26.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/8


Komisijos priimti teisės aktų projektai

2011/C 94/06

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2011) 1

 

2011 1 13

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl siauros tarpvežės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapų taikymo iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos

COM(2011) 3

 

2011 1 18

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo galiojimo pratęsimo, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje cukraus taryboje

COM(2011) 4

 

2011 1 18

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija dėl 1995 m. Prekybos javais konvencijos galiojimo pratęsimo, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje javų taryboje

COM(2011) 7

 

2011 1 10

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

COM(2011) 8

 

2011 1 19

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų

COM(2011) 10

 

2011 1 14

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

COM(2011) 19

 

2011 1 31

Pasiūlymas - Tarybos rekomendacija dėl politinių priemonių, kuriomis siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių

COM(2011) 24

 

2011 1 28

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo baigiama dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų tam tikram importuojamam, inter alia, Korėjos Respublikos kilmės polietileno tereftalatui, peržiūra

COM(2011) 26

 

2011 1 24

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

COM(2011) 27

 

2011 1 28

Pasiūlymas - Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų pratęstas veikliosios medžiagos karbendazimo įrašo galiojimas

COM(2011) 28

 

2011 2 1

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas leisti pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) kukurūzų, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2011) 29

 

2011 2 1

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo

COM(2011) 30

 

2011 2 1

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo pritaikomos Sprendime 2002/148/EB, užbaigiančiame konsultacijas su Zimbabve, remiantis AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsniu, nurodytos priemonės ir pratęsiamas jų taikymo laikotarpis

COM(2011) 32

 

2011 2 2

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais

COM(2011) 34

 

2011 2 2

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą

COM(2011) 35

 

2011 1 26

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

COM(2011) 36

 

2011 2 3

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo dėl leidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 tiekti rinkai esamus pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) linijos kukurūzų, atnaujinimo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2006/197/EB

COM(2011) 38

 

2011 2 4

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelei

COM(2011) 39

 

2011 2 4

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 367/2006, nustatantis galutinį kompensacinį muitą Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelės importui

COM(2011) 40

 

2011 2 7

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB614 (BCS-GHØØ2-5), kuriuos ji sudaro arba kurie yra iš jos pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

COM(2011) 43

 

2011 2 4

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų civilinės aviacijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo memorandumo pasirašymo ir laikino taikymo

COM(2011) 44

 

2011 2 4

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų civilinės aviacijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimo memorandumo sudarymo

COM(2011) 45

 

2011 1 31

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Tunise

COM(2011) 49

 

2011 2 11

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo, pasirašymo

COM(2011) 50

 

2011 2 10

Pasiūlymas - Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą kreozotą

COM(2011) 51

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymo ir laikino taikymo

COM(2011) 53

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Australijos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 54

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo sudaromas Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 55

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Argentinos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 56

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo sudaromas Europos Sąjungos ir Argentinos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 57

 

2011 2 11

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 58

 

2011 2 11

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo sudaromas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

COM(2011) 59

 

2011 2 14

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis ES ir Čilės specialiajame muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitete dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiama Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociacija, III priedo „Sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai“

COM(2011) 61

 

2011 2 15

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Čekijos paraiška „EGF/2010/010 CZ/Unilever“)

COM(2011) 62

 

2011 2 15

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2010/013 PL/Podkarpackie, mašinos“)

COM(2011) 63

 

2011 2 16

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas ir pratęsiamas Sprendimo 2007/641/EB dėl konsultacijų su Fidžio Salų Respublika pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį ir Vystomojo bendradarbiavimo priemonės 37 straipsnį užbaigimo galiojimas

COM(2011) 65

 

2011 2 15

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės ištisinių gijų stiklo pluošto produktams, galutinis surinkimas

COM(2011) 67

 

2011 2 16

Pasiūlymas - Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, priimtina Europos Sąjungos vardu penktojoje Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) šalių konferencijoje, dėl pasiūlymo iš dalies keisti A priedą

COM(2011) 79

 

2011 2 24

Pasiūlymas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos

COM(2011) 87

 

2011 2 28

Pasiūlymas - Tarybos reglamentas, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikram importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės volframo karbidui, su metalo milteliais sumaišytam volframo karbidui ir lydytajam volframo karbidui

COM(2011) 108

 

2011 2 28

Bendras pasiūlymas - Tarybos reglamentas dėl ribojamųjų priemonių, susijusių su padėtimi Libijoje

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu