18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 347/62


Täiskogu 460. ISTUNGJÄRK 17. JA 18. VEEBRUARIL 2010

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist”

KOM(2009) 267 lõplik – 2009/0076 (COD)

(2010/C 347/09)

Raportöör: Jean-Marie BIOT

17. juulil 2009 otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 95 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist”

KOM(2009) 267 lõplik – 2009/0076 (COD)

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektsiooni arvamus võeti vastu 1. veebruaril 2010. Raportöör oli Jean-Marie Biot.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 460. istungjärgul 17.–18. veebruaril 2010 (17. veebruari istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 180, erapooletuks jäi 2.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1   Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab praeguse direktiivi asendamist määrusega, mis võimaldab ühtlustada biotsiidide turulelaskmist tänu sellele, et on liikmesriikide õigustikus otseselt kohaldatav.

1.2   Komitee tunnustab komisjoni püüdlust viia biotsiide käsitlev ELi õigusakt vastavusse kemikaale käsitleva REACHi määrusega ja leiab, et esmatähtis on see, et uus määrus sisaldaks selliste andmete ühtlustamist, mida tuleb esitada vastavalt direktiivile 88/379/EMÜ ja REACHi määruse artikli 14 lõikele 2.

1.3   Komitee tervitab tüüpkoostise muudatusi, mis peaksid võimaldama lihtsamini välja töötada ja turule lasta koostise variatsioone sama biotsiidide rühma piires. Siiski on vaja täpsustada koostise lubatud variatsioonide ulatust, seda nii biotsiidide kui ka neis sisalduvate inertsete materjalide puhul.

1.4   Komitee täheldab, et komisjon määras Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) vaid koordineeriva rolli. Euroopa Kemikaaliametil võiks olla määravam roll, et aidata tagada tõhus menetlus biotsiididele loa andmise protsessis nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Komitee tunneb siiski muret, kas kemikaaliametil on õigeaegselt piisavalt vahendeid oma ülesande asjakohaseks täitmiseks, võttes arvesse tema pädevuste laienemist biotsiididele.

1.5   Komitee teeb ettepaneku, et otsuse langetamisel, kas kanda toimeaine ettepaneku lisasse I („Toimeainete loetelu ja nõuded nende kasutamise kohta biotsiidides”), järgitaks jätkuvalt riskide juhtumi haaval hindamise põhimõtet. Komitee leiab siiski, et meelevaldselt diskrimineeritakse inimtoidu ja kariloomade sööda jaoks kasutatavaid teatud desinfitseerimistooteid, mille suhtes ei saa rakendada artikli 5 lõikes c esitatud tingimusi.

Komitee tunneb heameelt, et ettepanekus nähakse ette andmete kohustuslik jagamine, eelkõige nende andmete puhul, mis põhinevad loomkatsetel.

1.6.1   Komitee kiidab heaks komisjoni ettepaneku, milles sätestatakse, et kõik töödeldud materjalid või tooted peaksid sisaldama üksnes lubatud biotsiide. Tegemist on õiglase meetmega, mis on ELis kohustuslik.

Komitee toetab kõnealuse meetme laiendamist kolmandatest riikidest pärit materjalidele ja toodetele, et tagada turul võrdsed tingimused.

1.7.1   Komitee rõhutab vajadust töödeldud materjalide ja toodete märgistamise järele, et tagada kasutajatele piisav ja täpne teave. Sellegipoolest kutsub komitee komisjoni üles seda teemat põhjalikumalt käsitlema, et piirata kõikehõlmava märgistamise kasutamist üksnes juhtudele, mil see on tarbijale kasulik. Komitee soovitab teavitamise kaht taset. Esimene tase peaks tagama tarbijale esmatähtsa teabe kasutamise ja ohutuse kohta. Teine tase peaks hõlmama kogu teadaolevat informatsiooni ja olema kättesaadav juhul, kui tarbija pöördub spetsialisti poole (mürkide teabekeskus, arst jne). Selline teave võiks olla kättesaadav andmebaaside või veebilehtede kaudu.

1.8   Komitee toetab lõivustruktuuri ühtlustamist nii liikmesriikide kui ka kemikaaliameti jaoks. Komitee on aga vastu iga-aastase lõivu kehtestamisele, mis ei ole põhjendatud.

Komitee leiab, et kaupade vaba liikumise raames peaksid paralleelse kaubanduse menetlused piirduma identsete toodetega, mis põhinevad samadel toimeainetel ja koostisosadel, nagu seda on tehtud taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva uue määruse puhul.

1.9.1   Komitee hindab asjaolu, et komisjon tunnistab nn „piletita reisijate” probleemi. Komitee soovib, et artiklit 83 täpsustataks.

1.10   Komitee palub komisjonil määratleda, kuidas ta toetab liikmesriike turulelastavate biotsiidide tõhusa kontrolli elluviimisel.

1.11   Komitee soovitab komisjonil tulevikus näha biotsiidide säästva kasutamise raames ette meetmeid biotsiidide ratsionaalsemaks kasutamiseks, nagu seda on tehtud pestitsiidide säästva kasutamise raamdirektiivi puhul (1).

2.   Sissejuhatus

2.1   Mõiste „biotsiidid” tähistab toimeaineid või segusid, mis sisaldavad üht või enamat toimeainet niisuguses vormis, nagu need tarnitakse kasutajale, ja mis on ette nähtud kahjulike organismide keemiliste või bioloogiliste vahenditega hävitamiseks, tõrjeks, kahjutuks muutmiseks, nende toime ärahoidmiseks või muul viisil nende vastu võitlemiseks. Samuti käsitatakse biotsiididena (2) kõiki aineid, segusid ja vahendeid, mis on turule lastud eesmärgiga tekitada toimeaineid.

2.2   Biotsiidid – kui neid ettevaatlikult kasutada – kuuluvad tsiviliseeritud ühiskonna igapäevaellu. Nad ennetavad haiguste levikut ja aitavad saavutada hügieeni kõrge taseme tihedalt rahvastatud keskkonnas. Kõik igapäevaelu valdkonnad on seotud biotsiidide kasutamisega. Mõned nendest toodetest võivad olla olemuselt ohtlikud, ent samal ajal kaitsevad säästval viisil inimeste ja loomade tervist ja hügieeni ning keskkonda.

2.3   Praegu kehtiv direktiiv 98/8/EÜ (3) kehtestab ühtlustatud reguleeriva raamistiku madala riskitasemega biotsiididele ja põhiainetele loa andmiseks ja nende turulelaskmiseks.

2.4   Selle kohta on komitee koostanud arvamuse, (4) milles kiitis direktiivi ettepaneku heaks selles osas, kuivõrd selle eesmärk oli kaitsta inimeste ja loomade tervist ning keskkonda.

2.5   Direktiivis 98/8/EÜ sätestatakse, et komisjon koostab seitse aastat pärast nimetatud direktiivi jõustumist aruande ja esitab selle nõukogule. Aruandes käsitletakse direktiivi rakendamist ja lihtsustatud menetluste (tüüpkoostisega tooted, madala riskitasemega biotsiidid ja põhiained) toimimist.

2.6   Konsulteeriti eri sidusrühmadega ning seejärel viidi läbi mõjuhindamine ja üldine konsultatsioon internetis.

2.7   Ettepanekut toetavad ka mitmed uuringud, näiteks direktiivi 98/8/EÜ läbivaatamise mõju käsitlev uuring, milles analüüsitakse erinevate poliitikavõimaluste majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnale avalduvat mõju. Kõnealuse uuringu tulemusi on vahetult kajastatud mõjuhindamises.

2.8   Komisjoni kavandatava määruse eesmärk on asendada kõnealune direktiiv.

3.   Ettepaneku kokkuvõte

3.1   Kõnealuse ettepanekuga, mis vahetab välja direktiivi 98/8/EÜ, soovitakse suurendada biotsiidide vaba liikumist ühenduses. Selle eesmärk on kaotada reguleeriva raamistiku nõrgad kohad, mis on kindlaks tehtud direktiivi rakendamise kaheksa esimese aasta jooksul, tõhustada ja ajakohastada süsteemi teatavaid osi ning vältida võimalikke probleeme tulevikus. Ettepanekus säilitatakse direktiivi 98/8/EÜ struktuur.

3.2   Biotsiididele loa andmise menetluste lihtsustamine liikmesriikides võib aidata vähendada nii ettevõtete kui ka ametiasutuste kulusid ja halduskoormust, vähendamata seejuures ohutuse taset.

3.3   Ettepanek on kooskõlas ELi teiste poliitikavaldkondade ja eesmärkidega. Selles võetakse arvesse

kemikaale käsitlevaid hiljutisi ELi õigusakte (5);

määrust 1272/2008 (6);

asjakohaseid valdkonnaüleseid ELi õigusakte;

üldeeskirju ja liikmesriikidele pandud kohustusi;

üleminekuperioodi.

3.4   Ettepanekuga kavandatakse järgmist:

lihtsustada andmekaitse eeskirju;

vältida selgroogsetel loomadel tehtavate katsete kordamist, (7) muutes andmete jagamise kohustuslikuks;

ühtlustada veelgi liikmesriikide lõivusüsteeme nii liikmesriikides kui ka ELi tasandil;

kehtestada paralleelse kaubanduse eeskirjad;

võtta arvesse biotsiididega töödeldud tooteid või materjale.

3.5   Ettepaneku mitmetes artiklites kutsutakse üles edendama teadustegevust ja innovatsiooni.

4.   Üldised märkused

4.1   Uue õigusakti ettepanek

4.1.1   Biotsiide käsitlev direktiiv 98/8/EÜ asendatakse määrusega.

4.1.2   Kavandatav määrus järgib samu põhimõtteid, mida biotsiide käsitlev direktiiv. Sellele eelnes mõjuhindamine, mis keskendus reguleerimisalale, biotsiididele loa andmisele, andmete jagamisele, andmenõuetele ja menetluste lõivudele liikmesriikides.

4.1.3   Komisjon tegi jõupingutusi, et viia biotsiide käsitlev ELi õigusakt vastavusse kemikaale käsitleva ELi määrusega (REACH).

4.2   Loa andmise eeskirjad

4.2.1   Üks element, mis põhimõtteliselt toetaks ühtlustatud rakendamist kõigis ELi liikmesriikides, on ühenduse loa kehtestamine, mille puhul kemikaaliamet toimiks keskse reguleerijana. Komisjon kinnitab, et selline süsteem on kõige tõhusam ja asjakohasem biotsiidide kättesaadavuse parandamiseks ja innovatsiooniks stiimulite loomiseks ning seeläbi annab suurema panuse inimeste tervise ja keskkonna kaitsmisesse. Biotsiidide turu killustatus nii tootjate (vähe ülemaailmseid ettevõtteid, palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid) kui ka toodete ja rakenduste osas sunnib siiski selles seisukohas kahtlema. Paljud valdkonna ettevõtted tegutsevad üksnes mõnes riigis, mistõttu taotlevad nad kohalikku luba. Vastastikust tunnustamist taotletakse juhul, kui tegevust laiendatakse teistesse liikmesriikidesse.

4.2.2   Uuel lähenemisviisil, mille komisjon on võtnud madala riskitasemega biotsiidide ja uute ainete ühenduse loa suhtes, võib olla piiratud mõju, kuna see puudutab üksnes väikest osa biotsiide ja sellest tulenevalt toob see kaasa vaid vähest halduslikku lihtsustamist nii ettevõtete kui ka ametiasutuste jaoks. Seega ei ärgitaks see ettevõtteid uuenduslikkusele.

4.2.3   Madala riskitasemega biotsiidide mõiste on kogu määruse ettepanekus laiali laotatud. Soovitav oleks esitada madala riskitasemega biotsiidide parem määratlus.

4.3   Nõutavad andmed

4.3.1   Teatud kriteeriumid madala riskitasemega biotsiidide määratlemiseks võivad osutuda liiga piiravaks. Enne lõplikku määrusesse lisamist tuleks neid kriteeriume hinnata nende mõju alusel. Uuring peab kahtlemata põhinema riskidel, võttes arvesse ka kokkupuudet ja mitte ainult loomuomast ohtlikkust. Selline meede ärgitaks innovatsiooni ohutumate toodete väljatöötamiseks, kasutades selleks olemasolevaid aineid. Seega tuleks kriteeriumitele vastavatele toodetele anda „madala riskitasemega toote” märgistus. Kui keelata nende toodete reklaamimine madala riskitasemega toodetena, võib see avaldada soovitule vastupidist mõju.

4.3.2   Komisjoni ettepanek mitte kanda madala riskitasemega tooteid I lisasse on arenduse ja turunduse stiimul. Siiski tuleks selgitada ja analüüsida teatud punkte, eelkõige on vaja selget juhist toimeainete andmete ja selle kohta, millises vormis need andmed tuleks esitada.

4.3.3   IV lisas esitatud andmenõuete kohandamise üldeeskirju võib üldiselt positiivseks pidada. Need pakuvad juhiseid teostatavate katsete jaotamise kohta.

4.3.4   Toimeainete kohta nõutavad andmed on esitatud ettepaneku II lisas ja need on jagatud kahe tasandi vahel, millest esimene hõlmab tavalist andmepaketti. Vajaduse korral võidakse nõuda II tasandi andmete esitamist, olenevalt toimeaine omadustest ja kavandatud kasutusest ning eelkõige sellest, kas on tuvastatud aine ohtlikkus tervisele või keskkonnale.

4.3.5   Teatud toksikoloogilisi uuringuid ei ole enam vaja I tasandil läbi viia, ent neid võidakse nõuda II tasandil. Ent kuna andmenõuded määravad liikmesriigid oma hinnangu alusel, siis võib juhtuda, et nõutakse andmeid, mis ei ole teaduslikust seisukohast vajalikud.

4.3.6   Konkurentsiga seotud põhjustel ei ole võimalik piirata toimeainete alternatiivsete allikate alaste andmete esitamise nõudeid, kui need ained on kantud I lisasse ja nende kaitse aegunud.

4.3.7   Biotsiidide suhtes kohaldatavad kõrgetasemelised andmenõuded, mis on esitatud loataotlusele kohaldatavaid andmenõudeid käsitlevas artiklis 18 ja III lisas, jäävad kehtiva direktiiviga võrreldes samaks. Ettepanekus ei nähta ette mitmele tasandile jaotatud katseid ning nõudeid ei alandata selleni, mis on vältimatult vajalik. Sellest tulenevalt on tootjatel raske luua konkreetseks kasutuseks uuenduslikke tooteid.

4.4   Andmete jagamine

4.4.1   Andmete jagamine on kohustuslik loomkatsete puhul ning kulud seoses andmete väljatöötamise ja kasutamisega toodete ohutuse tõestamiseks kehtiva direktiivi raames tuleb õiglaselt jagada.

4.4.2   Ehkki selline andmete jagamise põhimõte on kooskõlas REACHi määrusega, siis andmekaitse ja kaitseperiood seda aga ei ole.

4.5   Lihtsustamismeetmed

4.5.1   Tüüpkoostisega toodete osas on tehtud positiivseid muudatusi, mis peaksid võimaldama lihtsamini välja töötada koostise variatsioone sama biotsiidide rühma piires. Siiski on vaja täpsustada koostise lubatud variatsioonide ulatust, seda nii biotsiidide kui ka neis sisalduvate inertsete materjalide puhul.

4.6   Euroopa Kemikaaliameti roll

4.6.1   Euroopa Kemikaaliamet edasine roll on vaid tegevust koordineerida ja kinnitada ühenduse loa andmine madala riskitasemega biotsiididele ja uutele ainetele.

4.6.2   Komitee on seisukohal, et kemikaaliamet võiks täita ka sellise keskuse ülesannet, mis rühmitaks sarnaseid taotlusi. Neid taotlusi võiks seejärel hinnata üksainus ametiasutus, isegi kui toimik on esitatud mitmele liikmesriigile.

4.7   Paralleelne kaubandus – andmekaitse

4.7.1   Komitee leiab, et kaupade vaba liikumise raames peaksid paralleelse kaubanduse menetlused piirduma identsete toodetega, mis põhinevad samadel toimeainetel ja koostisosadel, nagu seda on tehtud taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva uue määruse puhul.

4.7.2   Paralleelse kaubanduse raames tuleb esitatud andmete kaitset tugevdada, seda vähemasti selliste biotsiidide puhul, mis kantakse tõenäoliselt I lisasse.

4.7.3   Selleks, et vältida „piletita reisijate” nähtust, on tööstus taotlenud, et toimeaine suhe asjaomase ettevõttega kantaks I lisasse eeltingimusena omandile ja andmekaitsele. Biotsiiditööstus on rahul, et komisjon seda probleemi tunnistab. Artiklit 83 tuleks täpsustada, et tõhustada võitlust kõnealuse nähtusega.

4.8   Töödeldud materjalid ja tooted

4.8.1   Ettepanekus sätestatakse, et kõiki materjale ja tooteid tohib töödelda üksnes selliste biotsiididega, millele on antud vastav luba vähemalt ühes liikmesriigis. Samuti toetatakse ettepanekus kõnealuse meetme laiendamist kolmandatest riikidest pärit materjalidele ja toodetele, et tagada turul kõigile võrdsed võimalused.

4.8.2   Komitee rõhutab vajadust töödeldud materjalide ja toodete märgistamise järele, et tagada kasutajatele piisav ja täpne teave. Sellegipoolest kutsub komitee komisjoni üles seda teemat põhjalikumalt käsitlema, et piirata kõikehõlmava märgistamise kasutamist üksnes juhtudele, mil see on tarbijale kasulik. Komitee soovitab teavitamise kaht tasandit. Esimene tasand peaks tagama esmatähtsa teabe toote kasutamise ja tarbija kaitsmise kohta. Teine tasand peaks hõlmama kogu teadaolevat informatsiooni ja olema kättesaadav juhul, kui tarbija pöördub spetsialisti poole. Selline teave võiks olla kättesaadav andmebaaside või veebilehtede kaudu.

4.9   Tähtajad ja rakendamine

4.9.1   Direktiivis kirjeldatud hindamiste tähtaegadest mitte kinnipidamine tekitab suurt muret. Neid tähtaegu pikendati direktiivi põgusa läbivaatamise käigus, ent paistab, et seni on vähe ette võetud selleks, et kaotada turult ained, mida ei ole kontrollitud ja mis võivad tõenäoliselt olla kahjulikud. Määratluste ja tähtaegade ühtlane rakendamine peaks tagama menetluste parema toimimise liikmesriikide vahel.

4.9.2   ELi õigusaktide ebaühtlane ja vähetõhus elluviimine liikmesriikide tasandil kahjustab ELi õigustikku.

4.10   Maksemenetlused

4.10.1   Komisjon teeb ettepaneku ühtlustada lõivustruktuur nii liikmesriikide kui ka kemikaaliameti jaoks. Kasutajatele kehtivad eri liikmesriikides hindamise tasude osas märkimisväärsed erinevused. Tihti puudub nõutavate ja tegelikult kasutatavate ressursside vahel igasugune vastavus.

4.10.2   Lõivud peaksid olema läbipaistvamad ning peegeldama hindamise eri etappe ja menetlusi. Need peavad olema mõistlikult seotud töömahuga ja neid tohib välja nõuda üksnes tegeliku vajaduse korral.

4.10.3   Mitte mingil juhul ei tohiks kehtestada põhjendamata iga-aastast lõivu.

5.   Konkreetsed märkused

5.1   Biotsiidide väljajätmine I lisast

5.1.1   Ettepaneku artikli 5 lõikes 2 sätestatakse, et I lisast jäetakse välja toimeained, mis on klassifitseeritud kantserogeenideks, mutageenideks, reproduktiivtoksilisteks aineteks või millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused.

5.1.2   Ettepaneku artikli 5 lõikes 1 tehakse siiski ka kolm erandit, mis võimaldavad kõnealuseid aineid I lisasse kanda järgmistel juhtudel:

inimeste kokkupuude toimeainega on minimaalne;

toimeaine on vajalik rahva tervise jaoks;

toimeaine eelised ületavad riske.

Artikli 5 lõike 1 viimases lauses sätestatakse aga kindlalt, et nimetatud erandit ei rakendata tooteliikide 4 ja 14–19 alla kuuluvate toimeainete suhtes (8).

5.1.3   Teatud biotsiidid võivad olla ohtlikud juba oma olemuselt, mis tuleneb nende eesmärgist ja peegeldab toimeaine määratlust, mille kohaselt on tegemist „aine või mikroorganismiga, millel on kahjulike organismide vastane toime”. Nende kasutamise eelised ja meetmed, mille abil muudetakse nende kokkupuude inimeste ja keskkonnaga minimaalseks, võimaldavad neid toimeaineid biotsiididena kasutada.

5.1.4   Ehkki vähene kokkupuude ei ole väga murettekitav, kutsub komitee siiski üles ettevaatusele pikemal kokkupuutel biotsiididega ilma piisava kaitseta.

5.1.5   Komitee leiab siiski, et meelevaldselt diskrimineeritakse eelpool nimetatud tooteliike 4 ja 14–19, mille suhtes ei saa rakendada artikli 5 lõike 1 punktis c esitatud tingimusi. Selline meede takistab innovatsiooni ning vähendab märkimisväärselt selliste ainete valikut, mida võiks tulevikus biotsiididena kasutada.

5.2   Euroopa Kemikaaliameti rolli suurendamine

5.2.1   Komitee toetab kemikaaliameti pädevusvaldkonna laiendamist. Kemikaaliamet peaks saama aktiivselt juhtida kõiki menetlusi seoses biotsiididele loa andmisega, seda nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

5.2.2   Tsentraliseeritud hindamise eelised oleksid järgmised:

kemikaaliamet haldaks kõiki taotluse kinnitamiseks vajalikke menetlusi ühenduse loa andmise puhul;

toimikute kinnitamine ühe asutuse poolt aitaks tagada suuremat järjepidevust ning ühtlustatumaid ja lihtsamaid õigusakte seoses biotsiididega;

liikmesriigid võiksid oma ressursid suunata taotluste praegu toimuvale hindamisele;

taotluste kinnitamine kemikaaliameti poolt ei välista siiski võimalust lisada uusi andmeid, mis avastati hindamise käigus. See jääks endiselt liikmesriikide ülesandeks.

5.2.3   Kemikaaliamet, täites taotluste rühmitamise keskuse ülesandeid ning hallates samas biotsiidide toimikuid, võiks samuti pakkuda järgmist:

ühenduse biotsiidiregister, mida haldaks kemikaaliamet, oleks suurepärane vahend biotsiidide rühmade haldamiseks;

samal toimeainel põhinevate või samades tooteliikides kasutatavate biotsiidide kohta taotluste esitamiseks kehtestataks üks tähtaeg;

biotsiidide toimikute põhielemente hindaks üksainus pädev asutus, mis suurendaks biotsiide käsitlevate õigusaktide järjepidevust ja aitaks kaasa nende ühtlustamisele;

tõhus hindamismenetluse haldamine ärgitaks kasutajaid toimikute proaktiivsele koostamisele ning muudaks künnise tööstuse jaoks madalamaks.

Brüssel, 17. veebruar 2010.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Mario SEPI


(1)  Direktiiv 2009/128/EÜ (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71).

(2)  Direktiiv 98/8/EÜ.

(3)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(4)  EÜT C 195, 18.7.1994, lk 70.

(5)  Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) – ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(6)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(7)  EÜT C 94, 18.4.2002, lk 5 ja ELT C 277, 17.11.2009, lk 51.

(8)  Tooteliik 4: toidu- ja söödavalmistamise ruumides kasutatavad desinfektsioonivahendid

Tooteliik 14: näriliste tõrjevahendid

Tooteliik 15: linnumürgid

Tooteliik 16: molluskite tõrjevahendid

Tooteliik 17: kalamürgid

Tooteliik 18: putukamürgid, lestaliste tõrjevahendid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks

Tooteliik 19: repellendid ja atraktandid

Tooteliigid 14–19 moodustavad põhirühma 3: kahjuritõrje