28.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 226/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 765/2010

av den 25 augusti 2010

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloprid och tiametoxam i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För klorotalonil, fenhexamid och tiakloprid har gränsvärden fastställts i bilaga II och i del B i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat och tiametoxam har gränsvärdena fastställts i del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005. För nikotin har hittills inga särskilda gränsvärden fastställts, och ämnet har heller inte införts i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Inom ramen för ett förfarande i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) som avsåg godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet difenokonazol på kålrötter och rovor, gjordes en ansökan i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 om ändring av de befintliga gränsvärdena.

(3)

I fråga om klorotalonil har en sådan ansökan gjorts för användning på korn. Med anledning av denna ansökan är det nödvändigt att fastställa gränsvärdena för kött, fett, lever, njure och mjölk från nötkreatur, får och getter, eftersom spannmål används som foder och resthalter kan förekomma i dessa djurs foder. I fråga om fenhexamid har en sådan ansökan gjorts för användning på sallat. I fråga om flubendiamid har en sådan ansökan gjorts för användning på aubergin, gurkväxter och bönor med skida. I fråga om spirotetramat har en sådan ansökan gjorts för användning på lök. I fråga om tiakloprid har en sådan ansökan gjorts för användning på jordgubbar, även Codex Alimentarius har fastställt ett gränsvärde för den kombinationen. I fråga om tiametoxam har en sådan ansökan gjorts för morötter. Eftersom användningen av tiametoxam resulterar i resthalter av klotianidin bör även gränsvärdet för klotianidin på morötter justeras.

(4)

Dessa ansökningar utvärderades i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(5)

I frågan om nikotin i vilda svampar har kommissionen fått information från medlemsstater och företagare som tyder på att resthalterna av nikotin i vilda svampar är högre än standardgränsvärdet på 0,01 mg/kg som fastställs i den förordningen.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, nedan kallad myndigheten, bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (3). När det gäller nikotin bad kommissionen myndigheten att yttra sig om riskerna för folkhälsan med resthalter av nikotin i svampar. Eftersom ärendet var brådskande lämnade myndigheten inte något motiverat yttrande utan utfärdade istället ett uttalande som hänvisade till flera kvarstående oklarheter (4). Den sände uttalandet och yttrandena till kommissionen och medlemsstaterna och offentliggjorde dem.

(7)

Myndigheten fann i sina motiverade yttranden att alla uppgiftskrav var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärden som de sökande begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponeringen när det gäller 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Myndigheten tog hänsyn till de senaste rönen om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för ämnena genom konsumtion av alla livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av extrem konsumtion av de berörda grödorna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(8)

I frågan om nikotin i vilda svampar framhåller myndigheten att dess uttalande påverkas av ett antal oklarheter och begränsningar. Utöver det uttalandet, samlades övervakningsuppgifter in under 2009 för att undersöka förekomsten av detta ämne i vilda svampar. Dessa uppgifter togs fram av medlemsstaterna, livsmedelsföretagare och den kinesiska regeringen och visade att nikotin förekommer i vilda svampar i varierande halt beroende på källa och underart, men att halten i nästan alla prov överskrider standardgränsvärdet på 0,01 mg/kg. Dessa resultat bevisar att nikotin alltid förekommer i vilda svampar, särskilt i karljohan/stensopp (Boletus edulis). Därför bör tillfälliga gränsvärden fastställas för nikotin i vilda svampar på grundval av de tillgängliga övervakningsuppgifterna och myndighetens yttrande. Dessa tillfälliga gränsvärden bör ses över inom två år för att utvärdera nya uppgifter och information som blir tillgängliga, inklusive eventuella vetenskapliga bevis på den naturliga förekomsten eller bildning av nikotin i vilda svampar.

(9)

På grundval av myndighetens uttalande och motiverade yttranden och med hänsyn till övriga faktorer av relevans för ärendet i fråga uppfyller de aktuella ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 a i förordning (EG) nr 396/2005.

(10)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 augusti 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Följande vetenskapliga rapporter från Efsa finns tillgängliga på http://www.efsa.europa.eu:

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRL for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin”, EFSA Journal, 8(3):1524, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries”, EFSA Journal, 8(1):1498, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for clothianidin in carrots”, EFSA Journal, 8(2):1515, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in swedes and turnips”, EFSA Journal, 8(2):1510, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods”, EFSA Journal, 8(3):1527, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops”, EFSA Journal, 8(11):1455, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney”, EFSA Journal, 8(2):1511, 2010.

 

”Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots”, EFSA Journal, 7(9):1307, 2009.

(4)  ”EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms”, EFSA Journal, RN-286, 1-47, 2009.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för klorotalonil, fenhexamid and tiakloprid ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (1)

Klortalonil (R)

Fenhexamid

Tiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

grapefrukter

 

 

 

0110020

apelsiner

 

 

 

0110030

citroner

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

0110050

mandariner

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

mandlar

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

0120060

hasselnötter

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

1

0,05 (2)

0,3

0130010

äpplen

 

 

 

0130020

päron

 

 

 

0130030

kvitten

 

 

 

0130040

mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

japansk mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

övriga

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

 

0140010

aprikoser

1

5

0,3

0140020

körsbär

0,01 (2)

5

0,3

0140030

persikor

1

5

0,3

0140040

plommon

0,01 (2)

1

0,1

0140990

övriga

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

5

0,02 (2)

0151010

bordsdruvor

1

 

 

0151020

druvor för vinframställning

3

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

3

5

1

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01 (2)

10

 

0153010

björnbär

 

 

3

0153020

blåhallon

 

 

1

0153030

hallon

 

 

3

0153990

övriga

 

 

1

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

1

0154010

blåbär

0,01 (2)

5

 

0154020

tranbär

2

5

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

10

5

 

0154040

krusbär

10

5

 

0154050

nypon

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

mullbär

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarolhagtorn

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

fläderbär

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

övriga

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

 

 

0161000

a)

Ätligt skal

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

dadlar

 

 

0,02 (2)

0161020

fikon

 

 

0,02 (2)

0161030

bordsoliver

 

 

4

0161040

kumquat

 

 

0,02 (2)

0161050

carambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolanäpple (javaplommon)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

övriga

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Oätligt skal, små

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

kiwifrukter

 

10

 

0162020

litchiplommon

 

0,05 (2)

 

0162030

passionsfrukter

 

0,05 (2)

 

0162040

kaktusfikon

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

stjärnäpple

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

övriga

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

0,05 (2)

 

0163010

avokado

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

bananer

0,2

 

0,02 (2)

0163030

mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

papaya

20

 

0,5

0163050

granatäpplen

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

kirimoja

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

brödfrukt

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

taggannona

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Potatis

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

maniok

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

0212030

jamsrot

 

 

 

0212040

arrowrot

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

övriga

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

rödbetor

0,01 (2)

 

0,05

0213020

morötter

1

 

0,05

0213030

rotselleri

1

 

0,1

0213040

pepparrot

0,01 (2)

 

0,05

0213050

jordärtskockor

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

palsternackor

0,01 (2)

 

0,05

0213070

rotpersilja

0,01 (2)

 

0,05

0213080

rädisor

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

haverrot

0,01 (2)

 

0,05

0213100

kålrötter

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

rovor

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

0,05 (2)

 

0220010

vitlök

0,5

 

0,02 (2)

0220020

kepalök (gul och röd lök)

0,5

 

0,02 (2)

0220030

schalottenlök

0,5

 

0,02 (2)

0220040

knipplök

10

 

0,1

0220990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

2

 

 

0231010

tomater

 

1

0,5

0231020

paprikor

 

2

1

0231030

auberginer (äggplanta)

 

1

0,5

0231040

okra

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

övriga

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

1

0,3

0232010

slanggurkor

1

 

 

0232020

druvgurkor

5

 

 

0232030

zucchini

0,01 (2)

 

 

0232990

övriga

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

1

0,05 (2)

 

0233010

meloner

 

 

0,2

0233020

pumpor

 

 

0,02 (2)

0233030

vattenmeloner

 

 

0,2

0233990

övriga

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Sockermajs

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Blommande kål

3

 

0,1

0241010

broccoli

 

 

 

0241020

blomkål

 

 

 

0241990

övriga

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

brysselkål

3

 

0,05

0242020

huvudkål

3

 

0,2

0242990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Bladbildande kål

0,01 (2)

 

1

0243010

salladskål

 

 

 

0243020

grönkål

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

 

 

0251010

Vårklynne (vårsallat)

0,01 (2)

30

5

0251020

sallat

0,01 (2)

40

2

0251030

escarole (bredbladig endiv)

0,01 (2)

30

2

0251040

kryddkrasse

0,01 (2)

30

2

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

senapskål, ruccolasallat

0,01 (2)

30

3

0251070

sareptasenap

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

blad och groddar av Brassica spp

0,01 (2)

30

2

0251990

övriga

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

spenat

0,01 (2)

 

 

0252020

portlak

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

betblad (mangold)

0,01 (2)

 

 

0252990

övriga

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Endivesallat

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Örter

5

30

5

0256010

körvel

 

 

 

0256020

gräslök

 

 

 

0256030

snittselleri

 

 

 

0256040

persilja

 

 

 

0256050

salvia

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

timjan

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

basilika

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

lagerblad

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

dragon

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

övriga

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

 

 

0260010

bönor (med skida)

5

2

1

0260020

bönor (utan skida)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

ärter (med skida)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

ärter (utan skida)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

linser

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

övriga

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

0,05 (2)

 

0270010

sparris

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

kardon

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

stjälkselleri

10

 

0,5

0270040

fänkål

0,01 (2)

 

0,5

0270050

kronärtskockor

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

purjolök

10

 

0,1

0270070

rabarber

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

bambuskott

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

palmhjärtan

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

övriga

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Svampar

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Odlade

2

 

 

0280020

Vilda

0,01 (2)

 

 

0280990

övriga

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

bönor

 

 

 

0300020

linser

 

 

 

0300030

ärter

 

 

 

0300040

lupin

 

 

 

0300990

övriga

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

0,1 (2)

 

0401010

linfrön

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

jordnötter

0,05

 

0,05 (2)

0401030

vallmofrön

0,01 (2)

 

0,3

0401040

sesamfrön

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

solrosfrön

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

rapsfrön

0,01 (2)

 

0,3

0401070

sojabönor

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

senapsfrön

0,01 (2)

 

0,2

0401090

bomullsfrön

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

pumpafrön

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

safflor

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

gurkört

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

oljedådra

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

hampa

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

ricin

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

övriga

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

0,01 (2)

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

0,05 (2)

4

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

palmfrukt

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

övriga

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

SPANNMÅL

 

0,05 (2)

 

0500010

korn

0,3

 

1

0500020

bovete

0,01 (2)

 

0,05

0500030

majs

0,01 (2)

 

0,05

0500040

hirs

0,01 (2)

 

0,05

0500050

havre

0,1

 

1

0500060

ris

0,01 (2)

 

0,05

0500070

råg

0,1

 

0,05

0500080

sorghum

0,01 (2)

 

0,05

0500090

vete

0,1

 

0,1

0500990

övriga

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii)

Kaffebönor

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blommor

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kamomill

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

rosellhibiskus

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

rosenblad

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

jasmin

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lind

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blad

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

jordgubbsblad

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

blad av rooibosbuske

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté (paraguansk järnek)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rötter

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

vänderot

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

ginsengrot

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andra örtteer

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johannesbröd

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

KRYDDOR

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Fröer

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

anisfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

svartkummin

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

sellerifrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

korianderfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

spiskummin

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

dillfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

fänkålsfrö

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

bockhornsklöver

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muskotnöt

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frukt och bär

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

kryddpeppar

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

kummin

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

enbär

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

peppar, svart och vit

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

vaniljstänger

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarind

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

kanel

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

lakritsrot

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

ingefära

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

gurkmeja

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

pepparrot

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knoppar

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

kryddnejlika

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapris

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Pistillmärken

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

saffran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frömantlar

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muskotblomma

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

sockerbetor (roten)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

sockerrör

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

cikoriarötter

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Svin

0,01 (2)

 

 

1011010

kött

 

 

0,05

1011020

fett utan kött

 

 

0,05

1011030

lever

 

 

0,3

1011040

njure

 

 

0,3

1011050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,01 (2)

1011990

övriga

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

1012010

kött

0,05

 

0,05

1012020

fett

0,1

 

0,05

1012030

lever

0,1

 

0,3

1012040

njure

0,3

 

0,3

1012050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

övriga

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

kött

0,05

 

0,05

1013020

fett

0,1

 

0,05

1013030

lever

0,1

 

0,3

1013040

njure

0,3

 

0,3

1013050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

övriga

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Getter

 

 

 

1014010

kött

0,05

 

0,05

1014020

fett

0,1

 

0,05

1014030

lever

0,1

 

0,3

1014040

njure

0,3

 

0,3

1014050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

övriga

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

0,01 (2)

 

 

1016010

kött

 

 

0,05

1016020

fett

 

 

0,05

1016030

lever

 

 

0,3

1016040

njure

 

 

0,3

1016050

ätliga slaktbiprodukter

 

 

0,01 (2)

1016990

övriga

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Övriga husdjur

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

kött

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

fett

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

lever

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

njure

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

ätliga slaktbiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

nötkreatur

 

 

 

1020020

får

 

 

 

1020030

getter

 

 

 

1020040

hästar

 

 

 

1020990

övriga

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta; ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

kycklingar

 

 

 

1030020

ankor

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

gäss

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

vaktlar

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

övriga

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honung

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Amfibier och reptiler

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sniglar

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Fettlösligt

(R)

=

En annan definition för resthalter används för följande par bekämpningsmedel-kod:

 

Klortalonil (R) - kod 1012000: SDS-3701

 

Klortalonil (R) - kod 1013000: SDS-3701

 

Klortalonil (R) - kod 1014000: SDS-3701”

2.

Del A i bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Kolumnerna för klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat och tiametoxam ska ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (4)

Klotianidin

Difenokonazol

Flubendiamid

Spirotetramat och dess fyra metaboliter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxi, BYI08330-monohydroxi och BYI08330 enol-glukosid, uttryckt som spirotetramat (R)

Tiametoxam (summan av tiametoxam och klotianidin, uttryckt som tiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

grapefrukter

 

 

 

 

 

0110020

apelsiner

 

 

 

 

 

0110030

citroner

 

 

 

 

 

0110040

limefrukter

 

 

 

 

 

0110050

mandariner

 

 

 

 

 

0110990

övriga

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

mandlar

 

 

 

 

 

0120020

paranötter

 

 

 

 

 

0120030

cashewnötter

 

 

 

 

 

0120040

kastanjer

 

 

 

 

 

0120050

kokosnötter

 

 

 

 

 

0120060

hasselnötter

 

 

 

 

 

0120070

macadamianötter

 

 

 

 

 

0120080

pekannötter

 

 

 

 

 

0120090

pinjenötter

 

 

 

 

 

0120100

pistaschmandlar

 

 

 

 

 

0120110

valnötter

 

 

 

 

 

0120990

övriga

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

0,05

 

 

1

 

0130010

äpplen

 

0,5

 

 

0,2

0130020

päron

 

0,5

 

 

0,2

0130030

kvitten

 

0,2

 

 

0,1

0130040

mispel

 

0,5

 

 

0,1

0130050

japansk mispel

 

0,5

 

 

0,1

0130990

övriga

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

 

3

 

0140010

aprikoser

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

körsbär

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

persikor

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

plommon

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

övriga

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

 

 

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

0,5

 

2

0,5

0151010

bordsdruvor

0,6

 

 

 

 

0151020

druvor för vinframställning

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Rubusfrukter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

björnbär

 

0,3

 

 

 

0153020

blåhallon

 

0,1

 

 

 

0153030

hallon

 

0,3

 

 

 

0153990

övriga

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

blåbär

 

0,1

 

 

 

0154020

tranbär

 

0,1

 

 

 

0154030

vinbär (röda, svarta och vita)

 

0,2

 

 

 

0154040

krusbär

 

0,1

 

 

 

0154050

nypon

 

0,1

 

 

 

0154060

mullbär

 

0,1

 

 

 

0154070

azarolhagtorn

 

0,1

 

 

 

0154080

fläderbär

 

0,1

 

 

 

0154990

övriga

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

dadlar

 

0,1

 

 

 

0161020

fikon

 

0,1

 

 

 

0161030

bordsoliver

 

2

 

 

 

0161040

kumquat

 

0,1

 

 

 

0161050

carambola

 

0,1

 

 

 

0161060

persimon

 

0,1

 

 

 

0161070

jambolanäpple (javaplommon)

 

0,1

 

 

 

0161990

övriga

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

0,1

 

 

 

0162010

kiwifrukter

 

 

 

 

0,2

0162020

litchiplommon

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

passionsfrukter

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

kaktusfikon

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

stjärnäpple

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

amerikansk persimon (Verginia kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

övriga

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

0,1

 

 

 

0163010

avokado

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

bananer

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

mango

 

 

 

 

0,5

0163040

papaya

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

granatäpplen

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

kirimoja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

brödfrukt

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

taggannona

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

övriga

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Potatis

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

maniok

 

 

 

 

 

0212020

sötpotatis

 

 

 

 

 

0212030

jamsrot

 

 

 

 

 

0212040

arrowrot

 

 

 

 

 

0212990

övriga

 

 

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

rödbetor

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

morötter

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

rotselleri

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

pepparrot

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

jordärtskockor

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

palsternackor

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

rotpersilja

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

rädisor

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

haverrot

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

kålrötter

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

rovor

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

övriga

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Lökgrönsaker

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

vitlök

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

kepalök (gul och röd lök)

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

schalottenlök

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

knipplök

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

övriga

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

tomater

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

paprikor

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

auberginer (äggplanta)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

okra

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

övriga

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

slanggurkor

 

 

 

 

0,3

0232020

druvgurkor

 

 

 

 

0,2

0232030

zucchini

 

 

 

 

0,3

0232990

övriga

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

meloner

 

 

 

 

0,2

0233020

pumpor

 

 

 

 

0,1

0233030

vattenmeloner

 

 

 

 

0,2

0233990

övriga

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Sockermajs

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kålgrönsaker

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

1

 

0241010

broccoli

 

0,2

 

 

 

0241020

blomkål

 

0,2

 

 

 

0241990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

0,2

 

 

 

0242010

brysselkål

 

 

 

0,3

 

0242020

huvudkål

 

 

 

2

 

0242990

övriga

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

2

 

7

 

0243010

salladskål

 

 

 

 

 

0243020

grönkål

 

 

 

 

 

0243990

övriga

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Vårklynne (vårsallat)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

sallat

 

3

 

 

 

0251030

escarole (bredbladig endiv)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

kryddkrasse

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

vinterkrasse (vårgyllen)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

senapskål, ruccolasallat

 

2

 

 

 

0251070

sareptasenap

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

blad och groddar av Brassica spp

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

spenat

 

2

 

 

 

0252020

portlak

 

2

 

 

 

0252030

betblad (mangold)

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Vattenkrasse

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Endivesallat

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Örter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

körvel

 

10

 

 

 

0256020

gräslök

 

2

 

 

 

0256030

snittselleri

 

10

 

 

 

0256040

persilja

 

10

 

 

 

0256050

salvia

 

2

 

 

 

0256060

rosmarin

 

2

 

 

 

0256070

timjan

 

2

 

 

 

0256080

basilika

 

2

 

 

 

0256090

lagerblad

 

2

 

 

 

0256100

dragon

 

2

 

 

 

0256990

övriga

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

bönor (med skida)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

bönor (utan skida)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

ärter (med skida)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

ärter (utan skida)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

linser

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

övriga

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

sparris

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

kardon

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

stjälkselleri

 

5

 

4

 

0270040

fänkål

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

kronärtskockor

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

purjolök

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

rabarber

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

bambuskott

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

palmhjärtan

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

övriga

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Svampar

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Odlade

 

 

 

 

 

0280020

Vilda

 

 

 

 

 

0280990

övriga

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

bönor

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

linser

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

ärter

 

0,1

 

 

0,2

0300040

lupin

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

 

0401010

linfrön

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

jordnötter

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

vallmofrön

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

sesamfrön

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

solrosfrön

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

rapsfrön

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

sojabönor

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

senapsfrön

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

bomullsfrön

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

pumpafrön

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

safflor

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

gurkört

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

oljedådra

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

hampa

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

ricin

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

övriga

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

oliver för oljeproduktion

 

2

 

 

 

0402020

palmnöt (oljepalmkärnor)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

palmfrukt

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

korn

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

bovete

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

majs

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

hirs

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

havre

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

ris

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

råg

 

0,1

 

 

 

0500080

sorghum

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

vete

 

0,1

 

 

 

0500990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kaffebönor

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Örtteer (torkade)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Blommor

 

 

 

 

 

0631010

kamomill

 

 

 

 

 

0631020

rosellhibiskus

 

 

 

 

 

0631030

rosenblad

 

 

 

 

 

0631040

jasmin

 

 

 

 

 

0631050

lind

 

 

 

 

 

0631990

övriga

 

 

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

 

 

0632010

jordgubbsblad

 

 

 

 

 

0632020

blad av rooibosbuske

 

 

 

 

 

0632030

maté (paraguansk järnek)

 

 

 

 

 

0632990

övriga

 

 

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

 

 

0633010

vänderot

 

 

 

 

 

0633020

ginsengrot

 

 

 

 

 

0633990

övriga

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (jästa bönor)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Johannesbröd

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

KRYDDOR

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Fröer

 

 

 

 

 

0810010

anisfrö

 

 

 

 

 

0810020

svartkummin

 

 

 

 

 

0810030

sellerifrö

 

 

 

 

 

0810040

korianderfrö

 

 

 

 

 

0810040

spiskummin

 

 

 

 

 

0810060

dillfrö

 

 

 

 

 

0810070

fänkålsfrö

 

 

 

 

 

0810080

bockhornsklöver

 

 

 

 

 

0810090

muskotnöt

 

 

 

 

 

0810990

övriga

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

 

 

 

 

 

0820010

kryddpeppar

 

 

 

 

 

0820020

anispeppar (japansk peppar)

 

 

 

 

 

0820030

kummin

 

 

 

 

 

0820040

kardemumma

 

 

 

 

 

0820050

enbär

 

 

 

 

 

0820060

peppar, svart och vit

 

 

 

 

 

0820070

vaniljstänger

 

 

 

 

 

0820080

tamarind

 

 

 

 

 

0820990

övriga

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

 

0830010

kanel

 

 

 

 

 

0830990

övriga

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

 

 

0840010

lakritsrot

 

 

 

 

 

0840020

ingefära

 

 

 

 

 

0840030

gurkmeja

 

 

 

 

 

0840040

pepparrot

 

 

 

 

 

0840990

övriga

 

 

 

 

 

0850000

v)

Knoppar

 

 

 

 

 

0850010

kryddnejlika

 

 

 

 

 

0850020

kapris

 

 

 

 

 

0850990

övriga

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

 

 

 

 

 

0860010

saffran

 

 

 

 

 

0860990

övriga

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

 

 

 

 

 

0870010

muskotblomma

 

 

 

 

 

0870990

övriga

 

 

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

sockerbetor (roten)

 

0,2

 

 

 

0900020

sockerrör

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

cikoriarötter

 

0,1

 

 

 

0900990

övriga

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Svin

 

 

 

 

 

1011010

kött

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

fett utan kött

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

njure

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

övriga

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

 

 

 

 

1012010

kött

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

fett

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

njure

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

övriga

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

1013010

kött

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

fett

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

njure

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

ätliga slaktbiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

övriga

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Getter

 

 

 

 

 

1014010

kött

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

fett

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

njure

0,01 (5)

0,05

 

0,03