28.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 226/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 765/2010

(2010. gada 25. augusts),

ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem hlorotalonila, klotianidīna, difenokonazola, fenheksamīda, flubendiamīda, nikotīna, spirotetramāta, tiakloprīda un tiametoksāma atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Maksimāli pieļaujamie hlorotalonila, fenheksamīda un tiakloprīda atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Klotianidīna, difenokonazola, flubendiamīda, spirotetramāta un tiametoksāma MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā. Līdz šim īpaši nikotīna MAL nav noteikti, un šī viela nav iekļauta Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.

(2)

Saistībā ar Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvā 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2) noteikto procedūru, lai kāļu un rāceņu aizsardzībai atļautu izmantot augu aizsardzības līdzekli, kas satur darbīgo vielu difenokonazolu, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktam tika iesniegts pieteikums mainīt spēkā esošo MAL.

(3)

Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz hlorotalonila izmantošanu miežu aizsardzībai. Ņemot vērā minēto pieteikumu, jānosaka MAL liellopu, aitu un kazu gaļai, taukiem, aknām, nierēm un pienam, jo graudaugus izmanto kā barību un atliekas var nonākt šo dzīvnieku lopbarībā. Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz fenheksamīda izmantošanu lapu salātu aizsardzībai. Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz flubendiamīda izmantošanu baklažānu, ķirbjaugu un pupiņu (ar pākstīm) aizsardzībai. Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz spirotetramāta izmantošanu sīpolu aizsardzībai. Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz tiakloprīda izmantošanu zemeņu aizsardzībai, lai gan šai kombinācijai maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni ir noteikusi arī Codex. Šādu pieteikumu iesniedza attiecībā uz tiametoksāma izmantošanu burkānu aizsardzībai. Ņemot vērā klotianidīna atliekas, kas radās, izmantojot tiametoksāmu, jāgroza arī klotianidīna MAL attiecībā uz burkāniem.

(4)

Attiecīgās dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu novērtēja šos pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus nosūtīja Komisijai.

(5)

Attiecībā uz nikotīnu savvaļas sēnēs Komisija saņēma no dalībvalstīm un nozares uzņēmējiem informāciju, kas liecināja, ka savvaļas sēnēs ir lielāks nikotīna atlieku līmenis nekā sākotnējais MAL 0,01 mg/kg, kas noteikts minētajā regulā.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestāde”) novērtēja pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus, īpaši pārbaudot patērētāju un, attiecīgos gadījumos, dzīvnieku apdraudējumu, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (3). Attiecībā uz nikotīnu Komisija lūdza iestādei sniegt atzinumu par sabiedrības veselības apdraudējumu, ko rada nikotīna atliekas sēnēs. Ievērojot steidzamību, iestāde izsniedza nevis argumentētu atzinumu, bet paziņojumu, kurā bija norādītas vēl vairākas neatrisinātās neskaidrības (4). Iestāde šos atzinumus un attiecīgo paziņojumu nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(7)

Iestāde argumentētajos atzinumos secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un pieteikuma iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi, pamatojoties uz iedarbības novērtējumu uz 27 konkrētām patērētāju grupām Eiropā, patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Tā ņēma vērā jaunāko informāciju par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne šo vielu ietekme, uzņemot tās dzīves laikā ar visiem pārtikas produktiem, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīgā ietekme, pārmērīgi patērējot attiecīgās laukaugu kultūras, neliecināja, ka pieļaujamā dienas deva (PDD) vai akūtā atsauces deva (AAD) varētu tikt pārsniegta.

(8)

Iestāde norāda, ka tās paziņojums attiecībā uz nikotīnu savvaļas sēnēs ir sagatavots, ievērojot vairākas neskaidrības un ierobežojumus. Papildus minētajam paziņojumam 2009. gadā tika savākti arī kontroles dati, lai izpētītu šīs vielas klātbūtni savvaļas sēnēs. Dalībvalstis, pārtikas nozares uzņēmēji un Ķīnas valdība sagatavoja šos datus, kas liecināja, ka savvaļas sēnēs ir tāds nikotīna līmenis, kas, lai gan atšķiras atkarībā no avota un šķirnes, gandrīz visos paraugos pārsniedz sākotnējo MAL 0,01 mg/kg. Ar šiem konstatējumiem nenoliedzami tiek pierādīta nikotīna klātbūtne savvaļas sēnēs, īpaši baravikās (Boletus edulis). Tāpēc nikotīna pagaidu MAL savvaļas sēnēs jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem kontroles datiem un iestādes atzinumu. Divu gadu laikā šie pagaidu MAL būs jāpārskata, novērtējot jaunus pieejamos datus un informāciju, tostarp visus zinātniskos pierādījumus par nikotīna dabisko klātbūtni vai veidošanos savvaļas sēnēs.

(9)

Pamatojoties uz iestādes argumentētajiem atzinumiem un paziņojumu un ņemot vērā ar aplūkojamo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 25. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  EFSA zinātniskie ziņojumi atrodami http://www.efsa.europa.eu:

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in cherries”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(3):1524.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in cherries”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(1):1498.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in cherries”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(2):1515.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in cherries”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(2):1510.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for dimethomorph on peas without pods and leeks”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(3):1527.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyraclostrobin on various crops”, EFSA Vēstnesis (2010); 8(11):1455.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney”, EFSA Vēstnesis 2010; 8(2):1511.

 

“Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for acetamiprid in cherries”, EFSA Vēstnesis (2009); 7(9):1307.

(4)  EFSA paziņojums “Iespējamais sabiedrības veselības apdraudējums, ko izraisa nikotīna klātbūtne savvaļas sēnēs”, EFSA Vēstnesis, (2009); RN-286, 1-47.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi.

1)

Regulas II pielikumā ailes attiecībā uz hlorotalonilu, fenheksamīdu un tiakloprīdu aizstāj ar šādām ailēm:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

Hlortalonils (R)

Fenheksamīds

Tiakloprīds (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Greipfrūti

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandeles

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

0120040

Ēdamie kastaņi

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

0120090

Ciedru rieksti

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Āboli

 

 

 

0130020

Bumbieri

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

0130040

Mespili

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Eriobotrijas

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Pārējie

 

 

 

0140000

iv)

kauleņi

 

 

 

0140010

Aprikozes

1

5

0,3

0140020

Ķirši

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Persiki

1

5

0,3

0140040

Plūmes

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Pārējie

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

 

 

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

5

0,02 (2)

0151010

Galda vīnogas

1

 

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

3

 

 

0152000

b)

zemenes

3

5

1

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01 (2)

10

 

0153010

Kazenes

 

 

3

0153020

Zilganās kazenes

 

 

1

0153030

Avenes

 

 

3

0153990

Pārējie

 

 

1

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

1

0154010

Vairogu zilenes

0,01 (2)

5

 

0154020

Dzērvenes

2

5

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

10

5

 

0154040

Ērkšķogas

10

5

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Zīdkoka ogas

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Vilkābeles ogas

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Plūškoka ogas

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Pārējie

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

dažādi augļi

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Dateles

 

 

0,02 (2)

0161020

Vīģes

 

 

0,02 (2)

0161030

Galda olīvas

 

 

4

0161040

Kumkvati

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambolas

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Hurmas

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Javas salas plūmes

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

10

 

0162020

Ličī

 

0,05 (2)

 

0162030

Pasifloras

 

0,05 (2)

 

0162040

Opuncijas

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hrizofilas

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikas hurmas

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Pārējie

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokado

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banāni

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaijas

20

 

0,5

0163050

Granātāboli

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Čerimojas

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajaves

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananāsi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Maizeskoka augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriana augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Guanabanas

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

kartupeļi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Manioka

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

0212040

Marantas

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Pārējie

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

0213010

Galda bietes

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Burkāni

1

 

0,05

0213030

Sakņu selerijas

1

 

0,1

0213040

Mārrutki

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinambūri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinaki

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Sakņu pētersīļi

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Redīsi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Plostbārži

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Kāļi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Rāceņi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

0,05 (2)

 

0220010

Ķiploki

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Sīpoli

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Šalotes

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Vasaras sīpoli

10

 

0,1

0220990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

2

 

 

0231010

Tomāti

 

1

0,5

0231020

Pipari

 

2

1

0231030

Baklažāni

 

1

0,5

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Pārējie

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

1

0,3

0232010

Garaugļu gurķi

1

 

 

0232020

Īsaugļu gurķi

5

 

 

0232030

Cukini

0,01 (2)

 

 

0232990

Pārējie

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

1

0,05 (2)

 

0233010

Melones

 

 

0,2

0233020

Lielaugļu ķirbji

 

 

0,02 (2)

0233030

Arbūzi

 

 

0,2

0233990

Pārējie

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

ziedošie krustzieži

3

 

0,1

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti)

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0241990

Pārējie

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

3

 

0,05

0242020

Galviņkāposti

3

 

0,2

0242990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

lapu krustzieži

0,01 (2)

 

1

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

 

0251010

Salātu baldriņi

0,01 (2)

30

5

0251020

Salāti

0,01 (2)

40

2

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

0,01 (2)

30

2

0251040

Kressalāti

0,01 (2)

30

2

0251050

Barbarejas

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti

0,01 (2)

30

3

0251070

Brūnās sinepes

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi

0,01 (2)

30

2

0251990

Pārējie

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spināti

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulaki

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lapu bietes

0,01 (2)

 

 

0252990

Pārējie

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

garšaugi

5

30

5

0256010

Kārveles

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

0256050

Salvija

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarīns

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timiāns

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Baziliks

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lauru lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragons

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Pārējie

 

 

 

0260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

 

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

5

2

1

0260020

Pupas (bez pākstīm)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Lēcas

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Pārējie

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

0,05 (2)

 

0270010

Sparģeļi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Lapu artišoki

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Selerijas

10

 

0,5

0270040

Fenhelis

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artišoki

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Puravi

10

 

0,1

0270070

Rabarberi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambusa dzinumi

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmas sirds

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

sēnes

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Kultivētas sēnes

2

 

 

0280020

Meža sēnes

0,01 (2)

 

 

0280990

Pārējie

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

jūras zāles

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Pupas

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

0300030

Zirņi

 

 

 

0300040

Lupīna

 

 

 

0300990

Pārējie

 

 

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

0401000

i)

eļļas augu sēklas

 

0,1 (2)

 

0401010

Linsēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Zemesrieksti

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Magoņu sēklas

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sezama sēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Rapša sēklas

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojas pupas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Sinepju sēklas

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Kokvilnas sēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Ķirbju sēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Saflora sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Gurķenes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sējas idras sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kaņepju sēklas

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Rīcinaugs

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

eļļas augu augļi

0,01 (2)

 

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

 

0,05 (2)

4

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Eļļas palmas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapoka sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Pārējie

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

LABĪBA

 

0,05 (2)

 

0500010

Mieži

0,3

 

1

0500020

Griķi

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Kukurūza

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Prosa

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Auzas

0,1

 

1

0500060

Rīsi

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rudzi

0,1

 

0,05

0500080

Sorgo

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Kvieši

0,1

 

0,1

0500990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

 

10

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kumelīšu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiska ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožu ziedlapiņas

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmīna ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepu ziedi

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Zemeņu lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Roibosa krūma lapas

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

saknes

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldriāna sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Žeņšeņa sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

GARŠVIELAS

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anīsa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selerijas sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandra sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Ķimeņu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Diļļu sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenheļa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatrieksts

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

augļi un ogas

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Jamaikas pipari

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Pļavas ķimenes

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamons

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadiķogas

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipari (melnie un baltie)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniļas pākstis

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinda augļi

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

miza

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanēļkoka miza

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakricas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingvera saknenis

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkumas sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mārrutka sakne

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

pumpuri

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Krustnagliņas

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaperi

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

zieda drīksna

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safrāns

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

sēklsedze

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukurniedres

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cigoriņu saknes

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

cūku

0,01 (2)

 

 

1011010

Gaļa

 

 

0,05

1011020

Tauki bez liesuma

 

 

0,05

1011030

Aknas

 

 

0,3

1011040

Nieres

 

 

0,3

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,01 (2)

1011990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

liellopu

 

 

 

1012010

Gaļa

0,05

 

0,05

1012020

Tauki

0,1

 

0,05

1012030

Aknas

0,1

 

0,3

1012040

Nieres

0,3

 

0,3

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

aitu

 

 

 

1013010

Gaļa

0,05

 

0,05

1013020

Tauki

0,1

 

0,05

1013030

Aknas

0,1

 

0,3

1013040

Nieres

0,3

 

0,3

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

kazu

 

 

 

1014010

Gaļa

0,05

 

0,05

1014020

Tauki

0,1

 

0,05

1014030

Aknas

0,1

 

0,3

1014040

Nieres

0,3

 

0,3

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Pārējie

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

0,01 (2)

 

 

1016010

Gaļa

 

 

0,05

1016020

Tauki

 

 

0,05

1016030

Aknas

 

 

0,3

1016040

Nieres

 

 

0,3

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

0,01 (2)

1016990

Pārējie

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Gaļa

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tauki

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Aknas

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nieres

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Liellopu

 

 

 

1020020

Aitu

 

 

 

1020030

Kazu

 

 

 

1020040

Zirgu

 

 

 

1020990

Pārējie

 

 

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas; putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Vistu

 

 

 

1030020

Pīļu

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Zosu

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Paipalu

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Pārējie

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

medus

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

gliemeži

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

šķīst taukos.

(R)

=

atliekvielas definīcija atšķiras šādām pesticīdu kodu kombinācijām:

 

Hlortalonils (R) – kods 1012000: SDS-3701

 

Hlortalonils (R) – kods 1013000: SDS-3701

 

Hlortalonils (R) – kods 1014000: SDS-3701.”

2)

Regulas III pielikuma A daļu groza šādi:

a)

ailes attiecībā uz klotianidīnu, difenokonazolu, flubendiamīdu, spirotetramātu un tiametoksāmu aizstāj ar šādām ailēm:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (4)

Klotianidīns

Difenokonazols

Flubendiamīds

Spirotetramāts un tā 4 metabolīti enol-BYI08330, ketohidroksi-BYI08330, monohidroksi-BYI08330 un enol-BYI08330-glikozīds, izteikts kā spirotetramāts (R)

Tiametoksāms (tiametoksāma un klotianidīna summa izteikta kā tiametoksāms)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Greipfrūti

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandeles

 

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

0120040

Ēdamie kastaņi

 

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

0120090

Ciedru rieksti

 

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

0,05

 

 

1

 

0130010

Āboli

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Bumbieri

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Cidonijas

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Mespili

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Eriobotrijas

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Pārējie

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

kauleņi

 

 

 

3

 

0140010

Aprikozes

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Ķirši

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Persiki

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Plūmes

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Pārējie

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

 

 

 

 

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Galda vīnogas

0,6

 

 

 

 

0151020

Vīnogas pārstrādei

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

zemenes

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Kazenes

 

0,3

 

 

 

0153020

Zilganās kazenes

 

0,1

 

 

 

0153030

Avenes

 

0,3

 

 

 

0153990

Pārējie

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Vairogu zilenes

 

0,1

 

 

 

0154020

Dzērvenes

 

0,1

 

 

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

0,2

 

 

 

0154040

Ērkšķogas

 

0,1

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0,1

 

 

 

0154060

Zīdkoka ogas

 

0,1

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0,1

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0,1

 

 

 

0154990

Pārējie

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

dažādi augļi

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Dateles

 

0,1

 

 

 

0161020

Vīģes

 

0,1

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambolas

 

0,1

 

 

 

0161060

Hurmas

 

0,1

 

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0,1

 

 

 

0161990

Pārējie

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0,1

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0,2

0162020

Ličī

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Pasifloras

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Opuncijas

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Pārējie

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banāni

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaijas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Čerimojas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Gvajaves

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananāsi

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Duriana augļi

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Guanabanas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Pārējie

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

kartupeļi

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Manioka

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

0212990

Pārējie

 

 

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Galda bietes

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Burkāni

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Sakņu selerijas

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Mārrutki

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinambūri

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinaki

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Sakņu pētersīļi

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Redīsi

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Plostbārži

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Kāļi

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Rāceņi

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Pārējie

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Ķiploki

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Sīpoli

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Šalotes

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Vasaras sīpoli

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Pipari

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Baklažāni

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Pārējie

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Garaugļu gurķi

 

 

 

 

0,3

0232020

Īsaugļu gurķi

 

 

 

 

0,2

0232030

Cukini

 

 

 

 

0,3

0232990

Pārējie

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melones

 

 

 

 

0,2

0233020

Lielaugļu ķirbji

 

 

 

 

0,1

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

0,2

0233990

Pārējie

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

cukurkukurūza

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

 

 

1

 

0241010

Brokoļi (sparģeļkāposti)

 

0,2

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

0,2

 

 

 

0241990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0,2

 

 

 

0242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

 

 

0,3

 

0242020

Galviņkāposti

 

 

 

2

 

0242990

Pārējie

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

2

 

7

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,1

 

 

7

5

0251010

Salātu baldriņi

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Salāti

 

3

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Kressalāti

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Barbarejas

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti

 

2

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Spināti

 

2

 

 

 

0252020

Portulaki

 

2

 

 

 

0252030

Lapu bietes

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

ūdenskreses

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

garšaugi

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Kārveles

 

10

 

 

 

0256020

Maurloki

 

2

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

10

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

10

 

 

 

0256050

Salvija

 

2

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

2

 

 

 

0256070

Timiāns

 

2

 

 

 

0256080

Baziliks

 

2

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

2

 

 

 

0256100

Estragons

 

2

 

 

 

0256990

Pārējie

 

2

 

 

 

0260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Lēcas

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Pārējie

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Sparģeļi

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Lapu artišoki

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Selerijas

 

5

 

4

 

0270040

Fenhelis

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artišoki

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Puravi

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarberi

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmas sirds

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

sēnes

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

 

0280020

Meža sēnes

 

 

 

 

 

0280990

Pārējie

 

 

 

 

 

0290000

ix)

jūras zāles

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Pupas

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Lēcas

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Zirņi

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupīna

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Zemesrieksti

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Magoņu sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sezama sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Saulespuķu sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Rapša sēklas

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Sojas pupas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Sinepju sēklas

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Kokvilnas sēklas

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Ķirbju sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Saflora sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Gurķenes sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Sējas idras sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Kaņepju sēklas

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Rīcinaugs

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Pārējie

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Olīvas pārstrādei eļļā

 

2

 

 

 

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapoka sēklas

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

LABĪBA

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Mieži

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Griķi

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Kukurūza

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Prosa

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Auzas

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Rīsi

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Rudzi

 

0,1

 

 

 

0500080

Sorgo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Kvieši

 

0,1

 

 

 

0500990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

kafijas pupiņas

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

ziedi

 

 

 

 

 

0631010

Kumelīšu ziedi

 

 

 

 

 

0631020

Hibiska ziedi

 

 

 

 

 

0631030

Rožu ziedlapiņas

 

 

 

 

 

0631040

Jasmīna ziedi

 

 

 

 

 

0631050

Liepu ziedi

 

 

 

 

 

0631990

Pārējie4

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapas

 

 

 

 

 

0632010

Zemeņu lapas

 

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūma lapas

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Pārējie

 

 

 

 

 

0633000

c)

saknes

 

 

 

 

 

0633010

Baldriāna sakne

 

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņa sakne

 

 

 

 

 

0633990

Pārējie

 

 

 

 

 

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 

 

 

 

 

0640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

ceratonijas augļi

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

GARŠVIELAS

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

sēklas

 

 

 

 

 

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

 

 

 

 

0810030

Selerijas sēklas

 

 

 

 

 

0810040

Koriandra sēklas

 

 

 

 

 

0810040

Ķimeņu sēklas

 

 

 

 

 

0810060

Diļļu sēklas

 

 

 

 

 

0810070

Fenheļa sēklas

 

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 

 

0810990

Pārējie

 

 

 

 

 

0820000

ii)

augļi un ogas

 

 

 

 

 

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

 

 

0820020

Anīsa (Japānas) pipari

 

 

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

 

 

0820060

Pipari (melnie un baltie)

 

 

 

 

 

0820070

Vaniļas pākstis

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

 

 

0820990

Pārējie

 

 

 

 

 

0830000

iii)

miza

 

 

 

 

 

0830010

Kanēļkoka miza

 

 

 

 

 

0830990

Pārējie

 

 

 

 

 

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

 

 

 

 

 

0840020

Ingvera saknenis

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumas sakne

 

 

 

 

 

0840040

Mārrutka sakne

 

 

 

 

 

0840990

Pārējie

 

 

 

 

 

0850000

v)

pumpuri

 

 

 

 

 

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 

 

0850990

Pārējie

 

 

 

 

 

0860000

vi)

zieda drīksna

 

 

 

 

 

0860010

Safrāns

 

 

 

 

 

0860990

Pārējie

 

 

 

 

 

0870000

vii)

sēklsedze

 

 

 

 

 

0870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 

 

 

 

 

0870990

Pārējie

 

 

 

 

 

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 

0,2

 

 

 

0900020

Cukurniedres

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0,1

 

 

 

0900990

Pārējie

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

cūku

 

 

 

 

 

1011010

Gaļa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Tauki bez liesuma

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Aknas

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Nieres

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Pārējie

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

 

1012010

Gaļa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Tauki

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Aknas

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Nieres

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Pārējie

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

 

 

1013010

Gaļa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Tauki

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Aknas

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Nieres

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Pārējie

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

 

 

1014010

Gaļa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Tauki

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Aknas

0,05

0,2

 

0,03