28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 765/2010

2010 m. rugpjūčio 25 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai dėl didžiausios leidžiamosios chlorotalonilo, klotianido, difenokonazolo, fenheksamido, flubendiamido, nikotino, spirotetramato, tiakloprido ir tiametoksamo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Didžiausia leidžiamoji chlorotalonilo, fenheksamido ir tiakloprido likučių koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Klotianido, difenokonazolo, flubendiamido, spirotetramato ir tiametoksamo DLK nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje. Ligi šiol konkreti nikotino DLK nebuvo nustatyta, o medžiaga nebuvo įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedą.

(2)

Vadovaujantis procedūra, nustatyta 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (2), pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pakeisti nustatytą augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos difenokonazolo, DLK, kad šį produktą būtų galima naudoti griežčiams ir ropėms apsaugoti.

(3)

Pateikta paraiška leisti naudoti chlorotalonilą miežiams apsaugoti. Atsižvelgiant į šią paraišką, būtina nustatyti DLK galvijų, avių ir ožkų mėsoje, riebaluose, kepenyse, inkstuose ir piene, nes grūdai naudojami pašarams, kuriuose gali būti šios medžiagos likučių. Pateikta paraiška leisti naudoti fenheksamidą salotoms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti flubendiamidą baklažanams, moliūgams ir pupelėms su ankštimis apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti spirotetramatą svogūnams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti tiaklopridą braškėms apsaugoti, šiai kombinacijai CODEX taip pat nustatyta DLK. Pateikta paraiška leisti naudoti tiametoksamą morkoms apsaugoti. Atsižvelgiant į klotianido likučius, susidarančius naudojant tiametoksamą, taip pat būtina pakeisti klotianido DLK morkoms apsaugoti.

(4)

Atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnyje, ir pateikė vertinimo ataskaitas Komisijai.

(5)

Komisija gavo informacijos iš valstybių narių ir verslo operatorių dėl nikotino kiekio laukiniuose grybuose, kuri rodo, kad laukiniuose grybuose nikotino likučių kiekis yra didesnis nei tame reglamente nustatyta numatytoji 0,01 mg/kg DLK vertė.

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, jei reikia, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomos medžiagų DLK (3). Nikotino atveju Komisija paprašė Tarnybos pateikti nuomonę dėl nikotino likučių grybuose keliamo pavojaus visuomenės sveikatai. Atsižvelgdama į problemos svarbą, Tarnyba pateikė ne pagrįstą nuomonę, o pranešimą, kuriame nurodė keletą klausimų, dėl kurių išlieka neaiškumų (4). Šias nuomones ir pranešimą Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei.

(7)

Tarnyba pagrįstose nuomonėse padarė išvadą, kad įgyvendinti visi teiktinai informacijai keliami reikalavimai ir pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai yra priimtini vartotojų saugos atžvilgiu, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu atsižvelgiant į 27 konkrečias Europos vartotojų grupes. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, poveikis, nei trumpalaikis poveikis vartojant labai daug atitinkamų maisto produktų nekeltų pavojaus viršyti leistinos paros dozės (LPD) arba ūmaus poveikio etaloninės dozės (ŪPED).

(8)

Dėl nikotino laukiniuose grybuose Tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad jos pranešime nurodyti klausimai, dėl kurių išlieka neaiškumų, ir apribojimai. Be pranešimo, nagrinėjant šios medžiagos kiekį laukiniuose grybuose 2009 m. surinkti stebėsenos duomenys. Šiuos duomenis surinko valstybės narės, maisto tvarkymo subjektai ir Kinijos vyriausybė, ir iš jų buvo matyti, kad nikotino koncentracija laukiniuose grybuose skiriasi atsižvelgiant į šaltinį ir rūšį, tačiau beveik visų ėminių atveju viršija numatytąją 0,01 mg/kg DLK vertę. Šie rezultatai įrodo, kad laukiniuose grybuose, ypač tikriniuose baravykuose (Boletus edulis), neišvengiamai yra nikotino. Todėl, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis ir Tarnybos nuomonę, tikslinga nustatyti laikiną nikotino DLK laukiniuose grybuose. Ši laikina DLK turėtų būti persvarstyta per dvejus metus, siekiant įvertinti naujus duomenis ir informaciją, kurie bus gauti, taip pat mokslinius įrodymus dėl natūralaus nikotino buvimo arba susidarymo laukiniuose grybuose.

(9)

Remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis bei pranešimu, ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytus reikalavimus.

(10)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir nei Europos Parlamentas, nei Taryba joms neprieštarauja,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugpjūčio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  EMST mokslinės ataskaitos pateikiamos svetainėje http://www.efsa.europa.eu:

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos chlorotalonilo DLK miežiuose ir keliose gyvūninės kilmės prekėse keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(3):1524.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos tiakloprido DLK braškėse keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(1):1498.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos klotianido DLK morkose keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(2):1515.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos difenokonazolo DLK griežčiuose ir ropėse keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(2):1510.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos flubendiamido DLK moliūguose su valgoma ir nevalgoma luoba, baklažanuose ir pupelėse su ankštimis keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(3):1527.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos fenheksamido DLK įvairiose lapinėse daržovėse keitimo, EMST leidinys (2010 m.), 8(11):1455.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos spirotetramato DLK svogūnuose keitimo ir naujos DLK inkstuose nustatymo, EMST leidinys (2010 m.), 8(2):1511.

 

Pesticidų skyriaus (PRAPeR) parengta EMST pagrįsta nuomonė dėl nustatytos tiametoksamo DLK morkose keitimo, EMST leidinys (2009 m.), 7(9):1307.

(4)  EMST pranešimas. Potencialus nikotino laukiniuose grybuose keliamas pavojus visuomenės sveikatai, EMST leidinys (2009 m.), RN-286, 1-47.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede skiltys, kuriose nurodyti chlorotalonilas, fenheksamidas ir tiaklopridas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Chlorotalonilas (R)

Fenheksamidas

Tiaklopridas (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Greipfrutai

 

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

0110030

Citrinos

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Migdolai

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Obuoliai

 

 

 

0130020

Kriaušės

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

0130040

Šliandros

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Lokvos

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Kita

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

0140010

Abrikosai

1

5

0,3

0140020

Vyšnios

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Persikai

1

5

0,3

0140040

Slyvos

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Kita

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

5

0,02 (2)

0151010

Valgomosios vynuogės

1

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

3

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

3

5

1

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

0,01 (2)

10

 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

 

3

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

1

0153030

Avietės

 

 

3

0153990

Kita

 

 

1

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

1

0154010

Amerikiniai vaivorai

0,01 (2)

5

 

0154020

Spanguolės

2

5

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

10

5

 

0154040

Agrastai

10

5

 

0154050

Erškėtuogės

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Šilkmedžio uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Šeivamedžio uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Kita

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

 

0161000

a)

Valgoma luoba

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datulės

 

 

0,02 (2)

0161020

Figos

 

 

0,02 (2)

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

4

0161040

Kinkanai

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambolos

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Persimonai

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Kita

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiviai

 

10

 

0162020

Ličiai

 

0,05 (2)

 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

0,05 (2)

 

0162040

Opuncijos

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Gelčiai

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Virgininiai persimonai

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Kita

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokadai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Bananai

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mangai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papajos

20

 

0,5

0163050

Granatai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Peruvinės anonos

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajavos

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Duonvaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durijai

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Dygliuotosios anonos

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Kita

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Bulvės

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Manijokai

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

0212030

Diaskorėjos

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Kita

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

0213010

Burokėliai

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Morkos

1

 

0,05

0213030

Salierai

1

 

0,1

0213040

Valgomieji krienai

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinambai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastarnokai

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Petražolių šaknys

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Ridikai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Gelteklės

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Griežčiai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Ropės

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Kita

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

0,05 (2)

 

0220010

Česnakai

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Svogūnai

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Svogūnėliai

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Svogūnlaiškiai

10

 

0,1

0220990

Kita

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

2

 

 

0231010

Pomidorai

 

1

0,5

0231020

Paprikos

 

2

1

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas)

 

1

0,5

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Kita

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

 

1

0,3

0232010

Agurkai

1

 

 

0232020

Kornišonai

5

 

 

0232030

Cukinijos

0,01 (2)

 

 

0232990

Kita

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

1

0,05 (2)

 

0233010

Melionai

 

 

0,2

0233020

Moliūgai

 

 

0,02 (2)

0233030

Arbūzai

 

 

0,2

0233990

Kita

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Žiedinės

3

 

0,1

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

0242010

Briuselio kopūstai

3

 

0,05

0242020

Gūžiniai kopūstai

3

 

0,2

0242990

Kita

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Lapinės

0,01 (2)

 

1

0243010

Kininiai bastučiai

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

0251010

Sultenės

0,01 (2)

30

5

0251020

Salotos

0,01 (2)

40

2

0251030

Salotinės trūkažolės

0,01 (2)

30

2

0251040

Pipirnės

0,01 (2)

30

2

0251050

Ankstyvosios barborytės

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sėjamosios gražgarstės

0,01 (2)

30

3

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp lapai ir daigai

0,01 (2)

30

2

0251990

Kita

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Špinatai

0,01 (2)

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldai

0,01 (2)

 

 

0252990

Kita

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

5

30

5

0256010

Builiai

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

0256030

Salierų lapai

 

 

 

0256040

Petražolės

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Kvapieji rozmarinai

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Čiobreliai

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilikai

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Vaistiniai kiečiai

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Kita

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

5

2

1

0260020

Pupelės (be ankščių)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Žirniai (be ankščių)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Lęšiai

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Kita

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

0,05 (2)

 

0270010

Šparagai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Dygieji artišokai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Salierai

10

 

0,5

0270040

Pankoliai

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artišokai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Porai

10

 

0,1

0270070

Rabarbarai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambuko ūgliai

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmių šerdys

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Kita

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Grybai

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Išauginti

2

 

 

0280020

Miško

0,01 (2)

 

 

0280990

Kita

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Pupos

 

 

 

0300020

Lęšiai

 

 

 

0300030

Žirniai

 

 

 

0300040

Lubinai

 

 

 

0300990

Kita

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

 

 

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

0,1 (2)

 

0401010

Sėmenys

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Žemės riešutai

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Aguonos

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sezamų sėklos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Saulėgrąžos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Rapsų sėklos

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojų pupelės

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Garstyčių sėklos

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Medvilnės sėklos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Moliūgų sėklos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Dažiniai dygminai

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Agurkliai

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sėjamosios judros

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanapių sėklos

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Kita

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

0,01 (2)

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0,05 (2)

4

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Kita

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

GRŪDAI

 

0,05 (2)

 

0500010

Miežiai

0,3

 

1

0500020

Grikiai

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Kukurūzai

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Soros

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Avižos

0,1

 

1

0500060

Ryžiai

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rugiai

0,1

 

0,05

0500080

Dvispalviai sorgai

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Kviečiai

0,1

 

0,1

0500990

Kita

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii)

Kavos pupelės

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Ramunėlių žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožių žiedlapiai

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jazmino žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepų žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Braškių lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Valerijono šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženšenio šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

PRIESKONIAI

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anyžiai

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Salierų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Kmynų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Krapų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Pankolių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Kvapieji pipirai

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Pipirinės uosrūtės

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kmynai

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamonai

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadagio uogos

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipirai (juodieji ir baltieji)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilės ankštys

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindas

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Žievės

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cinamonai

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Paprastasis saldymedis

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Imbieras

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Daržinės ciberžolės

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Krienai

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pumpurai

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Gvazdikėliai

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaparėliai

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Žiedų purkos

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Krokai

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Kevalai

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukranendrės

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Kiauliena

0,01 (2)

 

 

1011010

Mėsa

 

 

0,05

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

 

0,05

1011030

Kepenys

 

 

0,3

1011040

Inkstai

 

 

0,3

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,01 (2)

1011990

Kita

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Galvijiena

 

 

 

1012010

Mėsa

0,05

 

0,05

1012020

Riebalai

0,1

 

0,05

1012030

Kepenys

0,1

 

0,3

1012040

Inkstai

0,3

 

0,3

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Kita

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Aviena

 

 

 

1013010

Mėsa

0,05

 

0,05

1013020

Riebalai

0,1

 

0,05

1013030

Kepenys

0,1

 

0,3

1013040

Inkstai

0,3

 

0,3

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Kita

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Ožkiena

 

 

 

1014010

Mėsa

0,05

 

0,05

1014020

Riebalai

0,1

 

0,05

1014030

Kepenys

0,1

 

0,3

1014040

Inkstai

0,3

 

0,3

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Kita

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

0,01 (2)

 

 

1016010

Mėsa

 

 

0,05

1016020

Riebalai

 

 

0,05

1016030

Kepenys

 

 

0,3

1016040

Inkstai

 

 

0,3

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

0,01 (2)

1016990

Kita

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Galvijai

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Viščiukai

 

 

 

1030020

Antys

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Žąsys

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Putpelės

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Medus

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sraigės

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

tirpus riebaluose.

(R)

=

Skiriasi šių pesticidų kodų skaičių derinių likučių apibrėžtys:

 

Chlorotalonilas (R) - kodo Nr. 1012000: SDS-3701

 

Chlorotalonilas (R) - kodo Nr. 1013000: SDS-3701

 

Chlorotalonilas (R) - kodo Nr. 1014000: SDS-3701“

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

skiltys, kuriose nurodyti klotianidas, difenokonazolas, flubendiamidas, spirotetramatas ir tiametoksamas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likutis ir didžiausias likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas DLK, grupės ir pavyzdžiai (4)

Klotianidas

Difenokonazolas

Flubendiamidas

Spirotetramatas ir jo 4 metabolitai BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi ir BYI08330 enol-gliukozidas, išreikšti kaip spirotetramatas. (R)

Tiametoksamas (tiametoksamo ir klotianidino suma, išreikšta kaip tiametoksamas)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Greipfrutai

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

0,05

 

 

1

 

0130010

Obuoliai

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Kriaušės

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Svarainiai

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Šliandros

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Lokvos

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Kita

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

3

 

0140010

Abrikosai

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Vyšnios

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Persikai

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Slyvos

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Kita

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Valgomosios vynuogės

0,6

 

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

0,3

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0,1

 

 

 

0153030

Avietės

 

0,3

 

 

 

0153990

Kita

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Amerikiniai vaivorai

 

0,1

 

 

 

0154020

Spanguolės

 

0,1

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

0,2

 

 

 

0154040

Agrastai

 

0,1

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

0,1

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos

 

0,1

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė)

 

0,1

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0,1

 

 

 

0154990

Kita

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Valgoma luoba

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datulės

 

0,1

 

 

 

0161020

Figos

 

0,1

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

2

 

 

 

0161040

Kinkanai

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambolos

 

0,1

 

 

 

0161060

Persimonai

 

0,1

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis)

 

0,1

 

 

 

0161990

Kita

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

0,2

0162020

Ličiai

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Gelčiai

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Virgininiai persimonai

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Kita

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Bananai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangai

 

 

 

 

0,5

0163040

Papajos

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granatai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Peruvinės anonos

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Gvajavos

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananasai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Duonvaisiai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durijai

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Kita

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Bulvės

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,02 (5)

0,1

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0212010

Manijokai

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

0212030

Diaskorėjos

 

 

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 

 

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

0,01 (5)

 

0213010

Burokėliai

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Morkos

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Salierai

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Valgomieji krienai

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinambai

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastarnokai

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Petražolių šaknys

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Ridikai

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Gelteklės

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Griežčiai

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Ropės

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Kita

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Česnakai

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Svogūnai

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Svogūnėliai

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Svogūnlaiškiai

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Kita

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprikos

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Valgomosios ybiškės

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Kita

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

0,3

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

0,2

0232030

Cukinijos

 

 

 

 

0,3

0232990

Kita

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melionai

 

 

 

 

0,2

0233020

Moliūgai

 

 

 

 

0,1

0233030

Arbūzai

 

 

 

 

0,2

0233990

Kita

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

1

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0,2

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0,2

 

 

 

0241990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0,2

 

 

 

0242010

Briuselio kopūstai

 

 

 

0,3

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

2

 

0242990

Kita

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Lapinės

 

2

 

7

 

0243010

Kininiai bastučiai

 

 

 

 

 

0243020

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

0243990

Kita

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Sultenės

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Salotos

 

3

 

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Pipirnės

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

2

 

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp lapai ir daigai

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Špinatai

 

2

 

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

2

 

 

 

0252030

Mangoldai

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Rėžiukai

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Builiai

 

10

 

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

2

 

 

 

0256030

Salierų lapai

 

10

 

 

 

0256040

Petražolės

 

10

 

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

2

 

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

2

 

 

 

0256070

Čiobreliai

 

2

 

 

 

0256080

Bazilikai

 

2

 

 

 

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 

2

 

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

2

 

 

 

0256990

Kita

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Pupelės (su ankštimis)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Pupelės (be ankščių)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Žirniai (be ankščių)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Lęšiai

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Kita

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Šparagai

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Salierai

 

5

 

4

 

0270040

Pankoliai

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artišokai

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Porai

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarbarai

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambuko ūgliai

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmių šerdys

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Kita

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Grybai

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Išauginti

 

 

 

 

 

0280020

Miško

 

 

 

 

 

0280990

Kita

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Pupos

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Lęšiai

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Žirniai

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lubinai

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

 

0401010

Sėmenys

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Žemės riešutai

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Aguonos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sezamų sėklos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Saulėgrąžos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Rapsų sėklos

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Sojų pupelės

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Medvilnės sėklos

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Moliūgų sėklos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Agurkliai

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Sėjamosios judros

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Kanapių sėklos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Kita

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

2

 

 

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

GRŪDAI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Miežiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Grikiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Kukurūzai

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Soros

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Avižos

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Ryžiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Rugiai

 

0,1

 

 

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Kviečiai

 

0,1

 

 

 

0500990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kavos pupelės

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

 

 

0631010

Ramunėlių žiedai

 

 

 

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

 

 

 

 

0631030

Rožių žiedlapiai

 

 

 

 

 

0631040

Jazmino žiedai

 

 

 

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

 

 

 

0631990

Kita

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

 

 

 

0632010

Braškių lapai

 

 

 

 

 

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai

 

 

 

 

 

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

 

 

 

 

0632990

Kita

 

 

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

 

 

0633010

Valerijono šaknys

 

 

 

 

 

0633020

Ženšenio šaknys

 

 

 

 

 

0633990

Kita

 

 

 

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

PRIESKONIAI

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Sėklos

 

 

 

 

 

0810010

Anyžiai

 

 

 

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

 

 

 

0810030

Salierų sėklos

 

 

 

 

 

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 

 

 

 

 

0810040

Kmynų sėklos

 

 

 

 

 

0810060

Krapų sėklos

 

 

 

 

 

0810070

Pankolių sėklos

 

 

 

 

 

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

 

 

 

 

0810090

Muskatai

 

 

 

 

 

0810990

Kita

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

 

 

 

 

0820010

Kvapieji pipirai

 

 

 

 

 

0820020

Pipirinės uosrūtės

 

 

 

 

 

0820030

Kmynai

 

 

 

 

 

0820040

Kardamonai

 

 

 

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

 

 

 

0820060

Pipirai (juodieji ir baltieji)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilės ankštys

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

 

 

 

0820990

Kita

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Žievės

 

 

 

 

 

0830010

Cinamonai

 

 

 

 

 

0830990

Kita

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

 

 

 

0840010

Paprastasis saldymedis

 

 

 

 

 

0840020

Imbieras

 

 

 

 

 

0840030

Daržinės ciberžolės

 

 

 

 

 

0840040

Krienai

 

 

 

 

 

0840990

Kita

 

 

 

 

 

0850000

v)

Pumpurai

 

 

 

 

 

0850010

Gvazdikėliai

 

 

 

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

 

 

 

0850990

Kita

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

 

 

 

 

 

0860010

Krokai

 

 

 

 

 

0860990

Kita

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Kevalai

 

 

 

 

 

0870010

Muskatai

 

 

 

 

 

0870990

Kita

 

 

 

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0,2

 

 

 

0900020

Cukranendrės

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0,1

 

 

 

0900990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Kiauliena

 

 

 

 

 

1011010

Mėsa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Riebalai be liesos mėsos

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Kepenys

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Inkstai

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Kita

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Galvijiena

 

 

 

 

 

1012010

Mėsa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Riebalai

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Kepenys

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Inkstai

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Kita

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Aviena

 

 

 

 

 

1013010

Mėsa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Riebalai

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Kepenys

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Inkstai

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Kita

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Ožkiena

 

 

 

 

 

1014010

Mėsa

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Riebalai

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Kepenys

0,05

0,2