, 2009 11 17, p. 51.

(8)  4 produktų tipas: maisto ir pašarų aplinkos dezinfekantai.

14 produkto tipas: rodenticidai.

15 produkto tipas: avicidai.

16 produkto tipas: moliuskocidai.

17 produkto tipas: piscicidai.

18 produkto tipas: insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai.

19 produkto tipas: repelentai ir atraktantai.

14–19 produktai sudaro 3 grupę „Antiparazitiniai produktai“.