28.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 226/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 765/2010,

annettu 25 päivänä elokuuta 2010,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorotaloniilin, klotianidiinin, difenokonatsolin, fenheksamidin, flubendiamidin, nikotiinin, spirotetramaatin, tiaklopridin ja tiametoksamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klorotaloniilin, fenheksamidin ja tiaklopridin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Klotianidiinin, difenokonatsolin, flubendiamidin, spirotetramaatin ja tiametoksamin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Nikotiinille ei ole tähän mennessä asetettu erityisiä jäämien enimmäismääriä, eikä sitä ole sisällytetty asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeseen IV.

(2)

Difenokonatsolia tehoaineena sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä lanttuihin ja nauriisiin koskevan, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (2) mukaisen hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Klorotaloniilin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä ohraan. Kyseisen hakemuksen huomioon ottamiseksi on tarpeen asettaa jäämien enimmäismäärät naudan, lampaan ja vuohen lihalle, rasvalle, maksalle, munuaisille ja maidolle, sillä viljakasveja käytetään rehuna ja jäämiä voi joutua mainittujen eläinten rehuun. Fenheksamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä lehtisalaattiin. Flubendiamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä munakoisoon, Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin ja silpimättömiin papuihin. Spirotetramaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä sipuleihin. Tiaklopridin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä mansikoihin, sillä tälle yhdistelmälle on olemassa myös Codexin mukainen jäämien enimmäismäärä. Tiametoksamin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä porkkanoihin. Koska tiametoksamin käytöstä aiheutuu klotianidiinin jäämiä, on lisäksi muutettava klotianidiinin jäämien enimmäismääriä porkkanoissa.

(4)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(5)

Luonnonvaraisissa sienissä olevan nikotiinin osalta komissio sai jäsenvaltioilta ja talouden toimijoilta tietoja, jotka osoittavat luonnonvaraisissa sienissä esiintyvän nikotiinin aiheuttavan suurempia jäämiä kuin kyseisessä asetuksessa enimmäismääräksi asetettu 0,01 mg/kg.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ”elintarviketurvallisuusviranomainen”, tutki hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (3). Nikotiinin osalta komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaista antamaan lausunnon nikotiinin sienissä olevien jäämien aiheuttamista riskeistä kansanterveydelle. Asian kiireellisyyden vuoksi elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon sijasta ”lausuman”, jossa viitataan useisiin jäljellä oleviin epävarmuustekijöihin (4). Se toimitti lausunnot ja lausuman komissiolle ja jäsenvaltioille sekä asetti ne yleisesti saataville.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli perustelluissa lausunnoissaan, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien erittäin suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoita, että hyväksyttävä päiväsaanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(8)

Luonnonvaraisiin sieniin sisältyvän nikotiinin osalta elintarviketurvallisuusviranomainen korostaa, että sen lausumaan ovat vaikuttaneet useat eri epävarmuustekijät ja rajoitukset. Lausuman lisäksi vuonna 2009 kerättiin seurantatietoja sen tutkimiseksi, esiintyykö tätä ainetta luonnonvaraisissa sienissä. Näistä jäsenvaltioiden, elintarvikealan toimijoiden ja Kiinan hallituksen tuottamista tiedoista kävi ilmi, että nikotiinia esiintyy luonnonvaraisissa sienissä määrinä, jotka vaihtelevat lähteen ja lajin mukaan mutta ylittävät lähes kaikissa näytteissä jäämien enimmäismääräksi asetetun 0,01 mg/kg. Nämä löydökset antavat näyttöä siitä, ettei nikotiinin esiintymistä luonnonvaraisissa sienissä ja varsinkaan herkkutateissa (Boletus edulis) voida välttää. Tämän vuoksi on saatavilla olevien seurantatietojen ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella aiheellista asettaa tilapäiset jäämien enimmäismäärät luonnonvaraisissa sienissä esiintyvälle nikotiinille. Kyseisiä tilapäisiä jäämien enimmäismääriä olisi tarkasteltava uudelleen kahden vuoden kuluessa, jotta voidaan arvioida saataville tulevat uudet tiedot, mukaan luettuina mahdollinen tieteellinen näyttö nikotiinin luonnollisesta esiintymisestä tai muodostumisesta luonnonvaraisissa sienissä.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen perusteltujen lausuntojen ja lausuman perusteella ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin ovat asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan vaatimusten mukaiset.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit löytyvät osoitteesta http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for clothianidin in carrots, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in swedes and turnips, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1–47.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

(1)

Korvataan liitteessä II klorotaloniilia, fenheksamidia ja tiaklopridia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Klorotaloniili (R)

Fenheksamidi

Tiaklopridi (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Greipit

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mantelit

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Omenat

 

 

 

0130020

Päärynät

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

0130040

Mispelit

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japaninmispeli

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muut

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

 

 

0140010

Aprikoosit

1

5

0,3

0140020

Kirsikat

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Persikat

1

5

0,3

0140040

Luumut

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Muut

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

5

0,02 (2)

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

1

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

3

 

 

0152000

b)

Mansikat

3

5

1

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (2)

10

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

3

0153020

Sinivatukat

 

 

1

0153030

Vadelmat

 

 

3

0153990

Muut

 

 

1

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

1

0154010

Pensasmustikat

0,01 (2)

5

 

0154020

Karpalot

2

5

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

10

5

 

0154040

Karviaismarjat

10

5

 

0154050

Ruusunmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mulperinmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Mustaselja

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muut

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Taatelit

 

 

0,02 (2)

0161020

Viikunat

 

 

0,02 (2)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

4

0161040

Kumkvatit

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambolat

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakit

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muut

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiivihedelmät

 

10

 

0162020

Litsi

 

0,05 (2)

 

0162030

Passionhedelmät

 

0,05 (2)

 

0162040

Kaktusviikuna

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Tähtiomena

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muut

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokadot

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banaanit

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mangot

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaijat

20

 

0,5

0163050

Granaattiomenat

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Annonat, kirimoija

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guavat

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananakset

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Leipäpuu

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriot

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annonat, guanabana

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Perunat

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kassavat

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muut

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

0213010

Punajuuret

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Porkkanat

1

 

0,05

0213030

Mukulasellerit

1

 

0,1

0213040

Piparjuuri

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Maa-artisokat

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Palsternakat

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Juuripersiljat

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Retiisit ja retikat

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Kaurajuuret

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Lantut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Nauriit

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Muut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,05 (2)

 

0220010

Valkosipulit

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Kepasipulit

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Salottisipulit

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Varhaissipulit

10

 

0,1

0220990

Muut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

2

 

 

0231010

Tomaatit

 

1

0,5

0231020

Paprikat

 

2

1

0231030

Munakoisot

 

1

0,5

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Muut

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

1

0,3

0232010

Kurkut

1

 

 

0232020

Pikkukurkut

5

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

0,01 (2)

 

 

0232990

Muut

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

1

0,05 (2)

 

0233010

Melonit

 

 

0,2

0233020

Kurpitsat

 

 

0,02 (2)

0233030

Vesimelonit

 

 

0,2

0233990

Muut

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Sokerimaissi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

3

 

0,1

0241010

Parsakaali

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

3

 

0,05

0242020

Keräkaali

3

 

0,2

0242990

Muut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Lehtikaalit

0,01 (2)

 

1

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali

 

 

 

0243020

Lehtikaalit

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

0251010

Vuonankaali

0,01 (2)

30

5

0251020

Lehtisalaatti

0,01 (2)

40

2

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi)

0,01 (2)

30

2

0251040

Vihanneskrassi

0,01 (2)

30

2

0251050

Krassikanankaali

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola)

0,01 (2)

30

3

0251070

Mustasinappi

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut

0,01 (2)

30

2

0251990

Muut

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Pinaatti

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulakat

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas

0,01 (2)

 

 

0252990

Muut

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Yrtit

5

30

5

0256010

Kirveli

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

 

0256040

Persilja

 

 

 

0256050

Salvia

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariini

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timjami

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilika

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laakerinlehti

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Rakuuna

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muut

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

5

2

1

0260020

Tarhapavut (silpimättömät)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Herneet (silpimättömät)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Herneet (silvityt)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Linssit

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Muut

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

0,05 (2)

 

0270010

Parsa

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Lehtiselleri

10

 

0,5

0270040

Fenkoli

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Latva-artisokka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Purjo

10

 

0,1

0270070

Raparperi

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambunversot

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmunsydämet

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muut

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Sienet

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Viljellyt

2

 

 

0280020

Luonnonvaraiset

0,01 (2)

 

 

0280990

Muut

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Pavut

 

 

 

0300020

Linssit

 

 

 

0300030

Herneet

 

 

 

0300040

Lupiinit

 

 

 

0300990

Muut

 

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

0,1 (2)

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Maapähkinät

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Rapsinsiemenet

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Soijapavut

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Puuvillansiemenet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Kurpitsansiemenet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Saflori

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurkkuyrtti

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Ruistankio

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hamppu

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Risiini

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muut

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,1 (2)

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

0,05 (2)

4

0402020

Öljypalmun siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muut

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

VILJAT

 

0,05 (2)

 

0500010

Ohra

0,3

 

1

0500020

Tattari

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Maissi

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Hirssi

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Kaura

0,1

 

1

0500060

Riisi

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Ruis

0,1

 

0,05

0500080

Durra

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Vehnä

0,1

 

0,1

0500990

Muut

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

 

10

0620000

(ii)

Kahvipavut

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamomillan kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiskuksen kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ruusun terälehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiinin kukat

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lehmus

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Mansikan lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juuret

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

MAUSTEET

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianterin sienemet

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Kuminansiemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tillin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenkolin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Sarviapila

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskottipähkinä

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Maustepippuri

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Katajanmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniljatangot

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindi

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneli

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakritsi

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Inkivääri

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Piparjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Mausteneilikat

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaprikset

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Luotit

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Maustesahrami

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Siemenvaippa

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskottikukka

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sokerijuurikas

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sokeriruoko

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Salaattisikuri

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi; muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Siat

0,01 (2)

 

 

1011010

Liha

 

 

0,05

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

0,05

1011030

Maksa

 

 

0,3

1011040

Munuaiset

 

 

0,3

1011050

Muut syötävät osat

 

 

0,01 (2)

1011990

Muut

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

1012010

Liha

0,05

 

0,05

1012020

Rasva

0,1

 

0,05

1012030

Maksa

0,1

 

0,3

1012040

Munuaiset

0,3

 

0,3

1012050

Muut syötävät osat

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Muut

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

1013010

Liha

0,05

 

0,05

1013020

Rasva

0,1

 

0,05

1013030

Maksa

0,1

 

0,3

1013040

Munuaiset

0,3

 

0,3

1013050

Muut syötävät osat

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Muut

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

1014010

Liha

0,05

 

0,05

1014020

Rasva

0,1

 

0,05

1014030

Maksa

0,1

 

0,3

1014040

Munuaiset

0,3

 

0,3

1014050

Muut syötävät osat

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Muut

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Siipikarja - kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat -, strutsit, kyyhkyset

0,01 (2)

 

 

1016010

Liha

 

 

0,05

1016020

Rasva

 

 

0,05

1016030

Maksa

 

 

0,3

1016040

Munuaiset

 

 

0,3

1016050

Muut syötävät osat

 

 

0,01 (2)

1016990

Muut

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt; kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kanat

 

 

 

1030020

Ankat

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Hanhet

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Viiriäiset

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Hunaja

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Etanat

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

rasvaliukoinen.

(R)

=

jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

 

Klorotaloniili (R) - koodi 1012000: SDS-3701

 

Klorotaloniili (R) - koodi 1013000: SDS-3701

 

Klorotaloniili (R) - koodi 1014000: SDS-3701.”

(2)

Muutetaan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

a)

Korvataan klotianidiinia, difenokonatsolia, flubendiamidia, spirotetramaattia ja tiametoksamia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Klotianidi

Difenokonatsoli

Flubendiamidi

Spirotetramaatti ja sen 4 metaboliittia BYI08330-enoli, BYI08330-ketohydroksi, BYI08330-monohydroksi ja BYI08330-enoliglukosidi, ilmaistuna spirotetramaattina (R)

Tiametoksami (tiametoksamin ja klotianidin summa ilmaistuna tiametoksamina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Greipit

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mantelit

 

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,05

 

 

1

 

0130010

Omenat

 

0,05

 

 

0,2

0130020

Päärynät

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Kvittenit

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Mispelit

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Japaninmispeli

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Muut

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

 

 

3

 

0140010

Aprikoosit

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Kirsikat

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Persikat

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Luumut

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Muut

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,6

 

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Karhunvatukat

 

0,3

 

 

 

0153020

Sinivatukat

 

0,1

 

 

 

0153030

Vadelmat

 

0,3

 

 

 

0153990

Muut

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Pensasmustikat

 

0,1

 

 

 

0154020

Karpalot

 

0,1

 

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

0,2

 

 

 

0154040

Karviaismarjat

 

0,1

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0,1

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat

 

0,1

 

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli)

 

0,1

 

 

 

0154080

Mustaselja

 

0,1

 

 

 

0154990

Muut

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Taatelit

 

0,1

 

 

 

0161020

Viikunat

 

0,1

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvatit

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambolat

 

0,1

 

 

 

0161060

Kakit

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu)

 

0,1

 

 

 

0161990

Muut

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

0,2

0162020

Litsi

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Kaktusviikuna

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Tähtiomena

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Muut

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banaanit

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangot

 

 

 

 

0,05

0163040

Papaijat

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Annonat, kirimoija

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guavat

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananakset

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Leipäpuu

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Duriot

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Annonat, guanabana

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Muut

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Perunat

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Kassavat

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Punajuuret

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Porkkanat

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Mukulasellerit

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Piparjuuri

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Maa-artisokat

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Palsternakat

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Juuripersiljat

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Retiisit ja retikat

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Kaurajuuret

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Lantut

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Nauriit

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Muut

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Valkosipulit

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Kepasipulit

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Salottisipulit

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Varhaissipulit

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Muut

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprikat

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Munakoisot

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Muut

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

0,3

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

 

0,2

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

0,3

0232990

Muut

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melonit

 

 

 

 

0,2

0233020

Kurpitsat

 

 

 

 

0,1

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

0,2

0233990

Muut

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Sokerimaissi

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

 

1

 

0241010

Parsakaali

 

0,2

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

0,2

 

 

 

0241990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0,2

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

 

0,3

 

0242020

Keräkaali

 

 

 

2

 

0242990

Muut

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

2

 

7

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaalit

 

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

0,1

 

 

7

5

0251010

Vuonankaali

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

3

 

 

 

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Vihanneskrassi

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola)

 

2

 

 

 

0251070

Mustasinappi

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp.:n lehdet ja idut

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Pinaatti

 

2

 

 

 

0252020

Portulakat

 

2

 

 

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Yrtit

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Kirveli

 

10

 

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

2

 

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

10

 

 

 

0256040

Persilja

 

10

 

 

 

0256050

Salvia

 

2

 

 

 

0256060

Rosmariini

 

2

 

 

 

0256070

Timjami

 

2

 

 

 

0256080

Basilika

 

2

 

 

 

0256090

Laakerinlehti

 

2

 

 

 

0256100

Rakuuna

 

2

 

 

 

0256990

Muut

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Tarhapavut (silpimättömät)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Herneet (silpimättömät)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Herneet (silvityt)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Linssit

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Muut

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Parsa

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Lehtiselleri

 

5

 

4

 

0270040

Fenkoli

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Latva-artisokka

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Purjo

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Raparperi

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambunversot

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmunsydämet

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Muut

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Sienet

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Viljellyt

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset

 

 

 

 

 

0280990

Muut

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Pavut

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Linssit

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Herneet

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupiinit

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Maapähkinät

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Unikonsiemenet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

0,02 (5)

0,05

 

 

 

0401070

Soijapavut

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Saflori

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Kurkkuyrtti

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Ruistankio

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Hamppu

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Risiini

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Muut

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

2

 

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

VILJAT

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Ohra

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Tattari

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Maissi

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Hirssi

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Kaura

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Riisi

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Ruis

 

0,1

 

 

 

0500080

Durra

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Vehnä

 

0,1

 

 

 

0500990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kahvipavut

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Kukat

 

 

 

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

 

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiinin kukat

 

 

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

 

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

 

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

 

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

MAUSTEET

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Siemenet

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

 

 

 

0810030

Sellerin siemenet

 

 

 

 

 

0810040

Korianterin sienemet

 

 

 

 

 

0810040

Kuminansiemenet

 

 

 

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

 

 

 

0810070

Fenkolin siemenet

 

 

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 

 

 

 

 

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 

 

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

 

 

 

0820050

Katajanmarjat

 

 

 

 

 

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri)

 

 

 

 

 

0820070

Vaniljatangot

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

 

 

 

0820990

Muut

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 

 

 

 

 

0830010

Kaneli

 

 

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

 

 

 

0840010

Lakritsi

 

 

 

 

 

0840020

Inkivääri

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

 

 

 

0840040

Piparjuuri

 

 

 

 

 

0840990

Muut

 

 

 

 

 

0850000

v)

Nuput/silmut

 

 

 

 

 

0850010

Mausteneilikat

 

 

 

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Luotit

 

 

 

 

 

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

 

 

 

 

 

0870010

Muskottikukka

 

 

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Sokerijuurikas

 

0,2

 

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Salaattisikuri

 

0,1

 

 

 

0900990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat - tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi; muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

 

1011010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Silava vailla lihaskudosta

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Maksa

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Munuaiset

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Muut syötävät osat

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Muut

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

1012010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Rasva

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Maksa

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Munuaiset

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Muut syötävät osat

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Muut

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

1013010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Rasva

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Maksa

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Munuaiset

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Muut syötävät osat

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Muut

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

1014010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Rasva

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Maksa

0,05

0,2