28.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 226/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 765/2010

ze dne 25. srpna 2010,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorothalonil, fenhexamid a thiakloprid byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro klothianidin, difenoconazole, flubendiamid, spirotetramat a thiametoxam byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro nikotin doposud nebyly žádné specifické MLR stanoveny, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku difenoconazole pro použití k ošetření tuřínu a vodnice, v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2), byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě chlorothalonilu byla podána žádost pro použití k ošetření ječmene. Vzhledem k uvedené žádosti je třeba stanovit MLR pro hovězí, ovčí a kozí maso, tuk, játra, ledviny a mléko, neboť obiloviny se používají jako krmivo a rezidua se mohou dostat do píce pro tato zvířata. V případě fenhexamidu byla podána žádost pro použití k ošetření salátu hlávkového. V případě flubendiamidu byla podána žádost pro použití k ošetření lilku, tykvovitých a fazolových lusků. V případě spirotetramatu byla podána žádost pro použití k ošetření cibule. V případě thiaklopridu byla podána žádost pro použití k ošetření jahod, a MLR pro uvedenou kombinaci stanoví i Codex. V případě thiametoxamu byla podána žádost pro použití k ošetření mrkve. Vzhledem k reziduím klothianidinu způsobeným použitím thiametoxamu je rovněž nezbytné změnit MLR pro klothianidin u mrkve.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.

(5)

Pokud jde o nikotin v houbách volně rostoucích, Komise obdržela od členských států a potravinářských podniků informace dokazující přítomnost nikotinu v houbách volně rostoucích vedoucí k překročení MLR 0,01 mg/kg stanoveného v uvedeném nařízení.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (3). V případě nikotinu požádala Komise úřad o vydání stanoviska o rizicích, která rezidua nikotinu v houbách představují pro veřejné zdraví. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti úřad vydal místo odůvodněného stanoviska „prohlášení“ s odkazem na několik přetrvávajících nejistot (4). Tato stanoviska a toto prohlášení byly předány Komisi a členským státům a zpřístupněny veřejnosti.

(7)

Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(8)

Pokud jde o nikotin v houbách volně rostoucích, úřad upozorňuje, že jeho prohlášení je ovlivněno řadou nejistot a omezení. Kromě uvedeného prohlášení byly v roce 2009 shromážděny údaje z monitorování s cílem prozkoumat přítomnost této látky v houbách volně rostoucích. Uvedené údaje byly vypracovány členskými státy, provozovateli potravinářských podniků a čínskou vládou a ukázaly, že nikotin je přítomen v houbách volně rostoucích v množství, které se různí v závislosti na zdroji a druhu, ale které téměř ve všech vzorcích překračují MLR stanovený na 0,01 mg/kg. Tato zjištění dokazují nevyhnutelnou přítomnost nikotinu v houbách volně rostoucích, zejména v hřibu obecném (Boletus edulis). Je proto vhodné stanovit pro nikotin v houbách volně rostoucích dočasné MLR založené na dostupných údajích z monitorování a stanovisku úřadu. Tyto dočasné MLR by měly být v průběhu dvou let přezkoumány s cílem provést hodnocení nových údajů a informací, které budou dány k dispozici, včetně jakýchkoli vědeckých důkazů o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v houbách volně rostoucích.

(9)

Na základě odůvodněných stanovisek a prohlášení úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for clothianidin in carrots, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in swedes and turnips, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


PŘÍLOHA

V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro chlorothalonil, fenhexamid a thiakloprid nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Chlorothalonil (R)

Fenhexamid

Thiakloprid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Grapefruity

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0120070

Makadamie

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0120990

Ostatní

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Jablka

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0130040

Mišpule

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Ostatní

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

0140010

Meruňky

1

5

0,3

0140020

Třešně a višně

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Broskve

1

5

0,3

0140040

Švestky

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Ostatní

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

5

0,02 (2)

0151010

Hrozny stolní

1

 

 

0151020

Hrozny moštové

3

 

 

0152000

b)

Jahody

3

5

1

0153000

c)

Ovoce z keřů

0,01 (2)

10

 

0153010

Ostružiny

 

 

3

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

1

0153030

Maliny

 

 

3

0153990

Ostatní

 

 

1

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

1

0154010

Borůvky kanadské

0,01 (2)

5

 

0154020

Klikvy

2

5

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

10

5

 

0154040

Angrešt

10

5

 

0154050

Šípky

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Moruše

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarole (neapolská mišpule)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bezinky

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Ostatní

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

 

 

0161000

a)

s jedlou slupkou

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Datle

 

 

0,02 (2)

0161020

Fíky

 

 

0,02 (2)

0161030

Stolní olivy

 

 

4

0161040

Kumkvaty

 

 

0,02 (2)

0161050

Karamboly

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Tomel (persimon)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Ostatní

 

 

0,02 (2)

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Kiwi

 

10

 

0162020

Liči

 

0,05 (2)

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

0,05 (2)

 

0162040

Opuncie

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Zlatolist

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Tomel viržinský (kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Ostatní

 

0,05 (2)

 

0163000

b)

s nejedlou slupkou, velké

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokádo

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Banány

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Mango

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Papája

20

 

0,5

0163050

Granátová jablka

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Čerimoja

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Kvajávy

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Chlebovník

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

Brambory

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Kasava

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Ostatní

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa salátová

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Mrkev

1

 

0,05

0213030

Celer bulvový

1

 

0,1

0213040

Křen

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Topinambury

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Pastinák

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Petržel kořenová

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Ředkve

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Černý kořen

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Tuřín

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Vodnice

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

0,05 (2)

 

0220010

Česnek

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Cibule kuchyňská

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Šalotka

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Cibule jarní

10

 

0,1

0220990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

0231000

a)

Lilkovité

2

 

 

0231010

Rajčata

 

1

0,5

0231020

Paprika zeleninová

 

2

1

0231030

Lilek

 

1

0,5

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Ostatní

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

1

0,3

0232010

Okurky salátové

1

 

 

0232020

Okurky nakládačky

5

 

 

0232030

Cukety

0,01 (2)

 

 

0232990

Ostatní

0,01 (2)

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

1

0,05 (2)

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0,2

0233020

Dýně

 

 

0,02 (2)

0233030

Melouny vodní

 

 

0,2

0233990

Ostatní

 

 

0,02 (2)

0234000

d)

Kukuřice cukrová

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

3

 

0,1

0241010

Brokolice

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

3

 

0,05

0242020

Zelí hlávkové

3

 

0,2

0242990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

0,01 (2)

 

1

0243010

Pekingské zelí

 

 

 

0243020

Kadeřávek

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

0251010

Polníček

0,01 (2)

30

5

0251020

Salát

0,01 (2)

40

2

0251030

Endivie

0,01 (2)

30

2

0251040

Řeřicha setá

0,01 (2)

30

2

0251050

Barborka jarní

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Roketa setá

0,01 (2)

30

3

0251070

Červená hořčice

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp.

0,01 (2)

30

2

0251990

Ostatní

0,01 (2)

30

2

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Špenát

0,01 (2)

 

 

0252020

Šrucha

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangold (řapíky)

0,01 (2)

 

 

0252990

Ostatní

0,01 (2)

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Potočnice lékařská

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

e)

Čekanka salátová

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

5

30

5

0256010

Kerblík

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

0256050

Šalvěj

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarýn

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Tymián

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazalka

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Ostatní

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

0260010

Fazolové lusky

5

2

1

0260020

Vyluštěná fazolová semena

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Hrachové lusky

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Čočka

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Ostatní

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

0,05 (2)

 

0270010

Chřest

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Kardy

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Celer řapíkatý

10

 

0,5

0270040

Fenykl sladký

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Artyčoky

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Pór

10

 

0,1

0270070

Reveň

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Houby

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Pěstované

2

 

 

0280020

Volně rostoucí

0,01 (2)

 

 

0280990

Ostatní

0,01 (2)

 

 

0290000

(ix)

Chaluhy

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

 

0300990

Ostatní

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

0401000

i)

Olejnatá semena

 

0,01 (2)

 

0401010

Lněná semena

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Jádra podzemnice olejné

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Mák

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Sezamová semena

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Slunečnicová semena

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Semena řepky

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Sojové boby

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Hořčičná semena

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Bavlníková semena

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Dýňová semena

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Světlice barvířská

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Brutnák

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Lnička setá

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Semena konopí

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Skočec obecný

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Olejnaté plody

0,01 (2)

 

 

0402010

Olivy na olej

 

0,05 (2)

4

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Plody palmy olejové

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Ostatní

 

0,01 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

OBILOVINY

 

0,05 (2)

 

0500010

Ječmen

0,3

 

1

0500020

Pohanka

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Kukuřice

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Proso

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Oves

0,1

 

1

0500060

Rýže

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Žito

0,1

 

0,05

0500080

Čirok

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Pšenice

0,1

 

0,1

0500990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii)

Kávová zrna

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Květy

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Květ heřmánku

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Květ ibišku

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Květní lístky růže

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Květ jasmínu

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lípa

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Listy

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

List jahodníku

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

List rostliny rooibos

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Kořeny

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

50

0,01 (2)

0,1

0800000

8.

KOŘENÍ

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Semena

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anýz

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Kmín černý

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Celerová semena

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandru

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semena kmínu

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopru

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semena fenyklu

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Pískavice řecké seno

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muškátové oříšky

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Plody a bobule

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Nové koření

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kmín

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Jalovcové bobule

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pepř, černý a bílý

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilkové lusky

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindy (indické datle)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kůra

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Skořice

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lékořice

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Křen

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pupeny

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Hřebíček

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Blizny

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Semenné míšky

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muškátový květ

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukrová třtina

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Kořen čekanky

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

0,05 (2)

 

1011000

a)

Prasata

0,01 (2)

 

 

1011010

Maso

 

 

0,05

1011020

Tuk bez libového masa

 

 

0,05

1011030

Játra

 

 

0,3

1011040

Ledviny

 

 

0,3

1011050

Poživatelné droby

 

 

0,01 (2)

1011990

Ostatní

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

 

 

1012010

Maso

0,05

 

0,05

1012020

Tuk

0,1

 

0,05

1012030

Játra

0,1

 

0,3

1012040

Ledviny

0,3

 

0,3

1012050

Poživatelné droby

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

c)

Ovce

 

 

 

1013010

Maso

0,05

 

0,05

1013020

Tuk

0,1

 

0,05

1013030

Játra

0,1

 

0,3

1013040

Ledviny

0,3

 

0,3

1013050

Poživatelné droby

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

d)

Kozy

 

 

 

1014010

Maso

0,05

 

0,05

1014020

Tuk

0,1

 

0,05

1014030

Játra

0,1

 

0,3

1014040

Ledviny

0,3

 

0,3

1014050

Poživatelné droby

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Ostatní

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Maso

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Tuk

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Játra

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Ledviny

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

0,01 (2)

 

 

1016010

Maso

 

 

0,05

1016020

Tuk

 

 

0,05

1016030

Játra

 

 

0,3

1016040

Ledviny

 

 

0,3

1016050

Poživatelné droby

 

 

0,01 (2)

1016990

Ostatní

 

 

0,01 (2)

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Maso

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Tuk

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Játra

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Ledviny

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Kravské

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

1020990

Ostatní

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Kuřecí

 

 

 

1030020

Kachní

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Husí

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Křepelčí

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Ostatní

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Med

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Hlemýždi

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

rozpustné v tuku

(R)

=

Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

 

Chlorothalonil (R) - kód 1012000: SDS-3701

 

Chlorothalonil (R) - kód 1013000: SDS-3701

 

Chlorothalonil (R) - kód 1014000: SDS-3701“

2)

Část A přílohy III se mění takto:

a)

Sloupce pro klothianidin, difenoconazole, flubendiamid, spirotetramat a thiametoxam se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Klothianidin

Difenoconazole

Flubendiamid

Spirotetramat a 4 jeho metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glucosid, vyjádřeno jako spirotetramat (R)

Thiametoxam (suma thiametoxamu a klothianidinu, vyjádřeno jako thiametoxam)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Mandle

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

0120070

Makadamie

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

0,05

 

 

1

 

0130010

Jablka

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Hrušky

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Kdoule

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Mišpule

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Ostatní

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

3

 

0140010

Meruňky

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Třešně a višně

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Broskve

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Švestky

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Ostatní

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Hrozny stolní

0,6

 

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

0,05

 

 

 

 

0152000

b)

Jahody

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

c)

Ovoce z keřů

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Ostružiny

 

0,3

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0,1

 

 

 

0153030

Maliny

 

0,3

 

 

 

0153990

Ostatní

 

0,1

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Borůvky kanadské

 

0,1

 

 

 

0154020

Klikvy

 

0,1

 

 

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

0,2

 

 

 

0154040

Angrešt

 

0,1

 

 

 

0154050

Šípky

 

0,1

 

 

 

0154060

Moruše

 

0,1

 

 

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule)

 

0,1

 

 

 

0154080

Bezinky

 

0,1

 

 

 

0154990

Ostatní

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Datle

 

0,1

 

 

 

0161020

Fíky

 

0,1

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

2

 

 

 

0161040

Kumkvaty

 

0,1

 

 

 

0161050

Karamboly

 

0,1

 

 

 

0161060

Tomel (persimon)

 

0,1

 

 

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský)

 

0,1

 

 

 

0161990

Ostatní

 

0,1

 

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

0,1

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0,2

0162020

Liči

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Opuncie

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Zlatolist

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Tomel viržinský (kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

b)

s nejedlou slupkou, velké

 

0,1

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Banány

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Mango

 

 

 

 

0,5

0163040

Papája

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Granátová jablka

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Čerimoja

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Kvajávy

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ananas

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Chlebovník

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Durian

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

a)

Brambory

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Kasava

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní

 

 

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Řepa salátová

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Mrkev

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Celer bulvový

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Křen

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Topinambury

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Pastinák

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Petržel kořenová

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Ředkve

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Černý kořen

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Tuřín

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Vodnice

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Ostatní

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Cibulová zelenina

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Česnek

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Šalotka

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Cibule jarní

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

 

0231010

Rajčata

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Paprika zeleninová

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Lilek

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Ostatní

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

0,3

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

0,2

0232030

Cukety

 

 

 

 

0,3

0232990

Ostatní

 

 

 

 

0,1

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

0,2

0233020

Dýně

 

 

 

 

0,1

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

0,2

0233990

Ostatní

 

 

 

 

0,1

0234000

d)

Kukuřice cukrová

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Košťálová zelenina

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

1

 

0241010

Brokolice

 

0,2

 

 

 

0241020

Květák

 

0,2

 

 

 

0241990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0,2

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0,3

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

2

 

0242990

Ostatní

 

 

 

0,01 (5)

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

2

 

7

 

0243010

Pekingské zelí

 

 

 

 

 

0243020

Kadeřávek

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Polníček

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Salát

 

3

 

 

 

0251030

Endivie

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Řeřicha setá

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Barborka jarní

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Roketa setá

 

2

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp.

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Špenát

 

2

 

 

 

0252020

Šrucha

 

2

 

 

 

0252030

Mangold (řapíky)

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

d)

Potočnice lékařská

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

e)

Čekanka salátová

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

0,02 (5)

 

 

0,01 (5)

0,05 (5)

0256010

Kerblík

 

10

 

 

 

0256020

Pažitka

 

2

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

10

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

10

 

 

 

0256050

Šalvěj

 

2

 

 

 

0256060

Rozmarýn

 

2

 

 

 

0256070

Tymián

 

2

 

 

 

0256080

Bazalka

 

2

 

 

 

0256090

Bobkový list

 

2

 

 

 

0256100

Estragon

 

2

 

 

 

0256990

Ostatní

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Fazolové lusky

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Hrachové lusky

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Čočka

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Ostatní

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Chřest

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Kardy

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

5

 

4

 

0270040

Fenykl sladký

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Artyčoky

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Pór

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Reveň

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Houby

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Pěstované

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí

 

 

 

 

 

0280990

Ostatní

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Chaluhy

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Fazole

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Čočka

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Hrách

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Vlčí bob

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Mák

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Sezamová semena

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Slunečnicová semena

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Semena řepky

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Sojové boby

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Hořčičná semena

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Bavlníková semena

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Dýňová semena

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Světlice barvířská

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Brutnák

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Lnička setá

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Semena konopí

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Skočec obecný

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Ostatní

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Olivy na olej

 

2

 

 

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Plody palmy olejové

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Ječmen

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Pohanka

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Proso

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Oves

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Rýže

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Žito

 

0,1

 

 

 

0500080

Čirok

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Pšenice

 

0,1

 

 

 

0500990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Kávová zrna

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

20

 

 

0,1

0631000

a)

Květy

 

 

 

 

 

0631010

Květ heřmánku

 

 

 

 

 

0631020

Květ ibišku

 

 

 

 

 

0631030

Květní lístky růže

 

 

 

 

 

0631040

Květ jasmínu

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní

 

 

 

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

 

 

 

0632010

List jahodníku

 

 

 

 

 

0632020

List rostliny rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní

 

 

 

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

 

 

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

 

 

 

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní

 

 

 

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

KOŘENÍ

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Semena

 

 

 

 

 

0810010

Anýz

 

 

 

 

 

0810020

Kmín černý

 

 

 

 

 

0810030

Celerová semena

 

 

 

 

 

0810040

Semena koriandru

 

 

 

 

 

0810040

Semena kmínu

 

 

 

 

 

0810060

Semena kopru

 

 

 

 

 

0810070

Semena fenyklu

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

0810090

Muškátové oříšky

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

 

 

 

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 

 

 

 

 

0820030

Kmín

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

0820060

Pepř, černý a bílý

 

 

 

 

 

0820070

Vanilkové lusky

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

 

 

 

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

 

 

 

 

 

0840020

Zázvor

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

 

 

 

0840040

Křen

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní

 

 

 

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

 

 

 

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

 

 

 

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

 

 

 

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní

 

 

 

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

0,2

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

0,1

 

 

 

0900990

Ostatní

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

a)

Prasata

 

 

 

 

 

1011010

Maso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Tuk bez libového masa

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Játra

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Ledviny

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Poživatelné droby

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Ostatní

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

 

 

 

 

1012010

Maso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Játra

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Ledviny

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Poživatelné droby

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Ostatní

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

c)

Ovce

 

 

 

 

 

1013010

Maso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1013020

Tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1013030

Játra

0,05

0,2

 

0,03

 

1013040

Ledviny

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1013050

Poživatelné droby

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1013990

Ostatní

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1014000

d)

Kozy

 

 

 

 

 

1014010

Maso

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1014020

Tuk

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1014030

Játra

0,05

0,2