28.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 226/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 765/2010,

25. august 2010,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses klorotaloniili, klotianidiini, difenokonasooli, fenheksamiidi, flubeendiamiidi, nikotiini, spirotetramaadi, tiaklopriidi ja tiametoksaami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) ning eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Klorotaloniili, fenheksamiidi ja tiaklopriidi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Klotianidiini, difenokonasooli, flubeendiamiidi, spirotetramaadi ja tiametoksaami jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas. Nikotiini kohta ei ole siiani eraldi jääkide piirnormi sätestatud, samuti ei ole ainet kantud määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse.

(2)

Seoses kasutusloa andmisega vastavalt nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivile 91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (2) on toimeainet difenokonasooli sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks kaalika ja naeri puhul esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 alusel taotlus muuta kehtivaid jääkide piirnorme.

(3)

Klorotaloniili kohta on taotlus esitatud kasutamiseks odra puhul. Seda taotlust arvesse võttes on vaja kehtestada jääkide piirnormid veiste, lammaste ja kitsede liha, rasva, maksa, neerude ja piima puhul, sest teravilja kasutatakse söödana ning jäägid võivad sattuda nende loomade sööta. Fenheksamiidi kohta on taotlus esitatud kasutamiseks aedsalati puhul. Flubeendiamiidi kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks baklažaanide, kõrvitsaliste ja kaunadega ubade puhul. Spirotetramaadi kohta on taotlus esitatud kasutamiseks sibulate puhul. Tiaklopriidi kohta on taotlus esitatud kasutamiseks maasikate puhul, kuigi selle kohta on olemas ka Codex Alimetnarius'es kindlaks määratud jääkide piirnorm. Tiametoksaami kohta on selline taotlus esitatud kasutamiseks porgandite puhul. Seoses tiametoksaami kasutamisest tingitud klotianidiini jääkidega oleks samuti vaja muuta klotianidiini jääkide piirnorme porgandite puhul.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 hindasid taotlusi asjaomased liikmesriigid ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(5)

Seoses nikotiinisisaldusega metsaseentes sai komisjon liikmesriikidelt ja ettevõtjatelt andmeid, mis näitavad, et nikotiini sisaldus metsaseentes on kõrgem kui kõnealuses määruses vaikimisi kehtestatud nikotiini jäägi piirnorm 0,01 mg/kg.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindas taotlusi ja hindamisaruandeid, uurides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral loomadele, ning esitas põhjendatud arvamused kavandatud jääkide piirnormide kohta (3). Seoses nikotiiniga palus komisjon toiduohutusameti arvamust seentes esinevate nikotiini jääkide ohu kohta inimeste tervisele. Võttes arvesse asja pakilisust, koostas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse asemel seisukoha, (4) osutades mitmetele veel ebaselgetele asjaoludele. Toiduohutusamet edastas need arvamused ja seisukoha komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(7)

Toiduohutusamet tegi oma põhjendatud arvamustes järelduse, et kõik nõuded andmete osas on täidetud ja et taotlejate nõutud jääkide piirnormide muudatused on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt tarbija kokkupuute hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõikide selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimise teel ega ka lühiajalisel kokkupuutel asjaomaste põllukultuuride äärmusliku tarbimise korral ei ilmnenud ohtu ületada lubatud päevast tarbitavat kogust või akuutset standarddoosi.

(8)

Nikotiini sisalduse suhtes metsaseentes viitab toiduohutusamet mitmetele ebaselgetele asjaoludele ja piirangutele. Lisaks seisukohale koguti 2009. aastal seireandmeid, et uurida selle aine esinemist metsaseentes. Andmeid kogusid liikmesriigid, toidukäitlejad ja Hiina valitsus ning nendest nähtus, et nikotiinisisaldus metsaseentes oli sõltuvalt allikast ja seeneliigist erinev, kuid ületas peaaegu kõikidel juhtudel vaikimisi määratud jäägi piirmäära 0,01 mg/kg. Need tulemused tõendavad nikotiini vältimatut olemasolu metsaseentes, eelkõige teatavates puravikes (Boletus edulis). Seega on asjakohane kehtestada ajutised nikotiini jääkide piirnormid metsaseente puhul, võttes arvesse olemasolevaid seireandmeid ja toiduohutusameti arvamust. Kõnealused ajutised jääkide piirnormid vaadatakse üle kahe aasta jooksul, et hinnata selle aja jooksul kogutud uusi andmeid ja teavet, sealhulgas teaduslikke tõendeid nikotiini loomuliku esinemise või moodustumise kohta metsaseentes.

(9)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamuste ja seisukoha põhjal ja võttes arvesse asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 punktiga a.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. august 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  Euroopa Toiduohutusameti teaduslikud aruanded on kättesaadavad aadressil: http://www.efsa.europa.eu:

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus klorotaloniili suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta odra ja mitmete loomsete toodete puhul; EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus tiaklopriidi suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta maasikate puhul, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus klotianidiini suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta porgandite puhul, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus difenokonasooli suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta kaalika ja naeri puhul, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus flubeendiamiidi suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta söödava ja mittesöödava koorega kõrvitsaliste, baklažaanide ja kaunadega ubade puhul, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus fenheksamiidi suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta erinevate lehtköögiviljade puhul, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus spirotetramaadi suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta sibulate puhul ja uue jääkide piirnormi kehtestamise kohta neerude puhul, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Pestitsiidide üksuse (PRAPeR) koostatud EFSA põhjendatud arvamus tiametoksaami suhtes kehtiva jääkide piirnormi muutmise kohta porgandite puhul, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  EFSA seisukoht: Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

II lisas asendatakse klorotaloniili, fenheksamiidi ja tiaklopriidi käsitlevad veerud järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Klorotaloniil (R)

Fenheksamiid

Tiaklopriid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Greipfruudid

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandlid

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Õunad

 

 

 

0130020

Pirnid

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nisperod

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muud

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

 

0140010

Aprikoosid

1

5

0,3

0140020

Kirsid

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Virsikud

1

5

0,3

0140040

Ploomid

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Muud

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

5

0,02 (2)

0151010

Lauaviinamarjad

1

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

3

 

 

0152000

b)

Maasikad

3

5

1

0153000

c)

Koguviljad

0,01 (2)

10

 

0153010

Pamplid

 

 

3

0153020

Põldmurakad

 

 

1

0153030

Vaarikad

 

 

3

0153990

Muud

 

 

1

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

1

0154010

Kännasmustikad

0,01 (2)

5

 

0154020

Jõhvikad

2

5

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

10

5

 

0154040

Karusmarjad

10

5

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mooruspuumarjad

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Õun-viirpuu marjad

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Musta leedri marjad

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muud

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datlid

 

 

0,02 (2)

0161020

Viigimarjad

 

 

0,02 (2)

0161030

Lauaoliivid

 

 

4

0161040

Kinkanid

 

 

0,02 (2)

0161050

Tähtviljad

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakiploomid(idadiospüürid)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Nelgipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muud

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiivid

 

10

 

0162020

Hiina litšipuu viljad

 

0,05 (2)

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

0,05 (2)

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muud

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokaadod

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banaanid

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mangod

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaiad

20

 

0,5

0163050

Granaatõunad

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Suhkruannoonad

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajaavid

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassid

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durianid

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Ogaannoonad

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muud

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Kartulid

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kassaavad

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muud

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

0213010

Söögipeet

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Porgand

1

 

0,05

0213030

Juurseller

1

 

0,1

0213040

Mädarõigas

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Maapirn

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinaak

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Juurpetersell

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Redis

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Aed-piimjuur

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Kaalikas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Naeris

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Muud

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0,05 (2)

 

0220010

Küüslauk

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Harilik sibul

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Pesasibul

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Talisibul

10

 

0,1

0220990

Muud

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

2

 

 

0231010

Tomatid

 

1

0,5

0231020

Paprikad

 

2

1

0231030

Baklažaanid

 

1

0,5

0231040

Söödav muskushibisk

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Muud

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

 

1

0,3

0232010

Kurgid

1

 

 

0232020

Kornišonid

5

 

 

0232030

Kabatšokid

0,01 (2)

 

 

0232990

Muud

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

1

0,05 (2)

 

0233010

Melonid

 

 

0,2

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

 

0,02 (2)

0233030

Arbuusid

 

 

0,2

0233990

Muud

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Suhkrumais

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Õisikkapsad

3

 

0,1

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

0242010

Rooskapsas

3

 

0,05

0242020

Peakapsas

3

 

0,2

0242990

Muud

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01 (2)

 

1

0243010

Hiina kapsas

 

 

 

0243020

Lehtkapsas

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

 

 

0251010

Põldkännak

0,01 (2)

30

5

0251020

Aedsalat

0,01 (2)

40

2

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur)

0,01 (2)

30

2

0251040

Salatkress

0,01 (2)

30

2

0251050

Ameerika kollakas

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat

0,01 (2)

30

3

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed

0,01 (2)

30

2

0251990

Muud

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Aedspinat

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulak

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lehtpeet (mangold)

0,01 (2)

 

 

0252990

Muud

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Ürtallikkress

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Harilik sigur

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Maitsetaimed

5

30

5

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

0256050

Salvei

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Liivatee

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basiilik

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Loorberilehed6

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragonpuju

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muud

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

 

0260010

Oad (kaunadega)

5

2

1

0260020

Oad (kaunadeta)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Herned (kaunadega)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Herned (kaunadeta)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Läätsed

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Muud

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0,05 (2)

 

0270010

Spargel

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Hispaania artišokk

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Seller

10

 

0,5

0270040

Apteegitill

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Kera-artišokk

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Porrulauk

10

 

0,1

0270070

Rabarber

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambusevõrsed

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmipungad

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muud

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Seened

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Kultuurseened

2

 

 

0280020

Metsaseened

0,01 (2)

 

 

0280990

Muud

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Oad

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

0300030

Herned

 

 

 

0300040

Lupiinid

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

 

 

0401000

i)

Õliseemned

 

0,1 (2)

 

0401010

Linaseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Maapähklid

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Mooniseemned

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Seesamiseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Päevalilleseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Rapsiseemned

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojaoad

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Sinepiseemned

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Puuvillaseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Värvisafloor

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurgirohi

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Põldtuder

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanepiseemned

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Riitsinuse seemned

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muud

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Õliviljad

0,01 (2)

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

0,05 (2)

4

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Õlipalmi viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muud

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

TERAVILI

 

0,05 (2)

 

0500010

Oder

0,3

 

1

0500020

Tatar

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Mais

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Hirss

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Kaer

0,1

 

1

0500060

Riis

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rukis

0,1

 

0,05

0500080

Suhkrusorgo

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Nisu

0,1

 

0,1

0500990

Muud

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

 

10

0620000

ii)

Kohvioad

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Õied

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kummeliõied

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Roosi õielehed

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiiniõied

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Pärnaõied

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehed

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Maasikalehed

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapõõsa lehed

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juured

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Palderjanijuured

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženženni juured

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMAL (KUIVATATUD), SEALHULGAS HUMALAKÄBI GRAANULID JA KONTSENTREERIMATA PULBER

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Seemned

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aniis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Mustköömen

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selleriseemned

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandriseemned

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Vürtsiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tilliseemned

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Ristiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskaatpähkel

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Köömen

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemon

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadakamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Must ja valge pipar

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillikuprad

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Puukoor

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mädarõigas

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pungad

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Nelk

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kappar

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskaatõis

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Suhkruroog

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Sigurijuured

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Sead

0,01 (2)

 

 

1011010

Liha

 

 

0,05

1011020

Lihata pekk

 

 

0,05

1011030

Maks

 

 

0,3

1011040

Neer

 

 

0,3

1011050

Söödav rups

 

 

0,01 (2)

1011990

Muud

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Veised

 

 

 

1012010

Liha

0,05

 

0,05

1012020

Rasv

0,1

 

0,05

1012030

Maks

0,1

 

0,3

1012040

Neer

0,3

 

0,3

1012050

Söödav rups

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Muud

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

1013010

Liha

0,05

 

0,05

1013020

Rasv

0,1

 

0,05

1013030

Maks

0,1

 

0,3

1013040

Neer

0,3

 

0,3

1013050

Söödav rups

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Muud

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

1014010

Liha

0,05

 

0,05

1014020

Rasv

0,1

 

0,05

1014030

Maks

0,1

 

0,3

1014040

Neer

0,3

 

0,3

1014050

Söödav rups

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Muud

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

0,01 (2)

 

 

1016010

Liha

 

 

0,05

1016020

Rasv

 

 

0,05

1016030

Maks

 

 

0,3

1016040

Neer

 

 

0,3

1016050

Söödav rups

 

 

0,01 (2)

1016990

Muud

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

0,1

0,01 (2)

0,03

1020010

Veised

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud; kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

1030010

Kanad

 

 

 

1030020

Pardid

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Haned

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Mesi

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

rasvas lahustuv

(R)

=

järgmiste pestitsiidi koodnumbri kombinatsioonide puhul on pestitsiidijäägi määratlus teistsugune:

 

Klorotaloniil (R) — kood 1012000: SDS-370

 

Klorotaloniil (R) — kood 1013000: SDS-3701

 

Klorotaloniil (R) — kood 1014000: SDS-3701”

(2)

III lisa A osa muudetakse järgmiselt:

a)

klotianidiini, difenokonasooli, flubeendiamiidi, spirotetramaadi ja tiametoksaami käsitlevad veerud asendatakse järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Klotianidiin

Difenokonasool

Flubeendiamiid

Spirotetramaat ja selle 4 metaboliiti BYI08330-enool, BYI08330-ketohüdroksü, BYI08330-monohüdroksü ja BYI08330 enool-glukosiid, väljendatud spirotetramaadina (R)

Tiametoksaam (tiametoksaami ja klotianidiini summa, väljendatud tiametoksaamina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Greipfruudid

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,05

 

 

1

 

0130010

Õunad

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Pirnid

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Küdooniad

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Astelpihlakad

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Nisperod

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Muud

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Luuviljad

 

 

 

3

 

0140010

Aprikoosid

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Kirsid

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Virsikud

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Ploomid

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Muud

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Lauaviinamarjad

0,6

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Koguviljad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Pamplid

 

0,3

 

 

 

0153020

Põldmurakad

 

0,1

 

 

 

0153030

Vaarikad

 

0,3

 

 

 

0153990

Muud

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Kännasmustikad

 

0,1

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

0,1

 

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

0,2

 

 

 

0154040

Karusmarjad

 

0,1

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

0,1

 

 

 

0154060

Mooruspuumarjad

 

0,1

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

0,1

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

0,1

 

 

 

0154990

Muud

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datlid

 

0,1

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

0,1

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

2

 

 

 

0161040

Kinkanid

 

0,1

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

0,1

 

 

 

0161060

Kakiploomid(idadiospüürid)

 

0,1

 

 

 

0161070

Nelgipuu viljad

 

0,1

 

 

 

0161990

Muud

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

0,2

0162020

Hiina litšipuu viljad

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Muud

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banaanid

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangod

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaiad

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Suhkruannoonad

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guajaavid

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durianid

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Ogaannoonad

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Muud

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Kartulid

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Kassaavad

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Söögipeet

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Porgand

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Juurseller

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Mädarõigas

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Maapirn

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinaak

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Juurpetersell

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Redis

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Aed-piimjuur

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Kaalikas

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Naeris

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Muud

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Küüslauk

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Harilik sibul

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Pesasibul

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Talisibul

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Muud

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprikad

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Baklažaanid

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Söödav muskushibisk

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Muud

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Kurgid

 

 

 

 

0,3

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

0,2

0232030

Kabatšokid

 

 

 

 

0,3

0232990

Muud

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melonid

 

 

 

 

0,2

0233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

 

 

 

0,1

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

0,2

0233990

Muud

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Suhkrumais

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

1

 

0241010

Spargelkapsas

 

0,2

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

0,2

 

 

 

0241990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0,2

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

0,3

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

2

 

0242990

Muud

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

2

 

7

 

0243010

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

0243020

Lehtkapsas

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

0,1

 

 

7

5

0251010

Põldkännak

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Aedsalat

 

3

 

 

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Salatkress

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat

 

2

 

 

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Aedspinat

 

2

 

 

 

0252020

Portulak

 

2

 

 

 

0252030

Lehtpeet (mangold)

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Ürtallikkress

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Harilik sigur

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Maitsetaimed

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Aed-harakputk

 

10

 

 

 

0256020

Murulauk

 

2

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

10

 

 

 

0256040

Petersell

 

10

 

 

 

0256050

Salvei

 

2

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

2

 

 

 

0256070

Liivatee

 

2

 

 

 

0256080

Basiilik

 

2

 

 

 

0256090

Loorberilehed6

 

2

 

 

 

0256100

Estragonpuju

 

2

 

 

 

0256990

Muud

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Oad (kaunadega)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Oad (kaunadeta)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Herned (kaunadega)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Herned (kaunadeta)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Läätsed

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Muud

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Spargel

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Hispaania artišokk

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Seller

 

5

 

4

 

0270040

Apteegitill

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Kera-artišokk

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Porrulauk

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarber

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambusevõrsed

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmipungad

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Muud

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Seened

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

0280990

Muud

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Oad

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Läätsed

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Herned

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupiinid

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Õliseemned

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Maapähklid

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Mooniseemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Seesamiseemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Päevalilleseemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Rapsiseemned

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Sojaoad

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Sinepiseemned

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Puuvillaseemned

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Värvisafloor

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Kurgirohi

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Põldtuder

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Kanepiseemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Riitsinuse seemned

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Muud

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Õliviljad

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

2

 

 

 

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapokipuu viljad

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

TERAVILI

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Oder

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Tatar

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Mais

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Hirss

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Kaer

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Riis

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Rukis

 

0,1

 

 

 

0500080

Suhkrusorgo

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Nisu

 

0,1

 

 

 

0500990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kohvioad

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Õied

 

 

 

 

 

0631010

Kummeliõied

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

 

 

 

 

0631030

Roosi õielehed

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiiniõied

 

 

 

 

 

0631050

Pärnaõied

 

 

 

 

 

0631990

Muud4

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

 

 

 

0632010

Maasikalehed

 

 

 

 

 

0632020

Punapõõsa lehed

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

 

 

 

0633010

Palderjanijuured

 

 

 

 

 

0633020

Ženženni juured

 

 

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HUMAL (KUIVATATUD), SEALHULGAS HUMALAKÄBI GRAANULID JA KONTSENTREERIMATA PULBER

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

MAITSEAINED

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Seemned

 

 

 

 

 

0810010

Aniis

 

 

 

 

 

0810020

Mustköömen

 

 

 

 

 

0810030

Selleriseemned

 

 

 

 

 

0810040

Koriandriseemned

 

 

 

 

 

0810040

Vürtsiköömen

 

 

 

 

 

0810060

Tilliseemned

 

 

 

 

 

0810070

Ristiköömen

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

0820060

Must ja valge pipar

 

 

 

 

 

0820070

Vanillikuprad

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindipuu viljad

 

 

 

 

 

0820990

Muud

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Puukoor

 

 

 

 

 

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Juured või risoomid

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

 

 

 

 

 

0840020

Ingver

 

 

 

 

 

0840030

Kollajuur (kurkum)

 

 

 

 

 

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

0840990

Muud

 

 

 

 

 

0850000

v)

Pungad

 

 

 

 

 

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

 

 

 

 

 

0860010

Safran

 

 

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

 

 

 

 

 

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

0,2

 

 

 

0900020

Suhkruroog

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Sigurijuured

 

0,1

 

 

 

0900990

Muud

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

1011010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Lihata pekk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Maks

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Neer

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Söödav rups

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Muud

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

1012010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Rasv

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Maks

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Neer

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Söödav rups

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Muud

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

1013010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Rasv

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Maks

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Neer

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Söödav rups

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Muud

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

1014010

Liha

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Rasv

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Maks

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

Neer

0,01 (5)

0,05

 

0,03