28.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 226/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 765/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 август 2010 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлороталонил, клотианидин, дифеноконазол, фенкесамид, флубендиамид, никотин, спиротетрамат, тиаклоприд и тиаметоксам във и върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за хлороталонил, фенкесамид и тиаклоприд са установени в приложение II и част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за клотианидин, дифеноконазол, флубендиамид, спиротетрамат и тиаметоксам са установени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. Към момента няма конкретно установени МДГОВ за никотина и това вещество не е включено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

В контекста на процедура в съответствие с Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (2) с цел получаване на разрешение за използване на продукт за растителна защита, който съдържа активното вещество дифеноконазол, върху шведско цвекло и ряпа, бе подадено заявление съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за модифициране на съществуващите МДГОВ.

(3)

По отношение на хлороталонил такова заявление беше подадено за използването му върху ечемик. С оглед на това заявление е необходимо да се установят МДГОВ за месо, мазнина, черен дроб, бъбрек и мляко от говеда, овце и кози, тъй като зърнено-житните култури се използват като фураж за тези животни, в който могат да попаднат остатъчни вещества. По отношение на фенкесамид такова заявление беше подадено за използването му върху марули. По отношение на флубендиамид такова заявление беше подадено за използването му върху патладжани, тиквени растения и фасул с шушулките. По отношение на спиротетрамат такова заявление беше подадено за използването му върху лук. По отношение на тиаклоприд такова заявление беше подадено за използването му върху ягоди, като за тази комбинация съществува и МДГОВ по Codex. По отношение на тиаметоксам такова заявление беше подадено за използването му върху моркови. С оглед на остатъчните вещества от клотианидин, получени от използването на тиаметоксам, е необходимо да се променят и МДГОВ от клотианидин върху морковите.

(4)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави-членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(5)

По отношение на никотина в диворастящи гъби, Комисията получи информация от държави-членки и бизнес оператори, според която в диворастящите гъби има наличие на никотин, в съдържание по-високо от стандартно определената в посочения регламент МДГОВ от 0,01 mg/kg.

(6)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „органът“) направи оценка на заявленията и на докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а където е приложимо — и за животните, и даде обосновано становище по предложените МДГОВ (3). В случая с никотина Комисията поиска от органа да излезе със становище във връзка с рисковете от никотинови остатъци в гъбите за общественото здраве. Предвид неотложния характер на въпроса органът не изготви мотивирано становище, а декларация, в която се посочват няколко оставащи неясни момента (4). Той препрати становищата и декларацията до Комисията и до държавите-членки, като ги направи обществено достъпни.

(7)

В своите мотивирани становища органът стигна до заключението, че са спазени всички изисквания по отношение на данните и че поисканите от заявителите изменения на МДГОВ са приемливи от гледна точка на безопасността на потребителите, което се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни европейски потребителски групи. Той взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Нито дългогодишната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито краткотрайната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните култури, показаха, че има риск от превишаване на допустимата дневна доза (ДДД) или острата референтна доза (ОРД).

(8)

По отношение на съдържанието на никотин върху диворастящи гъби, органът посочва, че неговата декларация страда от редица неясноти и ограничения. В допълнение към тази декларация, през 2009 г. бяха събрани мониторингови данни с оглед проучване наличието на това вещество в диворастящите гъби. Тези данни бяха предоставени от държавите-членки, бизнес оператори в областта на хранителната промишленост и китайското правителство и разкриха наличие на никотин в диворастящите гъби, чието равнище варира в зависимост от източника и вида, но в почти всички взети проби надвишава стандартно определената МДГОВ от 0,01 mg/kg. Тези констатации доказват неизбежното наличие на никотин в диворастящите гъби, по-специално в манатарките (Boletus edulis). Поради това е целесъобразно да се определят временни МДГОВ за никотина в диворастящите гъби, въз основа на наличните мониторингови данни и становището на органа. Тези временни МДГОВ следва да бъдат преразгледани в срок от две години, за да се направи оценка на новите данни и информация, с които ще се разполага, в това число и всякакви научни доказателства за естественото наличие или образуване на никотин в диворастящите гъби.

(9)

Предвид мотивираните становища и декларацията на органа и като се вземат под внимание факторите от значение за разглеждания въпрос, се счита, че съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(3)  Научните доклади на ЕОБХ са достъпни на адрес: http://www.efsa.europa.eu:

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за хлороталонил в ечемик и редица стоки от животински произход, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за тиаклоприд в ягоди, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за клотианидин в моркови, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за дифеноконазол в шведско цвекло и ряпа, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за флубендиамид в тиквени растения (с ядивна и неядивна кора), патладжани и фасул с шушулките, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за фенхексамид в различни листни култури, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за спиротетрамат в лук и за определяне на нови МДГОВ в бъбреците, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

 

Мотивирано становище на ЕОБХ, изготвено от отдела по пестициди (PRAPeR), относно изменението на съществуващите МДГОВ за тиаметоксам в моркови, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

(4)  Декларация на EFSA. Потенциален риск за общественото здраве вследствие наличието на никотин в диворастящи гъби, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

(1)

В приложение II колоните за хлороталонил, фенкесамид и тиаклоприд се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Хлороталонил (R)

Фенхексамид

Тиаклоприд (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0110010

Грейпфрут

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

Бадеми

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

1

0,05 (2)

0,3

0130010

Ябълки

 

 

 

0130020

Круши

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

0130040

Мушмула

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ериботрея

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Други

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

 

 

0140010

Кайсии

1

5

0,3

0140020

Череши

0,01 (2)

5

0,3

0140030

Праскови

1

5

0,3

0140040

Сливи

0,01 (2)

1

0,1

0140990

Други

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

0151000

(a)

десертно и винено грозде

 

5

0,02 (2)

0151010

Десертно грозде

1

 

 

0151020

Винено грозде

3

 

 

0152000

б)

ягоди

3

5

1

0153000

в)

храстови

0,01 (2)

10

 

0153010

Къпини

 

 

3

0153020

Едри къпини

 

 

1

0153030

Малини

 

 

3

0153990

Други

 

 

1

0154000

г)

други малки ягодови плодове

 

 

1

0154010

Боровинки

0,01 (2)

5

 

0154020

Червени боровинки

2

5

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

10

5

 

0154040

Цариградско грозде

10

5

 

0154050

Шипки

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Черници

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Плодове от бъз

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Други

0,01 (2)

5

 

0160000

vi)

Смесени плодове

 

 

 

0161000

(a)

с ядлива кора

0,01 (2)

0,05 (2)

 

0161010

Фурми

 

 

0,02 (2)

0161020

Смокини

 

 

0,02 (2)

0161030

Трапезни маслини

 

 

4

0161040

Кумкват

 

 

0,02 (2)

0161050

Карамбола

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Северноамериканска слива

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Ямболан (явайска слива)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Други

 

 

0,02 (2)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0162010

Киви

 

10

 

0162020

Личи

 

0,05 (2)

 

0162030

Пасионфрут

 

0,05 (2)

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Вечнозелено дърво

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Други

 

0,05 (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0,05 (2)

 

0163010

Авокадо

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163020

Банани

0,2

 

0,02 (2)

0163030

Манго

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163040

Папая

20

 

0,5

0163050

Нар

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163060

Вид субтропичен плод

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Гуава

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ананас

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Хлебно дърво

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Дурлан

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Гуанабана

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Други

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

0,05 (2)

 

0211000

a)

картофи

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0212010

Маниока

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Други

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

0213010

Червено цвекло

0,01 (2)

 

0,05

0213020

Моркови

1

 

0,05

0213030

Целина

1

 

0,1

0213040

Земна ябълка (гулия)

0,01 (2)

 

0,05

0213050

Йерусалимски артишок

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213060

Пащърнак

0,01 (2)

 

0,05

0213070

Корен от магданоз

0,01 (2)

 

0,05

0213080

Репички

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213090

Европейски ядлив корен

0,01 (2)

 

0,05

0213100

Шведско цвекло

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213110

Ряпа

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0213990

Други

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0220000

ii)

Луковични

 

0,05 (2)

 

0220010

Чесън

0,5

 

0,02 (2)

0220020

Лук

0,5

 

0,02 (2)

0220030

Дребен лук

0,5

 

0,02 (2)

0220040

Пролетен лук

10

 

0,1

0220990

Други

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

0231000

a)

семейство Solanacea

2

 

 

0231010

Домати

 

1

0,5

0231020

Чушки

 

2

1

0231030

Патладжан

 

1

0,5

0231040

Хибискус

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0231990

Други

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

 

1

0,3

0232010

Краставици

1

 

 

0232020

Корнишон

5

 

 

0232030

Тиквичка

0,01 (2)

 

 

0232990

Други

0,01 (2)

 

 

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

1

0,05 (2)

 

0233010

Пъпеш

 

 

0,2

0233020

Тиква

 

 

0,02 (2)

0233030

Диня

 

 

0,2

0233990

Други

 

 

0,02 (2)

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

цветно зеле

3

 

0,1

0241010

Броколи

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

3

 

0,05

0242020

Зеле

3

 

0,2

0242990

Други

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0243000

в)

листни зелеви

0,01 (2)

 

1

0243010

Китайско зеле

 

 

 

0243020

Кел

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

0244000

г)

алабаш

0,01 (2)

 

0,05

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

0251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

0251010

Люцерна

0,01 (2)

30

5

0251020

Маруля

0,01 (2)

40

2

0251030

Цикория

0,01 (2)

30

2

0251040

Кресон

0,01 (2)

30

2

0251050

Земен кресон

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Аругула

0,01 (2)

30

3

0251070

Червен синап

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Листа и разсади от зелеви

0,01 (2)

30

2

0251990

Други

0,01 (2)

30

2

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0252010

Спанак

0,01 (2)

 

 

0252020

Тученица

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Листа от цвекло

0,01 (2)

 

 

0252990

Други

0,01 (2)

 

 

0253000

в)

лозови листа

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0255000

д)

цикория-витлуф

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0256000

е)

билки

5

30

5

0256010

Кервел

 

 

 

0256020

Тревист лук

 

 

 

0256030

Листа от целина

 

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

0256050

Градински чай

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Розмарин

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Мащерка

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Босилек

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Дафинов лист

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Тарагон

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Други

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

0260010

Фасул (с шушулките)

5

2

1

0260020

Фасул (без шушулките)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260030

Грах (с шушулките)

2

0,05 (2)

0,02 (2)

0260040

Грах (без шушулките)

0,3

0,05 (2)

0,2

0260050

Леща

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0260990

Други

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

 

0,05 (2)

 

0270010

Аспержи

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270020

Вид артишок

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270030

Целина

10

 

0,5

0270040

Копър

0,01 (2)

 

0,5

0270050

Артишок — овален

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270060

Праз

10

 

0,1

0270070

Ревен

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0270080

Бамбукови кълнове

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Палмово зеле

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Други

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0280000

viii)

Гъби

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0280010

Култивирани

2

 

 

0280020

Диворастящи

0,01 (2)

 

 

0280990

Други

0,01 (2)

 

 

0290000

ix)

Морски бурени

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,01 (2)

0,05 (2)

0,1

0300010

Фасул

 

 

 

0300020

Леща

 

 

 

0300030

Грах

 

 

 

0300040

Вълчи боб

 

 

 

0300990

Други

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

 

0401000

i)

Маслодайни семена

 

0,1 (2)

 

0401010

Ленено семе

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401020

Фъстъци

0,05

 

0,05 (2)

0401030

Маково семе

0,01 (2)

 

0,3

0401040

Сусамово семе

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401050

Слънчогледово семе

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401060

Рапично семе

0,01 (2)

 

0,3

0401070

Соеви зърна

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401080

Синапено семе

0,01 (2)

 

0,2

0401090

Памуково семе

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401100

Тиквено семе [4]

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401110

Шафран [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Пореч [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Вид кръстоцветни [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Конопено семе [4]

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0401150

Бобъров боб

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Други

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Маслодайни плодове

0,01 (2)

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0,05 (2)

4

0402020

Кокосов орех (палмово масло) [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Палмов плод [4]

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Капок [4] (растителен пух)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Други

 

0,1 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0,05 (2)

 

0500010

Ечемик

0,3

 

1

0500020

Елда

0,01 (2)

 

0,05

0500030

Царевица

0,01 (2)

 

0,05

0500040

Просо

0,01 (2)

 

0,05

0500050

Овес

0,1

 

1

0500060

Ориз

0,01 (2)

 

0,05

0500070

Ръж

0,1

 

0,05

0500080

Сорго

0,01 (2)

 

0,05

0500090

Пшеница

0,1

 

0,1

0500990

Други

0,01 (2)

 

0,05

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,1 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

 

 

10

0620000

ii)

Кафе

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Билкови настойки (изсушени)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

цветя

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Лайка

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Хибискус

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Роза

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Жасмин

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Липа

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

б)

листа

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Ягодови листа

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Листа от ройбос

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Мате

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

в)

корени

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Корен от валериан

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Корен от женшен

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

г)

други билкови настойки

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Рожкови

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

50

0,1 (2)

0,1

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Семена

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Анасон

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Черен кимион

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Семе от целина

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Семе от кориандър

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Семе от кимион

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Семе от копър

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Семе от друг вид копър

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Гръцко сено

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Бахар

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Кимион

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Кардамон

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Хвойна

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Чушка, черна и бяла

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Ванилови шушулки

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Тамаринд

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Кора

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Канела

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Корени или коренища

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Сладък корен

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Джинджифил

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Куркума

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Хрян

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Пъпки

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Карамфил

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Средиземноморски храст

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Цветни близалца

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Жълт минзухар

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Арилус

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Захарна тръстика

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Корени от цикория

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

1010000

(i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини; охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно; други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

 

0,05 (2)

 

1011000

(a)

свине

0,01 (2)

 

 

1011010

Месо

 

 

0,05

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

 

0,05

1011030

Черен дроб

 

 

0,3

1011040

Бъбрек

 

 

0,3

1011050

Карантия, годна за консумация

 

 

0,01 (2)

1011990

Други

 

 

0,01 (2)

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

1012010

Месо

0,05

 

0,05

1012020

Мазнини

0,1

 

0,05

1012030

Черен дроб

0,1

 

0,3

1012040

Бъбрек

0,3

 

0,3

1012050

Карантия, годна за консумация

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1012990

Други

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013000

в)

овце

 

 

 

1013010

Месо

0,05

 

0,05

1013020

Мазнини

0,1

 

0,05

1013030

Черен дроб

0,1

 

0,3

1013040

Бъбрек

0,3

 

0,3

1013050

Карантия, годна за консумация

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1013990

Други

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014000

г)

кози

 

 

 

1014010

Месо

0,05

 

0,05

1014020

Мазнини

0,1

 

0,05

1014030

Черен дроб

0,1

 

0,3

1014040

Бъбрек

0,3

 

0,3

1014050

Карантия, годна за консумация

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1014990

Други

0,01 (2)

 

0,01 (2)

1015000

д)

коне, магареа, катъри или мулета

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

е)

Домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

0,01 (2)

 

 

1016010

Месо

 

 

0,05

1016020

Мазнини

 

 

0,05

1016030

Черен дроб

 

 

0,3

1016040

Бъбрек

 

 

0,3

1016050

Карантия, годна за консумация

 

 

0,01 (2)

1016990

Други

 

 

0,01 (2)

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

0,1

0,05 (2)

0,03

1020010

Говеда

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

1030000

(iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени; яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

0,01 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

1030010

Кокошки

 

 

 

1030020

Патици

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Гъски

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Пъдпъдъци

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Мед

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Земноводни и влечуги

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Охлюви

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

разтворимо в мазнина

(R)

=

Определението на остатъчното вещество се различава от следните комбинации пестицид-номер на код:

 

Хлороталонил (R) - код 1012000: SDS-3701

 

Хлороталонил (R) - код 1013000: SDS-3701

 

Хлороталонил (R) - код 1014000: SDS-3701“

(2)

Приложение III, част А се изменя, както следва:

а)

Колоните за клотианидин, дифеноконазол, флубендиамид, спиротетрамат и тиаметоксам се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (4)

Клотианидин

Дифеноконазол

Флубендиамид

Спиротетрамат и 4-те му метаболита BYI08330-енол, BYI08330-кетохидрокси, BYI08330-монохидрокси и BYI08330 енол-клюкозид, изразени като спиротетрамат. (R)

Тиаметоксам (сума от тиаметоксам и клотианидин, изразен като тиаметоксам)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

0,01 (5)

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,1

0,1

 

1

0,2

0110010

Грейпфрут

 

 

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,05

 

 

1

 

0130010

Ябълки

 

0,5

 

 

0,2

0130020

Круши

 

0,5

 

 

0,2

0130030

Дюли

 

0,2

 

 

0,1

0130040

Мушмула

 

0,5

 

 

0,1

0130050

Ериботрея

 

0,5

 

 

0,1

0130990

Други

 

0,2

 

 

0,1

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

 

 

3

 

0140010

Кайсии

0,1

0,5

 

 

0,3

0140020

Череши

0,1

0,3

 

 

0,5

0140030

Праскови

0,1

0,5

 

 

0,3

0140040

Сливи

0,02 (5)

0,5

 

 

0,3

0140990

Други

0,02 (5)

0,1

 

 

0,3

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

 

 

0151000

а)

десертно и винено грозде

 

0,5

 

2

0,5

0151010

Десертно грозде

0,6

 

 

 

 

0151020

Винено грозде

0,05

 

 

 

 

0152000

б)

ягоди

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153000

в)

храстови

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0153010

Къпини

 

0,3

 

 

 

0153020

Едри къпини

 

0,1

 

 

 

0153030

Малини

 

0,3

 

 

 

0153990

Други

 

0,1

 

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0154010

Боровинки

 

0,1

 

 

 

0154020

Червени боровинки

 

0,1

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

0,2

 

 

 

0154040

Цариградско грозде

 

0,1

 

 

 

0154050

Шипки

 

0,1

 

 

 

0154060

Черници

 

0,1

 

 

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула)

 

0,1

 

 

 

0154080

Плодове от бъз

 

0,1

 

 

 

0154990

Други

 

0,1

 

 

 

0160000

vi)

Смесени плодове

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

0,05 (5)

0161010

Фурми

 

0,1

 

 

 

0161020

Смокини

 

0,1

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

2

 

 

 

0161040

Кумкват

 

0,1

 

 

 

0161050

Карамбола

 

0,1

 

 

 

0161060

Северноамериканска слива

 

0,1

 

 

 

0161070

Ямболан (явайска слива)

 

0,1

 

 

 

0161990

Други

 

0,1

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0,1

 

 

 

0162010

Киви

 

 

 

 

0,2

0162020

Личи

 

 

 

 

0,05 (5)

0162030

Пасионфрут

 

 

 

 

0,05 (5)

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162050

Вечнозелено дърво

 

 

 

 

0,05 (5)

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki)

 

 

 

 

0,05 (5)

0162990

Други

 

 

 

 

0,05 (5)

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0,1

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

0,05 (5)

0163020

Банани

 

 

 

 

0,05 (5)

0163030

Манго

 

 

 

 

0,5

0163040

Папая

 

 

 

 

0,05 (5)

0163050

Нар

 

 

 

 

0,05 (5)

0163060

Вид субтропичен плод

 

 

 

 

0,05 (5)

0163070

Гуава

 

 

 

 

0,05 (5)

0163080

Ананас

 

 

 

 

0,05 (5)

0163090

Хлебно дърво

 

 

 

 

0,05 (5)

0163100

Дурлан

 

 

 

 

0,05 (5)

0163110

Гуанабана

 

 

 

 

0,05 (5)

0163990

Други

 

 

 

 

0,05 (5)

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

 

0,01 (5)

 

 

0211000

а)

картофи

0,05

0,1

 

0,8

0,1

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

0,02 (5)

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0212010

Маниока

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи

 

 

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 

 

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

0,1 (5)

 

0213010

Червено цвекло

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213020

Моркови

0,05

0,3

 

 

0,3

0213030

Целина

0,02 (5)

2

 

 

0,05 (5)

0213040

Земна ябълка (гулия)

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213050

Йерусалимски артишок

0,02 (5)

0,1

 

 

0,05 (5)

0213060

Пащърнак

0,02 (5)

0,3

 

 

0,05 (5)

0213070

Корен от магданоз

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213080

Репички

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0213090

Европейски ядлив корен

0,02 (5)

0,2

 

 

0,05 (5)

0213100

Шведско цвекло

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213110

Ряпа

0,02 (5)

0,4

 

 

0,05 (5)

0213990

Други

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0220000

ii)

Луковични

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

 

0220010

Чесън

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220020

Лук

 

0,05 (5)

 

0,3

0,1

0220030

Дребен лук

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220040

Пролетен лук

 

0,1

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0220990

Други

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

 

 

0231000

а)

семейство Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Домати

0,05

2

0,2

2

0,2

0231020

Чушки

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,5

0231030

Патладжан

0,05

0,05 (5)

0,2

2

0,2

0231040

Хибискус

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0231990

Други

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0,05 (5)

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

0,02 (5)

0,1

0,15

0,2

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

0,3

0232020

Корнишон

 

 

 

 

0,2

0232030

Тиквичка

 

 

 

 

0,3

0232990

Други

 

 

 

 

0,1

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

0,02 (5)

0,05 (5)

0,06

0,2

 

0233010

Пъпеш

 

 

 

 

0,2

0233020

Тиква

 

 

 

 

0,1

0233030

Диня

 

 

 

 

0,2

0233990

Други

 

 

 

 

0,1

0234000

г)

сладка царевица

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,2

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

1

 

0241010

Броколи

 

0,2

 

 

 

0241020

Карфиол

 

0,2

 

 

 

0241990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

0,2

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

0,3

 

0242020

Зеле

 

 

 

2

 

0242990

Други

 

 

 

0,1 (5)

 

0243000

в)

листни зелеви

 

2

 

7

 

0243010

Китайско зеле

 

 

 

 

 

0243020

Кел

 

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

0,05 (5)

 

2

 

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

0,01 (5)

 

 

0251000

а)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

0,1

 

 

7

5

0251010

Люцерна

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

Маруля

 

3

 

 

 

0251030

Цикория

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

Кресон

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

Земен кресон

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

Аругула

 

2

 

 

 

0251070

Червен синап

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

Листа и разсади от зелеви

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

0,02 (5)

 

 

7

0,05 (5)

0252010

Спанак

 

2

 

 

 

0252020

Тученица

 

2

 

 

 

0252030

Листа от цвекло

 

0,05 (5)

 

 

 

0252990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

в)

лозови листа

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0254000

г)

воден кресон

0,02 (5)

0,5

 

7

0,05 (5)

0255000

д)

цикория-витлуф

0,02 (5)

0,05 (5)

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256000

е)

билки

0,02 (5)

 

 

0,1 (5)

0,05 (5)

0256010

Кервел

 

10

 

 

 

0256020

Тревист лук

 

2

 

 

 

0256030

Листа от целина

 

10

 

 

 

0256040

Магданоз

 

10

 

 

 

0256050

Градински чай

 

2

 

 

 

0256060

Розмарин

 

2

 

 

 

0256070

Мащерка

 

2

 

 

 

0256080

Босилек

 

2

 

 

 

0256090

Дафинов лист

 

2

 

 

 

0256100

Тарагон

 

2

 

 

 

0256990

Други

 

2

 

 

 

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

0,1 (5)

 

0260010

Фасул (с шушулките)

0,2

1

0,4

 

0,05 (5)

0260020

Фасул (без шушулките)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260030

Грах (с шушулките)

0,2

1

0,01 (5)

 

0,2

0260040

Грах (без шушулките)

0,02 (5)

1

0,01 (5)

 

0,2

0260050

Леща

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0260990

Други

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0270010

Аспержи

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270020

Вид артишок

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270030

Целина

 

5

 

4

 

0270040

Копър

 

5

 

0,1 (5)

 

0270050

Артишок — овален

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270060

Праз

 

0,5

 

0,1 (5)

 

0270070

Ревен

 

0,3

 

0,1 (5)

 

0270080

Бамбукови кълнове

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270090

Палмово зеле

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0270990

Други

 

0,05 (5)

 

0,1 (5)

 

0280000

viii)

Гъби

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0280010

Култивирани

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи

 

 

 

 

 

0280990

Други

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Морски бурени

0,02 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

 

0300010

Фасул

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300020

Леща

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300030

Грах

 

0,1

 

 

0,2

0300040

Вълчи боб

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0300990

Други

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0401000

i)

Маслодайни семена

 

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401020

Фъстъци

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401030

Маково семе

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401040

Сусамово семе

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401050

Слънчогледово семе

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401060

Рапично семе

0,02 (5)

0,5

 

 

 

0401070

Соеви зърна

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401080

Синапено семе

0,02 (5)

0,2

 

 

 

0401090

Памуково семе

0,05

0,05 (5)

 

 

 

0401100

Тиквено семе

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401110

Шафран

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401120

Пореч

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401130

Вид кръстоцветни

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401140

Конопено семе

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401150

Бобъров боб

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0401990

Други

0,02 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

0,02 (5)

 

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

2

 

 

 

0402020

Кокосов орех (палмово масло)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402030

Палмов плод

 

0,05 (5)

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0,05 (5)

 

 

 

0402990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0500010

Ечемик

 

0,05 (5)

 

 

 

0500020

Елда

 

0,05 (5)

 

 

 

0500030

Царевица

 

0,05 (5)

 

 

 

0500040

Просо

 

0,05 (5)

 

 

 

0500050

Овес

 

0,05 (5)

 

 

 

0500060

Ориз

 

0,05 (5)

 

 

 

0500070

Ръж

 

0,1

 

 

 

0500080

Сорго

 

0,05 (5)

 

 

 

0500090

Пшеница

 

0,1

 

 

 

0500990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0,1 (5)

 

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

 

0,05 (5)

 

 

0,1

0620000

ii)

Кафе

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 

20

 

 

0,1

0631000

а)

цветя

 

 

 

 

 

0631010

Лайка

 

 

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

 

 

0631040

Жасмин

 

 

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

 

 

0631990

Други

 

 

 

 

 

0632000

б)

листа

 

 

 

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

 

 

0632020

Листа от ройбос

 

 

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

 

 

0632990

Други

 

 

 

 

 

0633000

в)

корени

 

 

 

 

 

0633010

Корен от валериан

 

 

 

 

 

0633020

Корен от женшен

 

 

 

 

 

0633990

Други

 

 

 

 

 

0639000

г)

други билкови настойки

 

 

 

 

 

0640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0650000

v)

Рожкови

 

0,05 (5)

 

 

0,05 (5)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

0,05 (5)

0,05 (5)

0,02 (5)

15

0,1

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

0,05 (5)

0,3

0,02 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0810000

i)

Семена

 

 

 

 

 

0810010

Анасон

 

 

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

 

 

0810030

Семе от целина

 

 

 

 

 

0810040

Семе от кориандър

 

 

 

 

 

0810040

Семе от кимион

 

 

 

 

 

0810060

Семе от копър

 

 

 

 

 

0810070

Семе от друг вид копър

 

 

 

 

 

0810080

Гръцко сено

 

 

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

 

 

0810990

Други

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 

 

 

 

 

0820010

Бахар

 

 

 

 

 

0820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 

 

 

 

 

0820030

Кимион

 

 

 

 

 

0820040

Кардамон

 

 

 

 

 

0820050

Хвойна

 

 

 

 

 

0820060

Чушка, черна и бяла

 

 

 

 

 

0820070

Ванилови шушулки

 

 

 

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

 

 

0820990

Други

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Кора

 

 

 

 

 

0830010

Канела

 

 

 

 

 

0830990

Други

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

 

 

 

 

0840010

Сладък корен

 

 

 

 

 

0840020

Джинджифил

 

 

 

 

 

0840030

Куркума

 

 

 

 

 

0840040

Хрян

 

 

 

 

 

0840990

Други

 

 

 

 

 

0850000

v)

Пъпки

 

 

 

 

 

0850010

Карамфил

 

 

 

 

 

0850020

Средиземноморски храст

 

 

 

 

 

0850990

Други

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Цветни близалца

 

 

 

 

 

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

 

 

0860990

Други

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Арилус

 

 

 

 

 

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 

 

 

 

 

0870990

Други

 

 

 

 

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,02 (5)

 

0,01 (5)

0,1 (5)

0,05 (5)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0,2

 

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

0,05 (5)

 

 

 

0900030

Корени от цикория

 

0,1

 

 

 

0900990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

0,01 (5)

 

 

1010000

и)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини; охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно; други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

 

 

 

 

0,01 (5)

1011000

а)

свине

 

 

 

 

 

1011010

Месо

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1011030

Черен дроб

0,05

0,2

 

0,03

 

1011040

Бъбрек

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1011050

Карантия, годна за консумация

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1011990

Други

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

 

 

1012010

Месо

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0,01 (5)

 

1012020

Мазнини

0,01 (5)

0,05

 

0,01 (5)

 

1012030

Черен дроб

0,05

0,2

 

0,03

 

1012040

Бъбрек

0,01 (5)

0,05

 

0,03

 

1012050

Карантия, годна за консумация

0,01 (5)

0,1

 

0,03

 

1012990

Други

0,01 (5)

0,1

 

0,01 (5)

 

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

1013010

Месо

0,01 (5)

0,02 (5)