28.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 226/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 765/2010

tal-25 ta' Awwissu 2010

li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għal chlorothalonil clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nikotina, spirotetramat, thiacloprid u thiamethoxam f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Għal chlorothalonil, fenhexamid u thiacloprid, il-livelli massimi ta’ residwu (LMR) ġew stabbiliti fl-Anness II u fil-Parti B tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Għal clothianidin, difenoconazole, flubendiamide, spirotetramat u thiamethoxam, ġew stabbiliti LMR fil-Parti A tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. S'issa għadhom ma ġew stabbiliti l-ebda LMR speċifiċi għan-nikotina u din is-sustanza lanqas ġiet inkluża fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura, skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (2) , għall-awtorizzazzjoni ta’ prodott għall-ħarsien tal-pjanti li fih is-sustanza attiva difenoconazole għall-użu fuq in-nevew u l-liftja, saret applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-emendi tal-LMR eżistenti.

(3)

B’rigward għal chlorothalonil, saret applikazzjoni bħal din għall-użu fuq ix-xgħir. Fid-dawl ta' din l-applikazzjoni, jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti LMR għal-laħam, il-grass, il-fwied u l-kliewi u l-ħalib tal-bovini, tan-nagħaġ u tal-mogħoż, billi ċ-ċereali jintużaw bħala għalf u l-fdal jista' jispiċċa fuq l-għalf għal dawn l-annimali. B’rigward għal fenhexamid, saret applikazzjoni bħal din għall-użu fuq il-ħass. B'rigward għal flubendiamide, tali applikazzjoni saret għall-użu fuq il-brunġiel, il-kukurbiti u l-fażola bil-miżwed. B’rigward għal spirotetramat, saret applikazzjoni bħal din għall-użu fuq il-basal. B'rigward għal thiacloprid, saret applikazzjoni bħal din għall-użu fuq il-frawli, filwaqt li teżisti LMR tal-Kodiċi għal din il-kombinazzjoni. B'rigward għal thiamethoxam, tali applikazzjoni saret għaz-zunnarija. Minħabba residwi ta' clothianidin ikkawżati bl-użu ta' thiamethoxam, jeħtieġ ukoll li jiġi modifikat l-LMR għal clothianidin fuq iz-zunnarija.

(4)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew ivvalutati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ valutazzjoni tressqu lill-Kummissjoni.

(5)

B'rigward għan-nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ, il-Kummissjoni rċeviet tagħrif mill-Istati Membri u l-operaturi kummerċjali li jipprova l-preżenza tan-nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ li twassal għal residwi ogħla mil-LMR bażiku ta' 0,01 mg/kg stipulat f'dan ir-Regolament.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel, minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”, evalwat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta' evalwazzjoni u eżaminat b'mod partikolari r-riskji għall-konsumatur u, fejn rilevanti, għall-annimali u tat opinjonijiet motivati dwar l-LMR proposti (3). Fil-każ tan-nikotina, il-Kummissjoni talbet lill-Awtorità tagħti opinjoni dwar ir-riskji għas-saħħa pubblika minn residwi ta' nikotina fil-faqqiegħ. Minħabba l-urġenza ta' dan l-Awtorità ħarġet “stqarrija” li fiha rriferiet għal bosta inċertezzi li fadal, aktar milli opinjoni motivata (4). Għaddiet dawn l-opinjonijiet u din l-istqarrija lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u għamlithom disponibbli lill-pubbliku.

(7)

Fl-opinjonijiet motivati tagħha, l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-dejta ġew sodisfatti u li l-emendi għal-LMR mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli fir-rigward tas-sikurezza tal-konsumatur fuq il-bażi ta' evalwazzjoni tal-espożizzjoni tal-konsumatur għal 27 grupp ta' konsumaturi Ewropej speċifiċi. Hija qieset l-aktar tagħrif riċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-espożizzjoni tul il-ħajja għal dawn is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista' jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-espożizzjoni fil-medda qasira ta' żmien minħabba l-konsum estrem tal-prodotti kkonċernati ma wrew li kien hemm riskju li l-konsum aċċetabbli ta' kuljum (DAK) jew li d-doża ta’ referenza akuta (DRA) tinqabeż.

(8)

Fir-rigward tan-nikotina fuq il-faqqiegħ salvaġġ, l-Awtorità tiġbed l-attenzjoni li l-istqarrija tagħha hija affettwata minn għadd ta' inċertezzi u limitazzjonijiet. Barra minn din l-istqarrija, inġabret dejta ta' monitoraġġ fl-2009 biex tiġi mistħarrġa l-preżenza ta' din is-sustanza fil-faqqiegħ salvaġġ. Dik id-dejta ġiet iġġenerata mill-Istati Membri, l-operaturi kummerċjali tal-ikel u mill-gvern Ċiniż u wriet li n-nikotina hija preżenti fil-faqqiegħ salvaġġ f'livelli li jvarjaw skont is-sors u l-varjetà, iżda li taqbeż, kważi fil-kampjuni kollha, il-livell bażiku LMR ta' 0,01 mg/kg. Dawn is-sejbiet jipprovdu xhieda ta' preżenza inevitabbli ta' nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ, f'ċerti tipi partikolari (Boletus edulis). Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti LMR għan-nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ, skont id-dejta disponibbli ta' monitoraġġ u l-opinjoni tal-Awtorità. Dawn l-LMR temporanji għandhom jiġu riveduti fi żmien sentejn, biex tiġi vvalutata dejta u informazzjoni ġdida li tkun saret disponibbli, inkluża xhieda xjentifika dwar is-sejba naturali jew il-formazzjoni ta' nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ.

(9)

Imsejsa fuq l-opinjonijiet motivati u l-istqarrija tal-Awtorità u b’kunsiderazzjoni tal-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkonsidrat, il-modifiki xierqa għal-LMR jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(10)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għalhekk għandu jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA disponibbli fuq http://www.efsa.europa.eu:

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal chlorothalonil fix-xhir u bosta prodotti li ġejjin mill-annimali, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(3):1524.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal thiacloprid fil-frawli, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(1):1498.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal clothianidin fiz-zunnarija, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(2):1515.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal difenoconazole fin-nevew u l-liftja, il-Ġurnal EFSA 2010. 8(2):1510.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal flubendiamide fl-qoxra tal-kukurbiti li tittikel u li ma tittikilx, il-brunġil u l-fażola bil-miżwed, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(3):1527.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal fenhexamid f'ħafna wċuħ tal-art imwerqin, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(11):1455.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal spirotetramat fil-basal u t-twaqqif ta' LMR ġodda fil-fażola kidnija, il-Ġurnal EFSA 2010; 8(2):1511.

 

L-opinjoni motivata tal-EFSA mħejjija mill-Unità tal-Pestiċidi (PRAPeR) dwar il-modifika tal-LMR eżistenti għal thiamethoxam fiz-zunnarija, il-Ġurnal EFSA 2009; 7(9):1307.

(4)  Stqarrija tal-EFSA. Riskji potenzjali għas-saħħa pubblika minħabba l-preżenza tan-nikotina fil-faqqiegħ salvaġġ, il-Ġurnal EFSA 2009; RN-286, 1-47.


ANNESS

L-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II il-kolonni għal chlorothalonil, fenhexamid u thiacloprid jinbidlu b'dan li ġej:

Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li l-MRLs japplikaw għalihom (1)

Chlorothalonil (R)

Fenhexamid

Thiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

(1)

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0110010

Grejpfrut

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0120010

Lewż

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

 

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

1

0,05  (*)

0,3

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0130040

Naspli

 (**)

 (**)

 (**)

0130050

Loquat

 (**)

 (**)

 (**)

0130990

Oħrajn

 

 

 

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

 

 

 

0140010

Berquq

1

5

0,3

0140020

Ċiras

0,01  (*)

5

0,3

0140030

Ħawħ

1

5

0,3

0140040

Għanbaqar

0,01  (*)

1

0,1

0140990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

 

5

0,02  (*)

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

1

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

3

 

 

0152000

(b)

Frawli

3

5

1

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

0,01  (*)

10

 

0153010

Tut

 

 

3

0153020

Dewberries

 

 

1

0153030

Lampun

 

 

3

0153990

Oħrajn

 

 

1

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

1

0154010

Blueberries

0,01  (*)

5

 

0154020

Cranberries

2

5

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

10

5

 

0154040

Ribes

10

5

 

0154050

Warda Skocciża

 (**)

 (**)

 (**)

0154060

Ċawsli

 (**)

 (**)

 (**)

0154070

Azarole (naspla Mediterranja)

 (**)

 (**)

 (**)

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa)

 (**)

 (**)

 (**)

0154990

Oħrajn

0,01  (*)

5

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

 

 

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

0,01  (*)

0,05  (*)

 

0161010

Tamar

 

 

0,02  (*)

0161020

Tin

 

 

0,02  (*)

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

4

0161040

Kumquat

 

 

0,02  (*)

0161050

Karambola

 (**)

 (**)

 (**)

0161060

Frotta tal-kaki

 (**)

 (**)

 (**)

0161070

Jambolan(java plum),

 (**)

 (**)

 (**)

0161990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0162010

Kiwi

 

10

 

0162020

Liċċi (lychee)

 

0,05  (*)

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0,05  (*)

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 (**)

 (**)

 (**)

0162050

Star apple

 (**)

 (**)

 (**)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja)

 (**)

 (**)

 (**)

0162990

Oħrajn

 

0,05  (*)

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

0,05  (*)

 

0163010

Avokado

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0163020

Banana

0,2

 

0,02  (*)

0163030

Mango

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0163040

Papaja

20

 

0,5

0163050

Rummien

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0163060

Ċerimoja

 (**)

 (**)

 (**)

0163070

Gwava

 (**)

 (**)

 (**)

0163080

Ananas

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 (**)

 (**)

 (**)

0163100

Durian

 (**)

 (**)

 (**)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 (**)

 (**)

 (**)

0163990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0200000

(2)

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT;

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

0,05  (*)

 

0211000

(a)

Patata:

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0212010

Kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jamm

 

 

 

0212040

Ararut

 (**)

 (**)

 (**)

0212990

Oħrajn

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

0213010

Pitravi

0,01  (*)

 

0,05

0213020

Karotti

1

 

0,05

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

1

 

0,1

0213040

Għerq il-mustarda

0,01  (*)

 

0,05

0213050

Artiċokks

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0213060

Zunnarija bajda

0,01  (*)

 

0,05

0213070

Għerq it-tursin

0,01  (*)

 

0,05

0213080

Ravanell

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0213090

Sassefrika

0,01  (*)

 

0,05

0213100

Rutabaga

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0213990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

0,05  (*)

 

0220010

Tewm

0,5

 

0,02  (*)

0220020

Basal

0,5

 

0,02  (*)

0220030

Shallots

0,5

 

0,02  (*)

0220040

Basal tar-rebbiegħa

10

 

0,1

0220990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

2

 

 

0231010

Tadam

 

1

0,5

0231020

Bżar

 

2

1

0231030

Brunġiel

 

1

0,5

0231040

Okra

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0231990

Oħrajn

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

 

1

0,3

0232010

Ħjar

1

 

 

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

5

 

 

0232030

Zukkini

0,01  (*)

 

 

0232990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0233000

(c)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

1

0,05  (*)

 

0233010

Bettieħ

 

 

0,2

0233020

Qara’

 

 

0,02  (*)

0233030

Dulliegħ

 

 

0,2

0233990

Oħrajn

 

 

0,02  (*)

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,01  (*)

0,05  (*)

0,1

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

 

0,05  (*)

 

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

3

 

0,1

0241010

Brokkoli

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

3

 

0,05

0242020

Ġidra

3

 

0,2

0242990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0243000

(c)

Brassica bil-weraq

0,01  (*)

 

1

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

0,01  (*)

 

0,05

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

 

 

 

0251010

Valerjanella

0,01  (*)

30

5

0251020

Ħass

0,01  (*)

40

2

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa)

0,01  (*)

30

2

0251040

Ħabirxa

0,01  (*)

30

2

0251050

Krexxun ,

 (**)

 (**)

 (**)

0251060

Rukola

0,01  (*)

30

3

0251070

Mustarda ħamra

 (**)

 (**)

 (**)

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp.

0,01  (*)

30

2

0251990

Oħrajn

0,01  (*)

30

2

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0252010

Spinaċi

0,01  (*)

 

 

0252020

Burdlieqa

 (**)

 (**)

 (**)

0252030

Weraq tal-pitravi chard

0,01  (*)

 

 

0252990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja

 (**)

 (**)

 (**)

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0255000

(e)

Witloof

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0256000

(f)

Ħwawar

5

30

5

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

0256050

Salvja

 (**)

 (**)

 (**)

0256060

Klin

 (**)

 (**)

 (**)

0256070

Sagħtar

 (**)

 (**)

 (**)

0256080

Ħabaq

 (**)

 (**)

 (**)

0256090

Rand

 (**)

 (**)

 (**)

0256100

Stragun

 (**)

 (**)

 (**)

0256990

Oħrajn

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski)

 

 

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

5

2

1

0260020

Fażola (bla miżwed)

2

0,05  (*)

0,02  (*)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

2

0,05  (*)

0,02  (*)

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,3

0,05  (*)

0,2

0260050

Lentils

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0260990

Oħrajn

0,01  (*)

0,05  (*)

0,02  (*)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

0,05  (*)

 

0270010

Asparagu

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270020

Kardun

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270030

Karfus

10

 

0,5

0270040

Bużbież

0,01  (*)

 

0,5

0270050

Qaqoċċ

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270060

Kurrat

10

 

0,1

0270070

Rubarbru

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (**)

 (**)

 (**)

0270090

Qlub tal-palma

 (**)

 (**)

 (**)

0270990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,02  (*)

0280000

(viii)

Fungi

 

0,05  (*)

0,02  (*)

0280010

Ikkultivati

2

 

 

0280020

Selvaġġi

0,01  (*)

 

 

0280990

Oħrajn

0,01  (*)

 

 

0290000

(ix)

Algi

 (**)

 (**)

 (**)

0300000

(3)

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,01  (*)

0,05  (*)

0,1

0300010

Fażola u ful

 

 

 

0300020

Lentils

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

0400000

(4)

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

 

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

0,1  (*)

 

0401010

Kittien

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401020

Karawett

0,05

 

0,05  (*)

0401030

Żerriegħet il-pepprin

0,01  (*)

 

0,3

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401060

Żerriegħet il-lift

0,01  (*)

 

0,3

0401070

Żerriegħet is-sojja

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401080

Żerriegħet il-mustarda

0,01  (*)

 

0,2

0401090

Żerriegħet il-qoton

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401110

Għosfor

 (**)

 (**)

 (**)

0401120

Fidloqqom

 (**)

 (**)

 (**)

0401130

Gold of pleasure

 (**)

 (**)

 (**)

0401140

Qanneb

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0401150

Castor bean

 (**)

 (**)

 (**)

0401990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,05  (*)

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,01  (*)

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0,05  (*)

4

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 (**)

 (**)

 (**)

0402030

Frott il-palm

 (**)

 (**)

 (**)

0402040

Kapok

 (**)

 (**)

 (**)

0402990

Oħrajn

 

0,1  (*)

0,05  (*)

0500000

(5)

ĊEREALI

 

0,05  (*)

 

0500010

Xgħir

0,3

 

1

0500020

Qamħ Saraċin

0,01  (*)

 

0,05

0500030

Mais

0,01  (*)

 

0,05

0500040

Millieġ

0,01  (*)

 

0,05

0500050

Ħafur

0,1

 

1

0500060

Ross

0,01  (*)

 

0,05

0500070

Segala

0,1

 

0,05

0500080

Sorgu

0,01  (*)

 

0,05

0500090

Qamħ

0,1

 

0,1

0500990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,05

0600000

(6)

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,1  (*)

0,1  (*)

 

0610000

(i)

Tè (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafe

 (**)

 (**)

 (**)

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali (imnixxfa)

 (**)

 (**)

 (**)

0631000

(a)

Fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

0631010

Fjuri tal-kamomilla

 (**)

 (**)

 (**)

0631020

Fjuri tal-ħibiskus

 (**)

 (**)

 (**)

0631030

Petali tal-ward

 (**)

 (**)

 (**)

0631040

Fjuri tal-verbena

 (**)

 (**)

 (**)

0631050

Fjuri tal-ġiżimin

 (**)

 (**)

 (**)

0631990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0632000

(b)

Weraq

 (**)

 (**)

 (**)

0632010

Weraq tal-frawli

 (**)

 (**)

 (**)

0632020

Weraq tar-rooibos

 (**)

 (**)

 (**)

0632030

Maté

 (**)

 (**)

 (**)

0632990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0633000

(c)

Għeruq

 (**)

 (**)

 (**)

0633010

Għerq il-valerjana

 (**)

 (**)

 (**)

0633020

Għerq il-ġinseng

 (**)

 (**)

 (**)

0633990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 (**)

 (**)

 (**)

0640000

(iv)

Kakaw (żrieragħ iffermentati)

 (**)

 (**)

 (**)

0650000

(v)

Ħarrub

 (**)

 (**)

 (**)

0700000

(7)

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

50

0,1  (*)

0,1

0800000

(8)

ĦWAWAR

 (**)

 (**)

 (**)

0810000

(i)

Żrieragħ

 (**)

 (**)

 (**)

0810010

Ħlewwa

 (**)

 (**)

 (**)

0810020

Ħlewwa sewda

 (**)

 (**)

 (**)

0810030

Żerriegħa tal-karfus

 (**)

 (**)

 (**)

0810040

Żerriegħa tal-kosbor

 (**)

 (**)

 (**)

0810040

Kemmun

 (**)

 (**)

 (**)

0810060

Żerriegħa tax-xibt

 (**)

 (**)

 (**)

0810070

Żerriegħa tal-bużbies

 (**)

 (**)

 (**)

0810080

Fienu

 (**)

 (**)

 (**)

0810090

Noċimuskata

 (**)

 (**)

 (**)

0810990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0820000

(ii)

Frott u berries

 (**)

 (**)

 (**)

0820010

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

 (**)

 (**)

 (**)

0820020

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

 (**)

 (**)

 (**)

0820030

Ħlewwa (Caraway)

 (**)

 (**)

 (**)

0820040

Kardamom

 (**)

 (**)

 (**)

0820050

Ġnibru

 (**)

 (**)

 (**)

0820060

Bżar, iswe u abjad

 (**)

 (**)

 (**)

0820070

Imżiewed tal-vanilla

 (**)

 (**)

 (**)

0820080

Tamarind (tamar ta' l-Indja)

 (**)

 (**)

 (**)

0820990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0830000

(iii)

Qoxra

 (**)

 (**)

 (**)

0830010

Kannella

 (**)

 (**)

 (**)

0830990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 (**)

 (**)

 (**)

0840010

Għud is-sus/likwirizja

 (**)

 (**)

 (**)

0840020

Ġinger

 (**)

 (**)

 (**)

0840030

Żagħfran ta’ l-Indja/kurkuma

 (**)

 (**)

 (**)

0840040

Ravanell (horse-radish)

 (**)

 (**)

 (**)

0840990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0850000

(v)

Rimi

 (**)

 (**)

 (**)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (**)

 (**)

 (**)

0850020

Kappar

 (**)

 (**)

 (**)

0850990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 (**)

 (**)

 (**)

0860010

Żagħfran

 (**)

 (**)

 (**)

0860990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0870000

(vii)

Aril (kisjet iż-żerriegħa)

 (**)

 (**)

 (**)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemoskata

 (**)

 (**)

 (**)

0870990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

0900000

(9)

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (**)

 (**)

 (**)

0900010

Weraq tal-pitravi chard

 (**)

 (**)

 (**)

0900020

Kannamieli taz-zokkor

 (**)

 (**)

 (**)

0900030

Għeruq taċ-ċikwejra

 (**)

 (**)

 (**)

0900990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

1000000

(10)

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TA’ L-ART

 

 

 

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet ta’ laħam, interni, demm, xaħmijiet ta’ l-annimali frisk, imkessaħ jew iffriżat, immellaħ fis-salmura, imnixxef jew iffumigat jew ipproċessat fi dqiq jew pasti-prodotti pproċessati oħra bħaz-zalzett u preparazzjonijiet ta’ l-ikel ibbażati fuq dawn

 

0,05  (*)

 

1011000

(a)

Ħnieżer

0,01  (*)

 

 

1011010

Laħam

 

 

0,05

1011020

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

0,05

1011030

Fwied

 

 

0,3

1011040

Kliewi

 

 

0,3

1011050

Interni li jittieklu

 

 

0,01  (*)

1011990

Oħrajn

 

 

0,01  (*)

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

1012010

Laħam

0,05

 

0,05

1012020

Xaħam

0,1

 

0,05

1012030

Fwied

0,1

 

0,3

1012040

Kliewi

0,3

 

0,3

1012050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1012990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1013000

(c)

Nagħaġ

 

 

 

1013010

Laħam

0,05

 

0,05

1013020

Xaħam

0,1

 

0,05

1013030

Fwied

0,1

 

0,3

1013040

Kliewi

0,3

 

0,3

1013050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1013990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1014000

(d)

Mogħoż

 

 

 

1014010

Laħam

0,05

 

0,05

1014020

Xaħam

0,1

 

0,05

1014030

Fwied

0,1

 

0,3

1014040

Kliewi

0,3

 

0,3

1014050

Interni li jittieklu

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1014990

Oħrajn

0,01  (*)

 

0,01  (*)

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 (**)

 (**)

 (**)

1015010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

1015020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

1015030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

1015040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

1015050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

1015990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

1016000

(f)

Tjur tar-razzett -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

0,01  (*)

 

 

1016010

Laħam

 

 

0,05

1016020

Xaħam

 

 

0,05

1016030

Fwied

 

 

0,3

1016040

Kliewi

 

 

0,3

1016050

Interni li jittieklu

 

 

0,01  (*)

1016990

Oħrajn

 

 

0,01  (*)

1017000

(g)

Annimali oħra tar-razzett/farm

 (**)

 (**)

 (**)

1017010

Laħam

 (**)

 (**)

 (**)

1017020

Xaħam

 (**)

 (**)

 (**)

1017030

Fwied

 (**)

 (**)

 (**)

1017040

Kliewi

 (**)

 (**)

 (**)

1017050

Interni li jittieklu

 (**)

 (**)

 (**)

1017990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

0,1

0,05  (*)

0,03

1020010

Bhejjem ta' l-ifrat

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

1020040

Żiemel

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd ta’ l-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar; Bajd bil-qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra bil-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx żokkor jew ħlewwiet miżjuda

0,01  (*)

0,05  (*)

0,01  (*)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

1030020

Papra

 (**)

 (**)

 (**)

1030030

Wiżż

 (**)

 (**)

 (**)

1030040

Summiena

 (**)

 (**)

 (**)

1030990

Oħrajn

 (**)

 (**)

 (**)

1040000

(iv)

Għasel

 (**)

 (**)

 (**)

1050000

(v)

Anfibi u rettili

 (**)

 (**)

 (**)

1060000

(vi)

Bebbux

 (**)

 (**)

 (**)

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali ta’ l-art oħra

 (**)

 (**)

 (**)

(2)

L-Anness III, PartiA, huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-kolonni għal clothianidin, difenoconazole, flubendiamide, spirotetramat u thiamethoxam jinbidlu b'dan li ġej:

Fdalijiet ta' pestiċida u livelli massimi ta' fdal (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs (2)

Clothianidin

Difenoconazole

Flubendiamide

Spirotetramat u l-4 metaboliti tiegħu BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, u BYI08330 enol-glucoside, espressi bħala spirotetramat (R)

Thiamethoxam (is-somma tá thiametoxam u clothianidin espressi bħala thiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

0,01  (***)

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp (lajm)

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

0,02  (***)

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0120010

Lewż

 

 

 

 

 

0120020

Gewż tal-Brażil

 

 

 

 

 

0120030

Kexjus jew ġwież ta' l-anakardju

 

 

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

 

 

0120050

Ġewż ta' l-Indi (coconut)

 

 

 

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan (pecans)

 

 

 

 

 

0120090

Ġwież ta' l-arznu (pine nuts)

 

 

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Frott taż-żerriegħa

0,05

 

 

1

 

0130010

Tuffieħ

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Lanġas

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Sfarġel

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Naspli

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Loquat

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Oħrajn

 

0,2

 

 

0,1

0140000

(iv)

Frott ta’ l-għadma

 

 

 

3

 

0140010

Berquq

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Ċiras

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Ħawħ

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Għanbaqar

0,02  (***)

0,5

 

 

0,3

0140990

Oħrajn

0,02  (***)

0,1

 

 

0,3

0150000

(v)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Għeneb ta’ l-ikel u għall-inbid

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Għeneb ta’ l-ikel

0,6

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

Frawli

0,02  (***)

0,1

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0153000

(ċ)

Frott tal-kannamiela

0,02  (***)

 

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0153010

Tut

 

0,3

 

 

 

0153020

Dewberries

 

0,1

 

 

 

0153030

Lampun

 

0,3

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk (berries) u frott żgħir ieħor

0,02  (***)

 

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0154010

Blueberries

 

0,1

 

 

 

0154020

Cranberries

 

0,1

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda jew bajda)

 

0,2

 

 

 

0154040

Ribes

 

0,1

 

 

 

0154050

Warda Skocciża

 

0,1

 

 

 

0154060

Ċawsli

 

0,1

 

 

 

0154070

Azarole (naspla Mediterranja)

 

0,1

 

 

 

0154080

Elderberries (frott is-sebuqa)

 

0,1

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

0,1

 

 

 

0160000

(vi)

Frott mixxellanju

0,02  (***)

 

 

0,1  (***)

 

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0,05  (***)

0161010

Tamar

 

0,1

 

 

 

0161020

Tin

 

0,1

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

0161060

Frotta tal-kaki

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan(java plum),

 

0,1

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0,2

0162020

Liċċi (lychee)

 

 

 

 

0,05  (***)

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

 

0,05  (***)

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

 

0,05  (***)

0162050

Star apple

 

 

 

 

0,05  (***)

0162060

Frotta tal-kaki (Kaki tal-Virġinja)

 

 

 

 

0,05  (***)

0162990

Oħrajn

 

 

 

 

0,05  (***)

0163000

(ċ)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05  (***)

0163020

Banana

 

 

 

 

0,05  (***)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,05  (***)

0163050

Rummien

 

 

 

 

0,05  (***)

0163060

Ċerimoja

 

 

 

 

0,05  (***)

0163070

Gwava

 

 

 

 

0,05  (***)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05  (***)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

 

0,05  (***)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05  (***)

0163110

Il-frotta ta’ l-annona (guanbana),

 

 

 

 

0,05  (***)

0163990

Oħrajn

 

 

 

 

0,05  (***)

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT;

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0,01  (***)

 

 

0211000

(a)

Patata:

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,02  (***)

0,1

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0212010

Kassava

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

0212030

Jamm

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0213000

(ċ)

Ħxejjex oħra ta’ l-għeruq u tat-tuberi minbarra pitravi

 

 

 

0,1  (***)

 

0213010

Pitravi

0,02  (***)

0,2

 

 

0,05  (***)

0213020

Karotti

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,02  (***)

2

 

 

0,05  (***)

0213040

Għerq il-mustarda

0,02  (***)

0,2

 

 

0,05  (***)

0213050

Artiċokks

0,02  (***)

0,1

 

 

0,05  (***)

0213060

Zunnarija bajda

0,02  (***)

0,3

 

 

0,05  (***)

0213070

Għerq it-tursin

0,02  (***)

0,2

 

 

0,05  (***)

0213080

Ravanell

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0213090

Sassefrika

0,02  (***)

0,2

 

 

0,05  (***)

0213100

Rutabaga

0,02  (***)

0,4

 

 

0,05  (***)

0213110

Turnip (xorta ta’ Brassica)

0,02  (***)

0,4

 

 

0,05  (***)

0213990

Oħrajn

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

0,02  (***)

 

0,01  (***)

 

 

0220010

Tewm

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0220020

Basal

 

0,05  (***)

 

0,3

0,1

0220030

Shallots

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0220040

Basal tar-rebbiegħa

 

0,1

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0220990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tadam

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Bżar

0,05

0,05  (***)

0,2

2

0,5

0231030

Brunġiel

0,05

0,05  (***)

0,2

2

0,2

0231040

Okra

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

1

0,05  (***)

0231990

Oħrajn

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

1

0,05  (***)

0232000

(b)

Cucurbits – qoxra li tittiekel

0,02  (***)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Ħjar

 

 

 

 

0,3

0232020

Hjar żgħar (gherkins)

 

 

 

 

0,2

0232030

Zukkini

 

 

 

 

0,3

0232990

Oħrajn

 

 

 

 

0,1

0233000

(ċ)

Cucurbits-qoxra li ma tittikilx

0,02  (***)

0,05  (***)

0,06

0,2

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

 

0,2

0233020

Qara’

 

 

 

 

0,1

0233030

Dulliegħ

 

 

 

 

0,2

0233990

Oħrajn

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

Qamħ ħelu (Sweet corn)

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0240000

(iv)

Ħxejjex tal-ġenus brassica

0,02  (***)

 

0,01  (***)

 

0,2

0241000

(a)

Brassica bil-fjuri

 

 

 

1

 

0241010

Brokkoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Pastard

 

0,2

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0242000

(b)

Rjus tal-brassica

 

0,2

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

0,3

 

0242020

Ġidra

 

 

 

2

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

0,1  (***)

 

0243000

(ċ)

Brassica bil-weraq

 

2

 

7

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kohlrabi

 

0,05  (***)

 

2

 

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

0,01  (***)

 

 

0251000

(a)

Ħass u pjanti oħra ta’ l-insalata inkluż il-Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Valerjanella

 

0,05  (***)

 

 

 

0251020

Ħass

 

3

 

 

 

0251030

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa)

 

0,05  (***)

 

 

 

0251040

Ħabirxa

 

0,05  (***)

 

 

 

0251050

Krexxun

 

0,05  (***)

 

 

 

0251060

Rukola

 

2

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

0,05  (***)

 

 

 

0251080

Għeruq u rimi of Brassica spp.

 

0,05  (***)

 

 

 

0251990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u smili (weraq)

0,02  (***)

 

 

7

0,05  (***)

0252010

Spinaċi

 

2

 

 

 

0252020

Burdlieqa

 

2

 

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi chard

 

0,05  (***)

 

 

 

0252990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0253000

(ċ)

Weraq tad-dielja

0,02  (***)

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0254000

(d)

Krexxuni ta’ l-ilma

0,02  (***)

0,5

 

7

0,05  (***)

0255000

(e)

Witloof

0,02  (***)

0,05  (***)

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0256000

(f)

Ħwawar

0,02  (***)

 

 

0,1  (***)

0,05  (***)

0256010

Maxxita/Sorfolja

 

10

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

2

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

10

 

 

 

0256040

Tursin

 

10

 

 

 

0256050

Salvja

 

2

 

 

 

0256060

Klin

 

2

 

 

 

0256070

Sagħtar

 

2

 

 

 

0256080

Ħabaq

 

2

 

 

 

0256090

Rand

 

2

 

 

 

0256100

Stragun

 

2

 

 

 

0256990

Oħrajn

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (friski

 

 

 

0,1  (***)

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

0,2

1

0,4

 

0,05  (***)

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,02  (***)

1

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

0,2

1

0,01  (***)

 

0,2

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,02  (***)

1

0,01  (***)

 

0,2

0260050

Lentils

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0260990

Oħrajn

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

0,02  (***)

 

0,01  (***)

 

0,05  (***)

0270010

Asparagu

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

 

0270020

Kardun

 

0,3

 

0,1  (***)

 

0270030

Karfus

 

5

 

4

 

0270040

Bużbież

 

5

 

0,1  (***)

 

0270050

Qaqoċċ

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

 

0270060

Kurrat

 

0,5

 

0,1  (***)

 

0270070

Rubarbru

 

0,3

 

0,1  (***)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

 

0270090

Qlub tal-palma

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

 

0270990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

0,1  (***)

 

0280000

(viii)

Fungi

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0280010

Ikkultivati

 

 

 

 

 

0280020

Selvaġġi

 

 

 

 

 

0280990

Oħrajn

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Algi

0,02  (***)

0,05  (***)

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

0,02  (***)

 

0,01  (***)

0,1  (***)

 

0300010

Fażola u ful

 

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0300020

Lentils

 

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0300030

Piżelli

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupini

 

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0300990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

0,05  (***)

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

0401010

Kittien

0,02  (***)

0,2

 

 

 

0401020

Karawett

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401030

Żerriegħet il-pepprin

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401040

Żerriegħet il-ġunġlien

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401050

Żerriegħet il-ġirasol

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401060

Żerriegħet il-lift

0,02  (***)

0,5

 

 

 

0401070

Żerriegħet is-sojja

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401080

Żerriegħet il-mustarda

0,02  (***)

0,2

 

 

 

0401090

Żerriegħet il-qoton

0,05

0,05  (***)

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara' ħamra

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401110

Għosfor

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401120

Fidloqqom

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401130

Gold of pleasure

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401140

Qanneb

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401150

Castor bean

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0401990

Oħrajn

0,02  (***)

0,05  (***)

 

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

0,02  (***)

 

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

2

 

 

 

0402020

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm)

 

0,05  (***)

 

 

 

0402030

Frott il-palm

 

0,05  (***)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05  (***)

 

 

 

0402990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0500000

5.

ĊEREALI

0,02  (***)

 

0,01  (***)

0,1  (***)

0,05  (***)

0500010

Xgħir

 

0,05  (***)

 

 

 

0500020

Qamħ Saraċin

 

0,05  (***)

 

 

 

0500030

Mais

 

0,05  (***)

 

 

 

0500040

Millieġ

 

0,05  (***)

 

 

 

0500050

Ħafur

 

0,05  (***)

 

 

 

0500060

Ross

 

0,05  (***)

 

 

 

0500070

Segala

 

0,1

 

 

 

0500080

Sorgu

 

0,05  (***)

 

 

 

0500090

Qamħ

 

0,1

 

 

 

0500990

Oħrajn

 

0,05  (***)

 

 

 

0600000

6.

TÈ, KAFE, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

0,05  (***)

 

0,02  (***)

0,1  (***)

 

0610000

(i)

Tè (weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux tal-Camellia sinensis)