13/Sv. 052

HR

Službeni list Europske unije

264


32010R0765


L 226/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.08.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 765/2010

od 25. kolovoza 2010.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka klorotalonil klotianidina, difenokonazola, fenheksamida, flubendiamida, nikotina, spirotetramata, tiakloprida i tiamethoksama u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Za klorotalonil, fenheksamid i tiakloprid maksimalne razine ostataka (MRO-i) utvrđene su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. Za klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat i tiamethoksam, MRO-i su utvrđeni u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. Do sada, za nikotin nisu utvrđeni specifični MRO-i niti je ta tvar uvrštena u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

U kontekstu postupka, u skladu s Direktivom Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (2), za odobrenje korištenja sredstava za zaštitu bilja koji sadrže aktivnu tvar difenokonazol na korabi (švedskoj repi) i bijeloj repi podnesen je zahtjev u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 za izmjenu postojećih MRO-a.

(3)

Što se tiče klorotalonila, takav je zahtjev podnesen za korištenje na ječmu. S obzirom na taj zahtjev, potrebno je utvrditi MRO-e za meso, mast, jetru, bubreg i mlijeko od goveda, ovaca i koza, budući da se žitarice koriste kao hrana za životinje i ostaci mogu završiti na krmivu za te životinje. Što se tiče fenheksamida, takav je zahtjev podnesen za korištenje na zelenoj salati. Što se tiče flubendiamida, takav je zahtjev podnesen za korištenje na patlidžanu, tikvenjačama i mahunarkama. Što se tiče spirotetramata, takav je zahtjev podnesen za korištenje na luku. Što se tiče tiakloprida, takav je zahtjev podnesen za korištenje na jagodama, dok za tu kombinaciju postoji također i Kodeks o MRO-u. Što se tiče tiamethoksama, takav je zahtjev podnesen za mrkve. S obzirom na ostatke klotianidin uzrokovane korištenjem tiamethoksama, također je potrebno izmijeniti MRO za klotianidin na mrkvama.

(4)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005, te su zahtjeve ocijenile dotične države članice i izvješća o ocjeni su dostavljena Komisiji.

(5)

Što se tiče nikotina u divljim gljivama, Komisija je dobila informacije od država članica i subjekata u poslovanju koje pokazuju da prisutnost nikotina u divljim gljivama dovodi do više ostataka od osnovnog MRO-a od 0,01 mg/kg utvrđenog u toj Uredbi.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, procijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno proučivši opasnost za potrošače i, prema potrebi, za životinje te dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (3). U slučaju nikotina, Komisija je zamolila Agenciju da donese mišljenje o opasnosti ostataka nikotina u gljivama za javno zdravlje. S obzirom na žurnost, Agencija je objavila „izjavu”, koja se odnosi na nekoliko preostalih nejasnoća, umjesto obrazloženog mišljenja (4). Dostavila je ta mišljenja i tu izjavu Komisiji i državama članicama učinila ih dostupnima javnosti.

(7)

Agencija je u svojim obrazloženim mišljenjima zaključila da su zadovoljeni svi zahtjevi vezani uz podatke i da su izmjene MRO-a koje su podnositeljice zahtjeva zahtijevale prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju procjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Uzela je u obzir najnovije informacije o toksikološkim svojstvima tvari. Ni cjeloživotna izloženost tim tvarima putem konzumiranja svih prehrambenih proizvoda koji mogu sadržavati te tvari, niti kratkoročna izloženost zbog ekstremne konzumacije predmetnih usjeva nisu pokazale da postoji opasnost od premašivanja prihvatljivog dnevnog unosa (PDU) ili akutne referentne doze (ARD).

(8)

Što se tiče nikotina u divljim gljivama, Agencija naglašava da je na njenu izjavu utjecalo nekoliko nejasnoća i ograničenja. Kao dodatak toj izjavi, 2009. godine prikupljeni su podaci o praćenju kako bi se istražila prisutnost te tvari u divljim gljivama. Te su podatke prikupile države članice, subjekti u poslovanju s hranom i kineska vlada i pokazali su da je nikotin prisutan u divljim gljivama na razinama koje se mijenjaju ovisno o izvoru i sorti, ali da, u gotovo svim uzorcima, premašuju osnovni MRO od 0,01 mg/kg. Ovi nalazi predstavljaju dokaz o neizbježnoj prisutnosti nikotina u divljim gljivama, posebno u vrganjima (Boletus edulis). Stoga je primjereno utvrditi privremene MRO-e za nikotin u divljim gljivama, na temelju dostupnih podataka o praćenju i mišljenja Agencije. Te privremene MRO-e treba ocijeniti unutar razdoblja od dvije godine kako bi se ocijenili novi podaci i informacije koje će postati dostupne, uključujući svaki znanstveni dokaz o prirodnom pojavljivanju ili stvaranju nikotina u divljim gljivama.

(9)

Na temelju obrazloženih mišljenja i izjave Agencije te uzimajući u obzir čimbenike relevantne za predmet koji se razmatra, primjerene izmjene MRO-a ispunjavaju zahtjeve članka 14. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 stoga treba izmijeniti na odgovarajući način.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te im ni Europski parlament niti Vijeće nisu prigovorili,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. kolovoza 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(3)  Znanstveno izvješće EFSA-e dostupno je na http://www.efsa.europa.eu: Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za klorotalonil u ječmu i nekoliko proizvoda životinjskog podrijetla, Časopis EFSA-e 2010; 8(3):1524.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za tiakloprid u jagodama, Časopis EFSA-e 2010; 8(1):1498.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za klotianidin u mrkvama, Časopis EFSA-e 2010; 8(2):1515.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za difenokonazol u švedskoj repi i bijeloj repi, Časopis EFSA-e 2010; 8(2):1510.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za flubendiamid u tikvenjačama jestive i nejestive kore, patlidžanima i mahunarkama, Časopis EFSA-e 2010; 8(3):1527.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za fenheksamid u raznim lisnatim usjevima, Časopis EFSA-e 2010; 8(11):1455.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za spirotetramat u luku i utvrđivanju novih MRO-a u bubregu, Časopis EFSA-e 2010; 8(2):1511.

Obrazloženo mišljenje EFSA-e koje je pripremila Jedinica za pesticide (PRAPeR) o izmjeni postojećeg MRO-a za tiamethoksam u mrkvama, Časopis EFSA-e 2009; 7(9):1307.

(4)  Izjava EFSA-e. Potencijalna opasnost za javno zdravlje zbog prisutnosti nikotina u divljim gljivama, Časopis EFSA-e 2009; RN-286, 1-47.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 izmjenjuju se kako slijedi:

(1)

U Prilogu II. stupci za klorotalonil, fenheksamid i tiakloprid zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Grupe i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se primjenjuju MRO-i (1)

Klorotalonil (R)

Fenheksamid

Tiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI ZAMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

0110000

i.

Agrumi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grejp

 

 

 

0110020

Naranče

 

 

 

0110030

Limuni

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi (oljušteni ili neoljušteni)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

0120070

Makadami orasi

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

0130000

iii.

Jezgričasto voće

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Jabuke

 

 

 

0130020

Kruške

 

 

 

0130030

Dunje

 

 

 

0130040

Mušmula

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanska mušmula (nešpola)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Ostalo

 

 

 

0140000

iv.

Koštunjavo voće

 

 

 

0140010

Marelice

1

5

0,3

0140020

Trešnje i višnje

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Breskve

1

5

0,3

0140040

Šljive

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v.

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

5

0,02 (2)

0151010

Stolno grožđe

1

 

 

0151020

Vinsko grožđe

3

 

 

0152000

(b)

Jagode

3

5

1

0153000

(c)

Jagodičasto voće

0,01 (2)

10

 

0153010

Kupine

 

 

3

0153020

Ostružnice (divlje kupine)

 

 

1

0153030

Maline

 

 

3

0153990

Ostalo

 

 

1

0154000

(d)

Ostalo sitno i bobičasto voće

 

 

1

0154010

Borovnice

0,01 (2)

5

 

0154020

Brusnice

2

5

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

10

5

 

0154040

Ogrozd

10

5

 

0154050

Šipak

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Dud (murva)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarole (mediteranske mušmule)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bazgine bobice

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Ostalo

0,01 (2)

5

 

0160000

vi.

Razno voće

 

 

 

0161000

(a)

Jestive kore

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datulje

 

 

0,02 (2)

0161020

Smokve

 

 

0,02 (2)

0161030

Stolne masline

 

 

4

0161040

Kumkvat (patuljasta naranča)

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambola

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki (japanska jabuka)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (java šljiva)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0162000

(b)

Nejestive kore, sitno

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kivi

 

10

 

0162020

Liči (japanska jagoda)

 

0,05 (2)

 

0162030

Marakuja (pasiflora)

 

0,05 (2)

 

0162040

Kaktus ili indijska smokva, indijska opuncija, kaktusov smokvodar (plod kaktusa)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Američki dragun (virginijski kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Ostalo

 

0,05 (2)

 

0163000

(c)

Nejestive kore, veliko

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokado

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banane

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

20

 

0,5

0163050

Mogranj

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Čerimoja (tropska jabuka)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Kruhovac

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Kisela anona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI ZAMRZNUTO

 

 

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,05 (2)

 

0211000

(a)

Krumpiri

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Manioka (cassava)

 

 

 

0212020

Slatki krumpiri (batate)

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Indijska maranta (arrowroot)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Ostalo

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Mrkva

1

 

0,05

0213030

Celer korjenaš

1

 

0,1

0213040

Hren

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Čičoke

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastrnjak

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Korijen peršina

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Rotkvice

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Rotkva (turovac)

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Koraba (švedska repa)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Bijela repa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

 

0,05 (2)

 

0220010

Češnjak

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Luk

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Ljutika

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Mladi luk

10

 

0,1

0220990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii.

Plodonosno povrće

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

2

 

 

0231010

Rajčice

 

1

0,5

0231020

Paprike

 

2

1

0231030

Patlidžani

 

1

0,5

0231040

Okra (bamija)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Ostalo

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Tikvenjače - jestive kore

 

1

0,3

0232010

Krastavci

1

 

 

0232020

Mali krastavci za konzerviranje (kornišoni)

5

 

 

0232030

Tikvice (buće)

0,01 (2)

 

 

0232990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače -nejestive kore

1

0,05 (2)

 

0233010

Dinje

 

 

0,2

0233020

Bundeve

 

 

0,02 (2)

0233030

Lubenice

 

 

0,2

0233990

Ostalo

 

 

0,02 (2)

0234000

(d)

Kukuruz šećerac

0,01 (1)

0,05 (2)

0,1

0239000

(e)

Ostalo plodonosno povrće

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv.

Kupusnjače

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Kupusnjače koje cvatu

3

 

0,1

0241010

Brokula

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

3

 

0,05

0242020

Glavati kupus

3

 

0,2

0242990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

0,01 (2)

 

1

0243010

Kineski kupus

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe bilje

 

 

 

0251000

(a)

Zelena salata i ostalo salatno bilje uključujući Brassicacea

 

 

 

0251010

Matovilac

0,01 (2)

30

5

0251020

Zelena salata

0,01 (2)

40

2

0251030

Endivija širokog lista

0,01 (2)

30

2

0251040

Grbica

0,01 (2)

30

2

0251050

Dragušac

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rukola (riga)

0,01 (2)

30

3

0251070

Crvena gorušica

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listovi i klice Brassica spp.

0,01 (2)

30

2

0251990

Ostalo

0,01 (2)

30

2

0252000

(b)

Špinat i slično (listovi)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Špinat

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulak (tušt, tušanj)

 (2)

 (3)

 (3)

0252030

Listovi blitve

0,01 (2)

 

 

0252990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

0253000

(c)

Listovi vinove loze

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Potočarka

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

(e)

Radič

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

(f)

Bilje

5

30

5

0256010

Krasuljica

 

 

 

0256020

Vlasac

 

 

 

0256030

Listovi celera

 

 

 

0256040

Peršin

 

 

 

0256050

Kadulja

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Ružmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timijan (majčina dušica)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bosiljak

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Lovorovi listovi

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Ostalo

 

 

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

 

 

0260010

Grah (s mahunama)

5

2

1

0260020

Grah (bez mahuna)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Grašak (s mahunama)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Leća

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Ostalo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii.

Stabljikasto povrće (svježe)

 

0,05 (2)

 

0270010

Šparoge

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Karda (španjolska artičoka)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Celer

10

 

0,5

0270040

Komorač

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Okrugle artičoke

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Poriluk

10

 

0,1

0270070

Rabarbara

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Izdanci bambusa

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmine jezgre

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii.

Gljive

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Uzgojene

2

 

 

0280020

Divlje

0,01 (2)

 

 

0280990

Ostalo

0,01 (2)

 

 

0290000

ix.

Alge

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

MAHUNARKE, SUHE

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Grah

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

0300030

Grašak

 

 

 

0300040

Lupina

 

 

 

0300990

Ostalo

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE - SJEMENKE I PLODOVI

 

 

 

0401000

i.

Sjemenke uljarica

 

0,1 (2)

 

0401010

Sjemenke lana

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Kikiriki

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Sjemenke maka

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sjemenke sezama

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Sjemenke suncokreta

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Sjemenke repice

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Zrna soje

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Sjemenke gorušice

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Sjemenke pamuka

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Sjemenke buće

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Šafranika

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Borač (boražina)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Podlanak (Camelina sativa)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Sjemenke konoplje

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Ricinus

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii.

Plodovi uljarica

0,01 (2)

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0,05 (2)

4

0402020

Palmini orasi (koštice uljane palme)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plodovi palme

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Ostalo

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ŽITARICE

 

0,05 (2)

 

0500010

Ječam

0,3

 

1

0500020

Heljda

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Kukuruz

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Proso

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Zob

0,1

 

1

0500060

Riža

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Raž

0,1

 

0,05

0500080

Sirak

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Pšenica

0,1

 

0,1

0500990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i.

Čaj (sušeni listovi i peteljke Camellia sinensis, fermentirani ili drukčiji)

 

 

10

0620000

ii.

Zrna kave

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušene)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Cvjetovi

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Cvjetovi kamilice

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ružine latice

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Cvjetovi jasmina

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lipa

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Listovi

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Listovi jagode

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Listovi rooibosa

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Korijeni

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Korijen valerijane

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Korijen ginsenga

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv.

Kakao (fermentirana zrna)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v.

Rogač (kruh svetog Ivana)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HMELJ (sušeni), uključujući pelete hmelja i nekoncentrirani prah

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

ZAČINI

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i.

Sjemenke

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Crni kim

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sjemenke celera

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Sjemenke korijandra

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Sjemenke kumina

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Sjemenke kopra

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Sjemenke komorača

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Piskavac (kozji rog)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškatni oraščić

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii.

Voće i bobice

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Najgvirc (piment)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anis papar (japanski papar)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kim

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Bobice kleke (borovice)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Papar, crni i bijeli

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Mahune vanilije

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii.

Kora

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cimet

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv.

Korijeni ili podanci

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Slatki korijen

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Đumbir

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hren

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v.

Pupovi

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Klinčići

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapari

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi.

Njuška tučka

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Šafran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii.

Aril (ljuska)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis (cvjetić muškatnog oraščića)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

BILJKE OD KOJIH SE DOBIVA ŠEĆER

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Šećerna trska

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Korijen cikorije

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA - KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

1010000

i.

Meso, prerađevine od mesa, klaonički proizvodi, krv, životinjske masti svježe rashlađene ili zamrznute, soljene, u salamuri, sušene ili dimljene ili prerađene kao brašno ili krupica; ostali prerađeni proizvodi kao što su kobasice i prehrambeni proizvodi na njihovoj osnovi

 

0,05 (2)

 

1011000

(a)

Svinja

0,01 (2)

 

 

1011010

Meso

 

 

0,05

1011020

Mast očišćena od mesa

 

 

0,05

1011030

Jetra

 

 

0,3

1011040

Bubreg

 

 

0,3

1011050

Jestivi klaonički proizvodi

 

 

0,01 (2)

1011990

Ostalo

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

1012010

Meso

0,05

 

0,05

1012020

Mast

0,1

 

0,05

1012030

Jetra

0,1

 

0,3

1012040

Bubreg

0,3

 

0,3

1012050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

1013010

Meso

0,05

 

0,05

1013020

Mast

0,1

 

0,05

1013030

Jetra

0,1

 

0,3

1013040

Bubreg

0,3

 

0,3

1013050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

(d)

Koza

 

 

 

1014010

Meso

0,05

 

0,05

1014020

Mast

0,1

 

0,05

1014030

Jetra

0,3

 

0,3

1014040

Bubreg

0,3

 

0,3

1014050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Ostalo

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Mast

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Bubreg

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Jestivi klaonički proizvodi

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Perad - kokoš, guska, patka, pura i biserka - noj, golub

0,01 (2)

 

 

1016010

Meso

 

 

0,05

1016020

Mast

 

 

0,05

1016030

Jetra

 

 

0,3

1016040

Bubreg

 

 

0,3

1016050

Jestivi klaonički proizvodi

 

 

0,01 (2)

1016990

Ostalo

 

 

0,01 (2)

1017000

(g)

Ostale domaće životinje

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Meso

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Mast

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Jetra

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Bubreg

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Jestivi klaonički proizvodi

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii.

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirano, koje ne sadrži dodani šećer ili sladilo, maslac i ostale masti dobivene od mlijeka, sir i skuta

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

1020990

Ostalo

 

 

 

1030000

iii.

Jaja peradi i ptičja jaja, svježa, konzervirana ili kuhana; Jaja bez ljuske i žumanjci jaja svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani lijevanjem, zamrznuti ili na drukčiji način konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili sladilo

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kokoš

 

 

 

1030020

Patka

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Guska

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepelica

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Ostalo

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv.

Med

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v.

Vodozemci i gmazovi

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi.

Puževi

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii.

Ostali proizvodi od kopnenih životinja

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Topiv u masti.

(R)

=

Definicija ostatka odstupa za sljedeće kombinacije pesticida-brojčane oznake:

 

Klorotalonil — brojčana oznaka 1012000: SDS-3701

 

Klorotalonil — brojčana oznaka 1013000: SDS-3701

 

Klorotalonil — brojčana oznaka 1014000: SDS-3701.”

(2)

Prilog III., dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za klotianidin, difenokonazol, flubendiamid, spirotetramat i tiamethoksam zamjenjuju se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Grupe i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se primjenjuju MRO-i (4)

Klotianidin

Difenokonazol

Flubendiamid

Spirotetramat i njegova 4 metabolita BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroksi, BYI08330-monohidroksi i BYI08330 enol-glukozid, izraženi kao spirotetramat (R)

Tiamethoksam (zbroj tiamethoksama i klotianidina izražen kao tiamethoksam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI ZAMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i.

Agrumi

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi (oljušteni ili neoljušteni)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Bademi

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

 

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

 

 

 

0120070

Makadami orasi

 

 

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

 

 

0130000

iii.

Jezgričasto voće

0,05

 

 

1

 

0130010

Jabuke

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Kruške

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Dunje

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Mušmula

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Japanska mušmula (nešpola)

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Ostalo

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv.

Koštunjavo voće

 

 

 

3

 

0140010

Marelice

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Trešnje i višnje

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Breskve

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Šljive

0,02 (4)

0,5

 

 

0,3

0140990

Ostalo

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v.

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Stolno grožđe

0,6

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

0,05

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

(c)

Jagodičasto voće

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Kupine

 

0,3

 

 

 

0153020

Ostružnice (divlje kupine)

 

0,1

 

 

 

0153030

Maline

 

0,3

 

 

 

0153990

Ostalo

 

0,1

 

 

 

0154000

(d)

Ostalo sitno i bobičasto voće

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Borovnice

 

0,1

 

 

 

0154020

Brusnice

 

0,1

 

 

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

0,2

 

 

 

0154040

Ogrozd

 

0,1

 

 

 

0154050

Šipak

 

0,1

 

 

 

0154060

Dud (murva)

 

0,1

 

 

 

0154070

Azarole (mediteranske mušmule)

 

0,1

 

 

 

0154080

Bazgine bobice

 

0,1

 

 

 

0154990

Ostalo

 

0,1

 

 

 

0160000

vi.

Razno voće

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

(a)

Jestive kore

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datulje

 

0,1

 

 

 

0161020

Smokve

 

0,1

 

 

 

0161030

Stolne masline

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvat (patuljasta naranča)

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambola

 

0,1

 

 

 

0161060

Kaki (japanska jabuka)

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (java šljiva)

 

0,1

 

 

 

0161990

Ostalo

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

Nejestive kore, sitno

 

0,1

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

0,2

0162020

Liči (japanska jagoda)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Marakuja (pasiflora)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Kaktus ili indijska smokva, indijska opuncija, kaktusov smokvodar (plod kaktusa)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Američki dragun (virginijski kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Ostalo

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

(c)

Nejestive kore, veliko

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banane

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Mogranj

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Čerimoja (tropska jabuka)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananasi

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Kruhovac

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Kisela anona (guanabana)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Ostalo

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI ZAMRZNUTO

 

 

 

 

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

(a)

Krumpiri

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Manioka (cassava)

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpiri (batate)

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

0212040

Indijska maranta (arrowroot)

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0,1 (4)

 

0213010

Cikla

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Mrkva

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Celer korjenaš

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Hren

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Čičoke

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastrnjak

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (4)

0213070

Korijen peršina

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Rotkvice

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Rotkva (turovac)

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Koraba (švedska repa)

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Bijela repa

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Ostalo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Češnjak

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Luk

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Ljutika

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Mladi luk

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii.

Plodonosno povrće

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Rajčice

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprike

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Patlidžani

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra (bamija)

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Ostalo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

(b)

Tikvenjače - jestive kore

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Krastavci

 

 

 

 

0,3

0232020

Mali krastavci za konzerviranje (kornišoni)

 

 

 

 

0,2

0232030

Tikvice (buće)

 

 

 

 

0,3

0232990

Ostalo

 

 

 

 

0,1

0233000

(c)

Tikvenjače - nejestive kore

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Dinje

 

 

 

 

0,2

0233020

Bundeve

 

 

 

 

0,1

0233030

Lubenice

 

 

 

 

0,2

0233990

Ostalo

 

 

 

 

0,1

0234000

(d)

Kukuruz šećerac

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

(e)

Ostalo plodonosno povrće

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv.

Kupusnjače

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

(a)

Kupusnjače koje cvatu

 

 

 

1

 

0241010

Brokula

 

0,2

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

0,2

 

 

 

0241990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

0,2

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

0,3

 

0242020

Glavati kupus

 

 

 

2

 

0242990

Ostalo

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

2

 

7

 

0243010

Kineski kupus

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

0,05 (4)

 

2

 

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe bilje

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

(a)

Zelena salata i ostalo salatno bilje uključujući Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Matovilac

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Zelena salata

 

3

 

 

 

0251030

Endivija širokog lista

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Grbica

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Dragušac

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Rukola (riga)

 

2

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Listovi i klice Brassica spp.

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Špinat i slično (listovi)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Špinat

 

2

 

 

 

0252020

Portulak (tušt, tušanj)

 

2

 

 

 

0252030

Listovi blitve

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

Listovi vinove loze

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

(d)

Potočarka

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

(e)

Radič

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (4)

0,05 (5)

0256000

(f)

Bilje

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Krasuljica

 

10

 

 

 

0256020

Vlasac

 

2

 

 

 

0256030

Listovi celera

 

10

 

 

 

0256040

Peršin

 

10

 

 

 

0256050

Kadulja

 

2

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

2

 

 

 

0256070

Timijan (majčina dušica)

 

2

 

 

 

0256080

Bosiljak

 

2

 

 

 

0256090

Lovorovi listovi

 

2

 

 

 

0256100

Estragon

 

2

 

 

 

0256990

Ostalo

 

2

 

 

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Grah (s mahunama)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Grah (bez mahuna)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Grašak (s mahunama)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Leća

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Ostalo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii.

Stabljikasto povrće (svježe)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Šparoge

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Karda (španjolska artičoka)

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Celer

 

5

 

4

 

0270040

Komorač

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Okrugle artičoke

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Poriluk

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarbara

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Izdanci bambusa

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmine jezgre

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii.

Gljive

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Uzgojene

 

 

 

 

 

0280020

Divlje

 

 

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

 

 

0290000

ix.

Alge

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

MAHUNARKE, SUHE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Grah

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Leća

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Grašak

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupina

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

ULJARICE - SJEMENKE I PLODOVI

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i.

Sjemenke uljarica

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Kikiriki

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Sjemenke maka

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Sjemenke repice

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Zrna soje

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Sjemenke buće

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Šafranika

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Borač (boražina)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Podlanak (Camelina sativa)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Ricinus

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Ostalo

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii.

Plodovi uljarica

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

2

 

 

 

0402020

Palmini orasi (koštice uljane palme)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Plodovi palme

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Ječam

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Heljda

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Kukuruz

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Proso

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Zob

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Riža

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Raž

 

0,1

 

 

 

0500080

Sirak

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Pšenica

 

0,1

 

 

 

0500990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i.

Čaj (sušeni listovi i peteljke Camellia sinensis, fermentirani ili drukčiji)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii.

Zrna kave

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušeni)

 

20

 

 

0,1

0631000

(a)

Cvjetovi

 

 

 

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

 

 

 

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

 

 

 

 

0631030

Ružine latice

 

 

 

 

 

0631040

Cvjetovi jasmina

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listovi

 

 

 

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

 

 

 

0632020

Listovi rooibosa

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korijeni

 

 

 

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

 

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

 

 

0640000

iv.

Kakao (fermentirana zrna)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v.

Rogač (kruh svetog Ivana)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HMELJ (sušeni), uključujući pelete hmelja i nekoncentrirani prah

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

ZAČINI

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i.

Sjemenke

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

0810030

Sjemenke celera

 

 

 

 

 

0810040

Sjemenke korijandra

 

 

 

 

 

0810040

Sjemenke kumina

 

 

 

 

 

0810060

Sjemenke kopra

 

 

 

 

 

0810070

Sjemenke komorača

 

 

 

 

 

0810080

Piskavac (kozji rog)

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

 

 

0820000

ii.

Voće i bobice

 

 

 

 

 

0820010

Najgvirc (piment)

 

 

 

 

 

0820020

Anis papar (japanski papar)

 

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

 

 

 

 

0820060

Papar, crni i bijeli

 

 

 

 

 

0820070

Mahune vanilije

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

 

 

 

 

0820990

Ostalo

 

 

 

 

 

0830000

iii.

Kora

 

 

 

 

 

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

 

 

0840000

iv.

Korijeni ili podanci

 

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

 

 

 

 

 

0840020

Đumbir

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

 

 

 

0840040

Hren

 

 

 

 

 

0840990

Ostalo

 

 

 

 

 

0850000

v.

Pupovi

 

 

 

 

 

0850010

Klinčići

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

 

 

0860000

vi.

Njuška tučka

 

 

 

 

 

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

0860990

Ostalo

 

 

 

 

 

0870000

vii.

Aril (ljuska)

 

 

 

 

 

0870010

Macis (cvjetić muškatnog oraščića)

 

 

 

 

 

0870990

Ostalo

 

 

 

 

 

0900000

9.

BILJKE OD KOJIH SE DOBIVA ŠEĆER

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

0,2

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

0,1

 

 

 

0900990

Ostalo

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA - KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i.

Meso, prerađevine od mesa, klaonički proizvodi, krv, životinjske masti svježe rashlađene ili zamrznute, soljene, u salamuri, sušeni ili dimljeni ili prerađene kao brašno ili krupica; ostali prerađeni proizvodi kao što su kobasice i prehrambeni proizvodi na njihovoj osnovi

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

(a)

Svinja

 

 

 

 

 

1011010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Mast očišćena od mesa

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Bubreg

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Ostalo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

1012010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Mast

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Bubreg

0,01 (4)

0,05

 

0,03

 

1012050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Ostalo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

(c)

Ovca

 

 

 

 

 

1013010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Mast

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Bubreg

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Ostalo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

(d)

Koza

 

 

 

 

 

1014010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Mast

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

Bubreg

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1014050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1014990

Ostalo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

 

 

 

 

1015010

Meso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1015020

Mast

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1015030

Jetra

0,05

0,2

 

0,03

 

1015040

Bubreg

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1015050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1015990

Ostalo

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016000

(f)

Perad - kokoš, guska, patka, pura i biserka - noj, golub

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1016010

Meso

 

 

 

 

 

1016020

Mast

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

 

 

1016050

Jestivi klaonički proizvodi

 

 

 

 

 

1016990

Ostalo

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Ostale domaće životinje

 

0,1

 

 

 

1017010

Meso

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1017020

Mast

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1017030

Jetra

0,05

 

 

0,03

 

1017040

Bubreg

0,01 (5)

 

 

0,03

 

1017050

Jestivi klaonički proizvodi

0,01 (5)

 

 

0,03

 

1017990

Ostalo

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

1020000

ii.

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirano, koje ne sadrži dodani šećer ili sladilo, maslac i ostale masti dobivene od mlijeka, sir i skuta

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,005 (5)

0,02

1020010

Govedo

 

 

 

 

 

1020020

Ovca

 

 

 

 

 

1020030

Koza

 

 

 

 

 

1020040

Konj

 

 

 

 

 

1020990

Ostalo

 

 

 

 

 

1030000

iii.

Jaja peradi i ptičja jaja, svježa, konzervirana ili kuhana; Jaja bez ljuske i žumanjci jaja svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani lijevanjem, zamrznuti ili na drukčiji način konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili sladilo

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,01 (5)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

 

1030030

Guska

 

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

 

 

 

 

1030990

Ostalo