28.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 226/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 765/2010 AL COMISIEI

din 25 august 2010

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorotalonil clotianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamidă, nicotină, spirotetramat, tiacloprid și tiametoxam din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Conținuturile maxime ale reziduurilor (CMR) pentru clorotalonil, fenhexamid și tiacloprid au fost stabilite în anexa II și partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. CMR-urile pentru clotianidin, difenoconazol, flubendiamidă, spirotetramat și tiametoxam au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Până la momentul actual, pentru nicotină nu au fost stabilite CMR-uri specifice, iar substanța respectivă nu a fost inclusă în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(2)

În contextul unei proceduri, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (2), pentru a obține autorizația de a utiliza un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă difenoconazol pe gulii furajere și napi, a fost depusă o cerere de modificare a CMR-urilor existente, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

În ceea ce privește substanța clorotalonil, a fost depusă o astfel de cerere referitoare la utilizarea substanței respective pe orz. Având în vedere această cerere, este necesar să se stabilească CMR-urile pentru carnea, grăsimea, ficatul, rinichii și laptele provenind de la bovine, ovine și caprine întrucât cerealele sunt utilizate ca hrană pentru animale și reziduurile se pot regăsi în furajele destinate acestor animale. În ceea ce privește substanța fenhexamid, a fost depusă o astfel de cerere referitoare la utilizarea substanței respective pe lăptucă. În ceea ce privește substanța flubendiamidă, o cerere similară a fost depusă în vederea utilizării pe vinete, cucurbitacee și fasolea cu păstăi. În ceea ce privește substanța spirotetramat, a fost depusă o astfel de cerere referitoare la utilizarea substanței respective pe ceapă. În ceea ce privește substanța tiacloprid, a fost depusă o astfel de cerere referitoare la utilizarea substanței respective pe căpșuni, deși există, de asemenea, un CMR în Codex pentru această combinație. În ceea ce privește substanța tiametoxam, o cerere similară a fost depusă în vederea utilizării pe morcovi. În ceea ce privește reziduurile de clotianidin produse de utilizarea tiametoxamului, este, de asemenea, necesară modificarea CMR-ului pentru utilizarea clotianidinului pe morcovi.

(4)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, aceste cereri au fost evaluate de statele membre în cauză, iar rapoartele de evaluare au fost înaintate Comisiei.

(5)

În ceea ce privește utilizarea nicotinei pe ciupercile sălbatice, Comisia a primit informații de la statele membre și operatorii comerciali care arată că prezența nicotinei pe ciupercile sălbatice determină reziduuri superioare CMR-ului de 0,01 mg/kg stabilit în regulamentul respectiv.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „Autoritatea”, a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumator și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate cu privire la CMR-urile propuse (3). În ceea ce privește nicotina, Comisia a solicitat Autorității să emită un aviz privind riscurile pentru sănătatea publică prezentate de reziduurile de nicotină pe ciuperci. Având în vedere că este vorba de o urgență, Autoritatea a emis o „declarație” privind câteva nelămuriri restante și nu un aviz motivat (4). Autoritatea a înaintat aceste avize și declarația Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(7)

În avizele sale motivate, autoritatea a concluzionat că toate cerințele referitoare la date au fost îndeplinite și că modificările CMR-urilor solicitate de autorii cererilor sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. S-a ținut cont de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea pe toată durata vieții la aceste substanțe prin consumul tuturor produselor alimentare care ar putea conține substanțele respective, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum foarte ridicat de culturi relevante nu indică existența unui risc de depășire a dozei zilnice admise (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

(8)

În ceea ce privește nicotina pe ciupercile sălbatice, Autoritatea subliniază faptul că declarația sa este afectată de o serie de incertitudini și limitări. În plus față de declarație au fost colectate date de monitorizare în 2009 pentru a investiga prezența acestei substanțe pe ciupercile sălbatice. Aceste date au fost produse de statele membre, operatorii din industria alimentară și de guvernul chinez și au arătat că nicotina este prezentă pe ciupercile sălbatice la niveluri care variază în funcție de sursă și varietate, dar care depășesc aproape în toate eșantioanele CMR-ul stabilit de 0,01 mg/kg. Aceste concluzii oferă elemente de probă care dovedesc prezența inevitabilă a nicotinei pe ciupercile sălbatice, în special pe Boletus edulis. Prin urmare, este oportună stabilirea unor CMR-uri provizorii pentru nicotina pe ciupercile sălbatice pe baza datelor de monitorizare disponibile și a avizului Autorității. Aceste CMR-uri provizorii ar trebui revizuite în termen de doi ani pentru a evalua noile date și informații care vor deveni disponibile, inclusiv orice dovadă științifică privind apariția sau formarea naturală a nicotinei pe ciupercile sălbatice.

(9)

Pe baza avizelor motivate și a declarației Autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru contextul în cauză, modificările adecvate ale CMR-urilor îndeplinesc cerințele articolului 14 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 august 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  Rapoarte științifice EFSA disponibile la adresa http://www.efsa.europa.eu:

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru clorotalonil pe orz și mai multe produse de origine animală, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru tiacloprid pe căpșuni, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru clotianidin pe morcovi, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru difenoconazol în guliile furajere și napi, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru flubendiamidă pe cucurbitacee cu coajă comestibilă și necomestibilă, vinete și fasole cu păstăi, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru fenhexamid pe diverse culturi cu frunze, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru spirotetramat pe ceapă și stabilirea unor noi CMR-uri pentru rinichi, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Avizul motivat al EFSA, elaborat de Unitatea Pesticide (PRAPeR), privind modificarea CMR-urilor existente pentru tiametoxam pe morcovi, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  Declarație EFSA. Riscuri potențiale pentru sănătatea publică prezentate de prezența nicotinei pe ciupercile sălbatice, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

(1)

În anexa II, coloanele referitoare la clorotalonil, fenhexamid și tiacloprid se înlocuiesc cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică CMR (1)

Clortalonil (R)

Fenhexamid

Tiacloprid (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

 

 

0110000

(i)

Fructe citrice

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grepfruturi

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Altele

 

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Migdale

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

0120030

Anacard

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

0120060

Alune

 

 

 

0120070

Nuci macadamia

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

0120090

Semințe de pin

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

0120990

Altele

 

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Mere

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

0130040

Moșmoni

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Moșmoni japonezi

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Altele

 

 

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

 

 

0140010

Caise

1

5

0,3

0140020

Cireșe

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Piersici

1

5

0,3

0140040

Prune

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Altele

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

 

5

0,02 (2)

0151010

Struguri de masă

1

 

 

0151020

Struguri de vin

3

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

3

5

1

0153000

(c)

Fructe de rug

0,01 (2)

10

 

0153010

Mure

 

 

3

0153020

Mure de câmp

 

 

1

0153030

Zmeură

 

 

3

0153990

Altele

 

 

1

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

 

1

0154010

Afine

0,01 (2)

5

 

0154020

Merișoare

2

5

 

0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

10

5

 

0154040

Agrișe

10

5

 

0154050

Măceș

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Dud

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Păducel spaniol

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Boabe de soc

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Altele

0,01 (2)

5

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

 

 

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Curmale

 

 

0,02 (2)

0161020

Smochine

 

 

0,02 (2)

0161030

Măsline de masă

 

 

4

0161040

Kumquat

 

 

0,02 (2)

0161050

Carambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Prună de Java

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Altele

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwi

 

10

 

0162020

Litchi

 

0,05 (2)

 

0162030

Fructele pasiunii

 

0,05 (2)

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Altele

 

0,05 (2)

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

0,05 (2)

 

0163010

Avocado

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banane

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaia

20

 

0,5

0163050

Rodii

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Fructe de Annona cherimola

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guave

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Fructul arborelui de pâine

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Soursop

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Altele

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0,05 (2)

 

0211000

(a)

Cartofi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Manioc

 

 

 

0212020

Batate

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

0212040

Arorut

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Altele

 

 

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

0213010

Sfecle

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Morcovi

1

 

0,05

0213030

Țeline de rădăcină

1

 

0,1

0213040

Hrean

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinamburi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Păstârnaci

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Pătrunjel rădăcină

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Ridichi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Barba-caprei

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Gulie furajeră

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Napi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Altele

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

(ii)

Legume bulboase

 

0,05 (2)

 

0220010

Usturoi

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Ceapă

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Ceapă eșalotă

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Ceapă verde

10

 

0,1

0220990

Altele

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

2

 

 

0231010

Tomate

 

1

0,5

0231020

Ardei

 

2

1

0231030

Vinete

 

1

0,5

0231040

Bame

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Altele

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

 

1

0,3

0232010

Castraveți

1

 

 

0232020

Cornișoni

5

 

 

0232030

Dovleci

0,01 (2)

 

 

0232990

Altele

0,01 (2)

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

1

0,05 (2)

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

0,2

0233020

Dovleci

 

 

0,02 (2)

0233030

Pepeni verzi

 

 

0,2

0233990

Altele

 

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Porumb zaharat

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Brasicacee

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

3

 

0,1

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

0241990

Altele

 

 

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

3

 

0,05

0242020

Varză cu căpățână

3

 

0,2

0242990

Altele

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Varză pentru frunze

0,01 (2)

 

1

0243010

Varză chinezească

 

 

 

0243020

Varză fără căpățână

 

 

 

0243990

Altele

 

 

 

0244000

(d)

Gulii

0,01 (2)

 

0,05

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

 

 

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

 

 

0251010

Fetică

0,01 (2)

30

5

0251020

Lăptucă

0,01 (2)

40

2

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi)

0,01 (2)

30

2

0251040

Creson

0,01 (2)

30

2

0251050

Barbarea verna

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rucolă

0,01 (2)

30

3

0251070

Muștar vânăt

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Frunze și lăstari de Brassica, spp.

0,01 (2)

30

2

0251990

Altele

0,01 (2)

30

2

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spanac

0,01 (2)

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze

0,01 (2)

 

 

0252990

Altele

0,01 (2)

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Năsturel

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Cicoare witloof

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Plante aromatice

5

30

5

0256010

Asmățui

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

0256050

Salvie

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Cimbru

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Busuioc

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Frunze de dafin

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tarhon

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Altele

 

 

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

 

 

0260010

Fasole (păstăi)

5

2

1

0260020

Fasole (boabe)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Mazăre (păstăi)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Mazăre (boabe)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Linte

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Altele

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

0,05 (2)

 

0270010

Sparanghel

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Cardon

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Țelină

10

 

0,5

0270040

Fenicul

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Anghinare

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Praz

10

 

0,1

0270070

Rubarbă

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Lăstari de bambus

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Miez de palmier

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Altele

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

(viii)

Ciuperci

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Ciuperci de cultură

2

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

0,01 (2)

 

 

0280990

Altele

0,01 (2)

 

 

0290000

(ix)

Alge

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Fasole

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

0300030

Mazăre

 

 

 

0300040

Lupin

 

 

 

0300990

Altele

 

 

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

 

 

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

0,1 (2)

 

0401010

Semințe de in

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Arahide

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Semințe de mac

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Semințe de susan

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Semințe de rapiță

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Boabe de soia

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Semințe de muștar

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Semințe de bumbac

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Semințe de dovleac [4]

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Șofrănel [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Limba mielului [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Camelină [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Cânepă [4]

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Ricin

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Altele

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,01 (2)

 

 

0402010

Măsline pentru ulei [4]

 

0,05 (2)

4

0402020

Nuci de palmier [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Altele

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

CEREALE

 

0,05 (2)

 

0500010

Orz

0,3

 

1

0500020

Hrișcă

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Porumb

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Mei

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Ovăz

0,1

 

1

0500060

Orez

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Secară

0,1

 

0,05

0500080

Sorg

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Grâu

0,1

 

0,1

0500990

Altele

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

 

 

10

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Flori

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Flori de mușețel

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Flori de hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Petale de trandafir

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Flori de iasomie

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tei pucios

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Frunze

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Frunze de căpșun

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Frunze de rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Rădăcini

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Rădăcină de valeriană

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Rădăcină de ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Alte infuzii

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Roșcove

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HAMEI (deshidratat), inclusiv granulele de hamei și pudra neconcentrată

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

CONDIMENTE

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semințe

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anason

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Chimen negru

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semințe de țelină

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semințe de coriandru

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semințe de chimen

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semințe de mărar

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semințe de fenicul

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Schinduf

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Nucșoară

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Fructe și bace

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piper de Jamaica

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Chimen

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Fructe de ienupăr

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Piper, negru și alb

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Păstăi de vanilie

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarin

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Scoarță

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Scorțișoară

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lemn-dulce

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ghimbir

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma (șofran de India)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hrean

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Muguri

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Cuișoare

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Capere

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigmate de flori

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Șofran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Nucșoară

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sfeclă de zahăr

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Trestie de zahăr

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Rădăcini de cicoare

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

 

 

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale; proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri; alte produse transformate având pe bază de aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

 

0,05 (2)

 

1011000

(a)

Porcine

0,01 (2)

 

 

1011010

Carne

 

 

0,05

1011020

Carne fără grăsime sau macră

 

 

0,05

1011030

Ficat

 

 

0,3

1011040

Rinichi

 

 

0,3

1011050

Organe comestibile

 

 

0,01 (2)

1011990

Altele

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

Bovine

 

 

 

1012010

Carne

0,05

 

0,05

1012020

Grăsime

0,1

 

0,05

1012030

Ficat

0,1

 

0,3

1012040

Rinichi

0,3

 

0,3

1012050

Organe comestibile

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Altele

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovine

 

 

 

1013010

Carne

0,05

 

0,05

1013020

Grăsime

0,1

 

0,05

1013030

Ficat

0,1

 

0,3

1013040

Rinichi

0,3

 

0,3

1013050

Organe comestibile

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Altele

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

(d)

Caprine

 

 

 

1014010

Carne

0,05

 

0,05

1014020

Grăsime

0,1

 

0,05

1014030

Ficat

0,3

 

0,3

1014040

Rinichi

0,3

 

0,3

1014050

Organe comestibile

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Altele

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Grăsime

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Ficat

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Rinichi

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Organe comestibile

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei

0,01 (2)

 

 

1016010

Carne

 

 

0,05

1016020

Grăsime

 

 

0,05

1016030

Ficat

 

 

0,3

1016040

Rinichi

 

 

0,3

1016050

Organe comestibile

 

 

0,01 (2)

1016990

Altele

 

 

0,01 (2)

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Grăsime

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Ficat

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Rinichi

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Organe comestibile

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau îndulcitori, unt și alte grăsimi derivate din lapte, brânză și caș

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Bovine

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

1020040

Cai

 

 

 

1020990

Altele

 

 

 

1030000

(iii)

Ouă de pasăre, proaspete, conservate sau congelate; ouă fără coajă și gălbenușuri de ouă, proaspete, deshidratate, preparate în apă sau la abur, puse în forme, congelate sau altfel conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Pui

 

 

 

1030020

Rață

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gâscă

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepeliță

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miere

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Amfibieni și reptile

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Melci

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre

 (3)

 (3)

 (3)

(L)

=

liposolubil

(R)

=

definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:

 

Chlorothalonil — cod 1012000: SDS-3701

 

Chlorothalonil — cod 1013000: SDS-3701

 

Chlorothalonil — cod 1014000: SDS-3701.”

(2)

Anexa III partea A se modifică după cum urmează:

(a)

Coloanele referitoare la clotianidin, difenoconazol, flubendiamidă, spirotetramat și tiamethoxam se înlocuiesc cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică CMR (4)

Clothianidin

Difenoconazol

Flubendiamide

Spirotetramat and its 4 metabolites BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, and BYI08330 enol-glucoside, expressed as spirotetramat (R)

Tiametoxam (sumă de tiametoxam și clotianidin exprimată în tiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

(i)

Fructe citrice

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grepfruturi

 

 

 

 

 

0110020

Portocale

 

 

 

 

 

0110030

Lămâi

 

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

0110990

Altele

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Migdale

 

 

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

0120030

Anacard

 

 

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

0120060

Alune

 

 

 

 

 

0120070

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

0120090

Semințe de pin

 

 

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

 

 

0120990

Altele

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

0,05

 

 

1

 

0130010

Mere

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Pere

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Gutui

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Moșmoni

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Moșmoni japonezi

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Altele

 

0,2

 

 

0,1

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

 

 

3

 

0140010

Caise

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Cireșe

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Piersici

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Prune

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Altele

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Struguri de masă

0,6

 

 

 

 

0151020

Struguri de vin

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

(c)

Fructe de rug

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Mure

 

0,3

 

 

 

0153020

Mure de câmp

 

0,1

 

 

 

0153030

Zmeură

 

0,3

 

 

 

0153990

Altele

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Afine

 

0,1

 

 

 

0154020

Merișoare

 

0,1

 

 

 

0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

 

0,2

 

 

 

0154040

Agrișe

 

0,1

 

 

 

0154050

Măceș

 

0,1

 

 

 

0154060

Dud

 

0,1

 

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

0,1

 

 

 

0154080

Boabe de soc

 

0,1

 

 

 

0154990

Altele

 

0,1

 

 

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Curmale

 

0,1

 

 

 

0161020

Smochine

 

0,1

 

 

 

0161030

Măsline de masă

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,1

 

 

 

0161050

Carambola

 

0,1

 

 

 

0161060

Kaki

 

0,1

 

 

 

0161070

Prună de Java

 

0,1

 

 

 

0161990

Altele

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0,2

0162020

Litchi

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Fructele pasiunii

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Altele

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

0,1

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaia

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Rodii

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Fructe de Annona cherimola

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guave

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Fructul arborelui de pâine

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Soursop

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Altele

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

(a)

Cartofi

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Manioc

 

 

 

 

 

0212020

Batate

 

 

 

 

 

0212030

Igname

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

 

 

0212990

Altele

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Sfecle

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Morcovi

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Țeline de rădăcină

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Hrean

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinamburi

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Păstârnaci

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Pătrunjel rădăcină

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Ridichi

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Barba-caprei

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Gulie furajeră

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Napi

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Altele

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

(ii)

Legume bulboase

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Usturoi

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Ceapă

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Ceapă eșalotă

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Ceapă verde

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Altele

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

 

 

0231010

Tomate

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Ardei

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Vinete

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Bame

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Altele

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Castraveți

 

 

 

 

0,3

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

0,2

0232030

Dovleci

 

 

 

 

0,3

0232990

Altele

 

 

 

 

0,1

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

 

 

0,2

0233020

Dovleci

 

 

 

 

0,1

0233030

Pepeni verzi

 

 

 

 

0,2

0233990

Altele

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

Porumb zaharat

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

(iv)

Brasicacee

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

 

 

1

 

0241010

Broccoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Conopidă

 

0,2

 

 

 

0241990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

0,2

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

0,3

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

 

2

 

0242990

Altele

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

(c)

Varză pentru frunze

 

2

 

7

 

0243010

Varză chinezească

 

 

 

 

 

0243020

Varză fără căpățână

 

 

 

 

 

0243990

Altele

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Gulii

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

0,1

 

 

7

5

0251010

Fetică

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Lăptucă

 

3

 

 

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Creson

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Barbarea verna

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Rucolă

 

2

 

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Frunze și lăstari de Brassica, spp.

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Spanac

 

2

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

2

 

 

 

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

Năsturel

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

(e)

Cicoare witloof

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

(f)

Plante aromatice

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Asmățui

 

10

 

 

 

0256020

Arpagic

 

2

 

 

 

0256030

Frunze de țelină

 

10

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

10

 

 

 

0256050

Salvie

 

2

 

 

 

0256060

Rozmarin

 

2

 

 

 

0256070

Cimbru

 

2

 

 

 

0256080

Busuioc

 

2

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

2

 

 

 

0256100

Tarhon

 

2

 

 

 

0256990

Altele

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Fasole (păstăi)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Fasole (boabe)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Mazăre (păstăi)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Mazăre (boabe)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Linte

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Altele

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Sparanghel

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Cardon

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Țelină

 

5

 

4

 

0270040

Fenicul

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Anghinare

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Praz

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rubarbă

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Lăstari de bambus

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Miez de palmier

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Altele

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

(viii)

Ciuperci

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

 

0280990

Altele

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alge

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Fasole

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Linte

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Mazăre

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupin

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

 

 

 

 

0401010

Semințe de in

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Arahide

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Semințe de mac

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Semințe de susan

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Semințe de rapiță

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Boabe de soia

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Semințe de muștar

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Semințe de bumbac

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Semințe de dovleac

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Șofrănel

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Limba mielului

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Camelină

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Cânepă

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Ricin

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Altele

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

2

 

 

 

0402020

Nuci de palmier

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

CEREALE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Orz

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Hrișcă

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Porumb

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Mei

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Ovăz

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Orez

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Secară

 

0,1

 

 

 

0500080

Sorg

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Grâu

 

0,1

 

 

 

0500990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 

20

 

 

0,1

0631000

(a)

Flori

 

 

 

 

 

0631010

Flori de mușețel

 

 

 

 

 

0631020

Flori de hibiscus

 

 

 

 

 

0631030

Petale de trandafir

 

 

 

 

 

0631040

Flori de iasomie

 

 

 

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

 

 

 

0631990

Altele [3]

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Frunze

 

 

 

 

 

0632010

Frunze de căpșun

 

 

 

 

 

0632020

Frunze de rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Altele

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Rădăcini

 

 

 

 

 

0633010

Rădăcină de valeriană

 

 

 

 

 

0633020

Rădăcină de ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Altele

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Alte infuzii

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

(v)

Roșcove

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HAMEI (deshidratat), inclusiv granulele de hamei și pudra neconcentrată

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

CONDIMENTE

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

(i)

Semințe

 

 

 

 

 

0810010

Anason

 

 

 

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

 

 

 

0810030

Semințe de țelină

 

 

 

 

 

0810040

Semințe de coriandru

 

 

 

 

 

0810040

Semințe de chimen

 

 

 

 

 

0810060

Semințe de mărar

 

 

 

 

 

0810070

Semințe de fenicul

 

 

 

 

 

0810080

Schinduf

 

 

 

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

 

 

 

0810990

Altele

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Fructe și bace

 

 

 

 

 

0820010

Piper de Jamaica

 

 

 

 

 

0820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 

 

 

 

 

0820030

Chimen

 

 

 

 

 

0820040

Cardamom

 

 

 

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

 

 

 

0820060

Piper, negru și alb

 

 

 

 

 

0820070

Păstăi de vanilie

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

0820990

Altele

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Scoarță

 

 

 

 

 

0830010

Scorțișoară

 

 

 

 

 

0830990

Altele

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 

 

 

 

 

0840010

Lemn-dulce

 

 

 

 

 

0840020

Ghimbir

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma (șofran de India)

 

 

 

 

 

0840040

Hrean

 

 

 

 

 

0840990

Altele

 

 

 

 

 

0850000

(v)

Muguri

 

 

 

 

 

0850010

Cuișoare

 

 

 

 

 

0850020

Capere

 

 

 

 

 

0850990

Altele

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Stigmate de flori

 

 

 

 

 

0860010

Șofran

 

 

 

 

 

0860990

Altele

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

 

 

 

 

 

0870010

Nucșoară

 

 

 

 

 

0870990

Altele

 

 

 

 

 

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

0,2

 

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

0,1

 

 

 

0900990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale; proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri; alte produse transformate având pe bază de aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

(a)

Porcine

 

 

 

 

 

1011010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Carne fără grăsime sau macră

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Ficat

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Rinichi

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Organe comestibile

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Altele

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

(b)

Bovine

 

 

 

 

 

1012010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Grăsime

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Ficat

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Rinichi

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Organe comestibile

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Altele

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

(c)

Ovine

 

 

 

 

 

1013010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Grăsime

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Ficat

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Rinichi

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Organe comestibile

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Altele

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

(d)

Caprine

 

 

 

 

 

1014010

Carne

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Grăsime

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Ficat

0,05