28.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 226/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 765/2010

af 25. august 2010

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorthalonil, clothianidin, difenoconazol, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiacloprid og thiamethoxam i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. chlorthalonil, fenhexamid og thiacloprid. Der er i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. clothianidin, difenoconazol, flubendiamid, spirotetramat og thiamethoxam. Der er ikke hidtil fastsat specifikke maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af nikotin, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

I forbindelse med en procedure, som blev indledt i overensstemmelse med Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2), og som vedrører godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet difenoconazol og er bestemt til anvendelse på kålroer og majroer, er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

(3)

Hvad angår chlorthalonil, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på byg. Det er som følge af denne ansøgning nødvendigt at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i kød, fedt, lever, nyre og mælk fra kvæg, får og geder, da korn anvendes som foder, og der kan forekomme restkoncentrationer i foderet til disse dyr. Hvad angår fenhexamid, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på salat. Hvad angår flubendiamid, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på auberginer, cucurbitae og bønner med bælg. Hvad angår spirotetramat, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på løg. Hvad angår thiacloprid, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på jordbær, idet der dog også findes en Codex-maksimalgrænseværdi for denne kombination. Hvad angår thiamethoxam, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på gulerødder. På grund af de restkoncentrationer af clothianidin, der fremkommer under anvendelse af thiamethoxam, er det også nødvendigt at ændre maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer af clothianidin for gulerødder.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Hvad angår nikotin i vilde svampe, har Kommissionen fra medlemsstaterne og virksomhedsledere fået oplyst, at der forekommer nikotin i vilde svampe, der giver højere restkoncentrationer end den maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (3). Kommissionen har anmodet EFSA om at afgive en udtalelse om folkesundhedsrisikoen ved restkoncentrationer af nikotin i svampe. På grund af sagens hastende karakter afgav EFSA ikke en begrundet udtalelse, men en »erklæring«, hvori det blev nævnt, at der resterer en række usikre elementer (4). EFSA har sendt udtalelserne og erklæringen til Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(7)

EFSA konkluderede i sine begrundede udtalelser, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergruppers vedkommende. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Hverken livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde disse stoffer, eller kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af de pågældende afgrøder viste, at der er nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides.

(8)

Med hensyn til nikotin i vilde svampe fremhæver EFSA, at dens erklæring indeholder en række usikre elementer og begrænsninger. Ud over erklæringen er der i 2009 indsamlet overvågningsdata, der skal anvendes til en undersøgelse af forekomsten af nikotin i vilde svampe. Disse data er udarbejdet af medlemsstaterne, fødevarevirksomhedsledere og den kinesiske regering og viser, at nikotin forekommer i vilde svampe i mængder, der varierer alt efter kilde og sort, men overstiger den fastsatte maksimalgrænseværdi på 0,01 mg/kg i næsten alle prøver. Disse resultater dokumenterer, at der uundgåeligt forekommer nikotin i vilde svampe, især rørhatte (Boletus edulis). Der bør derfor fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af nikotin i vilde svampe på grundlag af de foreliggende overvågningsdata og EFSA's udtalelse. De midlertidige maksimalgrænseværdier bør tages op til revision inden for to år, hvor der foretages en evaluering af nye data og oplysninger, der måtte fremkomme, herunder eventuel videnskabelig dokumentation for naturlig forekomst eller dannelse af nikotin i vilde svampe.

(9)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og erklæring og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EFSA's videnskabelige rapporter kan findes på følgende websted: http://www.efsa.europa.eu

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af chlorthalonil i byg og flere produkter af animalsk oprindelse, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af thiacloprid i jordbær, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af clothianidin i gulerødder, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af difenoconazol i kålroer og majroer, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flubendiamid i græskar med spiselig og ikke-spiselig skræl, auberginer og bønner med bælg, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af fenhexamid i forskellige bladgrøntsager, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af spirotetramat i løg og om fastsættelse af nye maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i nyrer, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Begrundet udtalelse fra EFSA udarbejdet af pesticidkontoret (PRAPeR) om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af thiamethoxam i gulerødder, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  Erklæring fra EFSA om de potentielle risici for folkesundheden som følge af forekomsten af nikotin i vilde svampe, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende chlorthalonil, fenhexamid og thiacloprid således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Chlorthalonil (R)

Fenhexamid

Thiacloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanmispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Andet

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

0140010

Abrikoser

1

5

0,3

0140020

Kirsebær

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Ferskner

1

5

0,3

0140040

Blommer

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Andet

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

5

0,02 (2)

0151010

Spisedruer

1

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

3

 

 

0152000

b)

Jordbær

3

5

1

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (2)

10

 

0153010

Brombær

 

 

3

0153020

Korbær

 

 

1

0153030

Hindbær

 

 

3

0153990

Andet

 

 

1

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

1

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær

0,01 (2)

5

 

0154020

Tranebær

2

5

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

10

5

 

0154040

Stikkelsbær

10

5

 

0154050

Hyben

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morbær

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarolhvidtjørn

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Hyldebær

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Andet

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Diverse frugter

 

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Dadler

 

 

0,02 (2)

0161020

Figner

 

 

0,02 (2)

0161030

Spiseoliven

 

 

4

0161040

Kumquat

 

 

0,02 (2)

0161050

Karambol

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Almindelig kaki

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (javablomme)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Andet

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwifrugter

 

10

 

0162020

Litchi

 

0,05 (2)

 

0162030

Passionsfrugter

 

0,05 (2)

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Stjerneæble

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Andet

 

0,05 (2)

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0,05 (2)

 

0163010

Avocadoer

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Bananer

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mangofrugter

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

20

 

0,5

0163050

Granatæbler

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Cherimoya

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Brødfrugt

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Andet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Kartofler

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Maniok

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

0213010

Rødbeder

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Gulerødder

1

 

0,05

0213030

Knoldselleri

1

 

0,1

0213040

Peberrod

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Jordskokker

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinakker

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Persillerod

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Radiser

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Havrerod

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Kålroer

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Majroer

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Andet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Løg

 

0,05 (2)

 

0220010

Hvidløg

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Kepaløg

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Skalotteløg

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Forårsløg

10

 

0,1

0220990

Andet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

2

 

 

0231010

Tomater

 

1

0,5

0231020

Peberfrugter

 

2

1

0231030

Auberginer (æggeplanter)

 

1

0,5

0231040

Okra, lady's fingers

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Andet

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

1

0,3

0232010

Agurker

1

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

5

 

 

0232030

Courgetter

0,01 (2)

 

 

0232990

Andet

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

1

0,05 (2)

 

0233010

Meloner

 

 

0,2

0233020

Græskar

 

 

0,02 (2)

0233030

Vandmeloner

 

 

0,2

0233990

Andet

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kål

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Blomsterkål

3

 

0,1

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

0242010

Rosenkål

3

 

0,05

0242020

Hovedkål

3

 

0,2

0242990

Andet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (2)

 

1

0243010

Kinakål

 

 

 

0243020

Grønkål

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

0251010

Vårsalat

0,01 (2)

30

5

0251020

Havesalat

0,01 (2)

40

2

0251030

Endivie, bredbladet

0,01 (2)

30

2

0251040

Havekarse

0,01 (2)

30

2

0251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Salatsennep (rucola)

0,01 (2)

30

3

0251070

Rød sennep

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Blade og skud af Brassica spp.

0,01 (2)

30

2

0251990

Andet

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Spinat

0,01 (2)

 

 

0252020

Portulak

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bladbeder

0,01 (2)

 

 

0252990

Andet

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Julesalat

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Urter

5

30

5

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Blade af selleri

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timian

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilikum

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laurbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Andet

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

0260010

Bønner, med bælg

5

2

1

0260020

Bønner, uden bælg

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Ærter, med bælg

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Ærter, uden bælg

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Linser

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Andet

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

 

0,05 (2)

 

0270010

Asparges

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardoner

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Bladselleri

10

 

0,5

0270040

Fennikel

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artiskokker

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Porrer

10

 

0,1

0270070

Rabarber

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambusskud

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmehjerter

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Andet

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Svampe

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Dyrkede

2

 

 

0280020

Vilde

0,01 (2)

 

 

0280990

Andet

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Tang

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

0401000

i)

Olieholdige frø

 

0,1 (2)

 

0401010

Hørfrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Jordnødder

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Valmuefrø

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sesamfrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Solsikkefrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Rapsfrø

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojabønner

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Sennepsfrø

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Bomuldsfrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Græskarfrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Safflor

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Hjulkrone

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sæddodder

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hampfrø

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Kristpalmefrø

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Andet

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,01 (2)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,05 (2)

4

0402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Andet

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

KORN

 

0,05 (2)

 

0500010

Byg

0,3

 

1

0500020

Boghvede

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Majs

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Hirse

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Havre

0,1

 

1

0500060

Ris

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Rug

0,1

 

0,05

0500080

Durra

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Hvede

0,1

 

0,1

0500990

Andet

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii)

Kaffebønner

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blomster

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Blomster af kamille

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Blomster af hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Kronblade af roser

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Blomster af jasmin

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Blomster af lind

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blade

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jordbærblade

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibosblade

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rødder

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldrianrod

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengrod

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andre urteudtræk

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Frø

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sortkommen

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerifrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Spidskommenfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Dildfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fennikelfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Bukkehornsfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatnød

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Allehånde

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kommen

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemomme

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Enebær

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Peber, hvid og sort

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillestænger

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanel

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakrids

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingefær

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Peberrod

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knopper

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Kryddernellike

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapers

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Støvfang

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Saffrankrokus

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frøkapper

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatblomme

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sukkerrør

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikorierødder

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Svin

0,01 (2)

 

 

1011010

Kød

 

 

0,05

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

 

0,05

1011030

Lever

 

 

0,3

1011040

Nyre

 

 

0,3

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,01 (2)

1011990

Andet

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

1012010

Kød

0,05

 

0,05

1012020

Fedt

0,1

 

0,05

1012030

Lever

0,1

 

0,3

1012040

Nyre

0,3

 

0,3

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Andet

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

Kød

0,05

 

0,05

1013020

Fedt

0,1

 

0,05

1013030

Lever

0,1

 

0,3

1013040

Nyre

0,3

 

0,3

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Andet

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Geder

 

 

 

1014010

Kød

0,05

 

0,05

1014020

Fedt

0,1

 

0,05

1014030

Lever

0,1

 

0,3

1014040

Nyre

0,3

 

0,3

1014050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Andet

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

0,01 (2)

 

 

1016010

Kød

 

 

0,05

1016020

Fedt

 

 

0,05

1016030

Lever

 

 

0,3

1016040

Nyre

 

 

0,3

1016050

Spiselige slagtebiprodukter

 

 

0,01 (2)

1016990

Andet

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Andre husdyr

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honning

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

Fedtopløselig.

(R)

=

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

 

Chlorothalonil — kode 1012000: SDS-3701

 

Chlorothalonil — kode 1013000: SDS-3701

 

Chlorothalonil — kode 1014000: SDS-3701.«

2)

I bilag III, del A, foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende clothianidin, difenoconazol, flubendiamid, spirotetramat og thiamethoxam affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Clothianidin

Difenoconazol

Flubendiamid

Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy og BYI08330 enol-glucosid, udtrykt som spirotetramat (R)

Thiamethoxam (summen af thiametoxam og clothianidin, udtrykt som thiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandler

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,05

 

 

1

 

0130010

Æbler

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Pærer

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Kvæder

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Mispel

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Japanmispel

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Andet

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Stenfrugter

 

 

 

3

 

0140010

Abrikoser

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Kirsebær

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Ferskner

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Blommer

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Andet

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Spisedruer

0,6

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Brombær

 

0,3

 

 

 

0153020

Korbær

 

0,1

 

 

 

0153030

Hindbær

 

0,3

 

 

 

0153990

Andet

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær

 

0,1

 

 

 

0154020

Tranebær

 

0,1

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

0,2

 

 

 

0154040

Stikkelsbær

 

0,1

 

 

 

0154050

Hyben

 

0,1

 

 

 

0154060

Morbær

 

0,1

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn

 

0,1

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

0,1

 

 

 

0154990

Andet

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Dadler

 

0,1

 

 

 

0161020

Figner

 

0,1

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

2

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,1

 

 

 

0161050

Karambol

 

0,1

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (javablomme)

 

0,1

 

 

 

0161990

Andet

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

0,2

0162020

Litchi

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Passionsfrugter

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Stjerneæble

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Andet

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

0,1

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Bananer

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

0,5

0163040

Papaja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Guava

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Brødfrugt

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Andet

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Kartofler

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Maniok

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Rødbeder

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Gulerødder

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Knoldselleri

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Peberrod

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Jordskokker

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinakker

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Persillerod

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Radiser

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Havrerod

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Kålroer

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Majroer

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Andet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Løg

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Hvidløg

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Kepaløg

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Skalotteløg

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Forårsløg

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Andet

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Peberfrugter

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Auberginer (æggeplanter)

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, lady's fingers

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Andet

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

0,3

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

0,2

0232030

Courgetter

 

 

 

 

0,3

0232990

Andet

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

0,2

0233020

Græskar

 

 

 

 

0,1

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

0,2

0233990

Andet

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Sukkermajs

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Kål

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

1

 

0241010

Broccoli

 

0,2

 

 

 

0241020

Blomkål

 

0,2

 

 

 

0241990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

0,2

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,3

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

2

 

0242990

Andet

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

c)

Bladkål

 

2

 

7

 

0243010

Kinakål

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål

 

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Vårsalat

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Havesalat

 

3

 

 

 

0251030

Endivie, bredbladet

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Havekarse

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Salatsennep (rucola)

 

2

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp.

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Spinat

 

2

 

 

 

0252020

Portulak

 

2

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Brøndkarse

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Julesalat

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Urter

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Kørvel

 

10

 

 

 

0256020

Purløg

 

2

 

 

 

0256030

Blade af selleri

 

10

 

 

 

0256040

Persille

 

10

 

 

 

0256050

Salvie

 

2

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

2

 

 

 

0256070

Timian

 

2

 

 

 

0256080

Basilikum

 

2

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

2

 

 

 

0256100

Estragon

 

2

 

 

 

0256990

Andet

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Bønner, med bælg

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Bønner, uden bælg

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Ærter, med bælg

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Ærter, uden bælg

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Linser

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Andet

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Asparges

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardoner

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Bladselleri

 

5

 

4

 

0270040

Fennikel

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artiskokker

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Porrer

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Rabarber

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambusskud

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmehjerter

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Andet

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Svampe

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Dyrkede

 

 

 

 

 

0280020

Vilde

 

 

 

 

 

0280990

Andet

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Bønner

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Linser

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Ærter

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Lupiner

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Jordnødder

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Valmuefrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sesamfrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Rapsfrø

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Sojabønner

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Græskarfrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Safflor

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Hjulkrone

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Sæddodder

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Hampfrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Andet

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Olieholdige frugter

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

2

 

 

 

0402020

Palmenødder (oliepalmekerner)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

KORN

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Byg

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Boghvede

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Majs

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Hirse

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Havre

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Ris

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Rug

 

0,1

 

 

 

0500080

Durra

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Hvede

 

0,1

 

 

 

0500990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kaffebønner

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Blomster

 

 

 

 

 

0631010

Blomster af kamille

 

 

 

 

 

0631020

Blomster af hibiscus

 

 

 

 

 

0631030

Kronblade af roser

 

 

 

 

 

0631040

Blomster af jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Blomster af lind

 

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

 

0632000

b)

Blade

 

 

 

 

 

0632010

Jordbærblade

 

 

 

 

 

0632020

Rooibosblade

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

 

0633000

c)

Rødder

 

 

 

 

 

0633010

Baldrianrod

 

 

 

 

 

0633020

Ginsengrod

 

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

 

0639000

d)

Andre urteudtræk

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

KRYDDERIER

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Frø

 

 

 

 

 

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

0810030

Sellerifrø

 

 

 

 

 

0810040

Korianderfrø

 

 

 

 

 

0810040

Spidskommenfrø

 

 

 

 

 

0810060

Dildfrø

 

 

 

 

 

0810070

Fennikelfrø

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

 

 

 

0810090

Muskatnød

 

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Frugter og bær

 

 

 

 

 

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

0820060

Peber, hvid og sort

 

 

 

 

 

0820070

Vanillestænger

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

 

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

 

 

 

 

 

0840020

Ingefær

 

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 

 

 

 

 

0840040

Peberrod

 

 

 

 

 

0840990

Andet

 

 

 

 

 

0850000

v)

Knopper

 

 

 

 

 

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Støvfang

 

 

 

 

 

0860010

Saffrankrokus

 

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Frøkapper

 

 

 

 

 

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

 

0900000

9.

SUKKERPLANTER

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Sukkerroer (roden)

 

0,2

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

0,1

 

 

 

0900990

Andet

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel; andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Svin

 

 

 

 

 

1011010

Kød

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Fedt, uden kødindhold

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Nyre

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Andet

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

 

 

1012010

Kød

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Fedt

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Nyre

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Andet

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Får

 

 

 

 

 

1013010

Kød

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Fedt

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Nyre

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Andet

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Geder

 

 

 

 

 

1014010

Kød

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Fedt

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Lever

0,05

0,2

 

0,03

 

1014040

Nyre

0,01 (5)