28.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 226/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 765/2010

z 25 augusta 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórtalonilu, klotianidínu, difenokonazolu, fenhexamidu, flubendiamidu, nikotínu, spirotetramatu, tiaklopridu a tiametoxamu v alebo na určitých produktoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (maximum residue levels, MRL) chlórtalonilu, fenhexamidu a tiaklopridu sa stanovili v prílohe II a časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL klotianidínu, difenokonazolu, flubendiamidu, spirotetramatu a tiametoxamu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade nikotínu sa dosiaľ nestanovili žiadne MRL a táto látka nebola ani zaradená do prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V kontexte postupu podľa smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2) bola na účely povolenia používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky difenokonazol určeným na ošetrovanie kvaky a okrúhlice podaná v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o chlórtalonil, bola podaná takáto žiadosť o použitie na jačmeni. Vzhľadom na uvedenú žiadosť je nutné stanoviť MRL pre mäso, tuk, pečeň, obličky a mlieko z hovädzieho dobytka, ovcí a kôz, pretože obilniny sa používajú ako krmivo a rezíduá sa tak môžu vyskytovať v krmive pre tieto zvieratá. Pokiaľ ide o fenhexamid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na šaláte. Pokiaľ ide o flubendiamid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na baklažáne, tekvicovitých a fazuli so strukmi. Pokiaľ ide o spirotetramat, bola podaná takáto žiadosť o použitie na cibuli. Pokiaľ ide o tiakloprid, bola podaná takáto žiadosť o použitie na jahodách, pričom na túto kombináciu existuje taktiež kódex MRL. Pokiaľ ide o tiametoxam, bola podaná takáto žiadosť o použitie na mrkve. Vzhľadom na rezíduá klotianidínu pri používaní tiametoxamu je tiež potrebné upraviť MRL klotianidínu na mrkve.

(4)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty posúdili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(5)

Pokiaľ ide o nikotín vo voľne rastúcich hubách, Komisia dostala od členských štátov a prevádzkovateľov podnikov informácie, z ktorých vyplýva, že prítomnosť nikotínu vo voľne rastúcich hubách má za následok vyššie hladiny rezíduí, než štandardná MRL vo výške 0,01 mg/kg stanovená uvedeným nariadením.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy a preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov a tam, kde to bolo potrebné, aj pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (3). V prípade nikotínu požiadala Komisia úrad o vydanie stanoviska k rizikám, ktoré predstavujú rezíduá nikotínu v hubách pre verejné zdravie. Vzhľadom na naliehavý charakter žiadosti vydal úrad „stanovisko“, v ktorom sa odvoláva na niekoľko pochybností, a nie odôvodnené stanovisko (4). Tieto stanoviská a uvedené vyhlásenie zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad dospel vo svojich odôvodnených stanoviskách k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL požadované žiadateľmi boli prijateľné, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľa, na základe posúdenia vystavenia spotrebiteľa pre 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotné vystavenie spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie akýchkoľvek potravín, ktoré môžu obsahovať tieto látky, ani krátkodobé vystavenie spôsobené extrémnou konzumáciou príslušných plodín nepreukázali, že existuje riziko prekročenia prijateľného denného príjmu (ADI) alebo akútnej referenčnej dávky (ARfD).

(8)

Pokiaľ ide o nikotín vo voľne rastúcich hubách, úrad zdôraznil, že jeho stanovisko bolo ovplyvnené niekoľkými pochybnosťami a obmedzeniami. Okrem vydania tohto vyhlásenia boli v roku 2009 zozbierané údaje z monitorovania s cieľom preskúmať prítomnosť tejto látky vo voľne rastúcich hubách. Z uvedených údajov, ktoré sa získali od členských štátov, prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a od čínskej vlády, vyplynulo, že hladiny nikotínu prítomného vo voľne rastúcich hubách sú síce rôzne v závislosti od zdroja a druhu, ale v takmer všetkých vzorkách presiahli štandardnú MRL v hodnote 0,01 mg/kg. Tieto zistenia sú dôkazom nevyhnutnej prítomnosti nikotínu vo voľne rastúcich hubách, najmä v hríboch (Boletus edulis). Preto je vhodné stanoviť dočasné MRL nikotínu vo voľne rastúcich hubách na základe dostupných údajov z monitorovania, ako aj stanoviska úradu. Uvedené dočasné MRL by sa mali do dvoch rokov preskúmať, aby sa zhodnotili nové dostupné údaje a informácie vrátane akýchkoľvek vedeckých dôkazov o prirodzenom výskyte alebo tvorbe nikotínu vo voľne rastúcich hubách.

(9)

Na základe odôvodnených stanovísk a vyhlásenia úradu a vzhľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti vhodné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(10)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Vedecké správy EFSA sú k dispozícii na: http://www.efsa.europa.eu:

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL chlórtalonilu v jačmeni a niektorých komoditách živočíšneho pôvodu. EFSA Journal 2010, 8(3):1524.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL tiaklopridu v jahodách. EFSA Journal 2010, 8(1):1498.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL klotianidínu v mrkve. EFSA Journal 2010, 8(2):1515.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL difenokonazolu v kvake a okrúhlici. EFSA Journal 2010, 8(2):1510.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL flubendiamidu v tekvicovitých s jedlou a nejedlou šupou, v baklažáne a fazuli so strukmi. EFSA Journal 2010, 8(3):1527.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL fenhexamidu v rôznych listnatých plodinách. EFSA Journal 2010, 8(11):1455.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL spirotetramatu v cibuli a stanovení nových MRL v obličkách. EFSA Journal 2010, 8(2):1511.

 

Odôvodnené stanovisko EFSA, ktoré pripravilo oddelenie pre pesticídy (PRAPeR), o zmene existujúcej MRL tiametoxamu v mrkve. EFSA Journal 2009, 7(9):1307.

(4)  Vyhlásenie EFSA. Potenciálne riziká prítomnosti nikotínu vo voľne rastúcich hubách pre verejné zdravie, EFSA Journal 2009, RN-286, 1-47.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

1)

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa chlórtalonilu, fenhexamidu a tiaklopridu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Chlórtalonil (R)

Fenhexamid

Tiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

grapefruity

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

mandle

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0120990

ostatné

 

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

1

0,05 (2)

0,3

0130010

jablká

 

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

ostatné

 

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

 

 

 

0140010

marhule

1

5

0,3

0140020

čerešne a višne

0,01 (2)

5

0,3

0140030

broskyne

1

5

0,3

0140040

slivky

0,01 (2)

1

0,1

0140990

ostatné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

5

0,02 (2)

0151010

stolové hrozno

1

 

 

0151020

muštové hrozno

3

 

 

0152000

(b)

jahody

3

5

1

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

0,01 (2)

10

 

0153010

ostružiny

 

 

3

0153020

ostružinové maliny

 

 

1

0153030

maliny

 

 

3

0153990

ostatné

 

 

1

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

1

0154010

čučoriedky

0,01 (2)

5

 

0154020

brusnice

2

5

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

10

5

 

0154040

egreše

10

5

 

0154050

šípky

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

moruše

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

0,01 (2)

5

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

 

 

 

0161000

(a)

s jedlou šupou

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

ďatle

 

 

0,02 (2)

0161020

figy

 

 

0,02 (2)

0161030

stolové olivy

 

 

4

0161040

kumkváty

 

 

0,02 (2)

0161050

karambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

kiwi

 

10

 

0162020

liči

 

0,05 (2)

 

0162030

mučenka – granadilla

 

0,05 (2)

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

 

0,05 (2)

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0,05 (2)

 

0163010

avokádo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

banány

0,2

 

0,02 (2)

0163030

mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

papája

20

 

0,5

0163050

granátové jablko

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

cherimoya

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananás

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

plody chlebovníka

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

0,05 (2)

 

0211000

(a)

zemiaky

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

maniok (kasava)

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0213010

repa cviklová

0,01 (2)

 

0,05

0213020

mrkva

1

 

0,05

0213030

zeler

1

 

0,1

0213040

chren

0,01 (2)

 

0,05

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

paštrnák

0,01 (2)

 

0,05

0213070

koreň petržlenu

0,01 (2)

 

0,05

0213080

reďkovka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

kozia brada

0,01 (2)

 

0,05

0213100

kvaka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

okrúhlica

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

ostatné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

 

0,05 (2)

 

0220010

cesnak

0,5

 

0,02 (2)

0220020

cibuľa

0,5

 

0,02 (2)

0220030

šalotka

0,5

 

0,02 (2)

0220040

cibuľa jarná

10

 

0,1

0220990

ostatné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

plodová zelenina

 

 

 

0231000

(a)

ľuľkovité

2

 

 

0231010

rajčiaky

 

1

0,5

0231020

paprika

 

2

1

0231030

baklažán („egg plant“)

 

1

0,5

0231040

okra, ibištek jedlý

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

ostatné

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

1

0,3

0232010

uhorky šalátové

1

 

 

0232020

uhorky nakladačky

5

 

 

0232030

cukety

0,01 (2)

 

 

0232990

ostatné

0,01 (2)

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

1

0,05 (2)

 

0233010

melón cukrový

 

 

0,2

0233020

tekvica

 

 

0,02 (2)

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

0,2

0233990

ostatné

 

 

0,02 (2)

0234000

(d)

sladká kukurica

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

(e)

iná plodová zelenina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

3

 

0,1

0241010

brokolica

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

0241990

ostatné

 

 

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

0242010

ružičkový kel

3

 

0,05

0242020

hlávková kapusta

3

 

0,2

0242990

ostatné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

0,01 (2)

 

1

0243010

čínska kapusta

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

0243990

ostatné

 

 

 

0244000

(d)

kaleráb

0,01 (2)

 

0,05

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

0251010

valeriánka poľná

0,01 (2)

30

5

0251020

šalát

0,01 (2)

40

2

0251030

endívia (širokolistá)

0,01 (2)

30

2

0251040

žerucha

0,01 (2)

30

2

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa)

0,01 (2)

30

3

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp

0,01 (2)

30

2

0251990

ostatné

0,01 (2)

30

2

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

špenát

0,01 (2)

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

mangold

0,01 (2)

 

 

0252990

ostatné

0,01 (2)

 

 

0253000

(c)

listy viniča

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

potočnica lekárska

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

bylinky

5

30

5

0256010

trebuľka

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

0256050

šalvia

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

estragón

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné

 

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

 

 

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

5

2

1

0260020

fazuľa (bez strukov)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

hrach (so strukmi)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

hrach (bez strukov)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

šošovica

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

ostatné

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

 

0,05 (2)

 

0270010

špargľa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

zeler

10

 

0,5

0270040

fenikel

0,01 (2)

 

0,5

0270050

artičoky pravé

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

pór

10

 

0,1

0270070

rebarbora

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

(viii)

huby

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

pestované

2

 

 

0280020

divorastúce

0,01 (2)

 

 

0280990

ostatné

0,01 (2)

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

fazuľa

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

0300040

lupínia

 

 

 

0300990

ostatné

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

0401000

(i)

olejnaté semená

 

0,1 (2)

 

0401010

ľanové semená

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,05

 

0,05 (2)

0401030

mak siaty

0,01 (2)

 

0,3

0401040

sezamové semená

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

slnečnicové semená

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

semená repky

0,01 (2)

 

0,3

0401070

sójové bôby

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

horčicové semená

0,01 (2)

 

0,2

0401090

semená bavlny

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

semená tekvice obrovskej

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

olejnaté plody

0,01 (2)

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0,05 (2)

4

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

OBILNINY

 

0,05 (2)

 

0500010

jačmeň

0,3

 

1

0500020

pohánka

0,01 (2)

 

0,05

0500030

kukurica

0,01 (2)

 

0,05

0500040

proso

0,01 (2)

 

0,05

0500050

ovos

0,1

 

1

0500060

ryža

0,01 (2)

 

0,05

0500070

raž

0,1

 

0,05

0500080

cirok

0,01 (2)

 

0,05

0500090

pšenica

0,1

 

0,1

0500990

ostatné

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

(ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

kvety

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

listy

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

korene

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

semená

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aníz

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená rasce

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semená feniklu

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

čierne a biele korenie

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

kôra

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

škorica

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

puky

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

blizna kvetov

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

arillus

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muškátovník voňavý

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku; iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

ošípané

0,01 (2)

 

 

1011010

mäso

 

 

0,05

1011020

chudé mäso bez tuku

 

 

0,05

1011030

pečeň

 

 

0,3

1011040

obličky

 

 

0,3

1011050

jedlé vnútornosti

 

 

0,01 (2)

1011990

ostatné

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

 

1012010

mäso

0,05

 

0,05

1012020

tuk

0,1

 

0,05

1012030

pečeň

0,1

 

0,3

1012040

obličky

0,3

 

0,3

1012050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

ostatné

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

(c)

ovce

 

 

 

1013010

mäso

0,05

 

0,05

1013020

tuk

0,1

 

0,05

1013030

pečeň

0,1

 

0,3

1013040

obličky

0,3

 

0,3

1013050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

ostatné

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

(d)

kozy

 

 

 

1014010

mäso

0,05

 

0,05

1014020

tuk

0,1

 

0,05

1014030

pečeň

0,1

 

0,3

1014040

obličky

0,3

 

0,3

1014050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

ostatné

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

(e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky; pštrosy, holuby

0,01 (2)

 

 

1016010

mäso

 

 

0,05

1016020

tuk

 

 

0,05

1016030

pečeň

 

 

0,3

1016040

obličky

 

 

0,3

1016050

jedlé vnútornosti

 

 

0,01 (2)

1016990

ostatné

 

 

0,01 (2)

1017000

(g)

iné hospodárske zvieratá

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

dobytok

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

1020990

ostatné

 

 

 

1030000

(iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

kuracie

 

 

 

1030020

kačacie

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

husacie

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

med

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

obojživelníky a plazy

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

slimáky

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Rozpustný v tukoch

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd-kód:

 

Chlórtalonil (R) - kód 1012000: SDS-3701

 

Chlórtalonil (R) - kód 1013000: SDS-3701

 

Chlórtalonil (R) - kód 1014000: SDS-3701.“

2)

Časť A prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Stĺpce týkajúce sa klotianidínu, difenokonazolu, flubendiamidu, spirotetramatu a tiametoxamu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Klotianidín

Difenokonazol

Flubendiamid

Spirotetramat a jeho 4 metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glukozid, vyjadrené ako spirotetramat (R)

Tiametoxám (suma látok tiametoxám a klotianidín, vyjadrená ako tiametoxám)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

mandle

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

 

 

0120990

ostatné

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0,05

 

 

1

 

0130010

jablká

 

0,5

 

 

0,2

0130020

hrušky

 

0,5

 

 

0,2

0130030

dule

 

0,2

 

 

0,1

0130040

mišpuľa

 

0,5

 

 

0,1

0130050

mišpuľník japonský

 

0,5

 

 

0,1

0130990

ostatné

 

0,2

 

 

0,1

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

 

 

 

3

 

0140010

marhule

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

čerešne a višne

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

broskyne

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

slivky

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

ostatné

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

 

0,5

 

2

0,5

0151010

stolové hrozno

0,6

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

jahody

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

ostružiny

 

0,3

 

 

 

0153020

ostružinové maliny

 

0,1

 

 

 

0153030

maliny

 

0,3

 

 

 

0153990

ostatné

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

čučoriedky

 

0,1

 

 

 

0154020

brusnice

 

0,1

 

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

0,2

 

 

 

0154040

egreše

 

0,1

 

 

 

0154050

šípky

 

0,1

 

 

 

0154060

moruše

 

0,1

 

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule)

 

0,1

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0,1

 

 

 

0154990

ostatné

 

0,1

 

 

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

(a)

s jedlou šupou

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

ďatle

 

0,1

 

 

 

0161020

figy

 

0,1

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

2

 

 

 

0161040

kumkváty

 

0,1

 

 

 

0161050

karambola

 

0,1

 

 

 

0161060

persimon

 

0,1

 

 

 

0161070

jambolan (jávska slivka)

 

0,1

 

 

 

0161990

ostatné

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

 

0,1

 

 

 

0162010

kiwi

 

 

 

 

0,2

0162020

liči

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

mučenka – granadilla

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

kaimito (star apple)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

americký persimon (Virginia kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

ostatné

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

0,1

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

banány

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

mango

 

 

 

 

0,5

0163040

papája

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

granátové jablko

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

cherimoya

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

ananás

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

plody chlebovníka

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

guanabana (soursop)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

ostatné

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

(a)

zemiaky

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

 

 

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

repa cviklová

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

mrkva

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

zeler

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

chren

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

paštrnák

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

koreň petržlenu

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

reďkovka

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

kozia brada

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

kvaka

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

okrúhlica

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

ostatné

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

cesnak

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

cibuľa

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

šalotka

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

cibuľa jarná

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

ostatné

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

(iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

 

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

paprika

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

baklažán („egg plant“)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

okra, ibištek jedlý

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

ostatné

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

0,3

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

0,2

0232030

cukety

 

 

 

 

0,3

0232990

ostatné

 

 

 

 

0,1

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

melón cukrový

 

 

 

 

0,2

0233020

tekvica

 

 

 

 

0,1

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

0,2

0233990

ostatné

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

sladká kukurica

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

(e)

iná plodová zelenina

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

1

 

0241010

brokolica

 

0,2

 

 

 

0241020

karfiol

 

0,2

 

 

 

0241990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0,2

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0,3

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

2

 

0242990

ostatné

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

 

2

 

7

 

0243010

čínska kapusta

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

0243990

ostatné

 

 

 

 

 

0244000

(d)

kaleráb

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

valeriánka poľná

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

šalát

 

3

 

 

 

0251030

endívia (širokolistá)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

žerucha

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

rukola (eruka, roketa)

 

2

 

 

 

0251070

červená horčica

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

špenát

 

2

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

2

 

 

 

0252030

mangold

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

listy viniča

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

potočnica lekárska

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

(f)

bylinky

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

trebuľka

 

10

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

2

 

 

 

0256030

zelerová vňať

 

10

 

 

 

0256040

petržlen

 

10

 

 

 

0256050

šalvia

 

2

 

 

 

0256060

rozmarín

 

2

 

 

 

0256070

materina dúška

 

2

 

 

 

0256080

bazalka

 

2

 

 

 

0256090

bobkový list

 

2

 

 

 

0256100

estragón

 

2

 

 

 

0256990

ostatné

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

hrach (so strukmi)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

hrach (bez strukov)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

šošovica

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

ostatné

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

špargľa

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

zeler

 

5

 

4

 

0270040

fenikel

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

artičoky pravé

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

pór

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

rebarbora

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

bambusové výhonky

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

sabal palmetto

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

ostatné

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

(viii)

huby

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

pestované

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce

 

 

 

 

 

0280990

ostatné

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

fazuľa

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

šošovica

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

hrach

 

0,1

 

 

0,2

0300040

lupínia

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

(i)

olejnaté semená

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

mak siaty

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

sezamové semená

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

semená repky

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

sójové bôby

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

horčicové semená

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

semená bavlny

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

semená tekvice obrovskej

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

požlt farbiarsky

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

borák lekársky

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

ľaničník siaty

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

konope siate

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

ricín obyčajný

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

ostatné

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

(ii)

olejnaté plody

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

2

 

 

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

plod palmy olejnej

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

OBILNINY

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

jačmeň

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

pohánka

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

kukurica

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

proso

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

ovos

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

ryža

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

raž

 

0,1

 

 

 

0500080

cirok

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

pšenica

 

0,1

 

 

 

0500990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

(ii)

kávové zrná

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 

20

 

 

0,1

0631000

(a)

kvety

 

 

 

 

 

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 

 

 

 

 

0631020

kvet ibišteka

 

 

 

 

 

0631030

lupienky ruže

 

 

 

 

 

0631040

kvet jazmínu

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 

0631990

ostatné4

 

 

 

 

 

0632000

(b)

listy

 

 

 

 

 

0632010

listy jahody

 

 

 

 

 

0632020

listy kríka rooibos

 

 

 

 

 

0632030

maté

 

 

 

 

 

0632990

ostatné

 

 

 

 

 

0633000

(c)

korene

 

 

 

 

 

0633010

koreň valeriány lekárskej

 

 

 

 

 

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 

 

 

 

 

0633990

ostatné

 

 

 

 

 

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

KORENINY

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

(i)

semená

 

 

 

 

 

0810010

Aníz

 

 

 

 

 

0810020

čierna egyptská rasca

 

 

 

 

 

0810030

semená zeleru

 

 

 

 

 

0810040

semená koriandra

 

 

 

 

 

0810040

semená rasce

 

 

 

 

 

0810060

semená kôpru

 

 

 

 

 

0810070

Semená feniklu

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

0810990

ostatné

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 

 

 

 

 

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 

 

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 

0820040

kardamon

 

 

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 

0820060

čierne a biele korenie

 

 

 

 

 

0820070

struky vanilky

 

 

 

 

 

0820080

tamarindy

 

 

 

 

 

0820990

ostatné

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

kôra

 

 

 

 

 

0830010

škorica

 

 

 

 

 

0830990

ostatné

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

 

 

 

 

 

0840020

zázvor

 

 

 

 

 

0840030

kurkuma

 

 

 

 

 

0840040

chren dedinský

 

 

 

 

 

0840990

ostatné

 

 

 

 

 

0850000

(v)

puky

 

 

 

 

 

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

0850990

ostatné

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

blizna kvetov

 

 

 

 

 

0860010

šafrán

 

 

 

 

 

0860990

ostatné

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

arillus

 

 

 

 

 

0870010

muškátovník voňavý

 

 

 

 

 

0870990

ostatné

 

 

 

 

 

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

cukrová repa (koreň)

 

0,2

 

 

 

0900020

cukrová trstina

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

korene čakanky

 

0,1

 

 

 

0900990

ostatné

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku; iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

ošípané

 

 

 

 

 

1011010

mäso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

chudé mäso bez tuku

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

pečeň

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

obličky

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

jedlé vnútornosti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

ostatné

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

 

 

 

1012010

mäso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

pečeň

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

obličky

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

jedlé vnútornosti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

ostatné

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

1013010

mäso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

pečeň

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

obličky

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

jedlé vnútornosti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

ostatné

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

(d)

kozy

 

 

 

 

 

1014010

mäso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

pečeň