28.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 765/2010

z dne 25. avgusta 2010

o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za klorotalonil, klotianidin, difenokonazol, fenheksamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, tiakloprid in tiametoksam v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za klorotalonil, fenheksamid in tiakloprid so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat in tiametoksam so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Doslej za nikotin niso bile določene nobene posebne MRL in navedena snov ni bila dodana v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

V okviru postopka v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) je bila za registracijo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov difenokonazol, za uporabo na podzemni kolerabi in repi v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za klorotalonil je bil vložena vloga za uporabo na ječmenu. Zaradi navedene vloge je treba določiti MRL za meso, maščobo, jetra, ledvice in mleko govedi, ovc in koz, ker se žita uporabljajo za krmo, krma za te živali pa lahko vsebuje ostanke. Za fenheksamid je bil vložena vloga za uporabo na solati. Za flubendiamid je bila vložena vloga za uporabo na jajčevcih, bučnicah in fižolu s stroki. Za spirotetramat je bil vložena vloga za uporabo na čebuli. Za tiakloprid je bila vložena vloga za uporabo na jagodah, medtem ko v Kodeksu za navedeno kombinacijo že obstaja MRL. Za tiametoksam je bila vložena vloga za uporabo na korenju. Ker so zaradi uporabe tiametoksama prisotni ostanki klotianidina, je treba spremeniti tudi MRL za klotianidin na korenju.

(4)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice te vloge ocenile in Komisiji predložile poročila o ocenah.

(5)

Glede nikotina na divjih gobah je Komisija prejela informacije držav članic in nosilcev živilske dejavnosti, ki so pokazale, da prisotnost nikotina na divjih gobah povzroča višje ostanke od določene MRL 0,01 mg/kg iz navedene uredbe.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je preučila vloge in poročila o ocenah, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila utemeljena mnenja o predlaganih MRL (3). Komisija je Agencijo zaprosila za mnenje glede tveganj za javno zdravje zaradi ostankov nikotina v gobah. Zaradi nujnosti primera je Agencija namesto utemeljenega mnenja pripravila „izjavo“ (4), v kateri je opozorila na številne preostale nejasnosti. Ta mnenja in navedeno izjavo je poslala Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Agencija je v utemeljenih mnenjih ugotovila, da so izpolnjene vse zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vlagatelji, sprejemljive glede varnosti potrošnikov po oceni izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih evropskih potrošniških skupin. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih pridelkov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(8)

Glede nikotina na divjih gobah je Agencija poudarila, da so na izjavo vplivale številne nejasnosti in omejitve. Poleg navedene izjave so bili leta 2009 zbrani podatki o nadzoru za preučitev prisotnosti te snovi v divjih gobah. Navedeni podatki, ki so jih posredovale države članice, nosilci živilske dejavnosti in kitajska vlada, so pokazali, da je raven prisotnosti nikotina v divjih gobah odvisna od vira in vrste ter v skoraj vseh vzorcih presega določeno MRL 0,01 mg/kg. Te ugotovitve so dokaz o neizogibni prisotnosti nikotina v divjih gobah, zlasti jurčkih (Boletus edulis). Zato je na podlagi razpoložljivih podatkov o nadzoru in mnenja Agencije primerno določiti začasne MRL za nikotin v divjih gobah. Navedene začasne MRL je treba pregledati v dveh letih, da se ocenijo novi podatki in informacije, ki bodo na voljo, vključno s kakršnimi koli znanstvenimi dokazi o naravni prisotnosti ali naravnem nastajanju nikotina v divjih gobah.

(9)

Iz utemeljenih mnenj in izjave Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2)(a) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(10)

Uredbo (ES) št. 396/2005 je treba zato ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(3)  Znanstvena poročila EFSA so na voljo na http://www.efsa.europa.eu:

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za klorotalonil v ječmenu in številnih proizvodih živalskega izvora, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za tiakloprid v jagodah, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za klotianidin v korenju, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za difenokonazol v podzemni kolerabi in repi, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za flubendiamid v užitni in neužitni lupini bučnic, jajčevcih in fižolu s stroki, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za fenheksamid v številnih listnatih pridelkih, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za spirotetramat v čebuli in določitvi novih MRL za ledvica, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Utemeljeno mnenje EFSA, ki ga je pripravila Enota za pesticide (PRAPeR), o spremembi obstoječih MRL za tiametoksam v korenju, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  Izjava EFSA. Potencialna tveganja za javno zdravje zaradi prisotnosti nikotina v divjih gobah, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

V Prilogi II se stolpci za klorotalonil, fenheksamid in tiakloprid nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere MRL veljajo (1)

Klorotalonil (R)

Fenheksamid

Tiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japonska nešplja

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Drugo

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

0140010

Marelice

1

5

0,3

0140020

Češnje

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Breskve

1

5

0,3

0140040

Slive

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Drugo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

5

0,02 (2)

0151010

Namizno grozdje

1

 

 

0151020

Vinsko grozdje

3

 

 

0152000

(b)

Jagode

3

5

1

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,01 (2)

10

 

0153010

Robide

 

 

3

0153020

Ostrožnice

 

 

1

0153030

Maline

 

 

3

0153990

Drugo

 

 

1

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

1

0154010

Ameriške borovnice

0,01 (2)

5

 

0154020

Ameriške brusnice

2

5

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

10

5

 

0154040

Kosmulje

10

5

 

0154050

Šipek

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Murva

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezgove jagode

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Drugo

0,01 (2)

5

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Dateljni

 

 

0,02 (2)

0161020

Fige

 

 

0,02 (2)

0161030

Namizne olive

 

 

4

0161040

Kumkvat

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javanska sliva)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

10

 

0162020

Liči

 

0,05 (2)

 

0162030

Pasijonka

 

0,05 (2)

 

0162040

Opuncija(kaktusov sadež)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvezdasta jabolka

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Persimon (Virginijski kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Drugo

 

0,05 (2)

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokado

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banane

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

20

 

0,5

0163050

Granatno jabolko

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Cherimoya

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Kruhovec

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Graviola

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava - korenovke in gomoljnice

 

0,05 (2)

 

0211000

(a)

Krompir

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kasava (manioka)

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Drugo

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Korenje

1

 

0,05

0213030

Gomoljna zelena

1

 

0,1

0213040

Hren

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinambur

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinak

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Peteršilj- koren

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Redkev

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Beli koren

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Podzemna koleraba

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Repa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

 

0,05 (2)

 

0220010

Česen

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Čebula

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Šalotka

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Spomladanska čebula

10

 

0,1

0220990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

2

 

 

0231010

Paradižnik

 

1

0,5

0231020

Paprika

 

2

1

0231030

Jajčevec

 

1

0,5

0231040

Bamija, oslez

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Drugo

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

1

0,3

0232010

Kumare

1

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

5

 

 

0232030

Bučke

0,01 (2)

 

 

0232990

Drugo

0,01 (2)

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

1

0,01 (2)

 

0233010

Melone

 

 

0,2

0233020

Orjaška buča

 

 

0,02 (2)

0233030

Lubenice

 

 

0,2

0233990

Drugo

 

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

(f)

Druge plodovke

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Kapusnice

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

3

 

0,1

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

3

 

0,05

0242020

Glavnato zelje

3

 

0,2

0242990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Listnate kapusnice

0,01 (2)

 

1

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0243020

Listni ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

0,01 (2)

 

0,05

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

 

 

0251010

Motovilec

0,01 (2)

30

5

0251020

Solata

0,01 (2)

40

2

0251030

Endivija (eskarijolka)

0,01 (2)

30

2

0251040

Kreša

0,01 (2)

30

2

0251050

Rana barbica

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rukvica, rukola

0,01 (2)

30

3

0251070

Ogrščica

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listi in poganjki Brassica spp

0,01 (2)

30

2

0251990

Drugo

0,01 (2)

30

2

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Špinača

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulak

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Blitva

0,01 (2)

 

 

0252990

Drugo

0,01 (2)

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Vitlof

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Zelišča

5

30

5

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

0256050

Žajbelj

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rožmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Materina dušica

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilika

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Pehtran

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Drugo

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

 

0260010

Fižol (s stroki)

5

2

1

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Grah (s stroki)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Grah (brez strokov)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Leča

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Drugo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

0,05 (2)

 

0270010

Špargelj

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardij

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Belušna zelena

10

 

0,5

0270040

Koromač

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artičoke

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Por

10

 

0,1

0270070

Rabarbara

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambusovi vršički

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmovi srčki

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Drugo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

(viii)

Gobe

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Gojene

2

 

 

0280020

Gozdne

0,01 (2)

 

 

0280990

Drugo

0,01 (2)

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Fižol

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

0300040

Volčji bob

 

 

 

0300990

Drugo

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

0401000

(i)

Seme oljnic

 

0,1 (2)

 

0401010

Laneno seme

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Zemeljski oreški

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Makovo seme

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sezamovo seme

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Sončnično seme

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Seme oljne ogrščice

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Soja

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Gorčično seme

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Bombažno seme

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Bučno seme

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Navadni rumenik

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Boreč

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Navadni riček

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Konoplja

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Kloščevec

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Drugo

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,01 (2)

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

0,05 (2)

4

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi oljne palme

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokovec

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Drugo

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ŽITA

 

0,05 (2)

 

0500010

Ječmen

0,3

 

1

0500020

Ajda

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Koruza

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Proso

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Oves

0,1

 

1

0500060

Riž

0,01 (2)

 

0,05

0500070

0,1

 

0,05

0500080

Sirek

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Pšenica

0,1

 

0,1

0500990

Drugo

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

(ii)

Kavna zrna

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvetovi

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Cvetni listi vrtnice

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvetovi jasmina

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listi

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jagodni listi

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Listi rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Koreni, korenike

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Koren ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Rožičevec

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

ZAČIMBE

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Janež

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Črnika

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semena zelene

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena kumine

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopra

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Janeževa semena

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Božja rutica

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškatni orešek

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimet

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Brinove jagode

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Poper (črni in beli)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Stroki vanilijie

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Skorja

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cimet

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Sladki koren (likviricija)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hren

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Brsti

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Dišeči klinčevec

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapre

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Žafran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muškatov cvet

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sladkorni trs

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Koren cikorije

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

0,05 (2)

 

1011000

(a)

Prašiči

0,01 (2)

 

 

1011010

Meso

 

 

0,05

1011020

Maščoba brez mesa

 

 

0,05

1011030

Jetra

 

 

0,3

1011040

Ledvica

 

 

0,3

1011050

Užitna drobovina

 

 

0,01 (2)

1011990

Drugo

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Meso

0,05

 

0,05

1012020

Maščoba

0,1

 

0,05

1012030

Jetra

0,1

 

0,3

1012040

Ledvica

0,3

 

0,3

1012050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Drugo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

1013010

Meso

0,05

 

0,05

1013020

Maščoba

0,1

 

0,05

1013030

Jetra

0,1

 

0,3

1013040

Ledvica

0,3

 

0,3

1013050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Drugo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

(d)

Koza

 

 

 

1014010

Meso

0,05

 

0,05

1014020

Maščoba

0,1

 

0,05

1014030

Jetra

0,1

 

0,3

1014040

Ledvica

0,3

 

0,3

1014050

Užitna drobovina

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Drugo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Perutnina, (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

0,01 (2)

 

 

1016010

Meso

 

 

0,05

1016020

Maščoba

 

 

0,05

1016030

Jetra

 

 

0,3

1016040

Ledvica

 

 

0,3

1016050

Užitna drobovina

 

 

0,01 (2)

1016990

Drugo

 

 

0,01 (2)

1017000

(g)

Druge rejne živali

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Maščoba

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Ledvica

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Užitna drobovina

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

1020990

Drugo

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Piščanci

 

 

 

1030020

Race

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gosi

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepelice

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Drugo

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Med

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Polži

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Topen v maščobi

(R)

=

Opredelitev ostankov se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid-številka oznake:

 

Klorotalonil (R) – oznaka 1012000: SDS-3701

 

Klorotalonil (R) – oznaka 1013000: SDS-3701

 

Klorotalonil (R) – oznaka 1014000: SDS-3701“

(2)

Del A Priloge III se spremeni:

(a)

Stolpci za klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat in tiametoksam se nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številka oznake

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (4)

Klotianidin

Difenokonazol

Flubendiamid

Spirotetramat in njegovi 4 metaboliti BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi, in BYI08330 enol-glukozid, izraženi kot spirotetramat (R)

Tiametoksam (vsota tiametoksama in klotianidina, izražena kot tiametoksam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

(i)

Citrusi

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

0110990

Drugo

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandeljni

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

 

 

0120070

Makadamija

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

 

 

0120990

Drugo

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

0,05

 

 

1

 

0130010

Jabolka

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Hruške

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Kutine

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Nešplja

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Japonska nešplja

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Drugo

 

0,2

 

 

0,1

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

3

 

0140010

Marelice

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Češnje

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Breskve

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Slive

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Drugo

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Namizno grozdje

0,6

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Robide

 

0,3

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

0,1

 

 

 

0153030

Maline

 

0,3

 

 

 

0153990

Drugo

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Ameriške borovnice

 

0,1

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0,1

 

 

 

0154030

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

0,2

 

 

 

0154040

Kosmulje

 

0,1

 

 

 

0154050

Šipek

 

0,1

 

 

 

0154060

Murva

 

0,1

 

 

 

0154070

Plodovi gloga (sredozemska nešplja)

 

0,1

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

0,1

 

 

 

0154990

Drugo

 

0,1

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Dateljni

 

0,1

 

 

 

0161020

Fige

 

0,1

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvat

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

0161060

Kaki

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (javanska sliva)

 

0,1

 

 

 

0161990

Drugo

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,1

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0,2

0162020

Liči

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Pasijonka

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Opuncija(kaktusov sadež)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Persimon (Virginijski kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Drugo

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

(b)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granatno jabolko

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Kruhovec

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Graviola

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Drugo

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

0210000

(i)

zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Kasava (manioka)

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Drugo

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Rdeča pesa

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Korenje

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Gomoljna zelena

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Hren

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinambur

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinak

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Peteršilj- koren

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Redkev

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Beli koren

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Podzemna koleraba

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Repa

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Drugo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

(ii)

Zelenjava - čebulnice

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Česen

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Čebula

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Šalotka

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Spomladanska čebula

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Drugo

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

(iii)

Zelenjava - plodovke

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprika

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Jajčevec

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Bamija, oslez

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Drugo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

0,3

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

0,2

0232030

Bučke

 

 

 

 

0,3

0232990

Drugo

 

 

 

 

0,1

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melone

 

 

 

 

0,2

0233020

Orjaška buča

 

 

 

 

0,1

0233030

Lubenice

 

 

 

 

0,2

0233990

Drugo

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

Sladka koruza

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

(f)

Druge plodovke

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

(iv)

Kapusnice

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

1

 

0241010

Brokoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Cvetača

 

0,2

 

 

 

0241990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0,2

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0,3

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

2

 

0242990

Drugo

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

2

 

7

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

 

0243020

Listni ohrovt

 

 

 

 

 

0243990

Drugo

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Motovilec

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Solata

 

3

 

 

 

0251030

Endivija (eskarijolka)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Kreša

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Rukvica, rukola

 

2

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Listi in poganjki Brassica spp

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Špinača

 

2

 

 

 

0252020

Portulak

 

2

 

 

 

0252030

Blitva

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

(e)

Vitlof

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

(f)

Zelišča

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Prava krebuljica

 

10

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

2

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

10

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

10

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

2

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

2

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

2

 

 

 

0256080

Bazilika

 

2

 

 

 

0256090

Lovorovi listi (lovor)

 

2

 

 

 

0256100

Pehtran

 

2

 

 

 

0256990

Drugo

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Fižol (s stroki)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Grah (s stroki)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Grah (brez strokov)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Leča

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Drugo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Špargelj

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardij

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Belušna zelena

 

5

 

4

 

0270040

Koromač

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artičoke

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Por

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarbara

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmovi srčki

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Drugo

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

(viii)

Gobe

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Gojene

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne

 

 

 

 

 

0280990

Drugo

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Fižol

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Leča

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Grah

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Volčji bob

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

 

0401010

Laneno seme

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Zemeljski oreški

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Makovo seme

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sezamovo seme

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Sončnično seme

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Seme oljne ogrščice

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Soja

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Gorčično seme

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Bombažno seme

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Bučno seme

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Navadni rumenik

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Boreč

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Navadni riček

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Konoplja

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Kloščevec

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Drugo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

2

 

 

 

0402020

Orehi oljne palme (koščice oljne palme)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

ŽITA

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Ječmen

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Ajda

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Koruza

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Proso

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Oves

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Riž

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

 

0,1

 

 

 

0500080

Sirek

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Pšenica

 

0,1

 

 

 

0500990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

(ii)

Kavna zrna

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

(iii)

Zeliščni čaji (sušeni)

 

20

 

 

0,1

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

 

 

0631010

Cvetovi kamilice

 

 

 

 

 

0631020

Cvetovi hibiskusa

 

 

 

 

 

0631030

Cvetni listi vrtnice

 

 

 

 

 

0631040

Cvetovi jasmina

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

0631990

Drugo

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

 

 

0632010

Jagodni listi

 

 

 

 

 

0632020

Listi rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Drugo

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 

0633020

Koren ginsenga

 

 

 

 

 

0633990

Drugo

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Kakav (fermentirana zrna)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

(v)

Rožičevec

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

ZAČIMBE

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

(i)

Semena

 

 

 

 

 

0810010

Janež

 

 

 

 

 

0810020

Črnika

 

 

 

 

 

0810030

Semena zelene

 

 

 

 

 

0810040

Semena koriandra

 

 

 

 

 

0810040

Semena kumine

 

 

 

 

 

0810060

Semena kopra

 

 

 

 

 

0810070

Janeževa semena

 

 

 

 

 

0810080

Božja rutica

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešek

 

 

 

 

 

0810990

Drugo

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

 

 

 

 

0820010

Pimet

 

 

 

 

 

0820020

Janežev poper (Japonski poper)

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 

0820060

Poper (črni in beli)

 

 

 

 

 

0820070

Stroki vanilijie

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 

0820990

Drugo

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Skorja

 

 

 

 

 

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

0830990

Drugo

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

 

 

 

 

0840020

Ingver

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

 

 

 

0840040

Hren

 

 

 

 

 

0840990

Drugo

 

 

 

 

 

0850000

(v)

Brsti

 

 

 

 

 

0850010

Dišeči klinčevec

 

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 

0850990

Drugo

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

 

 

 

 

0860010

Žafran

 

 

 

 

 

0860990

Drugo

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 

 

 

 

 

0870010

Muškatov cvet

 

 

 

 

 

0870990

Drugo

 

 

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Sladkorna pesa (koren)

 

0,2

 

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Koren cikorije

 

0,1

 

 

 

0900990

Drugo

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

(i)

Mesopripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

1011010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Maščoba brez mesa

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Ledvica

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Užitna drobovina

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Drugo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

1012010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Maščoba

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Ledvica

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Užitna drobovina

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Drugo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

 

1013010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Maščoba

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Ledvica

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Užitna drobovina

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Drugo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

 

 

1014010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Maščoba

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

Ledvica

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1014050

Užitna drobovina