ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.153.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. liepos 4d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Teisingumo Teismas

2009/C 153/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 141, 2009 6 20

1

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 153/02

Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

2

2009/C 153/03

Apeliacinių skundų kolegija

2

2009/C 153/04

Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2

 

V   Skelbimai

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2009/C 153/05

Byla C-180/06: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Renate Ilsinger prieš Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH likvidatorių) (Jurisdikcija civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Vartotojų sudarytų sutarčių jurisdikcija — Gavusio klaidinančią reklamą vartotojo teisė teismo tvarka išsireikalauti tariamai laimėtą prizą — Kvalifikacija — Minėto reglamento 15 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas ieškinys, kilęs iš sutartinių teisinių santykių — Sąlygos)

3

2009/C 153/06

Byla C-494/06 P: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Įmonės įsteigimas tam tikrose trečiosiose šalyse — Lengvatinės paskolos — Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai — Konkurencijos iškraipymas — Prekyba su trečiosiomis šalimis — Komisijos sprendimas — Valstybės pagalbos neteisėtumas — Pareiga motyvuoti)

4

2009/C 153/07

Byla C-497/06 P: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje CAS Succhi di Frutta SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją (Apeliacinis skundas — Deliktinė atsakomybė — Konkurso procedūra — Mokėjimas natūra — Konkurso laimėtojų mokėjimas kitokiais nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytais vaisiais — Priežastinis ryšys)

4

2009/C 153/08

Byla C-518/06: 2009 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Automobilių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — EB 43 ir 49 straipsniai — Direktyva 92/49/EEB — Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudimo įmonėms nustatoma pareiga sudaryti sutartį — Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimas — Socialinė nukentėjusiųjų per kelių eismo įvykius apsauga — Proporcingumas — Tarifų nustatymo laisvės principas — Kilmės valstybės narės atliekamos kontrolės principas)

4

2009/C 153/09

Byla C-531/06: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Įsisteigimo laisvė — Laisvas kapitalo judėjimas — EB 43 ir EB 56 straipsniai — Visuomenės sveikata — Vaistinės — Nuostatos, tik vaistininkams suteikiančios teisę valdyti vaistinę — Pateisinimas — Tinkamas ir kokybiškas visuomenės aprūpinimas vaistais — Farmacininkų profesinė nepriklausomybė — Farmacinius produktus platinančios įmonės — Komunų vaistinės)

5

2009/C 153/10

Sujungtos bylos C-171/07 ir C-172/07: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht des Saarlandes (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/077), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) prieš Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Įsisteigimo laisvė — EB 43 straipsnis — Visuomenės sveikata — Vaistinės — Nuostatos, suteikiančios teisę verstis vaistinės veikla tik vaistininkams — Pateisinimas — Saugus ir kokybiškas gyventojų aprūpinimas vaistais — Profesinė vaistininkų nepriklausomybė)

5

2009/C 153/11

Sujungtos bylos C-393/07 ir C-9/08: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Parlamentą (Ieškinys dėl panaikinimo — 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo — Europos Parlamento narys — Parlamento nario įgaliojimų patikrinimas — Parlamento naro paskyrimas kitiems kandidatams atsiėmus kandidatūras — 1976 m. Akto 6 ir 12 straipsniai)

6

2009/C 153/12

Byla C-398/07 P: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Waterford Wedgwood plc prieš Assembled Investments (Proprietary) Ltd ir Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas WATERFORD STELLENBOSCH — Žodinio prekių ženklo savininko WATERFORD protestas — Apeliacinės tarybos atsisakymas užregistruoti)

6

2009/C 153/13

Byla C-420/07: 2009 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Meletis Apostolides prieš David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Protokolas Nr. 10 dėl Kipro — Acquis communautaire taikymo teritorijos dalyje, kurioje Kipro vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, sustabdymas — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse bei komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas — Kipro teismo, esančio minėtos vyriausybės veiksmingai kontroliuojamoje teritorijoje, sprendimas, priimtas dėl nekilnojamojo turto, esančio už šios teritorijos ribų — Minėto reglamento 22 straipsnio 1 punktas, 34 straipsnio 1 ir 2 punktai, 35 straipsnio 1 dalis ir 38 straipsnio 1 dalis)

7

2009/C 153/14

Byla C-504/07: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa prieš Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 — Su viešąja paslauga susiję įpareigojimai — Kompensacijų suteikimas — Miesto keleivinio transporto sektorius)

7

2009/C 153/15

Byla C-516/07: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2000/60/EB — Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindai — Kompetentingų institucijų upės baseino rajonams paskyrimas)

8

2009/C 153/16

Byla C-530/07: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 91/271/EEB — Tarša ir teršalai — Miesto nuotėkų valymas — 3 ir 4 straipsniai)

8

2009/C 153/17

Byla C-531/07: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft prieš LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Laisvas prekių judėjimas — Nacionalinės teisės nuostatos dėl importuotoms knygoms nustatytų kainų — Kiekybiniam importo apribojimui lygiaverčio poveikio priemonė — Pateisinimas)

9

2009/C 153/18

Byla C-538/07: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Assitur Srl prieš Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Direktyva 92/50/EEB — 29 straipsnio pirmoji pastraipa — Viešojo paslaugų pirkimo sutartys — Nacionalinės teisės aktai, neleidžiantys konkuruojant tarpusavyje dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje kontrole ar reikšminga įtaka pagrįstais santykiais susijusioms bendrovėms)

9

2009/C 153/19

Byla C-553/07: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) College van burgemeester en wethouders van Rotterdam prieš M.E.E. Rijkeboer (Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis — Direktyva 95/46/EB — Privataus gyvenimo apsauga — Duomenų ištrynimas — Teisė gauti duomenis ir informaciją apie duomenų gavėjus — Terminas pasinaudoti teise gauti informaciją)

10

2009/C 153/20

Byla C-27/08: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BIOS Naturprodukte GmbH prieš Saarland (Direktyva 2001/83/EB — 1 straipsnio 2 punkto b papunktis — Vaisto pagal paskirtį sąvoka — Produkto dozuotė — Normalios vartojimo sąlygos — Pavojus sveikatai — Galimybė atkurti, pakoreguoti arba pakeisti žmogaus organizmo fiziologines funkcijas)

10

2009/C 153/21

Byla C-34/08: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Padova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Azienda Agricola Disarò Antonio prieš Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (Žemės ūkis — Bendras rinkų organizavimas — Pieno kvotos — Mokestis — Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 galiojimas — Bendros žemės ūkio politikos tikslai — Nediskriminavimo ir proporcingumo principai — Nacionalinio referencinio kiekio nustatymas — Kriterijai — Deficito valstybėje narėje kriterijaus reikšmingumas)

11

2009/C 153/22

Byla C-75/08: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, Christopher Mellor prieš Secretary of State for Communities and Local Government (Direktyva 85/377/EEB — Projektų poveikio aplinkai vertinimas — Pareiga informuoti visuomenę apie sprendimo neatlikti projekto vertinimo motyvus)

11

2009/C 153/23

Byla C-132/08: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. prieš Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Laisvas prekių judėjimas — Radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai — Abipusis atitikties pripažinimas — Kitoje valstybėje narėje įsisteigusio gamintojo išduotos atitikties deklaracijos nepripažinimas)

12

2009/C 153/24

Byla C-150/08: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siebrand BV prieš Staatssecretaris van Financiën (Kombinuotoji nomenklatūra — 2206 ir 2208 tarifinės pozicijos — Fermentuotas gėrimas, kurio sudėtyje yra distiliuoto alkoholio — Gėrimas, pagamintas iš vaisių arba natūralaus produkto — Medžiagų pridėjimas — Pasekmės — Pirminio gėrimo skonio, kvapo ir išvaizdos praradimas)

13

2009/C 153/25

Byla C-161/08: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV prieš Belgische Staat (Laisvas prekių judėjimas — Bendrijos tranzitas — Gabenimas su TIR knygele — Pažeidimai arba nusižengimai — Pranešimo terminas — Terminas pateikti pažeidimo ar nusižengimo padarymo vietos įrodymus)

13

2009/C 153/26

Byla C-253/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2006/22/EB — Teisės aktų derinimas — Su kelių transporto veikla susiję socialiniai teisės aktai — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

14

2009/C 153/27

Byla C-256/08: 2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinę Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/83/EB — Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga būtiniausi standartai — Nepriėmimas per nustatytą terminą)

14

2009/C 153/28

Byla C-266/08: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/81/EB — Trečiosios šalies piliečių, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais ir kurie bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, teisė apsigyventi — Nevisiškas perkėlimas — Perkėlimo priemonių nepateikimas)

15

2009/C 153/29

Byla C-313/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/58/EB — Bendrovių teisė — Dokumentų ir duomenų atskleidimas — Laiškai ir užsakymų formos — Sankcijos — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

15

2009/C 153/30

Byla C-322/08: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/83/EB — Neperkėlimas per numatytą terminą)

16

2009/C 153/31

Byla C-368/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2004/35/EB — Žalos aplinkai ištaisymas — Principas teršėjas moka)

16

2009/C 153/32

Byla C-390/08: 2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Aplinka — Sprendimas Nr. 280/2004/EB — Kioto protokolo įgyvendinimas — Nacionalinės priemonės, skirtos apriboti ir (arba) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją — Reikalaujamos informacijos nepateikimas)

16

2009/C 153/33

Byla C-443/08: 2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 1999/13/EB — Lakiųjų organinių junginių emisijų apribojimas — Sąvokų mažas įrenginys ir esminis pakeitimas neperkėlimas)

17

2009/C 153/34

Byla C-532/08: 2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2005/60/EB — Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas — Neperkėlimas per nustatytą terminą)

17

2009/C 153/35

Byla C-128/09: 2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antoine Boxus, Willy Roua prieš Valonijos regioną

18

2009/C 153/36

Byla C-129/09: 2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds prieš Valonijos regioną

18

2009/C 153/37

Byla C-130/09: 2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paul Fastrez, Henriette Fastrez prieš Valonijos regioną

19

2009/C 153/38

Byla C-131/09: 2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Philippe Daras prieš Valonijos regioną

20

2009/C 153/39

Byla C-132/09: 2009 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

21

2009/C 153/40

Byla C-133/09: 2009 m. balandžio 8 d. Fővárosi Bíróság pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. József Uzonyi prieš Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Byla C-134/09: 2009 m. balandžio 10 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page prieš Valonijos regioną

22

2009/C 153/42

Byla C-135/09: 2009 m. balandžio 9 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois prieš Valonijos regioną

23

2009/C 153/43

Byla C-138/09: 2009 m. balandžio 15 d. Tribunale Ordinario di Palermo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Todaro Nunziatina & C. snc prieš Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Byla C-140/09: 2009 m. balandžio 17 d. Tribunale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana prieš Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Byla C-142/09: 2009 m. balandžio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš V. W. Lahousse ir Lavichy BVBA

25

2009/C 153/46

Byla C-143/09: 2009 m. balandžio 23 d. Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pannon GSM Távközlési Rt.prieš Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Byla C-144/09: 2009 m. balandžio 24 d. Obersten Gerichtshofs (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hotel Alpenhof GesmbH prieš Oliver Heller

26

2009/C 153/48

Byla C-145/09: 2009 m. balandžio 24 d. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Baden-Wurttemberg prieš Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Byla C-146/09: 2009 m. balandžio 24 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prof. Dr. Claus Scholl prieš Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Byla C-147/09: 2009 m. balandžio 24 d. Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ronald Seunig prieš Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Byla C-150/09 P: 2009 m. balandžio 27 d. Iride SpA ir Iride Energia SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 11 d. priimto sprendimo byloje T-25/07 Iride SpA, Iride Energia SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

27

2009/C 153/52

Byla C-154/09: 2009 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

28

2009/C 153/53

Byla C-160/09: 2009 m. gegužės 8 d. SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Consiglio di Stato) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Società in nome collettivo Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. prieš Ministero dell'Economia

28

2009/C 153/54

Byla C-161/09: 2009 m. gegužės 8 d. Simvoulio tis Epikrateias (Valstybės Taryba) (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. prieš Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Byla C-162/09: 2009 m. gegužės 8 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for Work and Pensions prieš Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Byla C-169/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

29

2009/C 153/57

Byla C-170/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

30

2009/C 153/58

Byla C-171/09: 2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

30

2009/C 153/59

Byla C-175/09: 2009 m. gegužės 14 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs prieš Axa UK Ltd

30

 

Pirmosios instancijos teismas

2009/C 153/60

Byla T-116/04: 2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Wieland-Werke prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Pramoninių varinių vamzdžių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Baudos — Bausmių teisėtumo principas — Atitinkamos rinkos dydis — Atgrasomasis poveikis — Pažeidimo trukmė — Bendradarbiavimas)

32

2009/C 153/61

Byla T-122/04: 2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Outokumpu ir Luvata prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Pramoninių varinių vamzdžių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Baudos — Atitinkamos rinkos dydis — Sunkinančios aplinkybės — Pakartotinis pažeidimas)

32

2009/C 153/62

Byla T-127/04: 2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje KME Germany ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Pramoninių varinių vamzdžių rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas — Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas — Baudos — Konkretus poveikis rinkai — Atitinkamos rinkos dydis — Pažeidimo trukmė — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas)

33

2009/C 153/63

Byla T-151/05: 2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NVV ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją (Konkurencija — Koncentracija — Gyvų, skersti skirtų kiaulių ir paršavedžių pirkimo rinka — Sprendimas, skelbiantis koncentraciją suderinama su bendrąja rinka — Atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimas — Rūpestingumo pareiga — Pareiga motyvuoti)

33

2009/C 153/64

Byla T-414/05: 2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NHL Enterprises prieš VRDT — Glory & Pompea (LA KINGS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo LA KINGS paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas KING — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

34

2009/C 153/65

Byla T-165/06: 2009 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Fiorucci prieš VRDT — Edwin (ELIO FIORUCCI) (Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia ir registracijos panaikinimo procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas ELIO FIORUCCI — Žinomo asmens vardo įregistravimas kaip prekių ženklo — Reglamento (EB) Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies a punktas ir 50 straipsnio 1 dalies c punktas)

34

2009/C 153/66

Sujungtos bylos T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 ir T-178/07: 2009 m. gegužės 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ir CYBERHOME) (Bendrijos prekių ženklas — Prašymai įregistruoti žodinius Bendrijos prekių ženklus CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ir CYBERHOME — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis)

35

2009/C 153/67

Byla T-277/06: 2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Omnicare prieš VRDT — Astellas Pharma (OMNICARE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo OMNICARE paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas OMNICARE — Prašymo atkurti ankstesnę padėtį atmetimas)

35

2009/C 153/68

Byla T-89/07: 2009 m. gegužės 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje VIP Car Solutions prieš Europos Parlamentą (Viešieji paslaugų pirkimai — Bendrijos konkurso procedūra — Europos Parlamento narių transportavimas automobiliais ir mikroautobusais su vairuotoju sesijų Strasbūre metu — Dalyvio pasiūlymo atmetimas — Pareiga motyvuoti — Atsisakymas nurodyti laimėjusio dalyvio pasiūlytą kainą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

36

2009/C 153/69

Byla T-185/07: 2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Klein Trademark Trust prieš VRDT — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo CK CREACIONES KENNYA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas CK Calvin Klein ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai CK — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Žymenų panašumo nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

36

2009/C 153/70

Sujungtos bylos T-405/07 ir T-406/07: 2009 m. gegužės 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CFCMCEE prieš VRDT (P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinių Bendrijos prekių ženklų P@YWEB/email CARD ir PAYWEB CARD paraiškos — Absoliutus atmetimo pagrindas — Dalinis skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

37

2009/C 153/71

Byla T-410/07: 2009 m. gegužės 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Jurado Hermanos prieš VRDT (JURADO) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinis Bendrijos prekių ženklas JURADO — Prekių ženklo savininko prašymo pratęsti registracijos galiojimo terminą nebuvimas — Prekių ženklo išbraukimas pasibaigus registracijos galiojimo terminui — Išimtinę licenciją turinčio asmens pateiktas prašymas atkurti ankstesnę padėtį)

37

2009/C 153/72

Byla T-136/08: 2009 m. gegužės 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Aurelia Finance prieš VRDT (AURELIA) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinis Bendrijos prekių ženklas AURELIA — Atnaujinimo mokesčio nesumokėjimas — Prekių ženklo išbraukimas pasibaigus registracijai — Restitutio in integrum prašymas)

38

2009/C 153/73

Byla T-183/08: 2009 m. gegužės 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Schuhpark Fascies prieš VRDT — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio ir žodinio Bendrijos prekių ženklo jello SCHUHPARK paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas Schuhpark — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis)

38

2009/C 153/74

Byla T-58/06: 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje HALTE prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Skundas — Ieškinys dėl neveikimo — Komisijos pozicija, kuria nutraukiamas neveikimas — Nereikia priimti sprendimo)

38

2009/C 153/75

Byla T-282/07: 2009 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Tailor prieš VRDT (Kairiosios užpakalinės kelnių kišenės vaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio kairiąją užpakalinę kelnių kišenę, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

39

2009/C 153/76

Byla T-283/07: 2009 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Tailor prieš VRDT (Dešiniosios užpakalinės kelnių kišenės vaizdas) (Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio dešiniąją užpakalinę kelnių kišenę, paraiška — Absoliutus atmetimo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

39

2009/C 153/77

Byla T-45/09: 2009 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Al Barakaat International Foundation prieš Komisiją

39

2009/C 153/78

Byla T-130/09: 2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Eliza prieš VRDT — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Byla T-138/09: 2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Muñoz Arraiza prieš VRDT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Byla T-143/09 P: 2009 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-98/07 Petrilli prieš Komisiją

41

2009/C 153/81

Byla T-147/09: 2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Trelleborg Industrie prieš Komisiją

41

2009/C 153/82

Byla T-152/09: 2009 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bernhard Rintisch prieš VRDT — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Byla T-155/09: 2009 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Maxcom prieš VRDT — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Byla T-156/09: 2009 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Four Ace International prieš VRDT

43

2009/C 153/85

Byla T-158/09: 2009 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

43

2009/C 153/86

Byla T-159/09: 2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda prieš Europos Bendrijų Komisiją

44

2009/C 153/87

Byla T-161/09: 2009 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Ilink Kommunikationssysteme prieš VRDT (ilink)

44

2009/C 153/88

Byla T-164/09: 2009 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kitou prieš Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną

44

2009/C 153/89

Byla T-170/09: 2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener ir Shanghai Prime Machinery prieš Tarybą

45

2009/C 153/90

Byla T-172/09: 2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gem-Year ir Jinn-Well Auto-Parts prieš Tarybą

46

2009/C 153/91

Byla T-174/09: 2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Complejo Agrícola prieš Komisiją

48

2009/C 153/92

Byla T-176/09: 2009 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Government of Gibraltar prieš Komisiją

48

2009/C 153/93

Byla T-183/09: 2009 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje Spa Monopole prieš VRDT — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Byla T-142/94 ir T-143/94: 2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Roche prieš Tarybą ir Komisiją

50

2009/C 153/95

Byla T-170/07: 2009 m. gegužės 8 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Opus Arte UK prieš VRDT — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Byla T-470/08: 2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Komisija prieš Eurgit ir Cirese

50

2009/C 153/97

Byla T-503/08: 2009 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Rundpack prieš VRDT (Puodelio pavaizdavimas)

50

 

Tarnautojų teismas

2009/C 153/98

Byla F-26/09: 2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje B prieš Parlamentą

51

2009/C 153/99

Byla F-40/09: 2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Časta prieš Komisiją

51

2009/C 153/00

Byla F-45/09: 2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef-Caponi prieš Komisiją

51

2009/C 153/01

Byla F-47/09: 2009 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fries Guggenheim prieš CEDEFOP

52

 

Klaidų ištaisymas

2009/C 153/02

Pranešimo apie bylą T-126/09 Oficialiajame leidinyje pataisymas (OL C 129, 2009 6 6, p. 18)

53

LT

 


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Teisingumo Teismas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/1


2009/C 153/01

Paskutinis Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys

OL C 141, 2009 6 20

Skelbti leidiniai:

OL C 129, 2009 6 6

OL C 113, 2009 5 16

OL C 102, 2009 5 1

OL C 90, 2009 4 18

OL C 82, 2009 4 4

OL C 69, 2009 3 21

Šiuos tekstus galite rasti adresu:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Pirmosios instancijos teismas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/2


Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo, pakeičiančio pirmininką, paskyrimas

2009/C 153/02

2009 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Procedūros reglamento 106 straipsniu, nusprendė, kad laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. teisėjas S. S. Papasavvas eis laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo pareigas vietoj Pirmosios instancijos teismo pirmininko, šiam nesant ar negalint vykdyti savo pareigų.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/2


Apeliacinių skundų kolegija

2009/C 153/03

2009 m. birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad apeliacinių skundų kolegiją laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudarys Pirmosios instancijos teismo pirmininkas ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai.

Tam, kad sudarytų išplėstinę penkių teisėjų kolegiją, teisėjai, kurie posėdžiaus su apeliacinių skundų kolegijos pirmininku, bus trys teisėjai iš tos sudėties teismo, kuris iš pradžių nagrinėjo bylą, ir rotacijos tvarka du kolegijų pirmininkai.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/2


Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai

2009/C 153/04

2009 m birželio 16 d. Pirmosios instancijos teismas pagal Procedūros reglamento 12 straipsnį nustatė tokius kriterijus, pagal kuriuos bus paskiriamos bylos kolegijoms laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 dienos:

1.

Dėl Tarnautojų teismo sprendimų pateikti apeliaciniai skundai nuo skundo pateikimo dienos paskiriami apeliacinių skundų kolegijai, nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių.

2.

Kitos nei 1 dalyje išvardytosios bylos nuo ieškinio pateikimo dienos ir nepažeidžiant vėliau taikomų Procedūros reglamento 14 ir 51 straipsnių paskiriamos trijų teisėjų kolegijoms.

Šioje dalyje nurodytos bylos paskirstomos kolegijoms pagal tris skirtingas eilės tvarkas, nustatytas pagal bylų registracijos teismo kanceliarijoje tvarką:

byloms dėl įmonėms taikomų konkurencijos normų įgyvendinimo, normų, susijusių su valstybių teikiama pagalba, ir normų dėl prekybos apsaugos priemonių įgyvendinimo;

byloms, susijusioms su intelektinės nuosavybės teisėmis, numatytomis Procedūros reglamento 130 straipsnio 1 dalyje;

visoms kitoms byloms.

Taikant šias eilės tvarkas, į dvi kolegijas, posėdžiaujančias trijų teisėjų sudėtimi ir sudarytas iš keturių teisėjų, bus atsižvelgiama dukart kas trečią kartą.

Pirmosios instancijos teismo pirmininkas, siekdamas, kad būtų atsižvelgta į ryšį tarp tam tikrų bylų arba kad būtų užtikrintas tolygus darbo krūvio padalijimas, gali nukrypti nuo šių eilės tvarkų.


V Skelbimai

TEISINĖS PROCEDŪROS

Teisingumo Teismas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/3


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Renate Ilsinger prieš Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH likvidatorių)

(Byla C-180/06) (1)

(Jurisdikcija civilinėse bylose - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Vartotojų sudarytų sutarčių jurisdikcija - Gavusio klaidinančią reklamą vartotojo teisė teismo tvarka išsireikalauti tariamai laimėtą prizą - Kvalifikacija - Minėto reglamento 15 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas ieškinys, kilęs iš sutartinių teisinių santykių - Sąlygos)

2009/C 153/05

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Renate Ilsinger

Atsakovas: Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH likvidatorius

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberlandesgericht Wien — 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42) 15 straipsnio 1 dalies c punkto išaiškinimas — Vartotojų apsaugos nacionalinės teisės aktai, numatantys klaidinančios reklamos gavėjo teisę į tariamai laimėtą prizą.

Rezoliucinė dalis

Tokioje situacijoje, kokia yra pagrindinėje byloje, kai vartotojas, remdamasis savo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teisės normomis, siekia išsireikalauti iš kitoje valstybėje narėje įsteigtos prekes pagal užsakymus paštu parduodančios bendrovės tariamai laimėtą prizą,

nors ši bendrovė, siekdama paskatinti vartotoją sudaryti sutartį, jam asmeniškai išsiuntė laišką, sudarydama įspūdį, kad prizas bus įteiktas, kai jis to pareikalaus grąžindamas prie laiško pridėtą „prizo pareikalavimo patvirtinimą“,

ir prizo laimėjimas nepriklauso nuo šios bendrovės siūlomų prekių užsakymo ar bandomojo užsakymo pateikimo,

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo jurisdikcijos privalo būti aiškinamos taip:

tokiam vartotojo ieškiniui 15 straipsnio 1 dalies c punktas taikytinas su sąlyga, kad profesionalus pardavėjas yra teisiškai įsipareigojęs išmokėti prizą vartotojui,

jeigu ši sąlyga nėra įvykdyta, ta pati Reglamento Nr. 44/2001 nuostata taikytina tokiam ieškiniui, jei vartotojas iš tikrųjų užsakė prekių iš šio profesionalaus pardavėjo.


(1)  OL C 165, 2006 7 15.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/4


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-494/06 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Įmonės įsteigimas tam tikrose trečiosiose šalyse - Lengvatinės paskolos - Poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai - Konkurencijos iškraipymas - Prekyba su trečiosiomis šalimis - Komisijos sprendimas - Valstybės pagalbos neteisėtumas - Pareiga motyvuoti)

2009/C 153/06

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Di Bucci ir E. Righini

Kita proceso šalis: Italijos Respublika, atstovaujama I.M. Braguglia ir avvocato dello Stato P. Gentili

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2006 m. rugsėjo 6 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo Italijos Respublika ir Wam prieš Komisiją (T-304/04 ir T-316/04), kuriuo Pirmosios instancijos teismas panaikino 2004 m. gegužės 19 d. Komisijos sprendimą 2006/177/EB dėl Italijos Respublikos Wam SpA suteiktos valstybės pagalbos C 4/2003 (ex NN 102/2002) (OL L 63, 2006, p. 11)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.


(1)  OL C 20, 2007 1 27.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/4


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje CAS Succhi di Frutta SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-497/06 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Deliktinė atsakomybė - Konkurso procedūra - Mokėjimas natūra - Konkurso laimėtojų mokėjimas kitokiais nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytais vaisiais - Priežastinis ryšys)

2009/C 153/07

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantė: CAS Succhi di Frutta SpA, atstovaujama avvocati F. Sciaudone, R. Sciaudone ir D. Fioretti

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Cattabriga ir avvocato A. Dal Ferro

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2006 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo CAS Succhi di Frutta SpA prieš Komisiją (T-226/01), kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, kuriuo prašoma atlyginti tariamai 1996 m. liepos 22 d. C(96)1916 ir 1996 m. rugsėjo 6 d. C(96)2208 Komisijos sprendimais, priimtais pagal 1996 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 228/96 dėl vaisių sulčių ir vaisių uogienių tiekimo Armėnijos ir Azerbaidžano žmonėms (OL L 30, p. 18), padarytą žalą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

CAS Succhi di Frutta SpA padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 42, 2007 2 24.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/4


2009 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-518/06) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Automobilių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas - EB 43 ir 49 straipsniai - Direktyva 92/49/EEB - Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudimo įmonėms nustatoma pareiga sudaryti sutartį - Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimas - Socialinė nukentėjusiųjų per kelių eismo įvykius apsauga - Proporcingumas - Tarifų nustatymo laisvės principas - Kilmės valstybės narės atliekamos kontrolės principas)

2009/C 153/08

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Traversa ir N. Yerrell

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama M. Fiorilli

Atsakovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Suomijos Respublika, atstovaujama J. Himmanen

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 49 straipsnių pažeidimas — 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičiančios direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva (OL L 228, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 346), 6, 9, 29 ir 39 straipsnių pažeidimas — Draudimo įmokų apskaičiavimas — Pareiga, nustatyta kitoje valstybėje narėje turintiems buveinę draudikams

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos Bendrijų Komisija, Italijos Respublika ir Suomijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 42, 2007 2 24.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/5


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-531/06) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Įsisteigimo laisvė - Laisvas kapitalo judėjimas - EB 43 ir EB 56 straipsniai - Visuomenės sveikata - Vaistinės - Nuostatos, tik vaistininkams suteikiančios teisę valdyti vaistinę - Pateisinimas - Tinkamas ir kokybiškas visuomenės aprūpinimas vaistais - Farmacininkų profesinė nepriklausomybė - Farmacinius produktus platinančios įmonės - Komunų vaistinės)

2009/C 153/09

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama advokatų E. Traversa ir H. Krämer, G. Giacomini ir E. Boglione

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama I. M. Braguglia, padedamo avvocato dello Stato G. Fiengo

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Skandalou, Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. Rodríguez Cárcamo ir F. Díez Moreno, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir B. Messmer, Latvijos Respublika, atstovaujama E. Balode-Buraka ir L. Ostrovska, Austrijos Respublika, atstovaujama C. Pesendorfer ir M. T. Kröll

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir EB 56 straipsnių pažeidimas — Vaistinių nuosavybės režimas

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Europos Bendrijų Komisija, Italijos Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Latvijos Respublika ir Austrijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 42, 2007 2 24.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/5


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht des Saarlandes (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/077), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) prieš Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

(Sujungtos bylos C-171/07 ir C-172/07) (1)

(Įsisteigimo laisvė - EB 43 straipsnis - Visuomenės sveikata - Vaistinės - Nuostatos, suteikiančios teisę verstis vaistinės veikla tik vaistininkams - Pateisinimas - Saugus ir kokybiškas gyventojų aprūpinimas vaistais - Profesinė vaistininkų nepriklausomybė)

2009/C 153/10

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht des Saarlandes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/077), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Atsakovai: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

Dalyvaujant: DocMorris NV

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Verwaltungsgericht des Saarlandes — EB 10, 43 ir 48 straipsnių išaiškinimas — Leidimas vaistinės veiklai, pagal nacionalinę teisę išduodamas tik vaistininkui, kuris asmeniškai vadovauja vaistinei — Leidimas, kurį nacionalinės valdžios institucijos išdavė juridiniam asmeniui atsižvelgdamos į tiesioginį Bendrijos teisės veikimą — Nacionalinės teisės netaikymo sąlygos

Rezoliucinė dalis

EB 43 ir EB 48 straipsniai nedraudžia tokių nacionalinės teisės nuostatų, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, pagal kurias vaistininkais nesantys asmenys negali būti vaistinių savininkai ir verstis vaistinės veikla.


(1)  OL C 140, 2007 6 23.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/6


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Parlamentą

(Sujungtos bylos C-393/07 ir C-9/08) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo - Europos Parlamento narys - Parlamento nario įgaliojimų patikrinimas - Parlamento naro paskyrimas kitiems kandidatams atsiėmus kandidatūras - 1976 m. Akto 6 ir 12 straipsniai)

2009/C 153/11

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama I. Braguglia, R. Adam, avvocato dello Stato P. Gentili (C-393/07)

Ieškovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Latvijos Respublika

Ieškovas: Beniamino Donnici, atstovaujamas avvocati M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego ir P. Salvatore (C-9/08)

Ieškovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Italijos Respublika

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas H. Krück, N. Lorenz, L. Visaggio ir professeur E. Cannizzaro

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Achile Occhetto, atstovaujamas avvocati P. De Caterini ir F. Paola

Dalykas

2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimo P6_TA-PROV(2007)0209 dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo (2007/2121(REG)), apie kurį buvo pranešta 2007 m. gegužės 28 dieną, panaikinimas — Europos Parlamento narys — Įgaliojimų patikrinimas — Parlamento naro paskyrimas kitiems kandidatams atsiėmus kandidatūras

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento sprendimą 2007/2121 (REG) dėl Beniamino Donnici įgaliojimų patikrinimo.

2.

Europos Parlamentas padengia B. Donnici bei Italijos Respublikos kaip ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3.

Italijos Respublika, kaip įstojusi į bylą šalis, Latvijos Respublika ir A. Occhetto padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2007 10 20.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/6


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Waterford Wedgwood plc prieš Assembled Investments (Proprietary) Ltd ir Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

(Byla C-398/07 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinis prekių ženklas WATERFORD STELLENBOSCH - Žodinio prekių ženklo savininko WATERFORD protestas - Apeliacinės tarybos atsisakymas užregistruoti)

2009/C 153/12

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Waterford Wedgwood plc, atstovaujama advokato J. Pagenberg

Kitos proceso šalys: Assembled Investments (Proprietary) Ltd, atstovaujama asianajaja P. Hagman ir tavaramerkkiasiamies J. Palm), Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Dalykas

Apeliacinis skundas, pateiktas dėl 2007 m. birželio 12 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-105/05, Assembled Investments (Proprietary) prieš VRDT ir Waterford Wedgwood plc, kuriuo Pirmosios instancijos teismas panaikino 2004 m. gruodžio 15 d. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą R 240/2004-1, panaikinantį Protestų skyriaus sprendimą atmesti žodinio prekių ženklo WATERFORD 3, 8, 11, 21, 24 ir 34 klasių prekėms savininko pateiktą protestą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti bylinėjimosi išlaidas iš Waterford Wedgwood plc.


(1)  OL C 283, 2007 11 24.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/7


2009 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Meletis Apostolides prieš David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(Byla C-420/07) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Protokolas Nr. 10 dėl Kipro - „Acquis communautaire“ taikymo teritorijos dalyje, kurioje Kipro vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, sustabdymas - Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse bei komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Kipro teismo, esančio minėtos vyriausybės veiksmingai kontroliuojamoje teritorijoje, sprendimas, priimtas dėl nekilnojamojo turto, esančio už šios teritorijos ribų - Minėto reglamento 22 straipsnio 1 punktas, 34 straipsnio 1 ir 2 punktai, 35 straipsnio 1 dalis ir 38 straipsnio 1 dalis)

2009/C 153/13

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Meletis Apostolides

Atsakovai: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Court of Appeal (Civil Division) — Kipro stojimo į ES akto protokolo Nr. 10 1 straipsnio 1 dalies bei 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk. 4 t., p. 42) 22 straipsnio, 34 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 35 straipsnio 1 dalies išaiškinimas — Acquis communautaire taikymo sustabdymas teritorijoje, kurioje vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės — Kipro teismo, esančio vyriausybės veiksmingai kontroliuojamoje teritorijoje, sprendimo, priimto dėl už šios teritorijos ribų esančio žemės sklypo, pripažinimas ir vykdymas kitoje valstybėje narėje.

Rezoliucinė dalis:

1.

Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų Protokolo Nr. 10 dėl Kipro 1 straipsnio 1 dalyje numatytu acquis communautaire taikymo Kipro Respublikos teritorijos dalyse, kuriose Kipro Respublikos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, sustabdymu nedraudžiama 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo taikyti vyriausybės veiksmingai kontroliuojamoje salos dalyje esančio Kipro teismo priimtam sprendimui dėl sklypo, esančio minėtose teritorijos dalyse.

2.

Valstybės narės teismas negali, remdamasis Reglamento Nr. 44/2001 35 straipsnio 1 dalimi, atsisakyti pripažinti arba vykdyti kitos valstybės narės teismų sprendimą dėl sklypo, esančio pastarosios valstybės dalyje, kurioje jos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

3.

Aplinkybė, kad sprendimo, kurį atitinkamos valstybės narės teismai priėmė dėl sklypo, esančio tos valstybės dalyje, kurioje jos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, praktiškai negalima įgyvendinti sklypo buvimo vietoje, negali būti motyvas atsisakyti pripažinti arba vykdyti šį sprendimą pagal Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punktą, taip pat ji nereiškia, kad toks sprendimas nėra vykdytinas minėto reglamento 38 straipsnio 1 dalies prasme.

4.

Negalima remiantis Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 2 punktu atsisakyti pripažinti arba vykdyti už akių priimtą sprendimą, kai atsakovas galėjo jį apskųsti, nurodydamas, kad bylos iškėlimo dokumentas arba lygiavertis dokumentas nebuvo jam įteiktas arba paskelbtas laiku ir tokiu būdu, kad jis galėtų pasirengti gynybai.


(1)  OL C 297, 2007 12 8.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/7


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa prieš Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(Byla C-504/07) (1)

(Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 - Su viešąja paslauga susiję įpareigojimai - Kompensacijų suteikimas - Miesto keleivinio transporto sektorius)

2009/C 153/14

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa

Atsakovės: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Supremo Tribunal Administrativo — EB 73, 76, 87 ir 88 straipsniu bei 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (OL L 156, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 1 t., p. 19) aiškinimas — Keleivių vežimo miesto transporto viešoji paslauga — Pareigos kompensuoti buvimas ar nebuvimas — Pagalba, skirta kompensuoti šių įmonių eksploatavimo išlaidas

Rezoliucinė dalis

1.

1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos, iš dalies pakeistas 1991 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1893/91, turi būti aiškinamas taip, kad jis leidžia valstybėms narėms nustatyti viešajai įmonei, kuri privalo užtikrinti keleivių vežimą savivaldybėje, pareigas, susijusias su viešąja paslauga, ir kad jis numato išlaidų, atsirandančių dėl tokių pareigų, kompensaciją, nustatytą pagal minėto reglamento nuostatas.

2.

Reglamentas Nr. 1191/69, iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 1893/91, draudžia suteikti tokias kompensacines išmokas, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai nėra įmanoma nustatyti išlaidų, kurios kyla iš nagrinėjimų įmonių veiklos, vykdomos įgyvendinant su viešąja paslauga susijusius įpareigojimus, dydžio.

3.

Kai nacionalinis teismas konstatuoja tam tikrų pagalbos priemonių nesuderinamumą su Reglamentu Nr. 1191/69, iš dalies pakeistu Reglamentu Nr. 1893/91, jis, remdamasis nacionaline teise, privalo nuspręsti dėl visų šio pažeidimo pasekmių, susijusių su aktų, suteikiančių minėtas išmokas, galiojimu.


(1)  OL C 22, 2008 1 26.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/8


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-516/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2000/60/EB - Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindai - Kompetentingų institucijų upės baseino rajonams paskyrimas)

2009/C 153/15

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5t., p. 275) 3 straipsnio 2, 7 ir 8 dalis, nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepaskyrusi kompetentingų institucijų tam, kad autonominėse Galisijos, Baskų krašto, Andalūzijos, Balearų salų ir Kanarų salų srityse būtų taikomos 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatos, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2, 7 ir 8 dalis.

2.

Ispanijos Karalystė padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/8


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-530/07) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 91/271/EEB - Tarša ir teršalai - Miesto nuotėkų valymas - 3 ir 4 straipsniai)

2009/C 153/16

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama S. Pardo Quintillán ir G. Braga da Cruz

Atsakovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandes ir M. J. Lois

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 1991 m, gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (OL L 135, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26) 3 ir 4 straipsnius, nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Koviljano, Espinjo/Feiros, Ponta Delgada, Povua de Varzino/Vila do Kondės bei Santa Cita anglomeracijose neįrengusi nuotėkų surinkimo sistemų pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo 3 straipsnio reikalavimus ir neužtikrinusi miesto nuotekų Alverkos, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Karvuejro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Koviljano, Lisabonos, Matozinjoso, Milfonteso, Nazarė/Famalicão, Ponta Delgada, Povua de Varzino/Vila do Kondės, Santa Cita, Vila Franka de Širos ir Vila Real de Santo Antóniomiesto aglomeracijose antrinio arba tinkamo valymo pagal šios direktyvos 4 straipsnio reikalavimus, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 3 ir 4 straipsnius.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/9


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft prieš LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Byla C-531/07) (1)

(Laisvas prekių judėjimas - Nacionalinės teisės nuostatos dėl importuotoms knygoms nustatytų kainų - Kiekybiniam importo apribojimui lygiaverčio poveikio priemonė - Pateisinimas)

2009/C 153/17

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Atsakovė: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Oberster Gerichtshof (Austrija) — EB sutarties 3 straipsnio 1 dalies, 10, 28, 30, 81 ir 151 straipsnių išaiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, įpareigojantys knygų vokiečių kalba importuotojus nustatyti mažmenines pardavimo kainas, kurios negali būti mažesnės nei išleidimo valstybei nustatytos kainos

Rezoliucinė dalis

1.

Nacionalinės teisės nuostata, kuri knygų vokiečių kalba importuotojams uždraudžia nustatyti mažesnę kainą nei galutinė pardavimo kaina, kurią nustatė ar rekomendavo taikyti leidėjas išleidimo valstybėje, yra „kiekybiniam importo apribojimui lygiaverčio poveikio priemonė“ EB 28 straipsnio prasme.

2.

Nacionalinės teisės nuostata, kuri knygų vokiečių kalba importuotojams uždraudžia nustatyti mažesnę kainą nei galutinė pardavimo kaina, kurią nustatė ar rekomendavo taikyti leidėjas išleidimo valstybėje, negali būti pateisinama nei remiantis EB 30 ir 151 straipsniais, nei privalomais bendrojo intereso reikalavimais.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/9


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Assitur Srl prieš Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(Byla C-538/07) (1)

(Direktyva 92/50/EEB - 29 straipsnio pirmoji pastraipa - Viešojo paslaugų pirkimo sutartys - Nacionalinės teisės aktai, neleidžiantys konkuruojant tarpusavyje dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje kontrole ar reikšminga įtaka pagrįstais santykiais susijusioms bendrovėms)

2009/C 153/18

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Assitur Srl

Atsakovė: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Dalyvaujant: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 209, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 322) 29 straipsnio aiškinimas — Nacionalinės teisės aktas, draudžiantis viešojo darbų ir paslaugų pirkimo konkurse dalyvauti susijusioms ar kontroliuojamoms įmonėms.

Rezoliucinė dalis

1.

1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 29 straipsnio pirmoji pastraipa turi būti aiškinama, kad ja netrukdoma valstybei narei numatyti kitų neleidimo dalyvauti pagrindų, be tų, kurie jau numatyti šioje nuostatoje, skirtų užtikrinti, kad vykdant viešojo prikimo procedūras būtų laikomasi vienodo vertinimo ir skaidrumo principų, su sąlyga, kad tokios priemonės neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti.

2.

Bendrijos teisė turi būti aiškinama kaip draudžianti nacionalines nuostatas, kuriose, siekiant teisėtų konkurso dėl viešojo pirkimo sutarčių sudarymo vienodo dalyvių vertinimo ir skaidrumo tikslų, numatytas absoliutus draudimas įmonėms, tarp kurių yra kontrolės santykiai ar kurios susijusios tarpusavyje, tuo pačiu metu ir konkuruojant dalyvauti tame pačiame konkurse, nepaliekant joms galimybės įrodyti, kad šie santykiai nedarė įtakos jų veiksmams šioje konkurso procedūroje.


(1)  OL C 37, 2008 2 9.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/10


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) College van burgemeester en wethouders van Rotterdam prieš M.E.E. Rijkeboer

(Byla C-553/07) (1)

(Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis - Direktyva 95/46/EB - Privataus gyvenimo apsauga - Duomenų ištrynimas - Teisė gauti duomenis ir informaciją apie duomenų gavėjus - Terminas pasinaudoti teise gauti informaciją)

2009/C 153/19

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Atsakovas: M.E.E. Rijkeboer

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Raad van State (Nyderlandai) — 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) 6 straipsnio 1 dalies a punkto ir 12 straipsnio a punkto išaiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, kuriais teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis ribojama vieneriais metais iki prašymo leisti susipažinti su duomenimis pateikimo — Proporcingumo principas

Rezoliucinė dalis

1.

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 12 straipsnio a punktu iš valstybių narių reikalaujama numatyti teisę gauti tiek su dabartim, tiek su praeitim susijusią informaciją apie duomenų gavėjus arba jų kategorijas bei atskleistos informacijos turinį. Valstybės narės turi nustatyti šios informacijos saugojimo trukmę bei atitinkamą teisę gauti ją taip, kad būtų užtikrinta tinkama pusiausvyra tarp, viena vertus, duomenų subjekto intereso apsaugoti savo privatų gyvenimą pasinaudojant, be kita ko, direktyvoje numatytomis įsiterpimo ir reikalavimų iškėlimo priemonėmis ir, kita vertus, naštos, kuri duomenų valdytojui tenka dėl pareigos saugoti šią informaciją.

2.

Reguliavimu, kai informacijos apie duomenų gavėjus arba jų kategorijas bei atskleistų duomenų turinio saugojimas ribojamas vieneriais metais ir atitinkamai ribojama galimybė gauti šią informaciją, nors pagrindiniai duomenys saugomi daug ilgesnį laiką, negali užtikrinti tinkamos pusiausvyros tarp nagrinėjamo intereso ir nagrinėjamos pareigos, nebent būtų įrodyta, kad ilgesnis šios informacijos saugojimas būtų pernelyg didelė našta duomenų valdytojui. Tai patikrinti turi nacionalinis teismas.


(1)  OL C 64, 2008 3 8.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/10


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) BIOS Naturprodukte GmbH prieš Saarland

(Byla C-27/08) (1)

(Direktyva 2001/83/EB - 1 straipsnio 2 punkto b papunktis - „Vaisto pagal paskirtį“ sąvoka - Produkto dozuotė - Normalios vartojimo sąlygos - Pavojus sveikatai - Galimybė atkurti, pakoreguoti arba pakeisti žmogaus organizmo fiziologines funkcijas)

2009/C 153/20

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BIOS Naturprodukte GmbH

Atsakovas: Saarland (Saro kraštas)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bundesverwaltungsgericht — 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69), iš dalies pakeistos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 136 p. 34; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 34 t., p. 262), 1 straipsnio 2 punkto išaiškinimas — Vaisto sąvoka — Produktas, kurio sudėtyje yra medžiagos, kurios didesnės dozės turi gydomąjį poveikį, bet mažesnės negu gamintojo rekomenduojamos dozės gali būti pavojingos sveikatai — Smilkalų ekstraktas

Rezoliucinė dalis

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, iš dalies pakeistos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB, 1 straipsnio 2 punktą reikia aiškinti taip, kad produktas, kurio sudėtyje yra medžiagos, kuri, vartojama tam tikra doze gali turėti gydomąjį poveikį, yra vaistas pagal paskirtį, jeigu jis, atsižvelgiant į veikliosios medžiagos kiekį normaliomis vartojimo sąlygomis, kelia pavojų sveikatai, nors negali atkurti, pakoreguoti arba pakeisti žmogaus organizmo fiziologinių funkcijų.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/11


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale ordinario di Padova (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Azienda Agricola Disarò Antonio prieš Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

(Byla C-34/08) (1)

(Žemės ūkis - Bendras rinkų organizavimas - Pieno kvotos - Mokestis - Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 galiojimas - Bendros žemės ūkio politikos tikslai - Nediskriminavimo ir proporcingumo principai - Nacionalinio referencinio kiekio nustatymas - Kriterijai - Deficito valstybėje narėje kriterijaus reikšmingumas)

2009/C 153/21

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Padova

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Azienda Agricola Disarò Antonio

Atsakovė: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Tribunale ordinario di Padova — 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (OL L 270, p. 123; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 391), išaiškinimas ir galiojimas — Reglamentas, kuriame neatsižvelgiama į periodinį kiekvienos šalies referencinių kiekių, kuriems netaikomas mokestis, peržiūrėjimą ir vienodai taikomas papildomas mokestis gamintojams, kurie susiduria su perviršiu ir deficitu — Nesuderinamumas su EB 5, 32, 33 ir 34 straipsniais

Rezoliucinė dalis

1.

Tai, kad nustatant nacionalinį referencinį kiekį 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1788/2003, nustatančiame mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, neatsižvelgiama į tai, kad atitinkama valstybė narė turi deficitą, negali paveikti šio reglamento suderinamumo su tikslais, be kita ko, numatytais EB 33 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.

Reglamento Nr. 1788/2003 nagrinėjimas atsižvelgiant į nediskriminavimo principą neatskleidė jokio elemento, galinčio paveikti šio reglamento galiojimą.

3.

Reglamento Nr. 1788/2003 nagrinėjimas atsižvelgiant į proporcingumo principą neatskleidė jokio elemento, galinčio paveikti šio reglamento galiojimą


(1)  OL C 92, 2008 4 12.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/11


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) The Queen, Christopher Mellor prieš Secretary of State for Communities and Local Government

(Byla C-75/08) (1)

(Direktyva 85/377/EEB - Projektų poveikio aplinkai vertinimas - Pareiga informuoti visuomenę apie sprendimo neatlikti projekto vertinimo motyvus)

2009/C 153/22

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Christopher Mellor, The Queen

Atsakovas: Secretary of State for Communities and Local Government

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Court of Appeal (Civil Division) — 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248) 4 straipsnio aiškinimas — Pareiga informuoti visuomenę apie priimto sprendimo, kad nereikia įvertinti II priede išvardytų projektų, motyvus.

Rezoliucinė dalis

1.

1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistos 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo nereikalaujama, jog pačiame sprendime, kad į minėtos direktyvos II priedą patenkančio projekto nereikia įvertinti poveikio aplinkai atžvilgiu, būtų nurodyti motyvai, dėl kurių kompetentinga institucija nusprendė, kad tokio vertinimo nereikia. Tačiau tuo atveju, kai suinteresuotasis asmuo to prašo, kompetentinga administravimo institucija turi pareigą jį informuoti apie motyvus, dėl kurių šis sprendimas buvo priimtas arba, atsakydama į pateiktą prašymą, perduoti reikšmingą informaciją ir dokumentus.

2.

Tuo atveju, kai valstybės narės sprendime nevertinti į Direktyvos 85/337, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35, II priedą patenkančio projekto poveikio aplinkai pagal minėtos direktyvos 5–10 straipsnius yra nurodyti jį pagrindžiantys motyvai, minėtas sprendimas yra pakankamai motyvuotas, kai jame pateikti motyvai kartu su įrodymais, apie kuriuos suinteresuotieji asmenys jau buvo informuoti ir kurie gali būti papildyti reikiama papildoma informacija, kurią kompetentinga nacionalinė institucija privalo suinteresuotiesiems asmenims pateikti pastarųjų prašymu, ir leidžia minėtiems asmenims įvertinti galimybę pareikšti ieškinį dėl šio sprendimo.


(1)  OL C 107, 2008 4 26.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/12


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. prieš Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Byla C-132/08) (1)

(Laisvas prekių judėjimas - Radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai - Abipusis atitikties pripažinimas - Kitoje valstybėje narėje įsisteigusio gamintojo išduotos atitikties deklaracijos nepripažinimas)

2009/C 153/23

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Atsakovė: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Fővárosi Bíróság — EB 30 straipsnio, 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (OL L 91, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 23 t., p. 254) 8 straipsnio ir 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 447) 2 straipsnio e ir f punktų aiškinimas — Nacionalinės teisės aktai, įpareigojantys radijo ryšio įrenginių, kurie veikia tokiose radijo dažnių diapazonuose, kurių naudojimas visoje Bendrijoje dar nesuderintas, ir kurie yra žymima „CE“ ženklu, importuotoją pateikti atitikties deklaraciją pagal nacionalinės teisės nuostatas, net jei šiems įrenginiams kitoje valstybėje narėje įsteigtas gamintojas yra išdavęs atitikties deklaraciją.

Rezoliucinė dalis

1.

Valstybės narės, pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo, negali reikalauti iš asmens, pateikiančio radijo ryšio įrenginius į rinką, pateikti atitikties deklaraciją, kai šios įrangos gamintojas, kurio buveinė yra kitoje valstybėje narėje, žymi juos „CE“ ženklu ir šiai prekei parengė atitikties deklaraciją.

2.

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos netaikytina vertinant klausimus, susijusius su asmens pareiga pateikti radijo ryšio įrenginių atitikties deklaraciją. Kalbant apie valstybių narių teisę remiantis Direktyva 2001/95 nustatyti kitas pareigas, išskyrus pareigą pateikti atitikties deklaraciją, prekiaujant radijo ryšio įrenginiais, asmuo, kuris prekiauja preke, gali būti laikomas gamintoju tik esant sąlygoms, apibrėžtoms šios direktyvos 2 straipsnio e punkte, o platintoju — tik esant sąlygoms, apibrėžtoms minėto 2 straipsnio f punkte. Gamintojas ir platintojas turėtų būti saistomi tik atitinkamai kiekvienam iš jų Direktyvoje 2001/95 nustatytais įpareigojimais.

3.

Kai klausimo reglamentavimas yra suderintas Bendrijos lygiu, visos su juo susijusios nacionalinės priemonės turi būti vertinamos atsižvelgiant į tokį suderinimo aktą, o ne į EB 28 ir 30 straipsnius. Direktyvai 1999/5/EB priskiriamose srityse valstybės narės turi ją visiškai atitikti ir negali priimti priešingų nacionalinių nuostatų. Kai valstybė narė mano, kad atitikimas suderintai normai neužtikrina Direktyvoje 1999/5 nustatytų esminių reikalavimų, kuriuos, laikoma, ji apima, ši valstybė narė privalo pradėti procedūrą, numatytą šios direktyvos 5 straipsnyje. Tačiau valstybė narė, pagrįsdama apribojimą, gali remtis su Direktyva 1999/5 suderinta sritimi nesusijusiais motyvais. Tokiu atveju ji turėtų tik remtis vienu iš bendrojo intereso pagrindų, nurodytų EB 30 straipsnyje, arba su bendruoju interesu susijusiu imperatyviu reikalavimu.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/13


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Siebrand BV prieš Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-150/08) (1)

(Kombinuotoji nomenklatūra - 2206 ir 2208 tarifinės pozicijos - Fermentuotas gėrimas, kurio sudėtyje yra distiliuoto alkoholio - Gėrimas, pagamintas iš vaisių arba natūralaus produkto - Medžiagų pridėjimas - Pasekmės - Pirminio gėrimo skonio, kvapo ir išvaizdos praradimas)

2009/C 153/24

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Siebrand BV

Atsakovė: Staatssecretaris van Financiën

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Kombinuotosios nomenklatūros tarifų 2206 ir 2208 pozicijų aiškinimas — Fermentuotas gėrimas, kurio sudėtyje yra (distiliuoto) spirito — Vandens ir tam tikrų medžiagų, dėl kurių jis praranda gėrimo, pagaminto iš atitinkamo vaisiaus ar natūralaus produkto, skonį, kvapą ir (arba) išvaizdą, įpylimas.

Rezoliucinė dalis

Alkoholiniai gėrimai, gauti fermentacijos būdu, atitinkantys Kombinuotosios nomenklatūros, nustatytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo su pakeitimais, padarytais 1991 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2587/91, I priede esančią 2206 poziciją, į kuriuos dar įpilamas tam tikras kiekis distiliuoto spirito, vandens, cukraus (sirupo), įvairių aromatų, spalvų, o į kai kuriuos jų — kremo, dėl ko jie praranda skonį, aromatą ir (arba) gėrimo, pagaminto iš konkrečių vaisių arba natūralių produktų, išvaizdą, patenka ne į KN 2206, o į 2208 poziciją.


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/13


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV prieš Belgische Staat

(Byla C-161/08) (1)

(Laisvas prekių judėjimas - Bendrijos tranzitas - Gabenimas su TIR knygele - Pažeidimai arba nusižengimai - Pranešimo terminas - Terminas pateikti pažeidimo ar nusižengimo padarymo vietos įrodymus)

2009/C 153/25

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van beroep te Antwerpen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

Atsakovė: Belgische Staat

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Hof van beroep te Antwerpen — 1991 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1593/91, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 719/91 dėl TIR knygelių ir ATA knygelių naudojimo Bendrijoje kaip tranzito dokumentų įgyvendinimo taisykles (OL L 148, p. 11), 2 straipsnio kartu su TIR konvencijos 11 straipsniu aiškinimas — Pažeidimai ar nusižengimai — Pranešimo terminas.

Rezoliucinė dalis

1.

1991 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 593/91, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 719/91 dėl TIR knygelių ir ATA knygelių naudojimo Bendrijoje kaip tranzito dokumentų įgyvendinimo taisykles, 2 straipsnio 1 dalį, skaitomą kartu su 1975 m. lapkričio 14 d. Ženevoje pasirašytos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 11 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad praleidus terminą pranešti TIR knygelės turėtojui apie šios knygelės neįforminimą kompetentingos mutinės įstaigos nepraranda teisės išieškoti muitų ir mokesčių, mokėtinų dėl tarptautinio prekių gabenimo su minėta knygele.

2.

Reglamento Nr. 1593/91 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, skaitomas kartu su 1975 m. lapkričio 14 d. Ženevoje pasirašytos Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, reikia aiškinti taip, kad jos nustato tik gabenimo be pažeidimų įrodymų pateikimo terminą, bet ne terminą, per kurį privalu pateikti pažeidimo ar nusižengimo padarymo vietos įrodymų. Nacionalinis teismas, remdamasis įrodinėjimui taikomais savo nacionalinės teisės principais, turi nustatyti, ar konkrečiu jo nagrinėjamu atveju ir atsižvelgiant į aplinkybių visumą šie įrodymai buvo pateikti laikantis terminų. Vis dėlto nacionalinis teismas turi vertinti šį terminą laikydamasis Bendrijos teisės, būtent atsižvelgdamas, pirma, į tai, jog terminas neturi būti per ilgas, siekiant kad kitoje valstybėje narėje mokėtinų sumų išieškojimas būtų teisiškai ir faktiškai įmanomas, bei, antra, į tai, jog dėl šio termino TIR knygelės turėtojas neatsidurtų padėtyje, kai jis faktiškai nebepajėgus pateikti minėtų įrodymų.


(1)  OL C 183, 2008 7 19.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/14


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-253/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2006/22/EB - Teisės aktų derinimas - Su kelių transporto veikla susiję socialiniai teisės aktai - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 153/26

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama N. Yerrell ir M. Teles Romão

Atsakovė: Portugalijos Respublika, atstovaujama L. Inez Fernandez ir F. Fraústo de Azevedo

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančiai Direktyvą 88/599/EEB (OL L 102, p. 35) įgyvendinti nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančiai Direktyvą 88/599/EEB įgyvendinti reikalingų įstatymų ir kitų teisės aktų, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 2006/22.

2.

Portugalijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/14


2009 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinę Karalystę

(Byla C-256/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/83/EB - Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga būtiniausi standartai - Nepriėmimas per nustatytą terminą)

2009/C 153/27

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. O'Reilly ir M. Condou-Durande

Atsakovė: Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė, atstovaujama S. Ossowski

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą

2.

Priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 197, 2008 8 2.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/15


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos Karalystę

(Byla C-266/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/81/EB - Trečiosios šalies piliečių, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais ir kurie bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, teisė apsigyventi - Nevisiškas perkėlimas - Perkėlimo priemonių nepateikimas)

2009/C 153/28

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande ir E. Adsera Ribera

Atsakovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama B. Plaza Cruz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl teisės laikinai apsigyventi suteikimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais ir kurie bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 69), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl teisės laikinai apsigyventi suteikimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kuriais buvo pasinaudota nelegalios imigracijos tikslais ir kurie bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, įgyvendinti visų būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų ir nepateikusi Europos Bendrijų Komisijai vidaus teisės aktų nuostatų, kurios galėtų prisidėti prie to, kad būtų užtikrintas šis įgyvendinimas, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 209, 2008 8 15.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/15


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-313/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2003/58/EB - Bendrovių teisė - Dokumentų ir duomenų atskleidimas - Laiškai ir užsakymų formos - Sankcijos - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 153/29

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Vesco ir P. Dejmek

Atsakovė: Italijos Respublika, atstovaujama I. Bruni ir avvocato dello Stato G. Fiengo

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Visų nuostatų, būtinų įgyvendinti 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/58/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 68/151/EEB, dėl tam tikrų bendrovių tipų informacijos atskleidimo reikalavimų (OL L 221, p. 13; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 304) 1 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi visų 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/58/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 68/151/EEB, dėl tam tikrų bendrovių tipų informacijos atskleidimo reikalavimų 1 straipsnio 4–6 dalis įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Italijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/16


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę

(Byla C-322/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/83/EB - Neperkėlimas per numatytą terminą)

2009/C 153/30

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande ir J. Enegren

Atsakovė: Švedijos Karalystė, atstovaujama S. Johannesson

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96), nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų, Švedijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Švedijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2008 8 30.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/16


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-368/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/35/EB - Žalos aplinkai ištaisymas - Principas „teršėjas moka“)

2009/C 153/31

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama U. Wölker ir I. Dimitriou

Atsakovė: Graikijos Respubliką, atstovaujama N. Dafniou

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Nuostatų, būtinų įgyvendinti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 19 straipsnio 1 dalį.

2.

Graikijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 247, 2008 9 27.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/16


2009 m. gegužės 14 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę

(Byla C-390/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Sprendimas Nr. 280/2004/EB - Kioto protokolo įgyvendinimas - Nacionalinės priemonės, skirtos apriboti ir (arba) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją - Reikalaujamos informacijos nepateikimas)

2009/C 153/32

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama U. Wölker ir J.-P. Keppenne

Atsakovė: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama C. Schiltz

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo (OL L 49, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 57) 3 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su 2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimo Nr. 166/2005/EB, nustatančio Sprendimo Nr. 280/2004/EB įgyvendinimo taisykles (OL L 55, p. 57), 8, 9, 10 ir 11 straipsniais, reikalaujamos informacijos nepateikimas per numatytą terminą — Informacija, susijusi su nacionaliniais projektais dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir su priemonėmis, kurių imtasi siekiant apriboti ir (arba) sumažinti šią emisiją

Rezoliucinė dalis

1.

Nepateikusi pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo 3 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su 2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimo Nr. 166/2005/EB, nustatančio Sprendimo Nr. 280/2004/EB įgyvendinimo taisykles 8-11 straipsniais, iki 2007 m. kovo 15 d. reikalaujamos informacijos, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šias nuostatas.

2.

Priteisti iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 285, 2008 11 8.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/17


2009 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-443/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 1999/13/EB - Lakiųjų organinių junginių emisijų apribojimas - Sąvokų „mažas įrenginys“ ir „esminis pakeitimas“ neperkėlimas)

2009/C 153/33

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Alcover San Pedro ir J.-B. Laignelot

Atsakovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir A. Adam

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (OL L 85, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 4 t., p. 118) 2 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 4 straipsnio 4 dalį teisingai perkeliančių įstatymų ir kitų teisės aktų nepriėmimas — Sąvokos „mažas įrenginys“ ir „esminis pakeitimas“

Rezoliucinė dalis

1.

Per nustatytą terminą nepriėmusi 1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyvos 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo 2 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 4 straipsnio 4 dalį teisingai įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą

2.

Prancūzijos Respublika padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 6, 2009 1 10.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/17


2009 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Airiją

(Byla C-532/08) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2005/60/EB - Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

2009/C 153/34

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Dejmek ir A. A. Gilly

Atsakovė: Airijos Respublika, atstovaujama D. O'Hagan

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Priemonių, būtinų įgyvendinti 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, p. 15), nepriėmimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

Teisingumo Teismas nusprendžia:

1.

Pripažinti, kad nepriėmusi 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 32, 2009 2 7.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/18


2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Antoine Boxus, Willy Roua prieš Valonijos regioną

(Byla C-128/09)

2009/C 153/35

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Antoine Boxus, Willy Roua

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/18


2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds prieš Valonijos regioną

(Byla C-129/09)

2009/C 153/36

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/19


2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Paul Fastrez, Henriette Fastrez prieš Valonijos regioną

(Byla C-130/09)

2009/C 153/37

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Paul Fastrez, Henriette Fastrez

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/20


2009 m. balandžio 6 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Philippe Daras prieš Valonijos regioną

(Byla C-131/09)

2009/C 153/38

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Philippe Daras

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/21


2009 m. balandžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę

(Byla C-132/09)

2009/C 153/39

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama B. Eggers ir J.-P. Keppenne

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad atsisakydama padengti išlaidas susijusias su Europos mokyklų mokymosi įranga ir medžiaga, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 1962 m. Susitarimą dėl buveinės kartu skaitomą su EB 10 straipsniu.

Priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija nurodo, kad buvo pažeistas 1962 m. sudarytas susitarimas tarp Europos mokyklų valdytojų tarybos ir Belgijos Karalystės, nes pastaroji atsisakė padengti išlaidas susijusias su jos teritorijoje įsteigtų Europos mokyklų mokymosi įranga ir medžiaga.

Savo ieškiniui pagrįsti Komisija visų pirma nurodo, kad iš 1994 m. birželio 21 d. Konvencijos dėl Europos mokyklų statuto (1) 6 straipsnio antrosios pastraipos matyti, kad kiekviena valstybė narė mokyklą laiko švietimo įstaiga, pavaldžia viešajai teisei. Todėl Europos mokyklas turi finansuoti Belgijos valdžios institucijos ir jos turi būti taip pat vertinamos kaip nacionalinės valstybinės mokyklos, tiek kiek tai susiję su pradine įranga, reikalinga Europos mokyklai atidaryti ar ją išplėsti, tiek su šių mokyklų eksploatavimo ir tvarkymo metinėmis išlaidomis. Mokymosi reikalų priskyrimas vietos valdžiai Belgijoje šiuo atžvilgiu negali pateisinti Belgijos valdžios institucijų atsisakymo padengti metines Europos mokyklų eksploatavimo išlaidas, nes pagal nusistovėjusią teismo praktiką valstybė narė negali nesilaikyti įpareigojimų, kuriuos ji prisiėmė, šią kompetenciją deleguodama vietos valdžios institucijoms.

Atsakydama į Belgijos valdžios institucijų prieštaravimus, Komisija, antra, nurodo, kad 1967 m. gegužės mėn. Karlsruhėje vykusiame Valdytojų tarybos susirinkime padarytose išvadose neginčijami šios valstybės finansiniai įsipareigojimai, kuriuos ji prisiėmė kaip buveinės šalis.

Visų pirma Valdytojų taryba Karlsruhėje tik parengė susitarimo su valstybėmis narėmis, kuriose yra Europos mokyklos, memorandumo gaires ir bet kuriuo atveju ji neturi kompetencijos, atsižvelgiant į teisės normų hierarchiją, pakeisti 1962 m. susitarimą dėl buveinės.

Antra, šį Karlsruhės „sprendimą“ negalima aiškinti kaip „vėlesnį šalių susitarimą ar veiksmus“ Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 31 straipsnio 3 dalies a ir b punktų prasme, kiek tai susiję su susitarimo dėl buveinės aiškinimu, nes nėra patvirtintų veiksmų ar deklaracijų, ginčijančių susitarime dėl buveinės numatytą pareigą finansuoti. Be to, daugelis dokumentų ir finansavimo, kurį Belgija atliko po 1967 m., atvejai patvirtina šią pareigą padengti išlaidas susijusias su Europos mokyklų mokymosi įranga ir medžiaga.


(1)  OL L 212, p. 3


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/21


2009 m. balandžio 8 d. Fővárosi Bíróság pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. József Uzonyi prieš Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Byla C-133/09)

2009/C 153/40

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Dr. József Uzonyi

Atsakovė: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (1) 143 b a straipsnio 1 dalies redakcijos, galiojusios iki 2006 m. gruodžio 31 d., formuluotė „(išmokos) skiriamos remiantis šiais objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais“ reiškia, kad, kalbant apie teisę į atskirą išmoką už cukrų, susijusią su vienkartine išmoka už plotą, negalima daryti skirtumo tarp ūkininkų atsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti skirtus cukrinius runkelius tiekia tiesiogiai (patys) ar netiesiogiai (naudodamiesi įmonės tarpininkės paslaugomis)?


(1)  2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 269)


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/22


2009 m. balandžio 10 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page prieš Valonijos regioną

(Byla C-134/09)

2009/C 153/41

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/23


2009 m. balandžio 9 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois prieš Valonijos regioną

(Byla C-135/09)

2009/C 153/42

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois

Atsakovas: Valonijos regionas

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1) 1 straipsnio 5 punktą galima aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį nepatenka teisės aktas, t. y. 2008 m. liepos 17 d. Valonijos dekretas dėl kelių leidimų, pagrįstų viršesniais bendrojo intereso pagrindais, kuriame tik nurodoma, kad „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai“ suteikti leidimus projektuoti, aplinkosaugos leidimus ir atskirus leidimus dėl jame išvardytų aktų ir darbų ir kuriuo „patvirtinami“ leidimai, kurių atžvilgiu „egzistuoja viršesni bendrojo intereso pagrindai?“

2.

a)

Ar Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva 97/11/EB (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB (3), 1, 5, 6, 7, 8 ir 10 a straipsniai draudžia teisinę tvarką, pagal kurią teisė įgyvendinti projektą, kurio poveikį aplinkai reikia įvertinti, suteikiama teisės aktu, dėl kurio nėra galimybės kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, norint ginčyti, tiek esmės, tiek vykdytos procedūros požiūriu, sprendimą, kuriuo suteikiama teisė įgyvendinti projektą?

b)

Ar 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB (4), 9 straipsnį reikia aiškinti kaip įpareigojantį valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems taikomos 6 straipsnio nuostatos, bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?

c)

Ar atsižvelgiant į 1998 m. birželio 25 d. sudarytos Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kurią Europos Bendrija patvirtino 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimu 2005/370/EB, Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/35/EB, 10 a straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti galimybę kreiptis į teismą ar kitą įstatymu nustatytą nepriklausomą ir nešališką instituciją, kad galėtų užginčyti sprendimų, veikimo ar neveikimo bet kokiais esmės ar procedūriniais klausimais, susijusiais tiek su materialiniu, tiek procedūriniu leidimų vykdyti projektus, kurių poveikį aplinkai reikia įvertinti, išdavimo režimu, teisėtumą?


(1)  1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 248).

(2)  1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 73, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 3 t., p. 151).

(3)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 466).

(4)  2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 124, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/23


2009 m. balandžio 15 d. Tribunale Ordinario di Palermo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Todaro Nunziatina & C. snc prieš Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

(Byla C-138/09)

2009/C 153/43

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Ordinario di Palermo

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Todaro Nunziatina & C. snc

Atsakovė: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Europos Komisija, 1991 m. gegužės 15 d. Regiono įstatymo Nr. 27 10 straipsniu įtvirtintoje Sicilijos regiono pagalbos schemoje (pateikta Nr. 91/A/95) numačius paramos mechanizmą mažiausiai dvejiems ir daugiausiai penkeriems metams (2 metai įdarbinti pagal profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartis, daugiausiai 3 metai, jeigu profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartys pakeičiamos neterminuotomis darbo sutartimis), 1995 m. lapkričio 14 d. Sprendimu 95/C 343/11, kuriuo buvo pritarta pagalbos schemos įgyvendinimui, ketino:

pritarti šiam kompleksiniam pagalbos trukmės pailginimui ir sumos padidinimui (2 metais + 3 metais) arba, atvirkščiai,

manė, jog galima pritarti, išimtinai ir alternatyviai, paramai suteikti už įdarbinimą pagal profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartis (dvejų metų laikotarpiui) arba paramai suteikti už asmenų, prieš tai įdarbintų pagal profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartis, įdarbinimą neterminuotam laikotarpiui (numatytiems trejiems metams po sutarčių pakeitimo);

2)

ar 1997 finansinių metų terminas taikyti valstybės pagalbą, kurį Europos Komisija nurodė 1995 m. lapkričio 14 d. Sprendime 95/C 343/11 patvirtindama Regiono įstatymo Nr. 27/91 10 straipsniu įtvirtintą schemą, turi būti suprantamas:

kaip terminas pirminei išlaidų, skirtų pagalbai, kuri turėtų būti išmokėta kitais metais, sąmatai pateikti (pagal įvairius galimus nurodytos pagalbos išaiškinimus) ar

kaip galutinis terminas kompetetingoms regiono įstaigoms faktiškai išmokėti paramą;

3)

ar įdarbinimams pagal profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartis Regiono įstatymo Nr. 27/91 10 straipsnio prasme, pavyzdžiui, 1996 metų sausio 1 d., taigi prieš laikotarpį, kuriuo taikoma 1995 m. lapkričio 14 d. Sprendime Nr. 95/C 343/11 numatyta pagalba, Sicilijos regionas galėjo (ir privalėjo) faktiškai taikyti pagalbos schemą visiems patvirtintiems metams (t. y. 2+3), taip pat ir tada, jeigu, kaip šiuo atveju, taikant patvirtintą schemą faktiškai parama buvo mokama iki 2001 m. gruodžio 31 d. (t. y. 1996 m. + 5 metai = 2001)?

4)

ar Europos Komisija 2002 m. spalio 16 d. Sprendimu 2003/195/EB, kurio 1 straipsnyje numatyta: „Sicilijos regiono 1997 m. gegužės 27 d. Regiono įstatymo Nr. 16 11 straipsnio 1 dalyje numatyta pagalbos schema, kurią Italija ketina įgyvendinti, yra nesuderinama su bendrąja rinka. Todėl ši pagalbos schema negali būti įgyvendinama“, ketino:

nepritarti Regiono įstatymo Nr. 16/97 11 straipsnyje numatytai „naujai“ pagalbos schemai, nes jos manymu ji yra „autonominė“ sistema, kurios tikslas yra pratęsti Regiono įstatymo Nr. 27/91 10 straipsniu įtvirtintos pagalbos taikymo laikotarpį po 1996 m. gruodžio 31 d., ir tuo pačiu įtraukiant išlaidas už įdarbinimą ir(arba) sutarčių pakeitimą, įvykusį 1997 ir 1998 metais, arba

ar, atvirkščiai, minėtu sprendimu iš tikrųjų buvo ketinama sukliudyti regionui gauti finansinių išteklių, tuo siekiant sukliudyti faktiškai išmokėti valstybės pagalbą, numatytą Regiono įstatymo Nr. 27/91 10 straipsnyje, net ir už įdarbinimą ir (arba) sutarčių pakeitimą, įvykusį iki 1996 m. gruodžio 31 dienos;

5)

jeigu Komisijos sprendimas turi būti aiškinamas pagal 4 klausimo pirmąją prielaidą: ar toks sprendimas yra suderinamas su Sutarties 87 straipsnio išaiškinimu, kuriuo Komisija rėmėsi atitinkamais, su atleidimu nuo socialinių išmokų už profesinio parengimo ir profesinės patirties sutartis susijusiais atvejais 1999 m. gegužės 11 d. Sprendime 2000/128/EB (dėl nacionalinių Italijos įstatymų, kuriuo buvo aiškiai remtasi grindžiant 2002 metais priimtą nepalankų sprendimą) ir 2003 m. gegužės 13 d. Sprendime 2003/739/EB (dėl Sicilijos regiono įstatymų);

6)

jeigu Komisijos sprendimas turi būti aiškinamas pagal 4 klausimo antrąją prielaidą: kaip turi būti aiškinamas ankstesnis sprendimas dėl pagalbos priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į būdvardžiui „vėlesnis“ būdingą dvigubą prasmę: „vėlesnis Komisijos sprendimu nustatyto biudžeto atžvilgiu“ ar „vėlesnis 1996 finansiniais metais regiono suteikto finansavimo atžvilgiu“;

7)

kokią pagalbą Komisija laiko teisėta ir kokią neteisėta;

8)

kuri pagrindinės bylos šalis (įmonė ar Assessorato) turi pateikti įrodymus, kad nebuvo viršytas pačios Komisijos patvirtintas biudžetas;

9)

ar aplinkybė, kad gali būti pripažinta, jog įmonei turi būti sumokėti įstatyme numatyti delspinigiai už vėlavimą sumokėti teisėtą paramą, yra svarbi nustatant galimą biudžeto, iš pradžių patvirtinto 1995 m. spalio 14 d. Sprendimu 95/C 343/11, viršijimą;

10)

jeigu pripažinimas svarbus nustatant biudžeto viršijimą, kokio dydžio delspinigiai turi būti sumokėti?


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/24


2009 m. balandžio 17 d. Tribunale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana prieš Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Byla C-140/09)

2009/C 153/44

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Genova

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Atsakovė: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prejudiciniai klausimai

Ar nacionalinės teisės nuostatos valstybės pagalbos srityje, pavyzdžiui tokios, kaip Įstatymo Nr. 684/1974 nuostatos, konkrečiai 19 straipsnis, kuriame numatyta galimybė suteikti valstybės pagalbą — nors ir tik kaip kreditą — nepasirašant sutarčių ir nenustatant iš anksto konkrečių ir privalomų kriterijų, siekiant, kad valstybė pagalbos suteikimas neiškraipytų konkurencijos, neprieštarauja Bendrijos teisės principams, konkrečiai Sutarties V antraštinės dalies (anksčiau — IV antraštinė dalis) 86, 87 ir 88 straipsniams, ir atsižvelgiant į tai, ar yra svarbi aplinkybė, kad pagalbos gavėjas privalo taikyti administracinės valdžios institucijų nustatytus tarifus?


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/25


2009 m. balandžio 22 d. Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš V. W. Lahousse ir Lavichy BVBA

(Byla C-142/09)

2009/C 153/45

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltinamieji

:

1.

V.W. Lahousse

2.

Lavichy B.V.B.A.

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvą 2002/24 (1), tiksliau, jos 1 straipsnio 1 dalies d punktą (pagal kurį direktyva netaikoma transporto priemonėms, skirtoms varžyboms, kurios rengiamos keliuose arba kitose vietose) reikia aiškinti kaip leidžiantį valstybėms narėms išplėsti direktyvos taikymo sritį, taikant ją bet kokiam antžeminiam transportui (t. y. taip pat dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių naudojimui ne tik viešuosiuose keliuose, bet ir privačiose vietose), nesuteikiant išimties transporto priemonėms, skirtoms varžyboms keliuose (lenktynėms) arba kitose vietose?


(1)  2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 399)


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/25


2009 m. balandžio 23 d. Fővárosi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pannon GSM Távközlési Rt.prieš Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Byla C-143/09)

2009/C 153/46

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Bíróság (Vengrija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Pannon GSM Távközlési Rt.

Atsakovas: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar remiantis Bendrijos teise, visų pirma Stojimo aktu (OL L 236, 2003) ir EB 10 bei 249 straipsniais, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB (1) (toliau — Universaliųjų paslaugų direktyva), ypač jos 13 straipsnio 2 dalis ir jos IV priedas, taikoma pagalbos ir paskirstymo mechanizmams, kuriuos Vengrija, kaip valstybė narė, nustatė suteiktoms universaliosioms paslaugoms 2003 m., t. y., iki įstojimo 2004 m. gegužės 1 d., tačiau kuriais remiantis pareiga finansuoti, suteikti ir išmokėti pagalbą grindžiama sprendimais, priimtais administraciniuose procesuose, kurie buvo pradėti ir pabaigti po Vengrijos įstojimo į Europos Sąjungą?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Universaliųjų paslaugų direktyvą, visų pirma jos 13 straipsnį ir IV priedą reikia aiškinti taip, kad universaliųjų paslaugų teikėjas turi teisę gauti pagalbą, kurios suma lygi lengvatinių tarifų abonemento ir įprastinio abonemento kainų skirtumui?

3.

Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar valstybės pagalbą reikia laikyti suderinama su bendrąja rinka pagal EB 87 straipsnio 1 dalį, jei ji skirta finansuoti universaliąją paslaugą, kurios kaina buvo apskaičiuota ne pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą, o remiantis išlaidomis, didesnėmis už jos grynąją vertę?

4.

Ar teisingai aiškinant Universaliųjų paslaugų direktyvą galima taikyti valstybės narės priimtas pereinamojo laikotarpio priemones, pagal kurias reikia 2003 m., t. y. iki įstojimo, suteiktoms universaliosioms paslaugoms laiko atžvilgiu faktiškai neribotai taikyti normas, kurios skiriasi nuo Universaliųjų paslaugų direktyvoje nustatytų normų, net jei jos leidžia priimti sprendimus dėl minėtomis normomis grindžiamo pagalbos ir paskirstymo mechanizmo veikimo ir, svarbiausia, sprendimus dėl įnašų ir pagalbos išmokėjimo?

5.

Ar Universaliųjų paslaugų direktyvos nuostatas dėl finansavimo, visų pirma jos 13 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir jos IV priedo nuostatas reikia aiškinti taip, kad jos veikia tiesiogiai?


(1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) (OL L 108, p. 51; specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 367)


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/26


2009 m. balandžio 24 d. Obersten Gerichtshofs (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hotel Alpenhof GesmbH prieš Oliver Heller

(Byla C-144/09)

2009/C 153/47

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hotel Alpenhof GesmbH

Atsakovas: Oliver Heller

Prejudicinis klausimas

1.

Ar veiklos „susiejimui“ (su valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta) Reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Reglamentas Nr. 44/2001, paprastai vadinamas Briuselio I reglamentu) (1) 15 straipsnio 1 dalies c punkto prasme pakanka to, kad galima naršyti vartotojo kontrahento interneto svetainėje?


(1)  2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/26


2009 m. balandžio 24 d. Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Baden-Wurttemberg prieš Panagiotis Tsakouridis

(Byla C-145/09)

2009/C 153/48

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Land Baden-Württemberg

Atsakovas: Panagiotis Tsakouridis

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Direktyvos 2004/38/EB (1) 28 straipsnio 3 dalyje vartojamą sąvoką „būtinos visuomenės apsaugos priežastys“ reikia aiškinti taip, kad tik neišvengiamas pavojus valstybės narės išorės ir vidaus saugumui gali pateisinti išsiuntimą iš šalies ir kad tai yra tik valstybės ir jos pagrindinių institucijų egzistencija, jų funkcionavimas, žmonijos išlikimas ir išorės santykiai bei taikus tautų sugyvenimas?

2.

Kokiomis sąlygomis gali būti vėl prarandama po dešimties metų gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje gauta padidinta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies, įtvirtinta Direktyvos 2004/38/EG 28 straipsnio 3 dalyje? Ar šiame kontekste praradimo sąlygos turi būti mutatis mutandis taikomos Direktyvos 2004/38/EB 16 straipsnio 4 dalyje nustatytai teisei nuolat gyventi šalyje?

3.

Jei į antrąjį klausimą bus atsakyta teigiamai ir jei direktyvos 16 straipsnio 4 dalis turės būti taikoma mutatis mutandis: ar prarandama padidinta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies tik dėl laikotarpio pasibaigimo, neatsižvelgiant į reikšmingas išvykimo priežastis?

4.

Taip pat jei į antrąjį klausimą bus atsakyta teigiamai ir jei direktyvos 16 straipsnio 4 dalis turės būti taikoma mutatis mutandis: ar baudžiamojo persekiojimo kontekste priverstinis sugrįžimas į priimančiąją valstybę narę, prieš pasibaigiant dvejų metų laikotarpiui, gali išsaugoti padidintą apsaugą nuo išsiuntimo iš šalies, net jeigu dėl tokio sugrįžimo iš pradžių ilgą laiką yra neįmanoma pasinaudoti pagrindinėmis laisvėmis?


(1)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (tekstas svarbus EEE); OL L 158, 2004 4 30, p. 77–123; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46–61, taip pat klaidų ištaisymai: OL L 229, 2004 6 29, p. 35–48 ir OL L 204, 2007 8 4, p. 28.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/26


2009 m. balandžio 24 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Prof. Dr. Claus Scholl prieš Stadtwerke Aachen AG

(Byla C-146/09)

2009/C 153/49

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Prof. Dr. Claus Scholl

Atsakovė: Stadtwerke Aachen AG

Prejudicinis klausimas

Ar 1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1997/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (1), 6 straipsnio 3 dalies trečios įtraukos trečias atvejis turi būti aiškinamas taip, jog sutarties atsisakymo teise negalima pasinaudoti nuotolinės prekybos sutarties dėl elektros energijos ir dujų tiekimo laidais arba vamzdžiais atveju?


(1)  OL L 144, p. 19


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/27


2009 m. balandžio 24 d. Oberlandesgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ronald Seunig prieš Maria Hölzel

(Byla C-147/09)

2009/C 153/50

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Wien (Austrija)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ronald Seunig

Atsakovė: Maria Hölzel

Prejudiciniai klausimai

1.

a)

Ar 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau — Briuselio I reglamentas) 5 straipsnio 1 punkto b papunkčio antra įtrauka taikoma paslaugų teikimo sutarčiai ir tuomet, kai, remiantis susitarimu, paslaugos teikiamos keliose valstybėse narėse?

Jeigu būtų teigiamai atsakyta į šį klausimą:

Ar minėta nuostata turi būti aiškinama taip, kad

b)

pagrindinės prievolės įvykdymo vieta nustatytina pagal tą vietą, kurioje yra paslaugos teikėjo veiklos centras, vertintinas remiantis laiko sąnaudomis ir veiklos reikšmingumu;

c)

nesant galimybės nustatyti veiklos centrą, ieškinys dėl visų iš sutarties kylančių teisių gali būti pareikštas bet kurioje paslaugų teikimo vietoje Bendrijoje ieškovo pasirinkimu?

2.

Jeigu būtų neigiamai atsakyta į pirmąjį klausimą:

Ar Briuselio I reglamento 5 straipsnio 1 punkto a papunktis paslaugų teikimo sutarties atveju taikomas ir tuomet, kai remiantis susitarimu, paslaugos teikiamos keliose valstybėse narėse?


(1)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42;


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/27


2009 m. balandžio 27 d. Iride SpA ir Iride Energia SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 11 d. priimto sprendimo byloje T-25/07 Iride SpA, Iride Energia SpA prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla C-150/09 P)

2009/C 153/51

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantės: Iride SpA, Iride Energia SpA, atstovaujamos advokatų L. Radicati di Brozolo, M. Merola ir T. Ubaldi

Kita proceso šalis: Europos Bendrijų Komisija

Apeliančių reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą;

pripažinti pirmojoje instancijoje nurodytus reikalavimus arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas abejose instancijose.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos savo reikalavimus apeliantės nurodo du panaikinimo pagrindus.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas yra susijęs su teisės klaida aiškinant ir taikant EB 253 straipsnį, nes skundžiamas sprendimas buvo nepakankamai motyvuotas. Iš tikrųjų Pirmosios instancijos teismas dėl šioje byloje EB 87 straipsnio 1 dalyje numatytų sąlygų egzistavimo nuspręsdamas, kad norint įvykdyti EB 253 straipsnyje nustatytą motyvavimo pareigą, pakanka: i) paprasčiausio Komisijos pareiškimo, patvirtinančio, kad ji konstatavo, jog nagrinėjama priemonė turi būti laikoma valstybės pagalba, ii) galimybės sprendimą pradėti tyrią ir ankstesnį atskirą Komisijos sprendimą panaudoti per relationem motyvuoti skundžiamą sprendimą, padarė teisės klaidą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas yra pagrįstas ieškinio pagrindų iškraipymų ir Pirmosios instancijos teismo padaryta teisės klaida vertinant sprendime Deggendorf suformuotos praktikos taikymą šioje byloje. Pirmosios instancijos teismas konkrečiai:

i)

iškraipė ieškinio pagrindus, ieškovių nurodytus pirmojoje instancijoje, tvirtindamas, kad pastarosios tariamai iškraipė valstybės pagalbos kontrolės procedūrą, tačiau realiai nenurodydamas, kas tai per iškraipymas,

ii)

neatskleidė Komisijos padarytos teisės klaidos vertinant sprendime Deggendorf suformuotos praktikos taikymą šioje byloje, kiek tai susiję su neatsižvelgimu į tai, kad Komisija neatliko konkrečios ir specialios konkurencijos ir prekybos tarp valstybių narių iškraipymo, atsiradusio dėl naujos pagalbos ir negrąžintos ankstesnės pagalbos, poveikio analizės,

iii)

neatskleidė Komisijos padarytos teisės klaidos vertinant sprendime Deggendorf suformuotos praktikos taikymą šioje byloje, kiek tai susiję su ankstesnės pagalbos negražinimo performavimu de facto iš papildomo valstybės pagalbos suderinamumo vertinimo kriterijaus į papildomą ir privalomą pagalbos suderinamumo sąlygą, nenumatytą Sutartyje,

iv)

nenurodė, kad dėl Komisijos pateikto netinkamo ir klaidingo Sprendimo Deggendorf išaiškinimo ši teismo praktika buvo prilyginta valstybių narių įsipareigojimų nevykdymo prievartos priemone, nenumatyta Sutartyje ar antrinėje teisėje,

v)

nepripažino, kad Komisija nuspręsdama pradėti formalią tyrimo procedūrą dėl priemonių, apie kurias pranešė Italija, įrodė, jog ji manė turinti visą informaciją, reikalingą priemonės suderinamumo su bendrąja rinka tyrimui. Tokiu būdu Komisija paneigė aplinkybę, kuria grindžiamas skundžiamas sprendimas, t. y. kad Italijos valdžios institucijos ir pagalbą gaunančios bendrovės per pranešimo procedūrą jai nepateikė pakankamai informacijos, kad būtų galima išnagrinėti priemonės suderinamumą su bendrąja rinka,

vi)

tvirtindamas, kad Bendrijos teismų praktika neįpareigoja Komisijos atlikti konkretų ir išsamų veiksnių, galinčių atitikti visas EB 87 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, egzistavimo tyrimą, kad ji galėtų kvalifikuoti nagrinėjamą priemonė, padarė didelę teisės klaidą.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/28


2009 m. gegužės 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Portugalijos Respubliką

(Byla C-154/09)

2009/C 153/52

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama P. Guerra e Andrade ir A. Nijenhuis

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad teisingai neperkeldama į nacionalinę teisę Bendrijos taisyklių, reglamentuojančių universaliųjų paslaugų teikėjo ar teikėjų paskyrimą ir bet kokiu atveju praktiškai neužtikrindama, kad tos taisyklės būtų taikomos, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2002/22/EB (1) 3 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Portugalijos įstatymo dėl elektroninių paslaugų (vasario 10 d. Įstatymas Nr. 5/5004) 121 straipsniu iki 2025 m. išsaugota viešoji paslauga, išskirtinė viešosios paslaugos koncesija ir atitinkamos teisės bei pareigos, o bendrovė PT Comunicações SA teikia viešąją telekomunikacijų paslaugą.

Kalbėdama apie bendrovių, atsakingų už universaliosios paslaugos teikimą, paskyrimą, Komisija teigia, kad Portugalijos įstatymas dėl elektroninių komunikacijų yra painus, nenuoseklus ir prieštaringas.

Taigi Portugalija netaikė veiksmingos, objektyvios bei nediskriminacinės procedūros ir nepaskyrė bendrovės ar bendrovių, atsakingų už universaliosios paslaugos teikimą kaip nurodyta Direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje, kuri skaitoma kartu su 3 straipsnio 2 dalimi.


(1)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) (OL L 108, p. 51; 2004 m. specialusis leidinys lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 367).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/28


2009 m. gegužės 8 d. SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Consiglio di Stato) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Società in nome collettivo „Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.“ prieš Ministero dell'Economia

(Byla C-160/09)

2009/C 153/53

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Società in nome collettivo „Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.“

Atsakovė: Ministero dell'Economia

Prejudicinis klausimas

Ar asmuo (ūkio subjektas, importuojantis bananus iš Ekvadoro), kuris prašo grąžinti, jo manymu, neteisingai sumokėtą vidaus akcizą, gali nacionaliniame teisme remtis aplinkybe, kad nacionalinės mokesčių teisės nuostatos (Graikijos Įstatymo Nr. 1798/1988 7 straipsnis, iš dalies pakeistas Graikijos įstatymo Nr. 1914/1990 10 straipsniu) prieštarauja 1984 m. susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Kartagenos susitarimo šalių narių, patvirtinto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1591/84 (1), 4 straipsniui?


(1)  OL L 153, 1984 6 8, p. 1.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/29


2009 m. gegužės 8 d. Simvoulio tis Epikrateias (Valstybės Taryba) (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. prieš Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(Byla C-161/09)

2009/C 153/54

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Simvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε.

Atsakovė: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar tokia įmonė kaip ieškovė, t. y. razinų perdirbimo ir pakavimo įmonė, įsteigta tam tikrame šalies regione, į kurį įstatymu draudžiama įvežti perdirbimui ir pakavimui skirtas įvairių rūšių razinas iš kitų šalies regionų, ir kuri dėl to negali eksportuoti razinų, kurios būtų gautos perdirbus iš kitų šalies regionų įvežtas razinas, gali kreiptis į teismą dėl atitinkamos teisinės priemonės prieštaravimo EB sutarties 29 straipsniui?

2.

Jeigu į minėtą pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, taip pat klausiama, ar tokios nuostatos, kokios yra įtvirtintos Graikijos nacionalinėje teisėje, kurios reglamentuoja šioje byloje sprendžiamą ginčą ir, viena vertus, draudžia iš įvairių šalies regionų įvežti razinas sandėliavimo, perdirbimo ir vėlesnio eksporto tikslais į konkretų regioną, kuriame leidžiama perdirbti tik vietoje užaugintas razinas, ir, kita vertus, suteikia galimybę pripažinti saugomą kilmės vietos nuorodą tik tų razinų, kurios buvo perdirbtos ir supakuotos konkrečiame regione, kuriame buvo užaugintos, atžvilgiu, pažeidžia Sutarties 29 straipsnio nuostatą, kuria uždraudžiami kiekybiniai eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės?

3.

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, taip pat klausiama, ar produkto, kuris nustatomas geografiškai pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir kurio atžvilgiu nebuvo suteikta galimybė skirti konkretų skiriamąjį pavadinimą, kuris nurodytų jo geresnę kokybę ir unikalumą, visuotinai pripažįstamus dėl jo kilmės iš tam tikro geografinio regiono, kokybės apsauga reiškia, kaip apibrėžta Europos bendrijos steigimo sutarties 30 straipsnyje, teisėtą siekį užtikrinti privalomo pobūdžio bendrą interesą, kuris leidžia nukrypti nuo EB sutarties 29 straipsnio nuostatos, kuria draudžiami kiekybiniai nagrinėjamo produkto eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės?


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/29


2009 m. gegužės 8 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for Work and Pensions prieš Taous Lassal

(Byla C-162/09)

2009/C 153/55

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Secretary of State for Work and Pensions

Atsakovė: Taous Lassal

Prejudicinis klausimas

1.

Tokiomis aplinkybėmis, kai i) ES pilietė atvyko į Jungtinę Karalystę 1999 m. rugsėjo mėnesį kaip darbuotoja ir buvo darbuotoja iki 2005 m. vasario mėnesio; ii) ES pilietė tuomet išvyko iš Jungtinės Karalystės ir grįžo į valstybę narę, kurios pilietė ji yra, 10 mėnesių laikotarpiui; iii) ES pilietė grįžo į Jungtinę Karalystę 2005 m. gruodžio mėnesį ir ten gyveno nepertraukiamai iki 2006 m. lapkričio mėnesio, kai ji pateikė prašymą dėl socialinės apsaugos paramos:

ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB 16 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad šiai ES pilietei ji suteikia teisę nuolat gyventi šalyje dėl to, jog pagal ankstesnes Bendrijos teisės priemones, suteikiančias darbuotojams gyvenimo šalyje teises, ji gyveno šalyje legaliai ištisinį penkerių metų laikotarpį, kuris baigėsi iki 2006 m. balandžio 30 d., iki kada valstybės narės turėjo perkelti direktyvą?


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/29


2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos Respubliką

(Byla C-169/09)

2009/C 153/56

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama S. Schønberg ir M. Karanasou Apostolopoulou

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (1), įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų, ir bet kuriuo atveju nepranešusi apie juos Komisijai, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Direktyvą 2005/32/EB į vidaus teisę baigėsi 2007 m. rugpjūčio 10 dieną.


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/30


2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-170/09)

2009/C 153/57

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Peere ir P. Dejmek

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (1) įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir bet kuriuo atveju nepranešusi apie juos Komisijai, Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą 2005/60/EB baigėsi 2007 m. gruodžio 15 dieną. Tačiau šio ieškinio pareiškimo dieną atsakovė dar nebuvo priėmusi visų perkėlimui būtinų priemonių ir bet kuriuo atveju dar nebuvo pranešusi apie jas Komisijai.


(1)  OL L 309, p. 15.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/30


2009 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

(Byla C-171/09)

2009/C 153/58

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Peere ir P. Dejmek

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyvą 2006/70/EB, nustatančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai (1), įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bent jau apie juos nepranešusi Komisijai, Prancūzijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvą 2006/70/EB baigėsi 2007 m. gruodžio 15 dieną. Tačiau šio ieškinio pareiškimo dieną atsakovė dar nebuvo priėmusi visų būtinų perkėlimo priemonių arba bent jau apie jas nebuvo pranešusi Komisijai.


(1)  OL L 214, p. 29.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/30


2009 m. gegužės 14 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs prieš Axa UK Ltd

(Byla C-175/09)

2009/C 153/59

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Atsakovė: Axa UK plc

Prejudiciniai klausimai

1.

Kokios yra paslaugos, kuria yra „pervestos lėšos ir pakeista teisinė bei finansinė padėtis “, charakteristikos? Būtent:

a)

Ar paslaugos, kurias nebūtinai turi atlikti finansų įstaiga, kuri a) debetuoja vieną sąskaitą, b) atitinkamai kredituoja kitą sąskaitą arba c) atlieka bet kokius veiksmus tarp a ir b punktuose numatytų veiksmų, yra atleidžiamos nuo PVM?

b)

Ar paslaugos, kurių teikimas neapima vienos sąskaitos debetavimo ir atitinkamo kitos sąskaitos kreditavimo, tačiau kai įvykdomas lėšų pervedimas jos gali būti laikomos šio pervedimo priežastimi, yra atleidžiamos nuo PVM?

2.

Ar atsižvelgiant į sprendimą prekybininkas (kuris nėra bankas), teikia pagal 13 straipsnio B skirsnio d punkto 3 papunktį atleistas nuo PVM paslaugas, jeigu jis klientui atlieka veiksmus, kurie

1)

apima klientui priklausiančių pinigų iš trečiųjų šalių surinkimą, apdorojimą ir tolesnį išmokėjimą; o ypač veiksmus, kuriais:

a)

perduoda informaciją trečiosios šalies bankui reikalaujant atlikti mokėjimą iš trečios šalies banko sąskaitos į prekybininko banko sąskaitą pagal trečiosios šalies nuolatinį įgaliojimą bankui (remiantis „Direct Debit“ sistema) ir jei po to bankas įvykdo mokėjimą,

b)

nurodo savo bankui pervesti lėšas iš savo sąskaitos į kliento banko sąskaitą, tačiau 2) neapima veiksmų, kuriais a) debetuojama viena banko sąskaita, b) atitinkamai kredituojama kita banko sąskaita ar c) atliekami bet kokie veiksmai tarp a ir b punktuose numatytų veiksmų?

3.

Ar atsakymui į antrą klausimą turi reikšmės tai, kad šiame klausime apibūdinta paslauga būtų teikiama perduodant informaciją elektroninei sistemai, kuri po to automatiškai susisiekia su banku, net jeigu perdavus informaciją ne visuomet įvykdomas pavedimas (pavyzdžiui, todėl kad trečioji šalis panaikino nuolatinį įgaliojimą savo bankui ar neturi užtektinai lėšų savo sąskaitoje)?


Pirmosios instancijos teismas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/32


2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Wieland-Werke prieš Komisiją

(Byla T-116/04) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Pramoninių varinių vamzdžių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Baudos - Bausmių teisėtumo principas - Atitinkamos rinkos dydis - Atgrasomasis poveikis - Pažeidimo trukmė - Bendradarbiavimas)

2009/C 153/60

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Wieland-Werke AG (Ulmas, Vokietija), atstovaujama advokatų R. Bechtold ir U. Soltész

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, iš pradžių atstovaujama É. Gippini Fournier ir H. Gading, vėliau — É. Gippini Fournier, advokatų O. Weber ir K. Mojzesowicz

Dalykas

Prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovei pagal 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimo C (2003) 4820 galutinis dėl (EB) 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/E-1/38.240 — Pramoniniai vamzdžiai) 2 straipsnio a punktą skirtą baudą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Wieland-Werke AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2004 4 30.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/32


2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Outokumpu ir Luvata prieš Komisiją

(Byla T-122/04) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Pramoninių varinių vamzdžių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Baudos - Atitinkamos rinkos dydis - Sunkinančios aplinkybės - Pakartotinis pažeidimas)

2009/C 153/61

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Outokumpu Oyj (Espas, Suomija) ir Luvata Oy, buvusi Outokumpu Copper Products Oy (Espas), atstovaujamos baristerio J. Ratliff, advokatų F. Distefano ir J. Luostarinen)

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovėms pagal 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimo C (2003) 4820 galutinis dėl (EB) 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/E-1/38.240 — Pramoniniai vamzdžiai) 2 straipsnio b punktą skirtą baudą ir, antra, Komisijos priešpriešinis prašymas padidinti minėtą baudą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Outokumpu Oyj ir Luvata Oy bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 118, 2004 4 30.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/33


2009 m. gegužės 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje KME Germany ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-127/04) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Pramoninių varinių vamzdžių rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio pažeidimas - Kainų nustatymas ir rinkų pasidalijimas - Baudos - Konkretus poveikis rinkai - Atitinkamos rinkos dydis - Pažeidimo trukmė - Lengvinančios aplinkybės - Bendradarbiavimas)

2009/C 153/62

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: KME Germany AG, buvusi KM Europa Metal AG (Osnabriukas, Vokietija); KME France SAS, buvusi Tréfimétaux SA (Kurbevua, Prancūzija) ir KME Italy SpA, buvusi Europa Metalli SpA (Florencija, Italija), atstovaujamos advokatų M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf, ir M. Piergiovanni

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama É. Gippini Fournier, padedamo advokato C. Thomas

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti arba sumažinti ieškovėms pagal 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimo C (2003) 4820 galutinis dėl (EB) 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/E-1/38.240 — Pramoniniai vamzdžiai) 2 straipsnio c, d ir e punktus skirtas baudas ir, antra, Komisijos priešpriešinis prašymas padidinti minėtas baudas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš KME Germany AG, KME France SAS ir KME Italy SpA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 146, 2004 5 29.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/33


2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NVV ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-151/05) (1)

(Konkurencija - Koncentracija - Gyvų, skersti skirtų kiaulių ir paršavedžių pirkimo rinka - Sprendimas, skelbiantis koncentraciją suderinama su bendrąja rinka - Atitinkamos geografinės rinkos apibrėžimas - Rūpestingumo pareiga - Pareiga motyvuoti)

2009/C 153/63

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovai: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Liunterenas, Nyderlandai), Marius Schep (Lopikas, Nyderlandai) ir Nederlandse Bond Van Handelaren in Vee (NBHV) (Haga, Nyderlandai), iš pradžių atstovaujami advokatų J. Kneppelhout ir M. van der Kaden, vėliau J. Kneppelhout

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Whelan ir S. Noë, vėliau A. Bouquet ir S. Noë,

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Sonion NV (Bestas, Nyderlandai), atstovaujama advokatų J. De Pree ir W. Geursen

Dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimą, skelbiantį koncentraciją suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (byla COMP/M.3605).

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Marius Schep ir Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) padengia savo bei Komisijos ir Sonion NV patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2005 7 9.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/34


2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje NHL Enterprises prieš VRDT — Glory & Pompea (LA KINGS)

(Byla T-414/05) (1)

(„Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo LA KINGS paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas KING - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“)

2009/C 153/64

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: NHL Enterprises BV (Reisveikas, Nyderlandai), atstovaujama solisitoriaus G. Llewelyn, advokato V. Barresi, vėliau solisitoriaus M. Collins

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Novais Gonçalves ir D. Botis

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis: Glory & Pompea, SA (Mataro, Ispanija)

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2005 m. liepos 6 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 371/2003-4) susijusio su protesto procedūra tarp Glory & Pompea, SA ir NHL Enterprises BV.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2005 m. liepos 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 371/2003-4).

2.

VRDT padengia savo ir NHL Enterprises BV bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 36, 2006 2 11.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/34


2009 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Fiorucci prieš VRDT — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(Byla T-165/06) (1)

(„Bendrijos prekių ženklas - Registracijos pripažinimo negaliojančia ir registracijos panaikinimo procedūra - Žodinis Bendrijos prekių ženklas ELIO FIORUCCI - Žinomo asmens vardo įregistravimas kaip prekių ženklo - Reglamento (EB) Nr. 40/94 52 straipsnio 2 dalies a punktas ir 50 straipsnio 1 dalies c punktas“)

2009/C 153/65

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Elio Fiorucci (Milanas, Italija), atstovaujamas advokatų A. Vanzetti, G. Sironi ir F. Rossi

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir L. Rampini

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Edwin Co. Ltd (Tokijas, Japonija), atstovaujama advokatų D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ir M. Balestriero

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2006 m. balandžio 6 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 238/2005-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia ir registracijos panaikinimo procedūra tarp Elio Fiorucci ir Edwin Co. Ltd.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2006 m. balandžio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 238/2005-1) dėl teisės klaidos aiškinant Codice della Proprietà Industriale (Italijos pramoninės nuosavybės kodeksas) 8 straipsnio 3 dalį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius Elio Fiorucci bylinėjimosi išlaidų.

4.

Edwin Co. Ltd padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį Elio Fiorucci bylinėjimosi išlaidų


(1)  OL C 190, 2006 8 12.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/35


2009 m. gegužės 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Euro-Information prieš VRDT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ir CYBERHOME)

(Sujungtos bylos T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 ir T-178/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Prašymai įregistruoti žodinius Bendrijos prekių ženklus CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ir CYBERHOME - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis)

2009/C 153/66

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbūras, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Greffe, J. Schouman, A. Jacquet ir L. Paudrat

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Dalykas

Ieškiniai pareikšti dėl 2006 m. gegužės 24 d. (byla R 0068/2006-1), 2006 m. birželio 12 d. (byla R 0066/2006-1), 2006 m. liepos 5 d. (byla R 0067/2006-1), 2007 m. vasario 28 d. (byla R 1046/2006-1) ir 2007 m. kovo 15 d. (byla R 0067/2006-1) VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų, susijusių su prašymu įregistruoti ženklus CYBERGESTION (byla T-213/06), CYBERCREDIT (byla T-211/06), CYBERGUICHET (byla T-245/06), CYBERBOURSE (byla T-155/07) ir CYBERHOME (byla T-178/07).

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 249, 2006 10 14.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/35


2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Omnicare prieš VRDT — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Byla T-277/06) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo OMNICARE paraiška - Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas OMNICARE - Prašymo atkurti ankstesnę padėtį atmetimas)

2009/C 153/67

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Omnicare, Inc. (Kavingtonas, Kentukis, Jungtinės Valstijos), atstovaujama iš pradžių baristerio M. Edenborough ir solisitoriaus O. Patterson, vėliau — M. Edenborough

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama iš pradžių S. Laitinen, vėliau — G. Schneider

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Astellas Pharma GmbH (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato A. Franke

Dalykas

Dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. liepos 24 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 446/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp Yamanouchi Pharma GmbH ir Omnicare, Inc., kuriuo atmestas pastarosios prašymas atkurti ankstesnę padėtį.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2006 m. liepos 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 446/2006-2).

2.

Priteisti iš VRDT jos ir Omnicare, Inc. bylinėjimosi išlaidas.

3.

Astellas Pharma GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 294, 2006 12 2.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/36


2009 m. gegužės 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje VIP Car Solutions prieš Europos Parlamentą

(Byla T-89/07) (1)

(Viešieji paslaugų pirkimai - Bendrijos konkurso procedūra - Europos Parlamento narių transportavimas automobiliais ir mikroautobusais su vairuotoju sesijų Strasbūre metu - Dalyvio pasiūlymo atmetimas - Pareiga motyvuoti - Atsisakymas nurodyti laimėjusio dalyvio pasiūlytą kainą - Ieškinys dėl žalos atlyginimo)

2009/C 153/68

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: VIP Car Solutions SARL (Henhemas, Prancūzija), atstovaujama advokatų G. Welzer ir S. Leuvrey

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas D. Petersheim et M. Ecker

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti sprendimą, kuriuo Europos Parlamentas atsisakė ieškovę skirti pirkimo, dėl kurio paskelbtas konkursas PE/2006/06/UTD/1, laimėtoja, ir, antra, prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti sprendimą, kuriuo Europos Parlamentas atsisakė VIP Car Solutions SARL skirti pirkimo, dėl kurio paskelbtas konkursas PE/2006/06/UTD/1, laimėtoja.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 117, 2007 5 29.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/36


2009 m. gegužės 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Klein Trademark Trust prieš VRDT — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(Byla T-185/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Bendrijos prekių ženklo CK CREACIONES KENNYA paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „CK Calvin Klein“ ir ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai CK - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Žymenų panašumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2009/C 153/69

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Calvin Klein Trademark Trust (Vilmingtonas, Delaveras, JAV), atstovaujama advokatų T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo ir A. Hernández Lehmann

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño

Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Zafra Marroquineros, SL (Karavaka de la Krusas, Ispanija), atstovaujama advokato J. Martín Álvarez

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2007 m. kovo 29 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 314/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp Calvin Klein Trademark Trust ir Zafra Marroquineros, SL.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Calvin Klein Trademark Trust padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 170, 2007 7 21.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/37


2009 m. gegužės 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje CFCMCEE prieš VRDT (P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD)

(Sujungtos bylos T-405/07 ir T-406/07) (1)

(„Bendrijos prekių ženklas - Žodinių Bendrijos prekių ženklų P@YWEB/email CARD ir PAYWEB CARD paraiškos - Absoliutus atmetimo pagrindas - Dalinis skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas“)

2009/C 153/70

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasbūras, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Greffe, J. Schouman ir L. Paudrat

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama A. Folliard-Monguiral

Dalykas

Ieškiniai, pateikti atitinkamai dėl 2007 m. liepos 10 d. (byla R 119/2007-1) ir 2007 m. rugsėjo 12 d. (byla R 120/2007-1) VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų, susijusių su paraiškomis įregistruoti žodinius žymenis P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD kaip Bendrijos prekių ženklus.

Rezoliucinė dalis

1.

2007 m. liepos 10 d. (byla R 119/2007-1) ir 2007 m. rugsėjo 12 d. (byla R 120/2007-1) Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimai panaikinami tiek, kiek jais atsisakoma žodinius žymenis P@YWEB CARD ir PAYWEB CARD įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklus peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1954 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 klasės prekėms „fotografijos, kinematografijos, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros) prietaisai bei aparatai, garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; akustiniai diskai, elektroninės užrašų knygelės, prekybos automatai, vaizdajuostės, bilietų pardavimo automatai, sąskaitų išrašų išdavimo automatai, kameros (kinematografijos aparatai), video kameros, video kasetės, CD-ROM, brūkšninių kodų skaitytuvai, (garso-vaizdo) kompaktiniai diskai, optiniai kompaktiniai diskai, prekybos automatai, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai, padirbtų pinigų tikrintuvai, lankstieji diskai, magnetinės duomenų laikmenos, optinės duomenų laikmenos, vaizdo ekranai, duomenų dorojimo įrenginiai, dupleksinio ryšio aparatai, sąsajos įrenginiai (IT), skaitytuvai (IT), kompiuterių programinė įranga (įrašyta), monitoriai (kompiuterių programos), kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai, įrašyta kompiuterių programinė įranga, įrašytos (kompiuterių) valdymo programos, judriojo radijo ryšio telefonai, imtuvai (garso ir vaizdo), telefono aparatai, televizijos aparatai, laiko registravimo prietaisai, siųstuvai (telekomunikacijos), centriniai procesoriai“ bei 38 klasės paslaugoms „informacijos (naujienų) paslaugos, inter alia, bankų sektoriuje, radijo ryšio paslaugos, telefono ryšio paslaugos, telegramų siuntimo paslaugos, telegramų perdavimo paslaugos, televizijos programų transliavimas, radijo programos, televizijos programos, telekomunikacijų aparatūros nuoma, žinučių perdavimo aparatūros nuoma, telefonų nuoma, judrusis radijo ryšys, telefono paslaugos“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ir VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 8, 2008 1 12.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/37


2009 m. gegužės 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Jurado Hermanos prieš VRDT (JURADO)

(Byla T-410/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinis Bendrijos prekių ženklas JURADO - Prekių ženklo savininko prašymo pratęsti registracijos galiojimo terminą nebuvimas - Prekių ženklo išbraukimas pasibaigus registracijos galiojimo terminui - Išimtinę licenciją turinčio asmens pateiktas prašymas atkurti ankstesnę padėtį)

2009/C 153/71

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Jurado Hermanos, SL (Alikantė, Ispanija), atstovaujama advokato C. Martín Álvarez

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama O. Montalto ir P. López Fernández de Corres

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2007 m. rugsėjo 3 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 866/2007-2), susijusio su ieškovės pateiktu prašymu atkurti ankstesnę padėtį

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Jurado Hermanos, SL bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 8, 2008 1 12.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/38


2009 m. gegužės 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Aurelia Finance prieš VRDT (AURELIA)

(Byla T-136/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Žodinis Bendrijos prekių ženklas AURELIA - Atnaujinimo mokesčio nesumokėjimas - Prekių ženklo išbraukimas pasibaigus registracijai - Restitutio in integrum prašymas)

2009/C 153/72

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Aurelia Finance SA (Ženeva, Šveicarija), atstovaujama solisitoriaus M. Elmslie, baristerio N. Saunders

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama D. Botis

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2008 m. sausio 9 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1214/2007-1), susijusio su ieškovės restitutio in integrum prašymu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Aurelia finance SA bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 128, 2008 5 24.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/38


2009 m. gegužės 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Schuhpark Fascies prieš VRDT — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(Byla T-183/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio ir žodinio Bendrijos prekių ženklo „jello SCHUHPARK“ paraiška - Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „Schuhpark“ - Santykinis atmetimo pagrindas - Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis)

2009/C 153/73

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Schuhpark Fascies GmbH (Varendorfas, Vokietija), atstovaujama advokatų A. Peter ir J. Braune

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama S. Schäffner

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme: Leder & Schuh AG (Gracas, Austrija), atstovaujama advokatų W. Kellenter ir A. Schlaffge

Dalykas

Ieškinys dėl 2008 m. kovo 13 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1560/2006-4), susijusio su protesto procedūra tarp Schuhpark Fascies GmbH ir Leder & Schuh AG

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Schuhpark Fascies GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 171, 2008 7 5.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/38


2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje HALTE prieš Komisiją

(Byla T-58/06) (1)

(Valstybės pagalba - Skundas - Ieškinys dėl neveikimo - Komisijos pozicija, kuria nutraukiamas neveikimas - Nereikia priimti sprendimo)

2009/C 153/74

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) (Neuilly-sur-Seine, Prancūzija), atstovaujama advokato J.-L. Lesquins

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Giolito ir E. Righini

Dalykas

Ieškinys dėl neveikimo, kuriuo prašoma pripažinti tai, kad Komisija neteisėtai nepradėjo formalios kontrolės procedūros, numatytos EB 88 straipsnyje, ir nenurodė paskirti apsaugos priemones po to kai ieškovė pareiškė ieškinį dėl valstybinės įmonės SNCF, priklausančios Prancūzijos valstybei, pagalbos restruktūrizavimui, skirtos prekių transporto bendrovei SCS SERNAM.

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) ir Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 96, 2006 4 22.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/39


2009 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Tailor prieš VRDT (Kairiosios užpakalinės kelnių kišenės vaizdas)

(Byla T-282/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio kairiąją užpakalinę kelnių kišenę, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

2009/C 153/75

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Tom Tailor GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų S.O. Gillert, K. Vanden Bossche ir F. Schiwek

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Dalykas

Ieškinys dėl 2007 m. gegužės 15 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 669/2006-1), susijusio su vaizdinio žymens, vaizduojančio kairiąją užpakalinę kelnių kišenę, registracija kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą.

2.

Tom Tailor GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 235, 2007 10 6.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/39


2009 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Tailor prieš VRDT (Dešiniosios užpakalinės kelnių kišenės vaizdas)

(Byla T-283/07) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio dešiniąją užpakalinę kelnių kišenę, paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

2009/C 153/76

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Tom Tailor GmbH (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų S.O. Gillert, K. Vanden Bossche ir F. Schiwek

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama G. Schneider

Dalykas

Ieškinys dėl 2007 m. gegužės 15 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 668/2006-1), susijusio su vaizdinio žymens, vaizduojančio dešiniąją užpakalinę kelnių kišenę, registracija kaip Bendrijos prekių ženklo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą.

2.

Tom Tailor GmbH padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 235, 2007 10 6.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/39


2009 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Al Barakaat International Foundation prieš Komisiją

(Byla T-45/09)

2009/C 153/77

Proceso kalba: švedų

Šalys

Ieškovė: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Švedija), atstovaujama advokatų L. Silbersky ir T. Olsson

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1190/2008, kiek jis susijęs su Al Barakaat International Foundation.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kurių suma bus nurodyta vėliau.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1190/2008, 101-ąjį kartą iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu (1), kuriuo remiantis ieškovė turi būti įrašyta į asmenų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi pagal Reglamentą Nr. 881/2002 (2), sąrašą. Reglamentas Nr. 1190/2008 buvo priimtas po to, kai Teisingumo Teismas 2008 m. rugsėjo 3 d. priėmė sprendimą sujungtose bylose C–402/05 P ir C–415/05 P Kadi ir Al Barakaat International Foundation prieš Tarybą ir Komisiją (2008) Rink. p. I-0000, panaikinusį ankstesnį sąrašą, kuriame buvo nurodytas ieškovės pavadinimas.

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo tokius pagrindus:

Komisija viršijo savo kompetenciją, nes pareiga ištaisyti administracinės procedūros trūkumus nesuteikia Komisijai įgaliojimų iš dalies keisti arba papildyti sąrašą.

Komisija pažeidė pareigą nurodyti motyvus, rūpestingumo principą, teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą, nes aiškinant, kodėl ieškovė turėtų likti sąraše, nebuvo pateikta tiksli informacija apie tariamą ieškovės bendradarbiavimą su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu.

Pažeistas draudimas teisės aktus taikyti atgaline data, nes ieškovė į sąrašą buvo įtraukta remiantis įvykiais, kurie įvyko prieš 10 metų.

Pažeistas proporcingumo principas, nes ginčijamame reglamente nustatytos įšaldymo priemonės yra neproporcingas ir nepriimtinas apribojimas, kuris daro poveikį asmens teisei į nuosavybę.


(1)  OL L 322, 2008 12 2, p. 25.

(2)  2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (OL L 139, 2002 5 29, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 18 sk., 1 t., p. 294).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/40


2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Eliza prieš VRDT — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(Byla T-130/09)

2009/C 153/78

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Eliza Corporation (Beverlis, Jungtinės Valstijos), atstovaujama R. Köbbing

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Went Computing Consultancy Group BV (Utrechtas, Nyderlandai)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1244/2008-4; ir

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „eliza“ 9, 37 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „ELISE“ 9, 16, 35 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto (kuris tapo Tarybos reglamento 2007/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu) pažeidimas, nes Apeliacinė taryba suklydo, nusprendusi, kad atitinkama visuomenė gali supainioti atitinkamus prekių ženklus


(1)  Pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/40


2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Muñoz Arraiza prieš VRDT — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(Byla T-138/09)

2009/C 153/79

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Felix Muñoz Arraiza (Logronjas, Ispanija), atstovaujamas advokatų J. Grimau Muñoz ir J. Villamor Muguerza

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logronjas, Ispanija)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos (byla R 721/2008-2) sprendimą ir patenkinti paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą RIOJAVINA (žodinis prekių ženklas) 29, 30 ir 35 klasėms.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovas.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas RIOJAVINA 29, 30 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms (paraiškos Nr. 4 121 621).

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: įvairūs registruoti prekių ženklai, tarp kurių — vaizdinis Bendrijos prekių ženklas RIOJA (Nr. 226 118) 33 klasės prekėms ir tarptautinis vaizdinis prekių ženklas RIOJA (Nr. 655 291) 33 klasės prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento (EB) dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)) 8 straipsnio 1 dalies netinkamas taikymas.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/41


2009 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2009 m. sausio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-98/07 Petrilli prieš Komisiją

(Byla T-143/09 P)

2009/C 153/80

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin ir B. Eggers

Kita proceso šalis: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgija)

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą Petrilli byloje F-98/07 ir

nuspręsti, kad kiekviena šalis padengs savo pačios šioje instancijoje ir Tarnautojų teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo apeliaciniu skundu Komisija prašo panaikinti 2009 m. sausio 29 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje F-98/07, Petrilli prieš Komisiją, kuriuo Tarnautojų teismas panaikino 2007 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimą atmesti prašymą pratęsti pagalbinio darbuotojo įdarbinimo sutartį suinteresuotojo asmens naudai.

Grįsdama apeliacinį skundą Komisija nurodo tris pagrindus, susijusius su:

tuo, kad, pasak Komisijos, Tarnautojų teismas turėjo ieškinį pripažinti nepriimtinu, nes panaikintu sprendimu suinteresuotojo asmens asmeninė padėtis nebuvo realiai ir iš esmės pakeista;

teisės klaida, nes Tarnautojų teismas nusprendė, jog 2004 m. balandžio 28 d. Sprendime C(2004)1597/6 numatyta šešerių metų taisyklė dėl maksimalaus laikotarpio, kurį Komisijos tarnybos gali pasitelkti nenuolatinį personalą, (1) pažeidžia Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 88 straipsnį;

teisės klaida, nes Tarnautojų teismas nusprendė, jog Komisijos deliktinei atsakomybei atsirasti pakanka vien šešerių metų taisyklės neteisėtumo, papildomai nepatikrinęs, ar, nepratęsdama suinteresuotojo asmens sutarties, Komisija akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidė turimą diskreciją vertinti tarnybos interesą.


(1)  Paskelbtas Administraciniuose pranešimuose Nr. 75/2004, 2004 m. birželio 24 d.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/41


2009 m. balandžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Trelleborg Industrie prieš Komisiją

(Byla T-147/09)

2009/C 153/81

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Trelleborg Industrie SAS (Klermonas-Feranas, Prancūzija), atstovaujama baristerio J. Joshua ir advokato E. Aliende Rodríguez

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti iš dalies ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su ieškove ir bet kuriuo atveju tiek, kiek jame nustatytas ieškovės padarytas pažeidimas iki 1999 m. birželio 21 dienos.

Sumažinti 2 straipsnyje ieškovei paskirtą baudą, siekiant ištaisyti akivaizdžias sprendime padarytas klaidas.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 428 galutinis dėl EB sutarties 81 straipsnio ir EEE Susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/39406 — jūriniai vamzdžiai) tiek, kiek jame ji pripažinta atsakinga už dalyvavimą darant vieną ir tęstinį pažeidimą jūrinių vamzdžių sektoriuje EEE, pasiskirstant viešuosius pirkimus, nustatant kainas, kvotas, pardavimo sąlygas, geografiškai pasidalinant rinką ir pasikeičiant konfidencialia informacija apie kainas, pardavimų apimtis ir viešuosius pirkimus. Taip pat ji siekia, kad būtų sumažinta jai paskirta bauda.

Savo reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikia tris pagrindus.

Pirma, ji tvirtina, kad Komisijos įgaliojimams paskirti baudas už laikotarpį iki 1999 m. birželio 21 d. taikomas senaties terminas pagal Reglamento Nr. 1/2003 25 straipsnio 1 dalį, todėl ieškovė nurodo, jog Komisija nustatydama, kad ieškovė padarė vieną ir tęstinį pažeidimą, padarė akivaizdžią fakto ir teisės klaidą.

Antra, ji tvirtina, kad Komisija neturi teisėto intereso pripažinti, kad buvo padarytas pažeidimas už pirmąjį laikotarpį, kuris pasibaigė 1997 m. gegužės mėnesį.

Trečia, subsidiariai ieškovė nurodo, kad Komisija ją neteisėtai diskriminavo skirtingai vertindama nei kitą sprendimo adresatą atsakomybės už jos pirmtakės bendrovės veiksmus atžvilgiu ir kad ji pažeidė jos teisę būti išklausytam ir pareigą motyvuoti.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/42


2009 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Bernhard Rintisch prieš VRDT — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Byla T-152/09)

2009/C 153/82

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Bernhard Rintisch (Botropas, Vokietija), atstovaujamas A. Dreyer

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Prancūzija)

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1661/2007-4.

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „PROTIACTIVE“ 5, 29 ir 30 klasių prekėms — paraiška Nr. 4 843 348

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovas

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Vokietijos žodinis prekių ženklas „PROTI“ 29 ir 32 klasių prekėms, Vokietijos vaizdinis prekių ženklas „PROTIPOWER“ 5, 29 ir 32 klasių prekėms, Vokietijos žodinis prekių ženklas „PROTIPLUS“ 5, 29 ir 32 klasių prekėms, Vokietijos komercinis pavadinimas „PROTITOP“ 5, 29, 30 ir 32 klasių prekėms, Bendrijos žodinis prekių ženklas „PROTI“ 5 ir 29 klasių prekėms.

Protestų skyriaus sprendimas: atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 40/94 (1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar — Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto) pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neišnagrinėjo protesto iš esmės. Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies (dabar — Tarybos reglamento Nr. 207/2009 74 straipsnio 2 dalies) pažeidimas, nes Apeliacinė taryba nevykdė jai suteiktos diskrecijos ar bent jau nepaaiškino, kaip ja naudojosi. Piktnaudžiavimas įgaliojimais, nes Apeliacinė taryba neatsižvelgė į ieškovo pateiktus dokumentus ir įrodymus.


(1)  Pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/42


2009 m. balandžio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Maxcom prieš VRDT — Maxdata Computer (maxcom)

(Byla T-155/09)

2009/C 153/83

Kalba, kuria surašytas ieškinys: lenkų

Šalys

Ieškovė: Maxcom sp. z o.o. (Tychos, Lenkija), atstovaujama advokato P. Kral

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marlis, Vokietija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos (byla R 1019/2009-2) sprendimą, apie kurią ieškovei pranešta 2009 m. vasario 16 dieną.

Priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „maxcom“ 9 ir 11 klasių prekėms

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: Maxdata Computer GmbH & Co. KG

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: Vokietijoje įregistruotas žodinis nacionalinis prekių ženklas 38, 42 klasių paslaugoms ir kai kurioms 9 klasės prekėms

Protestų skyriaus sprendimas: patenkinti protestą 9 klasės prekių atžvilgiu

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti ieškovės apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/43


2009 m. balandžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Four Ace International prieš VRDT

(Byla T-156/09)

2009/C 153/84

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Four Ace International Ltd, atstovaujama advokato G. Uphoff

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. vasario 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą apeliacinėje byloje R 519/2008-4 (pristatytas 2009 m. vasario 11 d.) dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 5 819 371 ir pakeisti taip, kad prekių ženklas būtų įregistruotas ir šioms prekėms bei paslaugoms: 39 klasė — kelionių organizavimas ir 41 klasė — mokymas; švietimas; pramogos; sporto ir kultūros veikla.

Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „skiken“ 35, 39, 41 ir 43 klasių paslaugoms.

Eksperto sprendimas: iš dalies atmesti paraišką.

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) pažeidimas, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas turi skiriamųjų požymių ir nėra poreikio laikyti jį neužimtą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/43


2009 m. balandžio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Graikijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-158/09)

2009/C 153/85

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Graikijos Respublika, atstovaujama B. Karrà, I. Chalkias ir S. Papaioannu

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ar pakeisti ginčijamą 2009 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimą C(2009) 810, „dėl finansinių padarinių apmokant Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuotas išlaidas nustačius tam tikrus ūkio subjektų padarytus pažeidimus“ tiek, kiek jis susijęs su Graikijos Respublika.

Sugrąžinti ieškovei 50 % sumos, kuri buvo išskaityta pagal Reglamento 1290/05 32 straipsnio 5 dalį 3, 4, 6–13 (išskyrus 7) atvejais, kuriais nepadarytas pažeidimas arba 2 skolininko nemokumo atveju.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo 2009 m. vasario 13 d. Sprendimu C(2009) 810 „dėl finansinių padarinių apmokant Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuotas išlaidas nustačius tam tikrus ūkio subjektų padarytus pažeidimus“, Komisija nustatė ieškovei 13 348 979,02 eurų finansines korekcijas dėl įrodyto aplaidaus, Komisijos manymu, Graikijos valdžios institucijų elgesio keturis metus po to, kai pirmą kartą buvo nustatytas pažeidimas, nes jos nesusigrąžino neteisėtai išmokėtų sumų 5 įmonėms, vykdantiems veiklą vyno gamybos, medvilnės ir kt. sektoriuose, ir 8 standartų nustatymo įmonėms, kurios dalyvauja paramos alyvų aliejaus vartojimui schemoje.

Graikijos Respublika savo pirmuoju bendru pagrindu dėl panaikinimo tvirtina, kad nėra pagrįsto teisinio pagrindo korekcijai nustatyti nei vienoje iš nagrinėjamų trylikos bylų, nes Komisija klaidingai aiškinio ir taikė Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (1) 31 straipsnio 1 dalies ir 32 straipsnio 8 dalies nuostatas. Subsidiariai ieškovė tvirtina, kad Komisija padarė esminę klaidą ir neteisingai vertino faktus susijusius su kompetentingų Graikijos valdžios institucijų veiksmais; subsidiariai, kad ginčijamo sprendimo motyvacija, kuri pagrįsta klaidinga prielaida, kad keturių metų terminas, skaičiuojamas nuo pirmo pažeidimo nustatymo, pasibaigė dar neprasidėjus susigrąžinimo procedūrai ar teisėtai susigrąžinimo procedūrai, neatitinka EB 253 straipsnio sąlygos, nes ji yra klaidinga, nepakankama ir neaiški ir kad ji nepaneigė Graikijos argumentų, išdėstytų dvišalėse diskusijose ir per procesą Ginčų sprendimo institucijoje.

Antruoju pagrindu dėl panaikinimo ieškovė nurodo, kad Komisija klaidingai keturiais atvejais netaikė Reglamento (EB) Nr. 1290/055 32 straipsnio 5 dalies e punkto ir 6 dalies a ir b punktų, vietoj to paties straipsnio 1 ir 8 punktų, todėl padengti išlaidas ji nurodė ieškovei, o ne EŽŪOGF.

Trečiuoju pagrindu dėl panaikinimo ieškovė tvirtina, kad Reglamento (EB) Nr. 1290/055 32 straipsnis, kuris nustato vienerių metų terminą nuo pirminio administracinio ar teisminio pažeidimo nustatymo pradėti visų nacionalinės teisės aktuose nustatytų atitinkamų administracinių ar teisminių išieškojimo procedūrų, susijęs tik su pažeidimais, kurie buvo padaryti po šio reglamento įsigaliojimo ir nesusijęs su pažeidimais, kurie buvo padaryti prieš dešimt metų, kai buvo taikoma kitokia teisės sistema, kuri nenumatė tokio termino, kontrolę apribodama protingo termino laikymusi.

Ketvirtuoju pagrindu dėl panaikinimo ieškovė tvirtina, jog Komisijos reikalavimui, kad ji padengtų sumas praėjus 15–20 metų po tariamo pažeidimo nustatymo, turi būti taikomas senaties terminas, nes procedūra buvo pernelyg ilga, arba subsidiariai, kad buvo pažeistas teisinio saugumo principas.

Galiausiai penktuoju pagrindu dėl panaikinimo ieškovė mano, kad atsižvelgiant į tai, jog 3, 4, 6, 8–13 atvejais nėra jokio pažeidimo, Reglamento (EB) Nr. 1290/05 31 straipsnio 4 dalyje numatyta 24 mėnesių taisyklė taikoma visiems susigrąžinimo atvejams ir todėl sprendime, kuriuo jai nurodyta padengti atitinkamas sumas, kurios susijusios su daug ilgesniu nei 24 mėnesių laikotarpiu nuo kontrolės rezultatų pranešimo, padaryta klaida ir jis turi būti panaikintas.


(1)  2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 11 8 2005, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/44


2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla T-159/09)

2009/C 153/86

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugalija), atstovaujama advokato A. Magalhaes e Menezes

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimą C (2009) 72 galutinis, kuriuo atmetamas ieškovės pateiktas prašymas atleisti nuo 41 271,09 EUR importo muito ir kuriuo nurodoma juos susigrąžinti a posteriori.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nuo 2003 m. rugsėjo iki 2005 m. vasario ieškovė iš Indonezijos importavo kelias užšaldytų krevečių siuntas, už kurias paprašė atleisti nuo importo muito pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (1), 220 straipsnio 2 dalies b punktą, 236 straipsnį ir 239 straipsnio 1 dalį.

Ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė bent jau minėtas nuostatas, nes, pirma, ji nepriėmė sprendimo dėl visų ieškovės prašyme atleisti nuo importo muito pateiktų argumentų, antra, ji pateikė nepakankamą, melagingą ir nesuprantamą motyvavimą, trečia, neteisingai išaiškino Indonezijos valdžios institucijų padarytą klaidą ir, galiausiai ketvirta, kaip įrodytus pateikė faktus, kurie realiai neegzistuoja ir kurių įrodinėjimo našta tenka jokiu būdu ne ieškovei, o įvairioms valdžios institucijoms, kurios dalyvavo procedūroje.


(1)  OL L 97, p. 38


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/44


2009 m. balandžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Ilink Kommunikationssysteme prieš VRDT (ilink)

(Byla T-161/09)

2009/C 153/87

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berlynas, Vokietija), atstovaujama advokato B. Schütze

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ginčijamą 2009 m. vasario 5 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos sprendimą apeliacinėje byloje R 1849/2007-4 ir

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „ilink“ 9, 16, 38 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms

Eksperto sprendimas: iš dalies atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų (dabar Reglamento (EB) Nr. 207/2009 (1) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) pažeidimas, nes pateiktas registruoti prekių ženklas turi pakankamą skiriamąjį požymį ir nėra būtinumo išsaugoti jį laisvai prieinamą.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/44


2009 m. balandžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Kitou prieš Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną

(Byla T-164/09)

2009/C 153/88

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Erasmia Kitou (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato S. Pappas

Atsakovas: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 netaikytinas.

Nepatenkinus šio reikalavimo, pripažinti, kad padaryta teisės klaida kartu taikant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

Panaikinti CEPD sprendimą 2008-0600.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė prašo panaikinti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimą, kuriame pastarasis nusprendė, kad tam tikrų duomenų, susijusių su jos karjera Europos Bendrijų Komisijoje, atskleidimas vykstant procesui nacionaliniame teisme neprieštarauja Reglamentų Nr. 45/2001 (1) ir 1049/2001 (2) nuostatoms.

Savo ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo, kad:

Ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas tiek, kiek jis paremtas Reglamentu Nr. 1049/2001, kuris netaikytinas šioje byloje, nes prašymas susipažinti su dokumentais susijęs ne su dokumentu Reglamento Nr. 1049/2001 prasme, o išimtinai su asmeniniais duomenimis.

Netgi darant prielaidą, kad Reglamentai Nr. 1049/2001 ir 45/2001 kartu taikomi šioje byloje, atsakovas juos klaidingai taikė manydamas, kad Reglamente Nr. 45/2001 nustatytos sąlygos dėl asmens duomenų tvarkymo taikomos, tik jei taikoma Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais 4 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta išimtis.

Atsakovas pažeidė Reglamento Nr. 45/2001 nuostatas, nes prašymas susipažinti nebuvo susijęs su dokumentu ir nebuvo pagrįstas Reglamento Nr. 42/2001 5 straipsnyje numatytomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.


(1)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 26 t., p. 102)

(2)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 3 t., p. 331).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/45


2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener ir Shanghai Prime Machinery prieš Tarybą

(Byla T-170/09)

2009/C 153/89

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Šanchajus, Kinija) ir Shanghai Prime Machinery (Šanchajus, Kinija), atstovaujama K. Adamantopoulos ir Y. Melin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, nes:

buvo pažeidžiant 2 straipsnio 7 dalies c punktą nesilaikyta trijų mėnesių termino, skirto tyrimo dėl rinkos ekonomikos režimo nustatymo rezultatams atskleisti;

pažeidžiant pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmos įtraukos pirmąją dalį nepagrįstai atmestas ieškovių prašymas nustatyti rinkos ekonomikos režimą;

pažeidžiant pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmos įtraukos antrąją dalį nepagrįstai atmestas ieškovių prašymas nustatyti rinkos ekonomikos režimą ir;

jo išvados grindžiamos nepakankama informacija ir pažeidžiamas įsipareigojimas rūpestingai ir nešališkai išnagrinėti visus su kiekvienu konkrečiu atveju susijusius aspektus, kaip garantuojama Bendrijos teisės sistema administracinėse procedūrose;

nepagrįstai nustatoma įrodinėjimo pareiga eksportuojantiems gamintojams, prašantiems jiems nustatyti rinkos ekonomikos režimą, o tai prieštarauja bendriesiems Bendrijos teisės principams, visų pirma gero administravimo principui;

jis pažeidžia pagrindinio reglamento dėl antisubsidijų 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį, 5, 6, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1 dalį, 11 ir 15 straipsnius, nes atsisakymu nustatyti rinkos ekonomikos režimą siekiama kompensuoti subsidijas;

pažeidžiant pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį ginčijamame reglamente nekoreguojami nustatyti skirtumai, turintys įtakos kainų palyginamumui;

pažeidžiant EB 253 straipsnį jame nenurodyti atsisakymo nustatyti rinkos ekonomikos režimą motyvai;

jo išvados pagrįstos procedūra, kuri pažeidžia pagrindinę ieškovių teisę į gynybą, nes jos negalėjo veiksmingai apskųsti kai kurių išvadų, kurios buvo esminės apskaičiuojant muitus, ir tyrimo rezultatus.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės prašo panaikinti ginčijamą reglamentą dėl šių priežasčių.

Kalbant apie pirmąjį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad buvo pažeista pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto antroji pastraipa, nes apie rinkos ekonomikos režimo (RER) sprendimą buvo pranešta praėjus trijų mėnesių terminui, nustatytam šiame straipsnyje, ir po to, kai Komisija gavo visą informaciją, būtiną ieškovių dempingo skirtumams apskaičiuoti.

Kalbant apie antrąjį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmą įtrauką, nes pagal jį atmestas ieškovių prašymas nustatyti rinkos ekonomikos režimą, nors ieškovės buvo įrodžiusios, kad savo verslo sprendimus priimdavo atsižvelgdamos tik į rinkos sąlygas, be jokio valstybės įsikišimo. Ieškovių teigimu, ginčijamame reglamente nenurodomas joks faktas, kuris įrodytų valstybės įsikišimą prieš tyrimą, jo metu arba jam pasibaigus. Be to, kalbant apie trečiąjį pagrindą, ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmą įtrauką, nes pagal jį atmestas ieškovių prašymas nustatyti rinkos ekonomikos režimą po to, kai ieškovės įvykdė įrodinėjimo pareigą ir įrodė, kad pagrindinės gamybos sąnaudos atitiko rinkos kainą.

Kalbant apie ketvirtąjį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad nagrinėjamu atveju faktų tyrimas nebuvo pakankamai kruopštus ir nešališkas. Tiksliau tvirtinimas, kad žaliavų kainos Kinijoje buvo iškraipytos dėl subsidijų, kuriuo remiantis buvo padaryta išvada, jog pagrindinių gamybos priemonių ieškovės nepirko už rinkos kainą, buvo pagrįstas nepakankama informacija ir Komisija tinkamai neįvertino įrodymų, susijusių su plieno sektoriumi Kinijoje.

Kalbant apie penktąjį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia bendruosius EB teisės principus, visų pirma, gero administravimo principą, taip pat nustatytą Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje, nes joms buvo nustatyta nepagrįsta pareiga įrodyti, kad vyravo rinkos ekonomikos sąlygos, kaip reikalaujama 2 straipsnio 7 dalies b punkte.

Kalbant apie šeštąjį savo pagrindą, ieškovės pažymi, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia reglamentą dėl antisubsidijų, nes pagal jį atsisakymu nustatyti rinkos ekonomikos režimą vykdant antidempingo tyrimą buvo tariamai pagrindžiamos subsidijų kompensacinės priemonės, kurios galėjo būti priimtos tik laikantis pagrindiniame reglamente dėl antisubsidijų nustatytos tvarkos, atlikus atitinkamą tyrimą.

Kalbant apie aštuntąjį savo pagrindą, ieškovės tvirtina, kad nėra jokio atsisakymo pakoreguoti normaliąją vertę remiantis faktu, jog žaliavų kaina iškraipyta, teisinio pagrindo, priešingai nei nurodyta ES institucijos pateiktame aiškinime, siekiant atmesti jų prašymą dėl koregavimo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies k punktą.

Kalbant apie devintąjį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad galutiniame dokumente, kuriame siūloma nustatyti galutines priemones, Komisija paprasčiausiai performulavo ir pakartojo tą patį argumentą, nurodytą išvadų dėl rinkos ekonomikos režimo dokumente, neišanalizavusi pateiktų įrodymų ir nenurodžiusi atsisakymo motyvų. Be to, ieškovės teigia, kad ginčijamame reglamente nenurodyti ieškovių pateiktų įrodymų atmetimo motyvai.

Galiausiai kalbant apie paskutinį savo pagrindą, ieškovės teigia, kad pažeistos jų teisės į gynybą, nes jos negalėjo gauti informacijos, būtinos normaliajai vertei ir dempingo skirtumams apskaičiuoti.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/46


2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Gem-Year ir Jinn-Well Auto-Parts prieš Tarybą

(Byla T-172/09)

2009/C 153/90

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Gem-Year Industry Co. Ltd ir Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang), atstovaujama K. Adamantopoulos ir Y. Melin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovių reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas, nes:

pažeidžiant pagrindinio reglamento 5 straipsnio 1 ir 4 dalis padaryta akivaizdi faktinių aplinkybių vertinimo klaida prieinant prie išvados, kad skundą pateikę Bendrijos gamintojai turėjo teisę pareikšti ieškinį;

pažeistos pagrindinio reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 2 straipsnio 8 dalis ir 5 straipsnio 2 bei 10 dalys, nes nustatyti antidempingo muitai keliems skirtingiems produktams;

pažeistos pagrindinio reglamento 3 straipsnio 3 ir 4 dalys, nes, remiantis akivaizdžia faktinių aplinkybių vertinimo klaida, jame nurodyta, kad Bendrijos pramonė patyrė materialinę žalą;

pažeidžiant pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmos įtraukos antrąją dalį nepagrįstai atmesti Kinijos eksportuojančių gamintojų prašymai nustatyti rinkos ekonomikos režimą;

pažeistas 2 straipsnio 7 dalies c punktas, kaip aiškinama atsižvelgiant į PPO susitarimą ir Kinijos stojimo į PPO protokolo 15 dalį, nes atmesti tvirtinimo detalių pramonės gamintojų prašymai nustatyti rinkos ekonomikos režimą, remiantis kitoje pramonės šakoje susiklosčiusia situacija;

jo išvados grindžiamos nepakankama informacija ir pažeidžiama pareiga rūpestingai bei nešališkai išnagrinėti visus su kiekvienu konkrečiu atveju susijusius aspektus, kaip garantuojama Bendrijos teisės sistema administracinėse procedūrose;

pažeidžiamos pagrindinio reglamento dėl antisubsidijų 1 straipsnio 1 ir 2 dalys, 2 straipsnis, 3 straipsnio 1 dalis, 5, 6, 8 straipsniai, 10 straipsnio 1 dalis, 11 ir 15 straipsniai, nes atsisakymu nustatyti rinkos ekonomikos režimą buvo naudojamasi siekiant kompensuoti subsidijas.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovės prašo panaikinti 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 91/2009, kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms nustatomas galutinis antidempingo muitas (1) dėl šių priežasčių.

Ieškovės tvirtina, kad Taryba akivaizdžiai klaidingai įvertino faktines aplinkybes nuspręsdama, kad ieškovės turėjo teisę pareikšti ieškinį pagal pagrindinio reglamento (2) 5 straipsnio 1 ir 4 dalis, nors turėjo atsižvelgti į paklaidą naudojant statistinius duomenis, skirtus bendrai Bendrijos gamybai apskaičiuoti, ir gautą skaičių turėjo atitinkamai ištaisyti. Be to, ieškovės teigia, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia pagrindinio reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, 2 straipsnio 8 dalį ir 5 straipsnio 2 bei 10 dalis, nes nustato antidempingo muitus keliems skirtingiems produktams, o antidempingo tyrimo objektas gali būti ne daugiau kaip vienas atskiras produktas. Be to, ieškovės tvirtina, kad Taryba padarė akivaizdžią faktinių aplinkybių vertinimo klaidą ir pažeidė pagrindinio reglamento 3 straipsnio 3 ir 4 dalis, ginčijamo reglamento 161-oje konstatuojamoje dalyje padarydama išvadą, kad Bendrijos pramonė patyrė žalos, nors ši išvada grindžiama tik vienu neigiamu žalos rodikliu, viena prieštaraujančia išvada ir keliais samprotavimais grindžiamais vertinimais.

Ieškovės taip pat teigia, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia 2 straipsnio 7 dalies c punkto pirmos įtraukos antrąją dalį, nes pagal jį Kinijos eksportuojančių gamintojų prašymas nustatyti rinkos ekonomikos režimą atmestas remiantis tuo, kad jų pagrindinės gamybos sąnaudos neatitiko tarptautinės, neiškraipytos rinkos kainos, nors pagal šią nuostatą paprasčiausiai reikalaujama, kad įmonės, pateikiančios prašymus nustatyti rinkos ekonomikos režimą, įrodytų, jog pagrindines gamybos priemones jos perka už rinkos kainą.

Be to, teigiama, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia 2 straipsnio 7 dalies c punktą, kaip aiškinama atsižvelgiant į PPO susitarimą ir Kinijos stojimo į PPO protokolo 15 dalį, nes tvirtinimo detalių pramonės gamintojų prašymai nustatyti rinkos ekonomikos režimą atmesti, remiantis kitoje pramonės šakoje susiklosčiusia situacija. Be to, ieškovės teigia, kad ginčijamo reglamento išvados grindžiamos nepakankama informacija ir pažeidžiama pareiga kruopščiai bei nešališkai išnagrinėti visus su kiekvienu konkrečiu atveju susijusius aspektus, kaip garantuojama Bendrijos teisės sistema administracinėse procedūrose.

Galiausiai ieškovės tvirtina, kad ginčijamas reglamentas pažeidžia pagrindinio reglamento dėl antisubsidijų (3) 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį, nes jame nenustatyta, ar subsidijos, kurių buvimo faktas nustatytas atliekant antidempingo tyrimą, buvo tokios subsidijos, kokios apibrėžtos tuose straipsniuose; kitaip tariant, kad skirta specifinio pobūdžio finansinė parama, kuri reiškė lengvatą, ir kad dėl to ES pramonė patyrė žalos. Ieškovės taip pat teigia, kad Komisija niekada nenagrinėjo tos žalos pagal pagrindinio reglamento dėl antisubsidijų 8 straipsnį ir niekada neapskaičiavo gavėjui suteiktos lengvatos, kaip nustatyta minėto reglamento 5 ir 6 straipsniuose. Be to, ieškovės teigia, kad Komisija nesilaikė 10 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje nustatytos tvarkos ir niekada nenustatė, remdamasi faktais, kompensuojamųjų subsidijų buvimo fakto ir dėl to atsiradusios žalos, kaip reikalaujama pagrindinio reglamento dėl antisubsidijų 15 straipsnyje, nes atsisakymu nustatyti rinkos ekonomikos režimą buvo naudojamasi siekiant kompensuoti subsidijas.


(1)  OL 2009 L 29, p. 1.

(2)  1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 56, 1996 3 6, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k.,11 sk., 10 t., p. 45), su pakeitimas, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(3)  1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 288, 1997 10 21, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 10 t., p. 78).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/48


2009 m. balandžio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Complejo Agrícola prieš Komisiją

(Byla T-174/09)

2009/C 153/91

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Complejo Agrícola, SA (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokatų A. Menéndez Menéndez ir G. Yanguas Montero

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti šį ieškinį priimtinu.

Iš dalies panaikinti 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimo 2009/95/EB (1) 1 straipsnį kartu su I priedu, nes jame Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz (ES 612005) pripažįstama Bendrijos svarbos teritorija (toliau — BST Acebuchales), ir grąžinti pilną COMPLEJO AGRÍCOLA nuosavybės teisę į sklypo dalį, kuri nepasižymi aplinkosauginėmis savybėmis, kad būtų pripažinta Bendrijos svarbos teritorija (toliau — BST).

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ginčijamame sprendime pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (2) 4 straipsnio 2 dalį patvirtinamas antrasis atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono BST sąrašas. Tarp apibrėžtų ir paliktų BST ginčijamame sprendime yra BST Acebuchales, užimanti 26 475,31 ha plotą, kurios geografinės koordinatės: ilguma 5° 57' 4'' vakarų ilgumos ir 36° 24' 2'' šiaurės platumos.

Remiantis ginčijamu sprendimu, ieškovei priklausantis 1 759 ha ploto sklypas (toliau — sklypas) įtrauktas į BST Acebuchales. Apibrėžus BST Acebuchales, šiam žemės plotui automatiškai taikoma teisinė apsauga, numatyta Direktyvos 92/43 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse. Tokia teisine apsauga ribojamos ieškovės naudojimosi ir naudos gavimo teisės į BST Acebuchales patenkančiose sklypo dalyse.

Grįsdama savo reikalavimus, ieškovė nurodo, kad:

Komisija viršijo įgaliojimus nustatydama BST Acebuchales perimetrą, į kurį patenka ieškovės sklypas, nes klaidingai taikė Direktyvos 92/43/EEB I, II ir III prieduose nustatytus kriterijus.

Remiantis aplinkosaugine ataskaita, kurią parengė konsultacijas aplinkosauginiais klausimais teikianti bendrovė Istmo '94, 877 ha iš 1 759 ha sklypo, patenkančio į BST Acebuchales, nepasižymi aplinkosauginėmis savybėmis, kaip reikalaujama Direktyvoje 92/43, kad žemės plotas būtų pripažįstamas BST teritorija. Be to, kadangi Komisija klaidingai taikė Direktyvos 92/43 III priedo kriterijus, BST buvo pripažinta didelė dalis ieškovei priklausančios teritorijos, nepasižyminčios aplinkosauginėmis savybėmis, todėl buvo pažeisti Bendrijos teisės proporcingumo ir teisėtumo principai.

Dėl to buvo nepagrįstai ir neproporcingai apribotos su ieškovės nuosavybės teise susijusios kaip BST Acebuchales pripažinto sklypo teritorijų, nepasižyminčių aplinkosauginėmis savybėmis, naudojimosi ir naudos gavimo teisės.

Ieškovė neturėjo galimybės dalyvauti sklypo pripažinimo BST Acebuchales procedūroje, ir prieš paskelbiant ginčijamą sprendimą net nebuvo apie ją informuota, todėl buvo pažeisti teisės būti išklausytam ir teisinio saugumo principai.


(1)  2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas antrasis atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C (2008)8049) (OL L 43, 2009, p. 393).

(2)  OL L 59, p. 63.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/48


2009 m. gegužės 6 d. pareikštas ieškinys byloje Government of Gibraltar prieš Komisiją

(Byla T-176/09)

2009/C 153/92

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Government of Gibraltar, atstovaujama QC D. Vaughan ir baristerio M. Llamas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Sprendimą 2009/95/EB tiek, kiek jis numato, kad į teritoriją ES6120032 įeina Britanijos Gibraltaro teritoriniai vandenys (British Gibraltar Territorial Waters) (patenkantys ir nepatenkantys į teritoriją UKGIB0002) bei tolimieji vandenys.

Priteisti iš Komisijos ieškovės bylinėjimosi ir kitas su šiuo ieškiniu susijusias išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo iš dalies panaikinti 2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas antrasis atnaujintas Viduržemio jūros biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C (2008) 8049) (1), tiek, kiek juo įsteigiama teritorija ES6120032 „Estrecho oriental“, į kurią įeina Gibraltaro teritoriniai vandenys (patenkantys ir nepatenkantys į teritoriją UKGIB0002) bei tolimieji vandenys.

Grįsdama savo reikalavimus, ieškovė nurodo šiuos teisinius pagrindus.

Pirma, ieškovė teigia, kad ginčijamu sprendimu yra pažeidžiama EB sutartis, nes:

Komisija padarė akivaizdžių teisės klaidų, nes, pažeisdama EB 299 straipsnį, ji įsteigė vienos valstybės narės teritoriją — British Gibraltar Territorial Waters, kuri yra kitos valstybės narės — Ispanijos — dalis;

jis buvo priimtas pažeidžiant Direktyvos 92/43/EEB (2) 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį bei akivaizdžiai nesilaikant šios direktyvos sistemos, nes šiuo sprendimu buvo suteiktas „Bendrijos svarbos teritorijos“ statusas didelei daliai ne Ispanijos teritorijos ES6120032, priklausančios kitai valstybei narei, ir, aiškiai pažeidžiant tos pačios direktyvos 2 straipsnį, daliai tolimųjų vandenų, kurie nėra valstybėms narėms priklausanti Europos teritorija ir kurios atžvilgiu Ispanija neturi ir negali turėti jurisdikcijos ar suvereniteto;

jame padaryta teisės klaida, nes juo buvo suteiktas „Bendrijos svarbos teritorijos“ statusas ir nustatytos Direktyvoje 92/43/EEB numatytos pareigos teritorijos ES6120032 suverenioms Ispanijos dalims, kurios iš dalies sutampa su Jungtinės Karalystės suverenia teritorija UKGIB0002, taip toje pačioje teritorijoje nustatant du atskirus ir skirtingus teisinius, baudžiamųjų priemonių, administracinius ir kontrolės režimus;

jis buvo priimtas, pažeidžiant EB 300 straipsnio 7 dalį ir 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (toliau — UNICLOS) XII dalies, 1976 m. Barselonos konvencijos dėl Viduržemio jūros apsaugos ir šios konvencijos 1995 m. protokolo nuostatas, nes pagal jį Britanijos Gibraltaro teritorinių vandenų dalyje, kuri įeina į teritoriją ES6120032, Ispanija turi vykdyti tokias pačias aplinkosaugos pareigas, kaip ir tos, kurias toje pačioje teritorijoje reikalauja vykdyti Jungtinė Karalystė ir (arba) Gibraltaras.

Antra, ieškovė teigia, kad ginčijamame sprendime yra akivaizdžių faktinių klaidų, dėl kurių Komisija netinkamai pritaikė teisę ir padarė EB sutarties pažeidimų, nes šis sprendimas yra pagrįstas neteisinga ir klaidinančia informacija.

Trečia, ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant teisinio saugumo principą, nes, įsteigus „iš dalies sutampančias“ teritorijas, toje pačioje teritorijoje tais pačiais tikslais automatiškai taikomos dvi teisinės sistemos (Gibraltaro teisė ir Ispanijos teisė, kurios įgyvendina Direktyvą 92/43/EEB).

Ieškovė papildomai teigia, ginčijamas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant UNICLOS 2, 3, 89 straipsniuose ir 137 straipsnio 1 dalyje išdėstytus paprotinės tarptautinės teisės principus. Dar papildomai ji teigia, kad tiek, kiek sprendimu įsteigiama teritorija ES6120032, apimanti Britanijos Gibraltaro teritorinius vandenis, jis pažeidžia paprotinės tarptautinės teisės principą, kad teritorinė jūra tęsiasi mažiausiai tris jūrmyles.


(1)  OL L 43, p. 393.

(2)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/49


2009 m. gegužės 11 d. pareikštas ieškinys byloje Spa Monopole prieš VRDT — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Byla T-183/09)

2009/C 153/93

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgija), atstovaujama advokatų L. De Brouwer, E. Cornu ir O. Klimis

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Club de Golf Peralada, SA (Barselona, Ispanija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2009 m. kovo 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą sujungtose bylose R 1231/2005-4 ir R 1250/2005-4;

Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas „WINE SPA“ 3, 5, 16, 24, 25 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: ieškovė

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: įvairių nacionalinių, tarptautinių ir Bendrijos prekių ženklų „SPA“ atitinkamai 3, 32 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms registracijos; Beniliukso bei tarptautinio prekių ženklo „LES THERMES DE SPA“ 3 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms registracija; Vokietijos prekių ženklo „SPA MONOPOLE S.A. SPA“ 3 klasės prekėms registracija; Belgijoje saugomas bendrovės pavadinimas S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme; Belgijoje saugomas komercinis pavadinimas Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: iš dalies panaikinti protestų skyriaus sprendimą ir atmesti visą protestą

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 (1) 75 straipsnio antrojo sakinio ir 76 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio pažeidimas, nes Apeliacinės tarybos sprendimas buvo priimtas pažeidžiant teisės į teisingą bylos nagrinėjimą principą, taip pat rungtyniškumo principą; Tarybos reglamento 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba ankstesnio prekių ženklo „SPA“ skiriamojo požymio vertinimą pagrindė klaidingomis ir nenustatytomis aplinkybėmis bei nevertino atitinkamų prekių ženklų panašumo prekių, kurioms jie yra įregistruoti ar naudojami, atžvilgiu. Galiausiai Apeliacinė taryba neišnagrinėjo, ar naudojant atitinkamą Bendrijos prekių ženklą galėjo būti nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo „SPA“ skiriamuoju požymiu ir geru vardu arba jiems pakenkta, taip pažeidžiant Tarybos reglamento 2007/2009 8 straipsnio 5 dalį.


(1)  2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/50


2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Roche prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-142/94 ir T-143/94) (1)

2009/C 153/94

Proceso kalba: anglų

Aštuntosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 174, 1994 6 25.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/50


2009 m. gegužės 8 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Opus Arte UK prieš VRDT — Arte (OPUS ARTE)

(Byla T-170/07) (1)

2009/C 153/95

Proceso kalba: anglų

Septintosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 170, 2007 7 21.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/50


2009 m. gegužės 5 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Komisija prieš Eurgit ir Cirese

(Byla T-470/08) (1)

2009/C 153/96

Proceso kalba: italų

Ketvirtosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 327, 2008 12 20.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/50


2009 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Rundpack prieš VRDT (Puodelio pavaizdavimas)

(Byla T-503/08) (1)

2009/C 153/97

Proceso kalba: vokiečių

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 44, 2009 2 21.


Tarnautojų teismas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/51


2009 m. kovo 27 d. pareikštas ieškinys byloje B prieš Parlamentą

(Byla F-26/09)

2009/C 153/98

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: B (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Nurodymas priteisti ieškovui iš Parlamento 12 000 EUR patirtos žalos atlyginimą, pirma, dėl to, kad jis tapo psichologinio ir profesinio priekabiavimo auka, ir, antra, dėl to, kad nepriklausoma institucija neatliko vidaus administracinio tyrimo.

Ieškovo reikalavimai

Priteisti ieškovui iš Parlamento 12 000 EUR patirtos žalos atlyginimą (neturtinę žalą, žalą politinei reputacijai ir karjerai, neigiamą poveikį orumui ir sveikatai), kurią jis patyrė, pirma, dėl to, kad tapo psichologinio ir profesinio priekabiavimo auka savo darbo Parlamente laikotarpiu, ir, antra, dėl to, kad nepriklausoma institucija neatliko vidaus administracinio tyrimo.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/51


2009 m. balandžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Časta prieš Komisiją

(Byla F-40/09)

2009/C 153/99

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovas: Radek Časta (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato L. Tahotná

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, prašymas panaikinti EPSO sprendimą neleisti ieškovui laikyti viešo konkurso EPSO/AD/107/07-LAW testo žodžiu dėl to, kad jis netenkina aukštesnio lygio pareigoms keliamos 3 metų patirties sąlygos. Antra, priteisti iš atsakovės ieškovui materialinės ir moralinės žalos atlyginimą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2008 m. gruodžio 22 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą Nr. R/45715/08;

Priteisti iš atsakovės ieškovui 20 000 EUR materialinės ir moralinės žalos atlyginimą ir palūkanas nuo šios sumos už laikotarpį nuo 2008 m. birželio 9 d. iki 15 dienos po sprendimo įsiteisėjimo,

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/51


2009 m. balandžio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lebedef-Caponi prieš Komisiją

(Byla F-45/09)

2009/C 153/100

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Liuksemburgas), atstovaujama advokato F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovės tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos už 2007 m. panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ieškovės tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą už 2007 m. sausio 1 d. — 2007 m. gruodžio 31 d. laikotarpį.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/52


2009 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje Fries Guggenheim prieš CEDEFOP

(Byla F-47/09)

2009/C 153/101

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Eric Mathias Fries Guggenheim (Lježas, Belgija), atstovaujama advokato L. Lucas

Atsakovas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Ginčo dalykas bei aprašymas

CEDEFOP sprendimo nepratęsti ieškovo laikinojo tarnautojo sutarties panaikinimas ir, jeigu nebūtų grąžintas į darbą, priteisti iš atsakovo sumokėti ieškovui patirtos moralinės žalos atlyginimą.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. liepos 7 d. CEDEFOP sprendimą, kuriuo nepratęsiama ieškovo sutartis ir patvirtinama, kad ieškovo sutartis baigiasi 2008 m. spalio 15 dieną.

Prireikus panaikinti 2008 m. liepos 18 d. CEDEFOP sprendimą, patvirtinantį pirmąjį sprendimą ir priimtą po 2008 m. liepos 9 d. ieškovo laiško bei 2008 m. liepos 17 d. įvykusio CEDEFOP susitikimo su personalo atstovais.

Jeigu ieškovas nebūtų grąžintas į darbą, priteisti jam iš CEDEFOP moralinės žalos, kurios dydį nustatytų Tarnautojų teismas, atlyginimą.

Jeigu ieškovas nebūtų grąžintas į darbą, leisti nurodyti jo karjerai padarytą žalą ir priteisti iš CEDEFOP šios žalos, kurios dydį nustatytų Tarnautojų teismas, atlyginimą.

Priteisti iš CEDEFOP bylinėjimosi išlaidas.


Klaidų ištaisymas

4.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/53


Pranešimo apie bylą T-126/09 Oficialiajame leidinyje pataisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 129, 2009 m. birželio 6 d., p. 18 )

2009/C 153/102

Pataisytas pranešimas apie bylą T-126/09, Italija prieš Komisiją ir EPSO Oficialiajame leidinyje išdėstomas taip:

„2009 m. kovo 24 d. pareikštas ieškinys byloje Italija prieš Komisiją ir EPSO

(Byla T-126/09)

2009/C 129/31

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Italijos Respublika, atstovaujama advokato P. Gentili

Atsakovės: Europos Bendrijų Komisija ir Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti pranešimą apie konkursus EPSO/AD/144/09 (visuomenės sveikata), EPSO/AD/145/09 (maisto produktų higiena — politika ir teisėkūra) ir EPSO/AD/146/09 (produktų higiena — tikrinimas, kontrolė ir vertinimas) dėl atitinkamai 35, 40 ir 55 administratorių (AD 5), Bulgarijos, Kirpo, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos piliečių, įdarbinimo visuomenės sveikatos srityje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai yra identiški nurodytiems byloje T-166/07 Italija prieš Komisiją.“