ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.153.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 153

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
4. juuli 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 153/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 141, 20.6.2009

1

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 153/02

Ajutiste meetmete kohaldamisel presidenti asendava kohtuniku määramine

2

2009/C 153/03

Apellatsioonikoda

2

2009/C 153/04

Kohtuasjade kodadele määramise kriteeriumid

2

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 153/05

Kohtuasi C-180/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien’i (Austria) eelotsusetaotlus) — Renate Ilsinger versus Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur (Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus tarbijalepingute puhul — Eksitava reklaami saanud tarbija õigus nõuda näiliselt võidetud auhinda kohtu korras — Kvalifitseerimine — Nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud lepingutega seotud hagi — Tingimused)

3

2009/C 153/06

Kohtuasi C-494/06 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik, Wam SpA (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Teatavates kolmandates riikides äritegevuse alustamine — Sooduslaenud — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Konkurentsi moonutamine — Kaubavahetus kolmandate riikidega — Komisjoni otsus — Riigiabi ebaseaduslikkus — Põhjendamiskohustus)

4

2009/C 153/07

Kohtuasi C-497/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — CAS Succhi di Frutta SpA versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Lepinguväline vastutus — Hankemenetlus — Loonustasu — Loonustasu maksmine mu puuviljadega kui pakkumiskutse teadaandesmärgitud puuviljad — Põhjuslik seos)

4

2009/C 153/08

Kohtuasi C-518/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Liikluskindlustus — EÜ artiklid 43 ja 49 — Direktiiv 92/49/EMÜ — Siseriiklikud õigusnormid, mis kehtestavad kindlustusseltsidele lepingute sõlmimise kohustuse — Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piiramine — Liiklusõnnetuse ohvrite sotsiaalne kaitse — Proportsionaalsus — Kindlustusseltside hinna määramise vabadus — Päritoluliikmesriigi poolse järelevalve põhimõte)

4

2009/C 153/09

Kohtuasi C-531/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Asutamisvabadus — Kapitali vaba liikumine — EÜ artiklid 43 ja 56 — Rahvatervis — Apteegid — Õigusnormid, mille kohaselt vaid proviisorid võivad hallata apteeke — Õigustatus — Elanikkonna kindel ja kvaliteetne ravimitega varustamine — Proviisorite ametialane sõltumatus — Farmaatsiatoodete müügiga tegelevad ettevõtjad — Kohalike omavalitsusüksuste apteegid)

5

2009/C 153/10

Liidetud kohtuasjad C-171/07 ja C-172/07: Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. mai 2009. aasta otsus (Verwaltungsgericht des Saarlandes (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) versus Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Asutamisvabadus — EÜ artikkel 43 — Rahvatervis — Apteegid — Sätted, mille järgi on apteegi haldamise õigus üksnes proviisoritel — Õigustatus — Elanikkonna kindel ja kvaliteetne ravimitega varustamine — Proviisorite kutsealane sõltumatus)

5

2009/C 153/11

Kohtuasi C-393/07 ja C-9/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Parlament (Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsus Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta — Euroopa Parlamendi liige — Parlamendiliikme volituste kontrollimine — Parlamendiliikme nimetamine, mis on tingitud kandidaatide tagasiastumisest — 1976. aasta akti artiklid 6 ja 12)

6

2009/C 153/12

Kohtuasi C-398/07 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Waterford Wedgwood plc versus Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Kujutismärk WATERFORD STELLENBOSCH — Ühenduse sõnamärgi WATERFORD omaniku vastulause — Registreerimisest keeldumine apellatsioonikoja poolt)

6

2009/C 153/13

Kohtuasi C-420/07: Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. aprilli 2009. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Meletis Apostolides versus David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams (Eelotsusetaotlus — Protokoll nr 10 Küprose kohta — Acquis communautaire’i kohaldamise peatamine nendel aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades — Küprose Vabariigi tegeliku kontrolli all oleval alal asuva kohtu otsus, mis puudutab väljaspool seda ala asuvat kinnisasja — Nimetatud määruse artikli 22 punkt 1, artikli 34 punktid 1 ja 2, artikli 35 lõige 1 ja artikli 38 lõige 1)

7

2009/C 153/14

Kohtuasi C-504/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa versus Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (Määrus (EMÜ) nr 1191/69 — Avaliku teenindamise kohustused — Hüvitiste andmine — Linna ühistransporditeenus)

7

2009/C 153/15

Kohtuasi C-516/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2000/60/EÜ — Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik — Valglapiirkondade pädevate asutuste määramine)

8

2009/C 153/16

Kohtuasi C-530/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 91/271/EMÜ — Reostus ja saasted — Asulareovee puhastamise — Artiklid 3 ja 4)

8

2009/C 153/17

Kohtuasi C-531/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus — Austria) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft versus LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Kaupade vaba liikumine — Imporditud raamatute fikseeritud hinda puudutavad siseriiklikud õigusaktid — Koguselise impordipiiranguga samaväärse toimega meede — Õigustatus)

9

2009/C 153/18

Kohtuasi C-538/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. mai 2009. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Assitur Srl versus Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Direktiiv 92/50/EMÜ — Artikli 29 esimene lõik — Teenuste riigihange — Siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt ei või samas riigihankemenetluses konkurentidena osaleda ettevõtjad, kelle vahel on kontrollisuhe või oluline mõju)

9

2009/C 153/19

Kohtuasi C-553/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Raad van State’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam versus M. E. E. Rijkeboer (Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel — Direktiiv 95/46/EÜ — Eraelu puutumatuse kaitse — Andmete kustutamine — Õigus tutvuda andmetega ja teabega andmete vastuvõtjate kohta — Andmetega tutvumise õiguse kasutamise tähtaeg)

10

2009/C 153/20

Kohtuasi C-27/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — BIOS Naturprodukte GmbH versus Saarland (Direktiiv 2001/83/EÜ — Artikli 1 punkti 2 alapunkt b — Mõiste ravim toime alusel — Toote kogus — Tavalised kasutustingimused — Oht tervisele — Inimese füsioloogilise talitluse taastamise, parandamise või modifitseerimise võime)

10

2009/C 153/21

Kohtuasi C-34/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Tribunale ordinario di Padova eelotsusetaotlus — Itaalia) — Azienda Agricola Disarò Antonio versus Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (Põllumajandus — Ühine turukorraldus — Piimakvoodid — Tasu — Määruse (EÜ) nr 1788/2003 kehtivus — Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid — Diskrimineerimiskeelu ja proportsionaalsuse põhimõtted — Tootmiskvoodi kehtestamine — Kriteeriumid — Kvooti mittetäitva liikmesriigi kriteeriumi asjakohasus)

11

2009/C 153/22

Kohtuasi C-75/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus) (Ühendkuningriik) — The Queen, Christopher Mellor versus Secretary of State for Communities and Local Government (Direktiiv 85/337/EMÜ — Projektide keskkonnamõju hindamine — Kohustus teha üldsusele teatavaks põhjused, miks on otsustatud, et projekti ei ole vaja hinnata)

11

2009/C 153/23

Kohtuasi C-132/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Fővárosi Bíróság’i (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. versus Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Kaupade vaba liikumine — Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed — Nõuetekohasuse vastastikune tunnustamine — Teises liikmesriigis asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsiooni tunnustamata jätmine)

12

2009/C 153/24

Kohtuasi C-150/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Siebrand BV versus Staatssecretaris van Financiën (Kombineeritud nomenklatuur — Tariifirubriigid 2206 ja 2208 — Kääritatud jook, mis sisaldab destilleeritud alkoholi — Puuviljadest või loodustootest saadud jook — Ainete lisamine — Tagajärjed — Algse joogi maitse, lõhna ja välimuse kaotamine)

13

2009/C 153/25

Kohtuasi C-161/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV versus Belgia riik (Kaupade vaba liikumine — Ühenduse transiit — TIR-märkmiku alusel toimunud veod — Eeskirjade rikkumine või eiramine — Teatamise tähtaeg — Rikkumise või eiramise tegeliku koha kohta tõendite esitamise tähtaeg)

13

2009/C 153/26

Kohtuasi C-253/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2006/22/EÜ — Õigusaktide ühtlustamine — Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

14

2009/C 153/27

Kohtuasi C-256/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus — Ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine)

14

2009/C 153/28

Kohtuasi C-266/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/81/EÜ — Pädevate asutustega koostööd tegevate kolmandate riikide kodanike, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud, elamisõigus — Lõplik ülevõtmata jätmine — Ülevõtmismeetmetest teatamata jätmine)

15

2009/C 153/29

Kohtuasi C-313/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/58/EÜ — Äriühinguõigus — Avalikustamisele kuuluvad dokumendid ja andmed — Kirjad ja tellimiskviitungid — Sanktsioonid — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

15

2009/C 153/30

Kohtuasi C-322/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/83/EÜ — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

16

2009/C 153/31

Kohtuasi C-368/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustiste rikkumine — Direktiiv 2004/35/EÜ — Keskkonnakahjustuste parandamine — Saastaja maksab põhimõte)

16

2009/C 153/32

Kohtuasi C-390/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Otsus nr 280/2004/EÜ — Kyoto protokolli rakendamine — Riiklikud meetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste heitkoguste piiramiseks ja/või vähendamiseks — Nõutud teabe edastamata jätmine)

16

2009/C 153/33

Kohtuasi C-443/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 1999/13 — Orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramine — Mõistete väike seadeldis ja oluline muutus ülevõtmata jätmine)

17

2009/C 153/34

Kohtuasi C-532/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/60/EÜ — Rahapesu ja terrorismi rahastamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

17

2009/C 153/35

Kohtuasi C-128/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Antoine Boxus ja Willy Roua versus Région wallonne

18

2009/C 153/36

Kohtuasi C-129/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds versus Région wallonne

18

2009/C 153/37

Kohtuasi C-130/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez versus Région wallonne

19

2009/C 153/38

Kohtuasi C-131/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Philippe Daras versus Région wallonne

20

2009/C 153/39

Kohtuasi C-132/09: 6. aprillil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

21

2009/C 153/40

Kohtuasi C-133/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Fővárosi Bíróság 8. aprillil 2009 — József Uzonyi versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Kohtuasi C-134/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 10. aprillil 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page versus Région wallonne

22

2009/C 153/42

Kohtuasi C-135/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 9. aprillil 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois versus Région wallonne

23

2009/C 153/43

Kohtuasi C-138/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Ordinario di Palermo (Itaalia) 15. aprillil 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc versus Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Kohtuasi C-140/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Genova (Itaalia) 17. aprillil 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana versus Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Kohtuasi C-142/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde (Belgia) 22. aprillil 2009 — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatavateks on V.W. Lahousse ja Lavichy B.V.B.A.

25

2009/C 153/46

Kohtuasi C-143/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Fővárosi Bíróság (Ungari Vabariik) 23. aprillil 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt. versus Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Kohtuasi C-144/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberster Gerichtshof (Austria) 24. aprillil 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH versus Oliver Heller

26

2009/C 153/48

Kohtuasi C-145/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksamaa) 24. aprillil 2009 — Land Baden-Württemberg versus Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Kohtuasi C-146/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa) 24. aprillil 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl versus Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Kohtuasi C-147/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberlandesgericht Wien (Austria) 24. aprillil 2009 — Ronald Seunig versus Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Kohtuasi C-150/09 P: Iride SpA ja Iride Energia SpA 27. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 11. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-25/07: Iride SpA, Iride Energia SpA versus Euroopa Ühenduste Komisjon

27

2009/C 153/52

Kohtuasi C-154/09: 4. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

28

2009/C 153/53

Kohtuasi C-160/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 8. mail 2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. versus Ypourgos Oikonomikon

28

2009/C 153/54

Kohtuasi C-161/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 8. mail 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε versus Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Kohtuasi C-162/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 8. mail 2009 — Secretary of State for Work and Pensions versus Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Kohtuasi C-169/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

29

2009/C 153/57

Kohtuasi C-170/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

30

2009/C 153/58

Kohtuasi C-171/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

30

2009/C 153/59

Kohtuasi C-175/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Ühendkuningriik) 14. mail 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs versus Axa UK plc

30

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 153/60

Kohtuasi T-116/04: Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — Wieland-Werke versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike vasktorude turg — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Trahvid — Karistuste seaduslikkuse põhimõte — Asjaomase turu suurus — Hoiatav mõju — Rikkumise kestus — Koostöö)

32

2009/C 153/61

Kohtuasi T-122/04: Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — Outokumpu ja Luvata versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike vasktorude turg — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Trahvid — Asjaomase turu suurus — Raskendavad asjaolud — Korduvus)

32

2009/C 153/62

Kohtuasi T-127/04: Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — KME Germany jt versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tööstuslike vasktorude turg — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Trahvid — Tegelik mõju turule — Asjaomase turu suurus — Rikkumise kestus — Kergendavad asjaolud — Koostöö)

33

2009/C 153/63

Kohtuasi T-151/05: Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — NVV e.a. versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Tapaloomadeks ette nähtud elussigade ja -emiste ostuturud — Otsus koondumise ühisturuga kokkusobivaks tunnistamise kohta — Geograafilise turu mõiste — Hoolsuskohustus — Põhjendamiskohustus)

33

2009/C 153/64

Kohtuasi T-414/05: Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — NHL Enterprises BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glory & Pompea (LA KINGS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnalist osa LA KINGS sisaldava ühenduse kujutismärgi taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk KING — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

34

2009/C 153/65

Kohtuasi T-165/06: Esimese Astme Kohtu 14. mai 2009. aasta otsus — Fiorucci versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Edwin (ELIO FIORUCCI) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise ja tühistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk ELIO FIORUCCI — Üldtuntud isiku nime registreerimine kaubamärgina — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkt a ja artikli 50 lõike 1 punkt c)

34

2009/C 153/66

Liidetud kohtuasjad T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 ja T-178/07: Esimese Astme Kohtu 19. mai 2009. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ja CYBERHOME) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärkide CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ja CYBERHOME registreerimistaotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b — Kasutamise teel omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõige 3)

35

2009/C 153/67

Kohtuasi T-277/06: Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — Omnicare versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Astellas Pharma (OMNICARE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi OMNICARE taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk OMNICARE — Tähtaja ennistamise taotluse rahuldamata jätmine)

35

2009/C 153/68

Kohtuasi T-89/07: Esimese Astme Kohtu 20. mai 2009. aasta otsus — VIP Car Solutions versus parlament (Teenuste riigihange — Ühenduse pakkumismenetlus — Euroopa Parlamendi liikmete transport juhiga auto ja minibussiga plenaaristungite ajal Strasbourgis — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Põhjendamiskohustus — Edukaks tunnistatud pakkuja poolt tehtud hinnapakkumise avalikustamisest keeldumine — Kahju hüvitamise nõue)

36

2009/C 153/69

Kohtuasi T-185/07: Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — Klein Trademark Trust versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi CK CREACIONES KENNYA taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk CK Calvin Klein ja varasemad siseriiklikud kujutismärgid CK — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse nr 40/94 (EÜ) artikli 8 lõike 1 punkt b)

36

2009/C 153/70

Liidetud kohtuasjad T-405/07 ja T-406/07: I kahjuEsimese Astme Kohtu 20. mai 2009. aasta otsus — CFCMCEE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärkide P@YWEB/email CARD ja PAYWEB CARD taotlused — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime osaline puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b)

37

2009/C 153/71

Kohtuasi T-410/07: Esimese Astme Kohtu 12. mai 2009. aasta otsus — Jurado Hermanos versus Siseturu Ühtlustamise Amet (JURADO) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärk JURADO — Kaubamärgiomaniku kaubamärgi registreeringu kehtivuse pikendamise taotluse puudumine — Kaubamärgi registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemisest — Ainulitsentsisaaja esitatud tähtaja ennistamise taotlus)

37

2009/C 153/72

Kohtuasi T-136/08: Esimese Astme Kohtu 13. mai 2009. aasta otsus — Aurelia Finance versus Siseturu Ühtlustamise Amet (AURELIA) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärk AURELIA — Pikendamislõivu tasumata jätmine — Kaubamärgi registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemist — Tähtaja ennistamise taotlus)

38

2009/C 153/73

Kohtuasi T-183/08: Esimese Astme Kohtu 13. mai 2009. aasta otsus — Schuhpark Fascies versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutis- ja sõnamärgi jello SCHUHPARK registreerimistaotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk Schuhpark — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Määruse nr 94/40 artikli 43 lõige 2)

38

2009/C 153/74

Kohtuasi T-58/06: Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta määrus — HALTE versus komisjon (Riigiabi — Kaebus — Tegevusetushagi — Tegevusetust lõpetav komisjoni seisukohavõtt — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

38

2009/C 153/75

Kohtuasi T-282/07: Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2009. aasta otsus — Tailor versus Siseturu Ühtlustamise Amet (parempoolse tagatasku kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Parempoolset tagataskut kujutava ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

39

2009/C 153/76

Kohtuasi T-283/07: Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2009. aasta määrus — Tailor versus Siseturu Ühtlustamise Amet (parempoolne tagatasku) (Ühenduse kaubamärk — Parempoolset tagataskut kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimise taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

39

2009/C 153/77

Kohtuasi T-45/09: 30. jaanuaril 2009 esitatud hagi — Al Barakaat International Foundation versus komisjon

39

2009/C 153/78

Kohtuasi T-130/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Eliza Corporation versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Kohtuasi T-138/09: 7. aprillil 2009 esitatud hagi — Muñoz Arraiza versus ühtlustamisamet — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Kohtuasi T-143/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 29. jaanuari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-98/07, Petrilli vs. komisjon

41

2009/C 153/81

Kohtuasi T-147/09: 9. aprillil 2009 esitatud hagi — Trelleborg Industrie versus komisjon

41

2009/C 153/82

Kohtuasi T-152/09: 11. aprillil 2009 esitatud hagi — Bernhard Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Kohtuasi T-155/09: 15. aprillil 2009 esitatud hagi — Maxcom versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Kohtuasi T-156/09: 17. aprillil 2009 esitatud hagi — Four Ace International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (skiken)

43

2009/C 153/85

Kohtuasi T-158/09: 14. aprillil 2009 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

43

2009/C 153/86

Kohtuasi T-159/09: 27. aprillil 2009 esitatud hagi — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda versus Euroopa Ühenduste Komisjon

44

2009/C 153/87

Kohtuasi T-161/09: 21. aprillil 2009 esitatud hagi — Ilink Kommunikationssysteme versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ilink)

44

2009/C 153/88

Kohtuasi T-164/09: 3. aprillil 2009 esitatud hagi — Erasmia Kitou versus Euroopa Andmekaitseinspektor

44

2009/C 153/89

Kohtuasi T-170/09: 24. aprillil 2009 esitatud hagi — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, China) ja Shanghai Prime Machinery versus nõukogu

45

2009/C 153/90

Kohtuasi T-172/09: 24. aprillil 2009 esitatud hagi — Gem-Year ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) versus nõukogu

46

2009/C 153/91

Kohtuasi T-174/09: 27. aprillil 2009 esitatud hagi — Complejo Agrícola versus komisjon

48

2009/C 153/92

Kohtuasi T-176/09: 6. mail 2009 esitatud hagi — Government of Gibraltar versus komisjon

48

2009/C 153/93

Kohtuasi T-183/09: 11. mail 2009 esitatud hagi — Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Liidetud kohtuasjad T-142/94 ja T-143/94: Esimese Astme Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — Roche versus nõukogu ja komisjon

50

2009/C 153/95

Kohtuasi T-170/07: Esimese Astme Kohtu 8. mai 2009. aasta määrus — Opus Arte UK versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Kohtuasi T-470/08: Esimese Astme Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — komisjon versus Eurgit ja Cirese

50

2009/C 153/97

Kohtuasi T-503/08: Esimese Astme Kohtu 4. mai 2009. aasta määrus — Rundpack versus Siseturu Ühtlustamise Amet (peekri kujutis)

50

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 153/98

Kohtuasi F-26/09: 27. märtsil 2009 esitatud hagi — B versus parlament

51

2009/C 153/99

Kohtuasi F-40/09: 7. aprillil 2009 esitatud hagi — Časta versus komisjon

51

2009/C 153/00

Kohtuasi F-45/09: 24. aprillil 2009 esitatud hagi — Lebedef-Caponi versus komisjon

51

2009/C 153/01

Kohtuasi F-47/08: 7. mail 2009 esitatud hagi — Fries Guggenheim versus CEDEFOP

52

 

Parandused

2009/C 153/02

Kohtuasja T-126/09 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus (ELT C 129, 6.6.2009, lk 18)

53

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/1


2009/C 153/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 141, 20.6.2009

Eelmised väljaanded

ELT C 129, 6.6.2009

ELT C 113, 16.5.2009

ELT C 102, 1.5.2009

ELT C 90, 18.4.2009

ELT C 82, 4.4.2009

ELT C 69, 21.3.2009

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Esimese Astme Kohus

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/2


Ajutiste meetmete kohaldamisel presidenti asendava kohtuniku määramine

2009/C 153/02

Esimese Astme Kohus otsustas 16. juunil 2009 vastavalt kodukorra artiklile 106 määrata kohtunik S. Papasavvas ajavahemikuks 1. juuli 2009 kuni 30. juuni 2010 Esimese Astme Kohtu presidendi äraolekul või kui tal esineb takistus, tema asendajaks ajutiste meetmete kohaldamisel.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/2


Apellatsioonikoda

2009/C 153/03

Esimese Astme Kohus otsustas 16. juunil 2009, et ajavahemikul 1. oktoober 2009 kuni 31. august 2010 moodustavad apellatsioonikoja Esimese Astme Kohtu president ja kordamööda kaks koja esimeest.

Viiest kohtunikust koosneva laiendatud koosseisu moodustavad koos apellatsioonikoja esimehega kolm kohtunikku, kes kuuluvad sellesse kohtukoosseisu, kellele kohtuasi algselt määrati, ja kordamööda kaks koja esimeest.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/2


Kohtuasjade kodadele määramise kriteeriumid

2009/C 153/04

Vastavalt kodukorra artiklile 12 määras Esimese Astme Kohus 16. juunil 2009 ajavahemikuks 1. oktoober 2009 kuni 31. august 2010 kindlaks järgmised kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid:

1.

Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebused määratakse kohe pärast nende esitamist apellatsioonikojale, piiramata kodukorra artiklite 14 ja 51 hilisemat kohaldamist.

2.

Punktis 1 nimetamata kohtuasjad määratakse kohe pärast hagiavalduse esitamist kolmest kohtunikust koosnevatele kodadele, piiramata kodukorra artiklite 14 ja 51 hilisemat kohaldamist.

Käesolevas punktis nimetatud kohtuasjad jaotatakse kodade vahel kordamööda, vastavalt kohtukantseleis registreerimise järjestusele, kolme erineva järjekorra alusel:

kohtuasjad äriühingutele kohaldatavate konkurentsieeskirjade ning riigiabi eeskirjade ja kaubanduse kaitset puudutavaid meetmeid käsitlevate eeskirjade rakendamise kohta;

kodukorra artikli 130 lõikes 1 ette nähtud intellektuaalomandi õigustega seotud kohtuasjad;

kõik ülejäänud kohtuasjad.

Selle järjekorra raames võetakse mõlemat neljast kohtunikust koosnevat ja kolmeliikmelises koosseisus asja lahendavat koda igal kolmandal korral arvesse kaks korda.

Esimese Astme Kohtu president võib sellest järjekorrast kõrvale kalduda, arvestades erinevate kohtuasjade seotust või tagamaks töökoormuse tasakaalustatud jaotuse.


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Kohus

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/3


Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Oberlandesgericht Wien’i (Austria) eelotsusetaotlus) — Renate Ilsinger versus Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur

(Kohtuasi C-180/06) (1)

(Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus tarbijalepingute puhul - Eksitava reklaami saanud tarbija õigus nõuda näiliselt võidetud auhinda kohtu korras - Kvalifitseerimine - Nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud lepingutega seotud hagi - Tingimused)

2009/C 153/05

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Renate Ilsinger

Vastustaja: Martin Dreschers, Schlank & Schick GmbH pankrotihaldur

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Oberlandesgericht Wien — Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 15 lõike 1 punkti c tõlgendamine — Tarbijakaitset käsitlevad siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette eksitava reklaami adressaadi õiguse näiliselt võidetud auhinnale

Resolutsioon

Sellises olukorras, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kus tarbija taotleb selle liikmesriigi õigusnormide alusel ning selle paiga kohtus, kus on tema alaline elukoht, teises liikmesriigis asutatud kaugmüügiga tegelevalt äriühingult tema poolt näiliselt võidetud auhinna sissenõudmist ja:

kui nimetatud äriühing on eesmärgiga ärgitada seda tarbijat lepingut sõlmima saatnud talle nimelise saadetise, mis jätab viimasele mulje, et ta saab auhinna niipea, kui ta taotleb selle väljamaksmist, saates äriühingule tagasi nimetatud saadetisele lisatud „väljamaksekupongi”,

kusjuures nimetatud auhinna andmist ei ole seatud sõltuvusse nimetatud äriühingu poolt müügiks pakutavate toodete tellimisest või proovitellimuse esitamisest,

tuleb nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades sätestatud kohtualluvuse eeskirju tõlgendada järgmiselt:

selline tarbija poolt esitatud hagi kuulub nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse tingimusel, et kutseline müüja on võtnud juriidilise kohustuse maksta see auhind tarbijale välja;

kui nimetatud tingimus ei ole täidetud, kuulub selline hagi määruse nr 44/2001 viidatud sätte kohaldamisalasse vaid siis, kui tarbija on sellele kutselisele müüjale tõepoolest tellimuse esitanud.


(1)  ELT C 165, 15.7.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/4


Euroopa Kohtu (esimene koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik, Wam SpA

(Kohtuasi C-494/06 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Teatavates kolmandates riikides äritegevuse alustamine - Sooduslaenud - Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine - Konkurentsi moonutamine - Kaubavahetus kolmandate riikidega - Komisjoni otsus - Riigiabi ebaseaduslikkus - Põhjendamiskohustus)

2009/C 153/06

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja E. Righini)

Teised menetlusosalised: Itaalia Vabariik (esindajad: I. M. Braguglia, avvocato dello Stato P. Gentili), Wam SpA (esindaja: avvocato E. Giliani)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Esimese Astme Kohtu (teine koda) 6. septembri 2006. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-304/04 ja T-316/04: Itaalia Vabariik ja Wam vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus tühistas komisjoni 19. mai 2004. aasta otsuse 2006/177/EÜ, riigiabi nr C 4/2003 (ex NN 102/2002) kohta, mida Itaalia on andnud WAM SpA–le (ELT 2006, L 63, lk 11)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista mõlema astme kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


(1)  ELT C 20, 27.1.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/4


Euroopa Kohtu (neljas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — CAS Succhi di Frutta SpA versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-497/06 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Lepinguväline vastutus - Hankemenetlus - Loonustasu - Loonustasu maksmine mu puuviljadega kui pakkumiskutse teadaandesmärgitud puuviljad - Põhjuslik seos)

2009/C 153/07

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: CAS Succhi di Frutta SpA (esindajad: advokaadid F. Sciaudone, R. Sciaudone ja D. Fioretti)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Cattabriga, advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda) 13. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas CAS Succhi di Frutta SpA vs. komisjon (T-226/01), millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata komisjoni 7. veebruari 1996. aasta määruse (EÜ) nr 228/96, mis käsitleb Armeenia ja Aserbaidžaani elanikkonnale puuviljamahla ja –moosi tarnimist (EÜT L 30, lk 18), raames võetud komisjoni 22. juuli 1996. aasta otsusega C(96) 1916 ja 6. septembri 1996. aasta otsusega C(96) 2208 väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise hagi

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja CAS Succhi di Frutta SpA-lt.


(1)  ELT C 42, 24.2.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-518/06) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Liikluskindlustus - EÜ artiklid 43 ja 49 - Direktiiv 92/49/EMÜ - Siseriiklikud õigusnormid, mis kehtestavad kindlustusseltsidele lepingute sõlmimise kohustuse - Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piiramine - Liiklusõnnetuse ohvrite sotsiaalne kaitse - Proportsionaalsus - Kindlustusseltside hinna määramise vabadus - Päritoluliikmesriigi poolse järelevalve põhimõte)

2009/C 153/08

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Traversa ja N. Yerrell)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindaja: M. Fiorilli)

Kostja toestuseks menetlusse astuja: Soome Vabariik (esindaja: J. Himmanen)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 49 rikkumine — Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 346), artiklite 6, 9, 29 ja 39 rikkumine — Kindlustusmaksete arvutamine — Teises liikmesriigis asuvatele kindlustusandjatele pandud kohustused

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Euroopa Ühenduste Komisjon, Itaalia Vabariik ja Soome Vabariik kannavad oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 42, 24.2.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-531/06) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Asutamisvabadus - Kapitali vaba liikumine - EÜ artiklid 43 ja 56 - Rahvatervis - Apteegid - Õigusnormid, mille kohaselt vaid proviisorid võivad hallata apteeke - Õigustatus - Elanikkonna kindel ja kvaliteetne ravimitega varustamine - Proviisorite ametialane sõltumatus - Farmaatsiatoodete müügiga tegelevad ettevõtjad - Kohalike omavalitsusüksuste apteegid)

2009/C 153/09

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: advokaadid E. Traversa, H. Krämer, G. Giacomini ja E. Boglione)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad: I. M. Braguglia, avvocato dello Stato G. Fiengo)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou), Hispaania Kuningriik (esindajad: J. Rodríguez Cárcamo ja F. Díez Moreno), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Messmer), Läti Vabariik (esindajad: E. Balode-Buraka ja L. Ostrovska), Austria Vabariik (esindajad: C. Pesendorfer ja T. Kröll)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 56 rikkumine — Apteekide omandiõigus

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni, Itaalia Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Läti Vabariigi ja Austria Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 42, 24.2.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. mai 2009. aasta otsus (Verwaltungsgericht des Saarlandes (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) versus Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

(Liidetud kohtuasjad C-171/07 ja C-172/07) (1)

(Asutamisvabadus - EÜ artikkel 43 - Rahvatervis - Apteegid - Sätted, mille järgi on apteegi haldamise õigus üksnes proviisoritel - Õigustatus - Elanikkonna kindel ja kvaliteetne ravimitega varustamine - Proviisorite kutsealane sõltumatus)

2009/C 153/10

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht des Saarlandes

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Kostjad: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

Menetluses osales: DocMorris NV

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Verwaltungsgericht des Saarlandes — EÜ artiklite 10, 43 ja 48 tõlgendamine — Apteegi haldamise luba, mille võib siseriiklike õigusnormide järgi saada üksnes apteeki isiklikult haldav proviisor — Luba, mille siseriiklikud asutused annavad juriidilisele isikule ühenduse direktiivi vahetut õigusmõju arvesse võttes –Siseriikliku õiguse kohaldamata jätmise tingimused

Resolutsioon

EÜ artiklitega 43 ja 48 ei ole vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis ei luba proviisori kutseta isikutel omada ja hallata apteeke.


(1)  ELT C 140, 23.6.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-393/07 ja C-9/08) (1)

(Tühistamishagi - Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsus Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta - Euroopa Parlamendi liige - Parlamendiliikme volituste kontrollimine - Parlamendiliikme nimetamine, mis on tingitud kandidaatide tagasiastumisest - 1976. aasta akti artiklid 6 ja 12)

2009/C 153/11

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: I. M. Braguglia, R. Adam, avvocato dello Stato P. Gentili) (C-393/07)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Läti Vabariik

Hageja: Beniamino Donnici (esindajad: avvocato M. Sanino, avvocato G. M. Roberti, avvocato I. Perego ja avvocato P. Salvatore) (C-9/08)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Itaalia Vabariik

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: H. Krück, N. Lorenz, L. Visaggio ja professor E. Cannizzaro)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Achille Occhetto (esindajad: avvocato P. De Caterini ja avvocato F. Paola)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsus P6_TA-PROV(2007)0209 Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta (2007/2121(REG)), mis tehti teatavaks 28. mail 2007 — Euroopa Parlamendi liige — Volituste kontrollimine — Parlamendiliikme nimetamine, mis on tingitud kandidaatide tagasiastumisest

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsus 2007/2121 (REG) Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta.

2.

Mõista B. Donnici ja Itaalia Vabariigi kui hageja kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

3.

Jätta Itaalia Vabariigi kui menetlusse astuja, Läti Vabariigi ja A. Occhetto kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 247, 20.10.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/6


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Waterford Wedgwood plc versus Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-398/07 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Kujutismärk WATERFORD STELLENBOSCH - Ühenduse sõnamärgi WATERFORD omaniku vastulause - Registreerimisest keeldumine apellatsioonikoja poolt)

2009/C 153/12

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Waterford Wedgwood plc (esindaja: Rechtsanwalt J. Pagenberg)

Teised menetlusosalised: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (esindajad: asianajaja P. Hagman ja tavaramerkkiasiamies J. Palm), Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Folliard-Monguiral)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus, mis esitati Esimese Astme Kohtu teise koja 12. juuni 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-105/05: Assembled Investments (Proprietary) Ltd vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), millega Esimese Astme Kohus tühistas ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 15. detsembri 2004. aasta otsuse R 240/2004-1, millega tühistati vastulausete osakonna otsus, millega jäeti rahuldamata ühenduse sõnamärgi „WATERFORD” kaupadele klassides 3, 8, 11, 21, 24 ja 34 omaniku vastulause

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Waterford Wedgwood plc-lt.


(1)  ELT C 283, 24.11.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/7


Euroopa Kohtu (suurkoda) 28. aprilli 2009. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Meletis Apostolides versus David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(Kohtuasi C-420/07) (1)

(Eelotsusetaotlus - Protokoll nr 10 Küprose kohta - Acquis communautaire’i kohaldamise peatamine nendel aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades - Küprose Vabariigi tegeliku kontrolli all oleval alal asuva kohtu otsus, mis puudutab väljaspool seda ala asuvat kinnisasja - Nimetatud määruse artikli 22 punkt 1, artikli 34 punktid 1 ja 2, artikli 35 lõige 1 ja artikli 38 lõige 1)

2009/C 153/13

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Meletis Apostolides

Kostjad: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Court of Appeal (Civil Division) — Küprose ühinemisakti protokolli nr 10 artikli 1 lõike 1 ja nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ning kohtuotsuste [tunnustamise] ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) [Määruse pealkirja tõlget on täpsustatud Euroopa Kohtus) artiklite 22, 34 lõigete 1 ja 2 ning artikli 35 lõike 1 tõlgendamine — Acquis communautaire’i kohaldamise peatamine piirkondades, mille üle valitsusel puudub tegelik kontroll — Valitsuse kontrolli all oleval alal asuva Küprose kohtu poolt sellest alast väljaspool asuva kinnistu kohta tehtud kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine teise liikmesriigi kohtu poolt

Resolutsioon

1.

Acquis communautaire’i kohaldamise peatamine nendel Küprose Vabariigi aladel, mille üle selle liikmesriigi valitsusel puudub tegelik kontroll — mis on ette nähtud aktile Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu asutamislepingutesse tehtavate muudatuste kohta lisatud protokolli nr 10 Küprose kohta artikli 1 lõikega 1 — ei takista nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste [tunnustamise ja] täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades kohaldamist otsuse suhtes, mille on teinud valitsuse kontrollitaval alal asuv Küprose kohus, kuid mis puudutab nimetatud aladel asuvat kinnisasja.

2.

Määruse nr 44/2001 artikli 35 lõige 1 ei luba liikmesriigi kohtul keelduda tunnustamast või täitmisele pööramast teise liikmesriigi kohtute tehtud kohtuotsust seoses viimati nimetatud riigi sellisel alal asuva kinnisasjaga, mille üle selle riigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

3.

Asjaolu, et liikmesriigi kohtute otsust seoses selle riigi sellisel alal asuva kinnisasjaga, mille üle selle riigi valitsusel puudub tegelik kontroll, ei saa kinnisasja asukohas tegelikult täita, ei saa olla põhjenduseks tunnustamisest või täitmisele pööramisest keeldumisele määruse nr 44/2001 artikli 34 lõike 1 alusel ega too kaasa ka niisuguse otsuse täidetamatuks muutumist nimetatud määruse artikli 38 lõike 1 tähenduses.

4.

Määruse nr 44/2001 artikli 34 punkti 2 alusel ei või keelduda tagaseljaotsuse tunnustamisest või täitmisele pööramisest juhul, kui kostjal oli võimalus tagaseljaotsus edasi kaevata ja kui see kaebus võimaldas tal väita, et menetluse algatamist käsitlevat dokumenti või võrdväärset dokumenti ei toimetatud talle kätte piisavalt aegsasti ja viisil, et ta oleks saanud end kaitsta.


(1)  ELT C 297, 8.12.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo eelotsusetaotlus) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa versus Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(Kohtuasi C-504/07) (1)

(Määrus (EMÜ) nr 1191/69 - Avaliku teenindamise kohustused - Hüvitiste andmine - Linna ühistransporditeenus)

2009/C 153/14

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa

Kostjad: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Supremo Tribunal Administrativo — EÜ artiklite 73, 76, 87 ja 88 ning nõukogu 26. juuni 1969. aasta määruse (EMÜ) nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta (EÜT L 156, lk 1; ELT eriväljaanne 07/01, lk 19) tõlgendamine — Linna ühistransporditeenus — Hüvitamiskohustuse olemasolu küsimus — Abi nende ettevõtjate tegevuskahjumi hüvitamiseks

Resolutsioon

1.

Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrust (EMÜ) nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta, mida on muudetud nõukogu 20. juuni 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 1893/91, tuleb tõlgendada selliselt, et see lubab liikmesriikidel panna avaliku teenindamise kohustuse riigi osalusega ettevõtjale, kes osutab teatud omavalitsusüksuses ühistransporditeenust, ning et see näeb ette sellest kohustusest tulenevate finantskohustustega seotud hüvituse, mille suurus määratakse kindlaks vastavalt nimetatud määruse sätetele.

2.

Määrusega nr 1191/69, mida on muudetud määrusega nr 1893/91, on vastuolus sellise hüvituse maksmine nagu põhikohtuasjas makstud hüvitus, kui ei ole võimalik kindlaks teha nende kulude summat, mis asjassepuutuvatel ettevõtetel tekkis seoses nende avaliku teenindamise kohustuse täitmisega.

3.

Kui siseriiklik kohus tuvastab, et teatud abimeetmed ei ole kooskõlas määrusega nr 1191/69, mida on muudetud määrusega nr 1893/91, on tema ülesanne teha siseriikliku õiguse alusel kõik asjassepuutuvad järeldused ja otsustada nimetatud hüvituste väljamaksmiseks tehtud toimingute õiguspärasuse üle.


(1)  ELT C 22, 26.1.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/8


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-516/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2000/60/EÜ - Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik - Valglapiirkondade pädevate asutuste määramine)

2009/C 153/15

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: S. Pardo Quintillán)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: B. Plaza Cruz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275), artikli 3 lõigete 2, 7 ja 8 järgimiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, eeskirjade kohaldamiseks määranud kõiki pädevaid asutusi, on Hispaania Kuningriik rikkunud nimetatud direktiivi artikli 3 lõigetest 2, 7 ja 8 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Vabariigilt.


(1)  ELT C 37, 9.2.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/8


Euroopa Kohtu (viies koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-530/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 91/271/EMÜ - Reostus ja saasted - Asulareovee puhastamise - Artiklid 3 ja 4)

2009/C 153/16

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: S. Pardo Quintillán ja G. Braga da Cruz)

Kostja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes ja M. J. Lois)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/02, lk 26) artiklite 3 ja 4 järgimiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Portugali Vabariik ei ole sätestatud tähtajaks varustanud kogumissüsteemidega nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ artikli 3 kohaselt järgmisi linnastuid: Bacia do Rio Uima (Fiães de S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, ning ei ole nimetatud direktiivi artiklis 4 sätestatud tähtajaks taganud Alverca, Bacia do Rioa Uima (Fiães de S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lissaboni, Matosinhose, Milfontese, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira ja Vila Real de Santo António linnastutest pärineva asulareovee bioloogilist puhastust või muud sellega võrdväärset puhastust, siis on Portugali Vabariik rikkunud selle direktiivi artiklitest 3 ja 4 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.


(1)  ELT C 37, 9.2.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus — Austria) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft versus LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Kohtuasi C-531/07) (1)

(Kaupade vaba liikumine - Imporditud raamatute fikseeritud hinda puudutavad siseriiklikud õigusaktid - Koguselise impordipiiranguga samaväärse toimega meede - Õigustatus)

2009/C 153/17

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Kostja: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Oberster Gerichtshof (Austria) — EÜ artikli 3 lõike 1 ja artiklite 10, 28, 30, 81 ja 151 tõlgendamine — Siseriiklik seadus, mis kohustab saksakeelsete raamatute importijaid kehtestama jaemüügihinna, mis ei või olla madalam päritoluriigis kehtestatud hinnast

Resolutiivosa

1.

Niisugune siseriiklik õigusnorm, mis keelab saksakeelsete raamatute importijatel kehtestada hinda, mis on madalam kirjastaja kehtestatud või soovitatavast jaemüügihinnast kirjastuse asukohariigis, on „koguselise impordipiiranguga samaväärse toimega meede” EÜ artikli 28 tähenduses.

2.

Siseriiklikku õigusnormi, mis keelab saksakeelsete raamatute importijatel kehtestada hinda, mis on madalam kirjastaja kehtestatud või soovitatavast jaemüügihinnast kirjastuse asukohariigis, ei saa õigustada EÜ artiklite 30 ja 151 ega üldisest huvist lähtuvate hädavajalike nõuete alusel.


(1)  ELT C 37, 9.2.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/9


Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. mai 2009. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Assitur Srl versus Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(Kohtuasi C-538/07) (1)

(Direktiiv 92/50/EMÜ - Artikli 29 esimene lõik - Teenuste riigihange - Siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt ei või samas riigihankemenetluses konkurentidena osaleda ettevõtjad, kelle vahel on kontrollisuhe või oluline mõju)

2009/C 153/18

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Assitur Srl

Kostja: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

Menetluses osalesid: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord (EÜT 1992, L 209, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 322) artikli 29 tõlgendamine — Siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt ei või asjade ja teenuste riigihankes individuaalselt osaleda sidusettevõtjad ja kontrollitavad ettevõtjad

Resolutiivosa

1.

Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord, artikli 29 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et see ei takista liikmesriigil nägemast ette muid kui selles sättes sisalduvaid kõrvaldamise põhjuseid selleks, et tagada võrdse kohtlemise põhimõtte ja läbipaistvuse põhimõtte järgimine eeldusel, et sellised meetmed ei ületa selle eesmärgi saavutamiseks vajalikku.

2.

Ühenduse õigusega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis küll järgides õiguspärast eesmärki — tagada riigihankemenetlustes pakkujate võrdne kohtlemine ja menetluse läbipaistvus — kehtestab ettevõtjatele, keda seovad kontrollisuhted või kes on omavahel seotud, absoluutse keelu osaleda ühes ja samas hankemenetluses samaaegselt ja konkureerides, jätmata neile võimalust tõendada, et nimetatud suhe nende vastavat käitumist selles hankemenetluses ei mõjutanud.


(1)  ELT C 37, 9.2.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/10


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Raad van State’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam versus M. E. E. Rijkeboer

(Kohtuasi C-553/07) (1)

(Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel - Direktiiv 95/46/EÜ - Eraelu puutumatuse kaitse - Andmete kustutamine - Õigus tutvuda andmetega ja teabega andmete vastuvõtjate kohta - Andmetega tutvumise õiguse kasutamise tähtaeg)

2009/C 153/19

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Vastustaja: M. E. E. Rijkeboer

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Raad van State (Madalmaad) — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355; edaspidi „direktiiv”) artikli 6 lõike 1 punkti e ja artikli 12 punkti a tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, mille alusel on õigus tutvuda töödeldud andmetega piiratud teabetaotluse esitamisele eelnenud ühe aastaga — Proportsionaalsuse põhimõte

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 12 punkti a kohaselt on liikmesriikidel kohustus näha ette õigus tutvuda teabega andmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta ja neile edastatud teabe sisuga mitte ainult oleviku, vaid ka mineviku osas. Liikmesriikide ülesanne on kehtestada selle teabe säilitamise tähtaeg ja sellele vastav õigus teabega tutvuda, mis väljendab õiglast tasakaalu ühelt poolt andmesubjekti huvi vahel kaitsta oma eraelu puutumatust, kasutades eelkõige direktiivis 95/46 ette nähtud sekkumisvõimalusi ja õiguskaitsevahendeid, ning teiselt poolt koormuse vahel, mis selle teabe säilitamise kohustuse tõttu vastutava töötleja jaoks kaasneb.

Õigusnormid, millega on kehtestatud andmete vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid ning edastatud andmete sisu käsitleva teabe säilitamise tähtajaks üks aasta ja piiratud vastavalt selle teabega tutvumise õigust, samas kui põhiandmeid säilitatakse oluliselt kauem, ei väljenda asjaomaste huvide ja kohustuste õiglast tasakaalu, välja arvatud siis, kui tõendatakse, et juhul kui seda teavet säilitataks kauem, koormaks see vastutavat töötlejat liiga palju. Siseriiklikul kohtul tuleb läbi viia vajalik kontroll.


(1)  ELT C 64, 8.3.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/10


Euroopa Kohtu (viies koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — BIOS Naturprodukte GmbH versus Saarland

(Kohtuasi C-27/08) (1)

(Direktiiv 2001/83/EÜ - Artikli 1 punkti 2 alapunkt b - Mõiste „ravim toime alusel” - Toote kogus - Tavalised kasutustingimused - Oht tervisele - Inimese füsioloogilise talitluse taastamise, parandamise või modifitseerimise võime)

2009/C 153/20

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BIOS Naturprodukte GmbH

Kostja: Saarland

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Bundeswervaltungsgericht (Saksamaa) — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (ELT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiviga 2004/27/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ ühenduse eeskirjade kohta seoses inimtervishoius kasutatavate ravimitega (ELT L 136, lk 34; ELT eriväljaanne 13/34, lk 262), artikli 1 punkti 2 tõlgendamine — Ravimi mõiste — Toode, mis sisaldab aineid, mis suures annuses omavad ravitoimet, kuid väiksemas, tootja soovitatud annuses ohustavad tervist — Viirukipuu ekstrakt

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiviga 2004/27/EÜ) artikli 1 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et toode, mille koostisesse kuuluval ainel on teatava annuse kasutamisel füsioloogiline toime, ei ole ravim toime alusel, kui selle toimeaine kogust arvestades ohustab ta tavalistes kasutustingimustes tervist, ent ei ole võimeline taastama, parandama või modifitseerima inimese füsioloogilist talitlust.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/11


Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Tribunale ordinario di Padova eelotsusetaotlus — Itaalia) — Azienda Agricola Disarò Antonio versus Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

(Kohtuasi C-34/08) (1)

(Põllumajandus - Ühine turukorraldus - Piimakvoodid - Tasu - Määruse (EÜ) nr 1788/2003 kehtivus - Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid - Diskrimineerimiskeelu ja proportsionaalsuse põhimõtted - Tootmiskvoodi kehtestamine - Kriteeriumid - Kvooti mittetäitva liikmesriigi kriteeriumi asjakohasus)

2009/C 153/21

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Padova

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Azienda Agricola Disarò Antonio

Kostja: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Tribunale ordinario di Padova — Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (EÜT L 270, lk 123; ELT eriväljaanne 03/40, lk 391), tõlgendamine ja kehtivus — Määrus, milles ei ole arvesse võetud igale riigile määratud tootmiskvoodi, mis on tasust vabastatud, regulaarset ajakohastamist ja mille alusel kohaldatakse lisatasu kvooti ületanud ja kvooti mittetäitvate tootjate suhtes ühtemoodi — Vastuolu EÜ artiklitega 5, 32, 33 ja 34

Resolutsioon

1.

Asjaolu, et nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris, ei võta tootmiskvoodi kehtestamisel arvesse kvoodi mittetäitmist asjassepuutuvas liikmesriigis, ei mõjuta selle määruse kooskõla eelkõige EÜ artikli 33 lõike 1 punktides a ja b sätestatud eesmärkidega.

2.

Määruse nr 1788/2003 analüüsimisel diskrimineerimiskeelu põhimõttest lähtudes ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks antud määruse kehtivust mõjutada.

3.

Määruse nr 1788/2003 analüüsimisel proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks antud määruse kehtivust mõjutada.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/11


Euroopa Kohtu (teine koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus) (Ühendkuningriik) — The Queen, Christopher Mellor versus Secretary of State for Communities and Local Government

(Kohtuasi C-75/08) (1)

(Direktiiv 85/337/EMÜ - Projektide keskkonnamõju hindamine - Kohustus teha üldsusele teatavaks põhjused, miks on otsustatud, et projekti ei ole vaja hinnata)

2009/C 153/22

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Christopher Mellor, The Queen

Kostja: Secretary of State for Communities and Local Government

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Court of Appeal (Civil Division) — Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248) artikli 4 tõlgendamine — Kohustus teha üldsusele teatavaks põhjused, miks on otsustatud, et direktiivi II lisas loetletud liiki kuuluvat projekti ei ole vaja hinnata

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 4 tuleb tõlgendada selliselt, et ei ole nõutav, et otsus ise, millega leitakse, et nimetatud direktiivi II lisas loetletud tööde puhul ei ole keskkonnamõju hindamine vajalik, sisaldaks põhjuseid, mille alusel pädev ametiasutus leidis, et keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik. Kuid kui huvitatud isik seda taotleb, on pädeval ametiasutusel kohustus huvitatud isikut teavitada põhjusest, millest tulenevalt selline otsus tehti, või teha kättesaadavaks asjakohane teave ja dokumendid.

2.

Olukorras, kus liikmesriigi otsus, millega leitakse, et direktiivi 85/337, mida on muudetud direktiiviga 2003/35, II lisas loetletud tööde puhul ei ole vajalik nimetatud direktiivi artiklitele 5–10 vastav keskkonnamõju hindamine ja mis viitab põhjendustele, millele see otsus tugineb, on nimetatud otsus piisavalt põhjendatud juhul, kui selles sisalduvad põhjendused koos huvitatud isikutele juba teatavaks tehtud asjaoludega ja nende taotlusel siseriikliku pädeva ametiasutuse poolt neile edastatud täiendava vajaliku teabega võimaldavad huvitatud isikutel hinnata, kas neil on otstarbekas nimetatud otsuse peale kaebus esitada.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/12


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus (Fővárosi Bíróság’i (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. versus Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Kohtuasi C-132/08) (1)

(Kaupade vaba liikumine - Raadioseadmed ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed - Nõuetekohasuse vastastikune tunnustamine - Teises liikmesriigis asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsiooni tunnustamata jätmine)

2009/C 153/23

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Vastustaja: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Fővárosi Bíróság — EÜ artikli 30, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 91, lk 10; ELT eriväljaanne 13/23, lk 254) artikli 8 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT 2002 L 11, lk 4; ELT eriväljaanne 15/06, lk 447) artikli 2 punktide e ja f, artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 lõike 2 tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, millega kohustatakse CE-vastavusmärgisega varustatud raadioseadme, mis kasutab sagedusi, mille kasutamine kogu ühenduse piires ei ole ühtlustatud, importijat väljastama siseriiklikule õigusele vastavat vastavusdeklaratsiooni isegi siis, kui asjaomaste seadmete juurde kuulub teises liikmesriigis asutatud tootja väljastatud vastavusdeklaratsioon

Resolutsioon

1.

Liikmesriigid ei tohi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/5 raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta alusel nõuda raadioseadmeid turule viivalt isikult, et too esitaks vastavusdeklaratsiooni, kui seadme tootja, kelle asukoht on teises liikmesriigis, on kinnitanud sellele CE-vastavusmärgise ning koostanud selle toote vastavusdeklaratsiooni.

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta ei saa kohaldada, otsustades küsimuste üle, mis puudutavad isiku kohustust esitada raadioseadmete vastavusdeklaratsioon. Mis puudutab liikmesriikide võimalust kehtestada direktiivi 2001/95 alusel raadioseadmete turustamisega seoses muid kohustusi peale vastavusdeklaratsiooni esitamise, siis esiteks saab toodet turustavat isikut käsitada selle tootjana üksnes kõnealuse direktiivi artikli 2 punktis e ja levitajana üksnes selle direktiivi artikli 2 punktis f nimetatud tingimustel. Tootjale ning levitajale saab panna ainult neid kohustusi, mis on kummalegi neist ette nähtud direktiivis 2001/95.

3.

Kui teatud valdkond on ühenduse tasemel ühtlustatud, tuleb seda puudutavat siseriiklikku meedet hinnata lähtuvalt selle ühtlustamismeetme sätteist ja mitte EÜ artiklitest 28 ja 30. Direktiivi 1999/5/EÜ kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades peavad liikmesriigid selle direktiivi sätteid täielikult järgima ega tohi säilitada sellega vastuolus olevaid siseriiklikke sätteid. Kui liikmesriik leiab, et ühtlustatud standardite järgimine ei taga vastavust direktiivis 1999/5 sätestatud olulistele nõuetele, mida kõnealune standard peaks hõlmama, võib ta selle direktiivi artikli 5 kohaselt suunata selle küsimuse komiteele. Seevastu võib liikmesriik õigustada piirangut põhjendustega, mis ei kuulu direktiiviga 1999/5 ühtlustatud valdkonda. Niisugusel juhul võib ta tugineda üksnes EÜ artiklis 30 nimetatud alustele või ülekaalukale üldisele huvile.


(1)  ELT C 183, 19.7.2008


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/13


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Siebrand BV versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-150/08) (1)

(Kombineeritud nomenklatuur - Tariifirubriigid 2206 ja 2208 - Kääritatud jook, mis sisaldab destilleeritud alkoholi - Puuviljadest või loodustootest saadud jook - Ainete lisamine - Tagajärjed - Algse joogi maitse, lõhna ja välimuse kaotamine)

2009/C 153/24

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Siebrand BV

Vastustaja: Staatssecretaris van Financiën

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Kombineeritud nomenklatuuri tariifirubriikide 2206 ja 2208 tõlgendamine — Kääritatud jook, mis sisaldab (destilleeritud) etüülalkoholi — Vee ja teatud ainete lisamine, mis võtab joogilt puuviljast või konkreetsest loodustootest toodetud joogi maitse, lõhna ja/või välimuse

Resolutsioon

Algselt nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas toodud kombineeritud nomenklatuuri, mida on muudetud komisjoni 26. juuli 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 2587/91 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, rubriiki 2206 kuulunud kääritatud alkoholi baasil toodetud joogid, millele on lisatud teatud osas destilleeritud alkoholi, vett, suhkrusiirupit, aroome, värvaineid ja osadele neist veel koort, millega nad on kaotanud konkreetsest puuviljast või konkreetsest loodustootest toodetud joogi maitse, lõhna ja/või välimuse, ei kuulu kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2206, vaid rubriiki 2208.


(1)  ELT C 171, 5.7.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/13


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. mai 2009. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV versus Belgia riik

(Kohtuasi C-161/08) (1)

(Kaupade vaba liikumine - Ühenduse transiit - TIR-märkmiku alusel toimunud veod - Eeskirjade rikkumine või eiramine - Teatamise tähtaeg - Rikkumise või eiramise tegeliku koha kohta tõendite esitamise tähtaeg)

2009/C 153/25

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

Kostja: Belgia riik

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hof van beroep te Antwerpen — Komisjoni 12. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1593/91 nõukogu määruse (EMÜ) nr 719/91 TIR-märkmike ja ATA-märkmike transiididokumentidena kasutamise kohta ühenduses rakendamiseks (EÜT L 148, 13.6.1991, lk 11) artikli 2 koostoimes TIR-konventsiooni artikliga 11 tõlgendamine — Rikkumine või eeskirjade eiramine — Teatamise tähtaeg

Resolutsioon

1.

Komisjoni 12. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1593/91 (millega rakendatakse nõukogu määrus (EMÜ) nr 719/91 TIR märkmike ja ATA märkmike transiididokumentidena kasutamise kohta ühenduses rakendamiseks) artikli 2 lõiget 1 koosmõjus 14. novembril 1975 Genfis allkirjastatud tollikonventsiooni TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta artikli 11 lõikega 1 tuleb tõlgendada selliselt, et selle tähtaja järgimata jätmine, mis on ette nähtud TIR märkmiku valdaja teavitamiseks TIR märkmiku lõpetamata jätmisest, ei võta pädevalt tolliasutuselt õigust sisse nõuda kõnealuse märkmiku alusel teostatud rahvusvaheliselt veolt tasumisele kuuluvaid tollimakse ja muid makse.

2.

Määruse nr 1593/91 artikli 2 lõikeid 2 ja 3 koostoimes 14. novembril 1975 Genfis allkirjastatud tollikonventsiooni TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta artikli 11 lõigetega 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et neis sätestatud tähtaeg kehtib üksnes veo eeskirjadele vastavuse tõendamise, mitte aga eeskirjade rikkumise või eiramise koha tõendamise suhtes. Siseriikliku kohtu ülesanne on siseriikliku tõendite esitamisele kohaldatava õiguse põhimõtete alusel kindlaks teha, kas talle lahendamiseks antud juhul ja kõiki asjaolusid silmas pidades on tõendid eeskirjade rikkumise või eiramise koha kohta esitatud tähtaegselt. Siseriiklik kohus hindab nimetatud tähtaega siiski kooskõlas ühenduse õigusega, võttes eelkõige arvesse esiteks seda, et kõnealune tähtaeg ei oleks liiga pikk, et oleks võimalik tasumisele kuuluvaid summasid õiguslikult ja reaalselt teises liikmesriigis sisse nõuda, ja teiseks seda, et nimetatud tähtaeg ei muudaks TIR märkmiku valdajal võimatuks eelnimetatud tõendeid reaalselt esitada.


(1)  ELT C 183, 19.7.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/14


Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-253/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2006/22/EÜ - Õigusaktide ühtlustamine - Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 153/26

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: N. Yerrell ja M. Teles Romão)

Kostja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes ja F. Fraústo de Azevedo)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Ettenähtud tähtaja jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ, täitmiseks vajalike sätete vastu võtmata jätmine (ELT L 102, lk 35).

Resolutsioon

1)

Kuna Portugali Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ, täitmiseks, siis on Portugali Vabariik rikkunud direktiivist 2006/22 tulenevaid kohustusi.

2)

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/14


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 30. aprilli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-256/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Miinimumnõuded, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus - Ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine)

2009/C 153/27

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. O'Reilly ja M. Condou-Durande)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: S. Ossowski)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 12; eriväljaanne 19/07, lk 96) täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta täitmiseks, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.


(1)  ELT C 197, 2.8.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/15


Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-266/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2004/81/EÜ - Pädevate asutustega koostööd tegevate kolmandate riikide kodanike, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud, elamisõigus - Lõplik ülevõtmata jätmine - Ülevõtmismeetmetest teatamata jätmine)

2009/C 153/28

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Condou-Durande ja E. Adsera Ribera)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: B. Plaza Cruz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud (ELT L 261; ELT eriväljaanne 19/07, lk 69) täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastuvõtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole vastu võtnud õigus- ja haldusnorme nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud, täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni nendest siseriiklikest õigusnormidest, mis tagaksid vastavuse nimetatud direktiivile, teavitanud, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud selle direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 209, 15.8.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/15


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-313/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2003/58/EÜ - Äriühinguõigus - Avalikustamisele kuuluvad dokumendid ja andmed - Kirjad ja tellimiskviitungid - Sanktsioonid - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 153/29

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Vesco ja P. Dejmek)

Kostja: Itaalia Vabariik (esindajad:I. Bruni ja avvocato dello Stato G. Fiengo)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/58/EÜ, millega muudetakse direktiivi 68/151/EMÜ teatud liiki äriühingute avalikustamisnõuete osas (ELT L 221, lk 13; ELT eriväljaanne 17/01, lk 13) artikli 1 lõigete 4, 5 ja 6 täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine

Resolutiivosa

1.

Kuna Itaalia Vabariik ei ole määratud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/58/EÜ, millega muudetakse direktiivi 68/151/EMÜ teatud liiki äriühingute avalikustamisnõuete osas, artikli 1 lõigete 4-6 täitmiseks, siis on Itaalia Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/16


Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik

(Kohtuasi C-322/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2004/83/EÜ - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 153/30

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Condou-Durande ja J. Enegren)

Kostja: Rootsi Kuningriik (esindaja: S. Johannesson)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 12; ELT eriväljaanne 19/07, lk 107), täitmiseks vajalike normide ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1)

Kuna Rootsi Kuningriik ei ole jõustanud ettenähtud tähtaja jooksul vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivist 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta, on Rootsi Kuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2)

Mõista kohtukulud välja Rootsi Kuningriigilt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/16


Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-368/08) (1)

(Liikmesriigi kohustiste rikkumine - Direktiiv 2004/35/EÜ - Keskkonnakahjustuste parandamine - „Saastaja maksab” põhimõte)

2009/C 153/31

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: U. Wölker ja I. Dimitriou)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: N. Dafniou)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta ülevõtmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta ülevõtmiseks, siis on nimetatud liikmesriik rikkunud selle direktiivi artikli 19 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 247, 27.9.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/16


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 14. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-390/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Keskkond - Otsus nr 280/2004/EÜ - Kyoto protokolli rakendamine - Riiklikud meetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste heitkoguste piiramiseks ja/või vähendamiseks - Nõutud teabe edastamata jätmine)

2009/C 153/32

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: U. Wölker ja J.-P. Keppenne)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindaja: C. Schiltz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Ettenähtud tähtaja jooksul sellise teabe esitamata jätmine, mis on nõutav vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta (ELT L 49, lk 1; ELT eriväljaanne 15/08, lk 57) artikli 3 lõikele 2 koostoimes komisjoni 10. veebruari 2005. aasta otsuse 2005/166/EÜ, millega kehtestatakse otsuse 280/2004/EÜ rakenduseeskirjad (ELT L 55, lk 57), artiklitega 8, 9, 10 ja 11 — Kasvuhoonegaaside heitkoguste prognoose ning heitkoguste piiramiseks ja/või vähendamiseks võetud meetmeid puudutav teave

Resolutsioon

1.

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole 15. märtsiks 2007. aastal esitanud teavet, mis on nõutav vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta artikli 3 lõikele 2 koostoimes komisjoni 10. veebruari 2005. aasta otsuse 2005/166/EÜ, millega kehtestatakse otsuse 280/2004/EÜ rakenduseeskirjad, artiklitega 8-11, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud nimetatud sätetest temale tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.


(1)  ELT C 285, 8.11.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/17


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 7. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-443/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 1999/13 - Orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramine - Mõistete „väike seadeldis” ja „oluline muutus” ülevõtmata jätmine)

2009/C 153/33

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A. Alcover San Pedro ja J.-B. Laignelot)

Kostja: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. De Bergues ja A. Adam)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (EÜT L 85, lk 1) artikli 2 punkti 3, artikli 2 punkti 4 ja artikli 4 lõike 4 nõuetekohaseks ülevõtmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide vastu võtmata jätmine — Mõisted „väike seadeldis” ja „oluline muutus”

Resolutsioon

1.

Kuna Prantsuse Vabariik ei võtnud määratud tähtaja jooksul vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta artikli 2 punktide 3 ja 4 ning artikli 4 lõike 4 nõuetekohaseks ülevõtmiseks, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.


(1)  ELT C 6, 10.1.2009.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/17


Euroopa Kohtu (kuues koda) 19. mai 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-532/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/60/EÜ - Rahapesu ja terrorismi rahastamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 153/34

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Dejmek ja A.A. Gilly)

Kostja: Iirimaa (esindaja: D. O'Hagan)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L 309, lk 15) täitmiseks vajalike õigusnormide ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Iirimaa ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Iirimaa rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Iirimaalt.


(1)  ELT C 32, 7.2.2009.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/18


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Antoine Boxus ja Willy Roua versus Région wallonne

(Kohtuasi C-128/09)

2009/C 153/35

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Antoine Boxus ja Willy Roua

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/18


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds versus Région wallonne

(Kohtuasi C-129/09)

2009/C 153/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/19


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez versus Région wallonne

(Kohtuasi C-130/09)

2009/C 153/37

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Paul Fastrez, Henriette Fastrez

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/20


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 6. aprillil 2009 — Philippe Daras versus Région wallonne

(Kohtuasi C-131/09)

2009/C 153/38

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Philippe Daras.

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/21


6. aprillil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-132/09)

2009/C 153/39

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: B. Eggers ja J.-P. Keppenne)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Belgia Kuningriik keeldus kandmast Euroopa koolide õppevahendite ja -materjalide kulusid, siis on Belgia Kuningriik rikkunud 1962. aasta asukohalepingust koostoimest EÜ artikliga 10 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni väitel rikuti 1962. aastal Euroopa koolide kuratooriumi ja Belgia Kuningriigi vahel sõlmitud lepingut; rikkumine seisnes Belgia territooriumil asuvate Euroopa koolide õppevahendite ja -materjalide kulude kandmisest keeldumises.

Oma hagi toetuseks väidab hageja esiteks, et 21. juuni 1994. aasta Euroopa koolide põhikirja konventsiooni (1) artikli 6 lõige 2 sätestab, et igas liikmesriigis käsitatakse Euroopa kooli avaliku õigusega reguleeritava haridusasutusena. Järelikult peavad Euroopa koole rahastama Belgia riiklikud ametiasutused ja neid koole tuleb kohelda võrdselt riiklikega nii Euroopa kooli avamise või laienemisega seotud esmavahendite kui nende koolide iga-aastaste haldamis- ja tegevuskulude osas. Hariduse viimine ühenduse tasandile Belgias ei saa selles osas õigustada Belgia ametiasutuste keeldumist Euroopa koolide iga-aastaste tegevuskulude rahastamisest, kuna väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et liikmesriik ei tohi hoiduda kõrvale kohustustest, mida ta oma pädevust avali-õiguslikele isikutele delegeerides on võtnud.

Belgia ametiasutuste vastuväidete peale märgib komisjon, et 1967. aasta mais Karlsruhes toimunud kuratooriumi koosolekul tehtud järeldused ei sea mingil moel kahtluse alla küsimust finantskohustustest, mis sellel liikmesriigil kooli asukohariigina võetud on.

Kõigepealt andis kuratoorium Karlsruhes üksnes Euroopa koolide asukohaliikmesriikidega sõlmitavate tüüplepingute sõlmimiseks suuniseid, ja igal juhul ei olnud kuratooriumil õigusnormide hierarhiat silmas pidades mingit pädevust muuta 1962. aasta asukohalepingut.

Lisaks ei saa Karlsruhe „otsust” ei saa kuidagi pidada „osalisriikide edaspidiseks kokkuleppeks ja praktikaks” Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artikli 31 lõik 3 punktide a ja b tähenduses, mis puudutab asukohalepingu tõlgendamist, kui puuduvad järjestikused kinnitatud õigusaktid või deklaratsioonid, mis seaksid kahtluse alal asukohalepinguga kehtestatud finantskohustused. Pealegi tõendavad mitmed dokumendid ja finantseerimised, mis Belgias pärast 1967. aastat tehti, seda kohustust tasuda Euroopa koolide kulud õppevahenditele ja –materjalidele..


(1)  EÜT L 212, lk 3; ELT eriväljaanne 16/01, lk 16.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/21


Eelotsusetaotlus, mille esitas Fővárosi Bíróság 8. aprillil 2009 — József Uzonyi versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Kohtuasi C-133/09)

2009/C 153/40

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: József Uzonyi

Vastustaja: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Eelotsuse küsimused

Kas määruse nr 1782/2003 (1)31. detsembrini 2006 kehtinud redaktsiooni artikli 143ba lõike 1 lausest „eritoetust antakse objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel” tuleneb, et õiguse osas saada seoses ühtse pindalatoetusega suhkru eritoetust ei või põllumajandustootjatel teha vahet selle järgi, kas nad annavad suhkrupeedi töötlemiseks üle otse (füüsilisest isikust ettevõtjana) või kaudselt (integreerija vahendusel)?


(1)  Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, lk 1; ELT eriväljaanne 03/40, lk 269).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/22


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 10. aprillil 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page versus Région wallonne

(Kohtuasi C-134/09)

2009/C 153/41

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page.

Vastustaja: Région wallonne.

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/23


Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Belgia) 9. aprillil 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois versus Région wallonne

(Kohtuasi C-135/09)

2009/C 153/42

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (1) artikli 1 lõiget 5 võib tõlgendada nii, et sellega arvatakse selle direktiivi kohaldamisalast välja niisugused õigusaktid nagu Vallooni piirkonna 17. juuli 2008. aasta dekreet teatavate lubade kohta, mille puhul esinevad üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused, milles piirdutakse sellega, et märgitakse, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused” ehituslubade ja keskkonnalubade ning selles loetletud aktide ja töödega seotud ühtsete lubade andmiseks, ning millega „kinnitatakse” load, mille kohta on märgitud, et „on ilmnenud üldisest huvist tingitud ülekaalukad põhjused”?

2)

a)

Kas direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga nr 97/11/EÜ (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2003/35/EÜ (3), artiklitega 1, 5, 6, 7, 8 ja 10a on vastuolus õiguslik regulatsioon, mille kohaselt õigus viia ellu mõju hindamist eeldavat projekti, antakse õigustloova aktiga, mille peale ei saa esitada kaebust kohtule või muule seaduse alusel asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et saaks vaidlustada sisu ja järgitud menetluse osas otsus, millega anti õigus projekt ellu viia?

b)

Kas Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ (4) heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et oleks võimalik vaidlustada artikli 6 kohaldamisalasse kuuluvate otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?

c)

Kas lähtudes Euroopa Ühenduse poolt nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ heaks kiidetud 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsioonist, tuleb direktiivi 85/337/EMÜ, muudetud direktiiviga 2003/35/EÜ, artiklit 10a tõlgendada nii, et sellega kohustatakse liikmesriike nägema ette võimaluse esitada kaebus kohtule või muule seaduse aluse asutatud sõltumatule ja erapooletule organile, et võimaldada vaidlustada otsuste, tegevuse või tegevusetuse õiguspärasus ükskõik missuguses sisulises või menetluslikus küsimuses, mis kuulub mõju hindamist eeldavatele projektidele loa andmise materiaal- või menetlusõigusliku regulatsiooni alla?


(1)  Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248).

(2)  Nõukogu 3. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/11/EÜ, millega muudetakse direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466).

(4)  Nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsus 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 124, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/23


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Ordinario di Palermo (Itaalia) 15. aprillil 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc versus Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

(Kohtuasi C-138/09)

2009/C 153/43

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Ordinario di Palermo

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Todaro Nunziatina & C. snc.

Vastustaja: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Eelotsuse küsimused

1)

Kui võtta arvesse, et abisüsteem (viitenumber NN 91/A/95), mille Sitsiilia maakond kehtestas 15. mai 1991. aasta maakonnaseaduse nr 27 artikliga 10, nägi ette toetuste süsteemi minimaalselt kaheks ja maksimaalselt viieks aastaks (kaks aastat töölevõtmise korral koolitus- ja töölepinguga ja lisaks maksimaalselt kolm aastat koolitus- ja töölepingu muutmisel tähtajatuks töölepinguks), kas Euroopa Komisjon soovis 14. novembri 1995. aasta otsusega 95/C 343/11, millega anti luba selle süsteemi rakendamiseks:

lubada soodustuste niisuguse üldise ajalise ja majandusliku diferentseerituse (2+3 aastat) või vastupidi

leidis, et tuleb eranditult ja alternatiivselt anda luba toetuste maksmiseks koolitus- ja töölepinguga tööle võetud töötajate eest (nende kaheaastase kestuse jooksul) või eelnevalt koolitus- ja töölepinguga tööle võetud töötajate eest, kelle tööleping muudeti hiljem tähtajatuks (lepingu muutmine kolme aasta jooksul)?

2)

Kas 1997. eelarveaastaga piiratud tähtaega riigiabi andmiseks, mis on ette nähtud Euroopa Komisjoni 14. novembri 1995. aasta otsuses nr 95/C 343/11 millega antakse luba maakonnaseaduse nr 27/91 artikliga 10 kehtestatud abisüsteemi rakendamiseks, tuleb mõista nii, et:

sellega nähakse algselt ette kulutused abi puhul, mida siiski kavatsetakse anda järgmistel aastatel (sõltuvalt selle lubatud abi võimalikest erinevatest tõlgendustest), või pigem

see on lõplik tähtaeg, mille piires võivad pädevad piirkondlikud asutused neid toetusi maksta?

3)

Kas seega töölevõtmise puhul koolitus- ja töölepinguga maakonnaseaduse nr 27/91 artikli 10 tähenduses, näiteks 1. jaanuaril 1996 ja seega 14. novembri 1995. aasta otsuses nr 95/C 343/11 osutatud abi elluviimise tähtaja jooksul võis (ja pidigi) Sitsiilia maakond rakendama konkreetselt kõnesolevat abisüsteemi kõikidel lubatud aastatel (s.t 2+3) ja seda ka siis, kui — nagu toodud näites — lubatud abisüsteemi elluviimisega kaasnes toetuse tegelik maksmine kuni 31. detsembrini 2001 (1996+5 aastat = 2001)?

4)

Kas Euroopa Komisjon soovis 16. oktoobri 2002. aasta otsusega nr 2003/195/EÜ, mille artiklis 1 on sätestatud, et „Sitsiilia maakonna 27. mai 1997. aasta seaduse nr 16 artikli 11 esimeses lõigus ette nähtud abisüsteem, mille Itaalia kavatseb ellu viia, on ühisturuga kokkusobimatu. Seepärast ei saa seda abisüsteemi ellu viia”:

mitte anda luba maakonnaseaduse nr 16/97 artikliga 11 ette nähtud „uue” abisüsteemi elluviimiseks, sest pidas seda „eraldi” süsteemiks, mille eesmärk on pikendada maakonnaseaduse nr 27/91 artikliga 10 kehtestatud abi rakendamise perioodi nii, et see jätkuks pärast 31. detsembrit 1996, [lk 12] kaasates ka kulutused töölevõtmiste ja/või lepingute muutmiste puhul, mida tehti aastatel 1997 ja 1998, või siis

pigem tegelikult takistada kõnealuse otsusega maakonnal rahalisi vahendeid eraldada konkreetselt maakonnaseaduse nr 27/91 artikliga 10 kehtestatud riigiabi andmiseks ka enne 31. detsembrit 1996 toimunud töölevõtmiste ja/või lepingute muutmiste puhul?

5)

Kas juhul, kui komisjoni otsust tuleb tõlgendada nii, nagu on näidatud punktis 4 esimese võimaluse puhul, on see otsus kooskõlas sellega, kuidas komisjon on asutamislepingu artiklit 87 tõlgendanud samasugustel juhtudel, mis käsitlevad sotsiaalmaksusoodustuste andmist koolitus- ja töölepingute korral, millega on tegemist 11. mai 1999. aasta otsuses 2000/128/EÜ (mille esemeks on Itaalia Vabariigi seadused ja millele 2002. aasta negatiivse otsuse põhjendustes spetsiaalselt viidatakse) ja 13. mai 2003. aasta otsuses 2003/739/EÜ (mille esemeks on Sitsiilia maakonna seadused)?

6)

Kui komisjoni otsust tuleb tõlgendada nii, nagu on näidatud punktis 4 teise võimaluse puhul, siis kuidas tuleb tõlgendada eelmist otsust, millega anti abimeetmeks luba, ning seda kahe erineva tähenduse tõttu, mille võib anda sõnale „veel”: „veel seoses komisjoni otsuses kindlaks määratud eelarvega” või „veel seoses rahastamisega, mille piirkond ette nägi ainult kuni 1996. aasta eelarveni”?

7)

Missugust abi tuleb komisjoni arvates lõpuks pidada õiguspäraseks ja missugust õigusvastaseks?

8)

Kellel praeguse kohtuasja pooltest (ettevõtjal või pädeval asutusel) lasub kohustus tõendada, et komisjoni enda heakskiidetud eelarvet ei ole ületatud?

9)

Kas see, kui leitakse, et toetusi saanud ettevõtjatel on õigus seadusjärgsetele intressidele õiguspäraseks ja lubatuks peetud toetuste maksmisega viivitamise tõttu, aitab teha kindlaks algselt 14. oktoobri 1995. aasta otsusega 95/C 343/11 heakskiidetud eelarve võimaliku ületamise?

10)

Juhul, kui see aitab niisuguse ületamise kindlaks teha, siis missugust intresside maksmise meedet tuleks kasutada?


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/24


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Genova (Itaalia) 17. aprillil 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana versus Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Kohtuasi C-140/09)

2009/C 153/44

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Genova

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Vastustaja: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Eelotsuse küsimus

Kas ühenduse õiguse põhimõtetega ja eelkõige asutamislepingu V jaotise (endine IV jaotis) artiklitega 86, 87 ja 88 on kooskõlas niisugune riigiabi käsitlev siseriiklik õigusnorm nagu on toodud seaduses 684/1974, täpsemalt selle artiklis 19, mis näeb ette võimaluse anda riigiabi — isegi kui seda tehakse ainult ettemaksuna — ilma lepinguteta ja määramata eelnevalt kindlaks täpseid ja rangeid kriteeriumeid, millega välditaks seda, et abi andmine avaldab moonutavat mõju konkurentsile, ning kas sellega seoses on asjakohane abi saaja kohustus kohaldada ametiasutuse kehtestatud tariife?


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/25


Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde (Belgia) 22. aprillil 2009 — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatavateks on V.W. Lahousse ja Lavichy B.V.B.A.

(Kohtuasi C-142/09)

2009/C 153/45

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde

Põhikohtuasja pooled

Süüdistatavad

:

1.

V.W. Lahousse

2.

Lavichy B.V.B.A.

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2002/24, eelkõige selle artikli 1 lõike 1 punkti d (mille kohaselt direktiivi ei kohaldata sõidukitele, mis on mõeldud kasutamiseks tänavatel või maastikul peetavatel spordivõistlustel) tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid võivad laiendada selle direktiivi kohaldamist igasugusele maismaatranspordile (s.t kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite kasutamisele ka väljaspool avalikke teid ja eravaldusi), muutes selle direktiivi kohaldatavaks ilma erandita sõidukitele, mis on mõeldud kasutamiseks tänavatel või maastikul peetavatel spordivõistlustel?


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/25


Eelotsusetaotlus, mille esitas Fővárosi Bíróság (Ungari Vabariik) 23. aprillil 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt. versus Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Kohtuasi C-143/09)

2009/C 153/46

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Pannon GSM Távközlési Rt.

Kostja: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/22/EÜ (1) (edaspidi „universaalteenuse direktiiv”), eelkõige selle artikli 13 lõiget 2 ja IV lisa võib kohaldada ühenduse õiguse, eelkõige ühinemisakti (ELT 2003 L 236) ja EÜ artiklite 10 ja 249 alusel sellistele toetuste jagamismehhanismidele, mida kohaldati universaalteenustele, mida osutati 2003. aastal enne Ungari ühinemist ja Euroopa Liidu liikmesriigiks saamist 1. mail 2004, kuid mille suhtes rahastamise kohustus ning toetuste kindlaksmääramine ja maksmine põhineb pärast Ungari Euroopa Liiduga ühinemist alustatud ja lõpule viidud haldusmenetluses tehtud otsustel?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas universaalteenuse direktiivi, eelkõige selle artiklit 13 ja IV lisa saab tõlgendada nii, et universaalteenuse osutajal on õigus tema poolt pakutud tava- ja sooduspaketi teenustasude vahele vastava toetuse väljamaksmisele?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on eitav, kas sellist universaalteenuse osutamise rahastamisele suunatud toetust, mida ei ole arvutatud mitte universaalteenuse direktiiviga kooskõlas, vaid mille aluseks on olnud netokuludest kõrgemad kulud, saab lugeda ühisturuga kooskõlas olevaks riigiabiks EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses?

4.

Kas universaalteenuse direktiivi sätete õige tõlgendamine lubab liikmesriigil kehtestada selliseid üleminekusätteid, mis näevad ette universaalteenuse direktiivist erandlike sätete kohaldamise ainult ühinemisele eelnenud 2003. aastal osutatud universaalteenustele, samal ajal kui neil sätetel põhineva toetuste jagamismehhanismi rakendamisega seotud otsuste, eelkõige sissemaksete ja toetuste väljamaksmisega seotud otsuste tegemine ei ole tegelikult ajaliselt piiratud?

5.

Kas universaalteenuse direktiivi sätteid rahastamise kohta, eelkõige selle artikli 13 lõike 2 viimast lauset ja IV lisa saab tõlgendada nii, et neil on vahetu õigusmõju?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, lk 51; ELT eriväljaanne 13/29, lk 367).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/26


Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberster Gerichtshof (Austria) 24. aprillil 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH versus Oliver Heller

(Kohtuasi C-144/09)

2009/C 153/47

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Hotel Alpenhof GesmbH

Vastustaja: Oliver Heller

Eelotsuse küsimused

1.

Kas tegevuse „suunamiseks” määruse (EÜ) nr 44/2001 („Brüssel I”) (1) artikli 15 lõike 1 punkti c tähenduses piisab sellest, et Internetis on olemas ligipääs tarbija lepingupartneri veebisaidile?


(1)  Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/26


Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksamaa) 24. aprillil 2009 — Land Baden-Württemberg versus Panagiotis Tsakouridis

(Kohtuasi C-145/09)

2009/C 153/48

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Land Baden-Württemberg

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Panagiotis Tsakouridis

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (1) artikli 28 lõikes 3 kasutatud mõistet „avaliku julgeoleku huvides hädavajalik” tuleb tõlgendada nii, et väljasaatmise aluseks saab olla ainult vääramatu oht liikmesriigi välis- või sisejulgeolekule, mis hõlmab üksnes ohtu riigi ja selle oluliste asutuste toimimisele, rahvastiku säilimisele, samuti välissuhetele ja rahvaste rahumeelsele kooseksisteerimisele?

2.

Millistel tingimustel lõppeb pärast kümme aastat kestnud elamist vastuvõtvas liikmesriigis direktiivi 2004/38/EÜ artikli 28 lõike 3 punkti a kohaselt omandatud kõrgendatud kaitse väljasaatmise eest? Kas kõnealuses seoses tuleb analoogia alusel kohaldada direktiivi 2004/38/EÜ artikli 16 lõikes 4 sätestatud alalise elamisõiguse kaotamise koosseisu?

3.

Juhul kui vastus teisele küsimusele on jaatav ning analoogia alusel on kohaldatav direktiivi artikli 16 lõige 4: kas kõrgendatud kaitse väljasaatmise eest kaob ainuüksi aja möödumise tõttu, sõltumata eemalviibimise määravatest põhjustest?

4.

Samuti juhul, kui vastus teisele küsimusele on jaatav ning analoogia alusel on kohaldatav direktiivi artikli 16 lõige 4: kas kriminaalmenetlusliku meetmega seotud sunniviisilise tagasipöördumise korral vastuvõtvasse liikmesriiki enne kahe aasta möödumist säilib asjaomase isiku õigus kõrgendatud kaitsele väljasaatmise eest isegi juhul, kui isik ei saa vahetult pärast tagasipöördumist oma põhiõigusi pikema aja jooksul kasutada?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, lk 77;ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/26


Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa) 24. aprillil 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl versus Stadtwerke Aachen AG

(Kohtuasi C-146/09)

2009/C 153/49

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Claus Scholl

Kostja: Stadtwerke Aachen AG

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 1997/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (1) artikli 6 lõike 3 kolmanda taande kolmandat võimalust tuleb tõlgendada nii, et sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral, mille ese on elektri ja gaasi tarnimine trassi kaudu, ei ole lepingust taganemise õigust?


(1)  EÜT L 144, lk 19; ELT eriväljaanne 15/03, lk 319.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/27


Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberlandesgericht Wien (Austria) 24. aprillil 2009 — Ronald Seunig versus Maria Hölzel

(Kohtuasi C-147/09)

2009/C 153/50

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitaja: Ronald Seunig

Vastustaja määruskaebuse menetluses: Maria Hölzel

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) (edaspidi „Brüsseli I määrus”) artikli 5 punkti 1 alapunkti b teist taanet saab teenuste osutamise lepingu suhtes kohaldada ka siis, kui on kokku lepitud, et teenuseid osutatakse mitmes liikmesriigis?

Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, kas nimetatud sätet tuleb tõlgendada selliselt, et

b)

iseloomuliku kohustuse täitmise koht määratakse selle koha järgi, kus toimub — ajakulu ja tegevuse olulisuse alusel hinnates — teenuse osutaja põhitegevus;

c)

põhitegevuse kindlakstegemise võimatuse puhul võib hagi kõigi lepingust tulenevate nõuete rahuldamiseks esitada hageja valikul ükskõik millises teenuse osutamise kohas ühenduse piires?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas Brüsseli I määruse artikli 5 punkti 1 alapunkti a saab teenuste osutamise lepingu puhul kohaldada ka siis, kui on kokku lepitud, et teenuseid osutatakse mitmes liikmesriigis?


(1)  EÜT L 12, lk 41; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/27


Iride SpA ja Iride Energia SpA 27. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 11. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-25/07: Iride SpA, Iride Energia SpA versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-150/09 P)

2009/C 153/51

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellandid: Iride SpA, Iride Energia SpA (esindajad: advokaadid L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada kohtuotsus;

rahuldada esimeses kohtuastmes esitatud hagis juba esitatud nõuded või teise võimalusena suunata kohtuasi tagasi Esimese Astme Kohtusse otsustamiseks Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 tähenduses;

mõista komisjonilt välja mõlemas kohtuastmes kantud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid viitavad oma nõuete toetuseks kahele tühistamise alusele.

Esimene neist seondub õigusnormi rikkumisega EÜ artikli 253 tõlgendamisel ja kohaldamisel seoses vaidlustatud otsuse põhjendamatusega. Esimese Astme Kohus rikkus nimelt õigusnormi leides, et käesolevas kohtuasjas EÜ artikli 87 lõikes 1 ette nähtud nõuete täidetust puudutavas on EÜ artiklis 253 kehtestatud põhjendamiskohustus täidetud: i) komisjoni lihtsa kinnitusega selle kohta, et ta on tuvastanud, et uuritavat meedet tuleb käsitada riigiabina; ii) võimalusega kasutada uurimise algatamise otsust ning ühte varasemat ning erinevat komisjoni otsust vaidlustatud akti põhjendamiseks per relationem.

Teine tühistamise alus seondub hagi aluste moonutamisega ning õigusnormi rikkumisega Esimese Astme Kohtu poolt Deggendorfi kohtupraktika ulatuse hindamisel käesoleva kohtuasja hindamise raames. Eeskätt Esimese Astme Kohus:

i)

moonutas apellantide poolt esimeses kohtuastmes esitatud hagi aluseid viidates riigiabi kontrollimenetluse väidetavale moonutamisele nende poolt ilma et ta oleks seejuures tegelikult selgitanud, milles see moonutamine seisnes;

ii)

jättis tähelepanuta komisjoni poolt käesolevat kohtuasja puudutavas Deggendorfi kohtuotsuse ulatuse hindamisel tehtud vea, mis seisneb uue abi eelneva tagastamata abiga kumuleerimisest tuleneva konkurentsi ja ühenduse kaubavahetust moonutava mõju konkreetse ja spetsiifilise analüüsi läbiviimata jätmises;

iii)

jättis tähelepanuta komisjoni poolt käesolevat kohtuasja puudutavas Deggendorfi kohtuotsuse ulatuse hindamisel tehtud vea, mis seisneb eelneva abi tagastamata jätmise de facto muutmises abi kokkusobivuse täiendavast hindamiskriteeriumist abi kokkusobivuse täiendavaks ja otsustavaks tingimuseks, mida asutamislepingus ei ole ette nähtud;

iv)

jättis tähelepanuta asjaolu, et komisjoni poolse kohtuotsuse Deggendorf asjakohatu ja kuritarvitava tõlgenduse tagajärjel käesolevas kohtuasjas muutub nimetatud kohtupraktika asutamislepingus või teiseses õiguses sätestamata liikmesriikide kohustuste rikkumiste karistamise vahendiks;

v)

jättis tähelepanuta asjaolu, et kui komisjon otsustas algatada Itaalia poolt teatatud meetme suhtes ametliku uurimismenetluse, siis kinnitas ta seeläbi, et tema seisukohast oli tema käsutuses kogu vajalik teave meetme kokkusobivuse hindamiseks. Sel moel rääkis komisjon vastu vaidlustatud otsuse aluseks olevale teesile, mille kohaselt itaalia ametiasutused ja abisaajast äriühing ei esitanud teatamismenetluse raames piisavalt teavet meetme kokkusobivuse hindamiseks;

vi)

pani toime raske õigusnormi rikkumise väites, et ühenduse kohtupraktika kohaselt ei ole komisjon uuritava meetme riigiabina määratlemiseks kohustatud konkreetselt ja asja asjaolusid arvestavalt hindama selliste elementide esinemist, millest lähtuvalt võib pidada täidetuks kõiki EÜ artikli 87 lõikes 1 sätestatud nõudeid.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/28


4. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-154/09)

2009/C 153/52

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Guerra e Andrade ja A. Nijenhuis)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Portugali Vabariik ei ole siseriiklikusse õigusesse kohasel moel üle võtnud ühenduse õigusnorme, mis reguleerivad universaalteenuse osutaja või osutajate määramist, ja igal juhul ei ole taganud nende õigusnormide kohaldamist tegelikkuses, siis ei ole Portugali Vabariik järginud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2002/22/EÜ (1) artikli 3 lõikest 2 ja artikli 8 lõikest 2;

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Portugali elektroonilise side seaduse (10. veebruari 2004. aasta seadus nr 5/2004) artikkel 121 säilitab avaliku teenuse, avaliku teenuse ainukontsessiooni või vastavad õigused ja kohustused kuni aastani 2025 ja telekommunikatsiooni avaliku teenuse kontsessiooni omab PT Comunicaçoes S.A.

Komisjon leiab, et Portugali elektroonilise side seadus on universaalteenuse osutamise eest vastutavate ettevõtjate määramise osas segane, seosetu ja vastuoluline.

Seega ei ole Portugali riik määranud universaalteenuse osutamise eest vastutavat ettevõtjat või vastutavaid ettevõtjaid tulemuslikku, objektiivset, läbipaistvat ja mittediskrimineerivat määramismehhanismi kasutades, nagu on sätestatud direktiivi 2002/22 artikli 8 lõikes 2 koostoimes artikli 3 lõikega 2.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv), EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51; ELT eriväljaanne 13/29, lk 367.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/28


Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 8. mail 2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. versus Ypourgos Oikonomikon

(Kohtuasi C-160/09)

2009/C 153/53

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.

Vastustaja: Ypourgos Oikonomikon

Eelotsuse küsimus

Kas isik (Ecuadorist banaane importiv äriühing), kes taotleb alusetult tasutud riigiaktsiisi tagasimaksmist, võib siseriiklikus kohtus tugineda sellele, et siseriiklik maksusäte (seaduse 1798/1988 artikkel 7, muudetud seaduse 1914/1990 artikliga 10) on vastuolus nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1591/84 (1) heaks kiidetud Euroopa Majandusühenduse ja Cartagena Lepingu riikide 1984. aasta lepingu artikliga 4?


(1)  EÜT L 153, 8.6.1984, lk 1; ELT eriväljaanne 11/15, lk 162.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/29


Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 8. mail 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε versus Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(Kohtuasi C-161/09)

2009/C 153/54

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε.

Vastustaja: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

Eelotsuse küsimused

1.

Kas selline ettevõtja nagu kaebuse esitaja, s.o ettevõtja, kes tegeleb rosinate töötlemise ja pakendamisega ning asub riigi teatavas regioonis, kuhu on seaduse kohaselt keelatud töötlemiseks ja pakendamiseks tuua erinevaid viinamarjasorte, mis pärinevad selle riigi teistest regioonidest, ja kellel ei ole seega võimalik eksportida rosinaid, mis saadaks töötlemise teel mainitud viinamarjasortidest, saab kohtus väita, et asjaomased õigusnormid on vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 29?

2.

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas niisugused õigusnormid nagu need Kreeka siseriikliku õiguse normid — mis reguleerivad käesolevat vaidlust ja mille alusel on ühelt poolt keelatud hilisema ekspordi eesmärgil erinevatest riigi regioonidest teatavasse regiooni sisse tuua, ladustada ja töödelda kuivatatud viinamarju, millest tehakse rosinaid, kusjuures selles kindlaksmääratud regioonis on lubatud üksnes kohapeal toodetavate kuivatatud viinamarjade töötlemine, ja teiselt poolt on võimalik kaitstud päritolunimetuse tunnustamine üksnes rosinate puhul, mis on töödeldud ja pakendatud asjaomases kindlaksmääratud regioonis, kust need pärinevad — on vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 29, mille kohaselt on keelatud kehtestada koguselisi impordipiiranguid või samaväärse toimega meetmeid?

3.

Kui teisele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis kas liikmesriigi siseriiklikus seaduses geograafiliselt kindlaks määratud sellise kauba kvaliteedi kaitsmine, mille tähistamiseks ei ole antud võimalust määrata konkreetset nimetust, mis viitaks selle üldtunnustatud kõrgemale kvaliteedile ja eripärale, mis on tingitud selle pärinemisest teatavast geograafilisest regioonist, on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 30 tähenduses õiguspärane eesmärk ülekaaluka üldise huvi tõttu, mille puhul on võimalik teha erand EÜ asutamislepingu artiklist 29, mille kohaselt on keelatud kehtestada koguselisi impordipiiranguid või samaväärse toimega meetmeid?


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/29


Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 8. mail 2009 — Secretary of State for Work and Pensions versus Taous Lassal

(Kohtuasi C-162/09)

2009/C 153/55

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Secretary of State for Work and Pensions

Vastustaja: Taous Lassal

Eelotsuse küsimus

Kas olukorras, kui i) ELi kodanik saabus 1999. aasta septembris Ühendkuningriiki töötajana ja jäi sinna töötajana kuni 2005. aasta veebruarini, ii) lahkus seejärel Ühendkuningriigist ja pöördus kümneks kuuks tagasi liikmesriiki, mille kodanik ta on, ja iii) naasis 2005. aasta detsembris Ühendkuningriiki ning elas seal pidevalt kuni 2006. aasta novembrini, mil ta esitas sotsiaaltoetuse taotluse:

tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38 artikli 16 lõiget 1 tõlgendada nii, et see annab ELi kodanikule alalise elamisõiguse asjaolu tõttu, et ta on kooskõlas ühenduse varasemate õigusaktidega, mis annavad töötajatele elamisõiguse, olnud seaduslik elanik viie järjestikuse aasta jooksul enne 30. aprilli 2006 (kuupäeva, mil liikmesriigid pidid direktiivi üle võtma)?


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/29


13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-169/09)

2009/C 153/56

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: S. Schønberg ja M. Karanasou Apostolopoulou)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, (1) täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Kreeka Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2005/32/EÜ ülevõtmise tähtaeg möödus 10. augustil 2007.


(1)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/30


13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-170/09)

2009/C 153/57

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Peere ja P. Dejmek)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Prantsusmaa Vabariik ei ole võtnud vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (1) täitmiseks kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme ja igal juhul ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2005/60/EÜ siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 15. detsember 2007. Käesoleva hagi esitamise hetkeks ei olnud kostja ikka veel võtnud vajalikke ülevõtmismeetmeid või igal juhul ei olnud ta komisjoni nendest teavitanud.


(1)  ELT L 309, lk 15.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/30


13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-171/09)

2009/C 153/58

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Peere ja P. Dejmek)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Prantsuse Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme komisjoni 1. augusti 2006. aasta direktiivi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik” ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta (1) täitmiseks või vähemalt ei ole komisjonile nendest teatanud, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2006/70/EÜ ülevõtmise tähtaeg möödus 15. detsembril 2007. Käesoleva hagi esitamise kuupäevaks ei olnud kostja veel kõiki ülevõtmiseks vajalikke meetmeid vastu võtnud või vähemalt ei olnud komisjonile veel nendest teatanud.


(1)  ELT L 214, lk 29.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/30


Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Ühendkuningriik) 14. mail 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs versus Axa UK plc

(Kohtuasi C-175/09)

2009/C 153/59

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Vastustaja: Axa UK plc

Eelotsuse küsimused

1.

Millised tunnused on maksuvabal teenusel, mille „tulemusel […] toimu[b] raha ülekandmine ning sellega kaasne[b] õigusliku ja finantsolukorra muutumine”? Täpsemalt:

a)

Kas kõnealust maksuvabastust saab kohaldada teenustele, mida muidu ei peaks osutama ükski rahandusasutus, mis 1) debiteerib ühte kontot, 2) krediteerib vastavalt teist kontot või 3) täidab mingit vahepealset ülesannet ülesannete nr 1 ja 2 vahel?

b)

Kas kõnealust maksuvabastust saab kohaldada teenustele, mis ei sisalda ühe konto debiteerimist ja teise konto vastavat krediteerimist, kuid mida võib — kui [lk 14] selle tulemuseks on rahaülekanne — pidada selle ülekande põhjuseks?

2.

Kas ettevõtja (kes ei ole ise pank) osutab SDC kohtuasjas tehtud otsust arvestades artikli 13 B osa punkti d alapunkti 3 kohaselt maksuvaba teenust, kui ülesanded, mida ta kliendi huvides täidab, 1) hõlmavad kliendile kolmanda isiku poolt tasumisele kuuluva raha kasseerimist, käsitlemist ja edasimaksmist; nimelt järgmisi ülesandeid:

a)

teabe edastamine kolmanda isiku panka, taotledes (otsekorraldussüsteemis) makset kolmanda isiku pangakontolt ettevõtja enda pangakontole selle kolmanda isiku poolt pangale antud püsivolituse alusel; ning seejärel, kui pank selle makse teostab,

b)

omaenda pangale korralduse andmine raha ülekandmiseks oma kontolt kliendi pangakontole,

kuid 2) ei hõlma a) ühe pangakonto debiteerimist, b) teise pangakonto vastavat krediteerimist või c) mingi vahepealse ülesande täitmist ülesannete a ja b vahel?

3.

Kas (eespool esitatud) küsimusele 2 antavat vastust muudab see, kui nimetatud küsimuses kirjeldatud teenust osutatakse nii, et edastatakse kõnealune teave elektroonilisse süsteemi, mis seejärel automaatselt suhtleb asjaomase pangaga, isegi kui selle teabeedastuse tulemuseks ei ole alati ülekande teostamine (nt sellepärast, et kolmas isik on tühistanud pangale antud püsivolituse või tema kontol ei ole piisavalt raha)?


Esimese Astme Kohus

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/32


Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — Wieland-Werke versus komisjon

(Kohtuasi T-116/04) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Tööstuslike vasktorude turg - EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Trahvid - Karistuste seaduslikkuse põhimõte - Asjaomase turu suurus - Hoiatav mõju - Rikkumise kestus - Koostöö)

2009/C 153/60

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wieland-Werke AG (Ulm, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Bechtold ja U. Soltész)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier ja H. Gading, hiljem advokaadid É. Gippini Fournier, O. Weber ja K. Mojzesowicz)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hagejale komisjoni 16. detsembri 2003. aasta otsuse K(2003) 4820 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetlust (juhtum COMP/E-1/38.240 — Tööstuslikud torud), artikli 2 punkti a alusel määratud trahv või vähendada selle summat.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Wieland-Werke AG-lt.


(1)  ELT C 118, 30.4.2004.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/32


Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — Outokumpu ja Luvata versus komisjon

(Kohtuasi T-122/04) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Tööstuslike vasktorude turg - EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Trahvid - Asjaomase turu suurus - Raskendavad asjaolud - Korduvus)

2009/C 153/61

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Outokumpu Oyj (Espoo, Soome) ja Luvata Oy, varem Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (esindajad: barrister J. Ratliff, advokaadid F. Distefano ja J. Luostarinen)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: É. Gippini Fournier)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hagejatele komisjoni 16. detsembri 2003. aasta otsuse K(2003) 4820 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetlust (juhtum COMP/E 1/38.240 — Tööstuslikud torud), artikli 2 punkti b alusel määratud trahv või vähendada selle summat, ja teiseks komisjoni vastuhagi nimetatud trahvi suurendamiseks.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Outokumpu Oyj’lt ja Luvata Oy’lt.


(1)  ELT C 118, 30.4.2004.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/33


Esimese Astme Kohtu 6. mai 2009. aasta otsus — KME Germany jt versus komisjon

(Kohtuasi T-127/04) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Tööstuslike vasktorude turg - EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus - Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine - Trahvid - Tegelik mõju turule - Asjaomase turu suurus - Rikkumise kestus - Kergendavad asjaolud - Koostöö)

2009/C 153/62

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: KME Germany AG, varem KM Europa Metal AG (Osnabruck, Saksamaa), KME France SAS, varem Tréfimétaux SA (Courbevoie, Prantsusmaa) ja KME Italy SpA, varem Europa Metalli SpA (Firenze, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf ja M. Piergiovanni)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier, keda abistas advokaat C. Thomas)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hagejatele komisjoni 16. detsembri 2003. aasta otsuse K(2003) 4820 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetlust (juhtum COMP/E-1/38.240 — Tööstuslikud torud), artikli 2 punktide c, d ja e alusel määratud trahvid või vähendada nende summat, ja teiseks komisjoni vastuhagi nimetatud trahvide suurendamiseks.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja KME Germany AG-lt, KME France SAS-ilt ja KME Italy SpA-lt.


(1)  ELT C 146, 29.5.2004.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/33


Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — NVV e.a. versus komisjon

(Kohtuasi T-151/05) (1)

(Konkurents - Koondumised - Tapaloomadeks ette nähtud elussigade ja -emiste ostuturud - Otsus koondumise ühisturuga kokkusobivaks tunnistamise kohta - Geograafilise turu mõiste - Hoolsuskohustus - Põhjendamiskohustus)

2009/C 153/63

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Madalmaad); Marius Schep (Lopik, Madalmaad) ja Nederlandse Bond Van Handelaren in Vee (NBHV) (La Haye, Madalmaad) (esindajad: alguses advokaadid J. Kneppelhout ja M. van der Kaden, hiljem advokaat J. Kneppelhout)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: alguses A. Whelan ja S. Noë, hiljem A. Bouquet ja S. Noë)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Sovion NV (Best, Madalmaad) (esindajad: advokaadid J. de Pree ja W. Geursen)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 21. detsembri 2004. aasta otsus, millega kuulutatakse teatavate ettevõtjate koondumine kokkusobivaks ühisturuga ja EMP lepingu toimimisega (juhtum COMP/M.3605).

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Nederlandse Vakbond Varkenshoudersi (NVV), Marius Schepi ja Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja komisjoni ja Sovion NV kohtukulud.


(1)  ELT C 171, 9.7.2005.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/34


Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — NHL Enterprises BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glory & Pompea (LA KINGS)

(Kohtuasi T-414/05) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Sõnalist osa „LA KINGS” sisaldava ühenduse kujutismärgi taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk KING - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2009/C 153/64

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Madalmaad) (esindajad: solicitor G. Llewelyn, advokaat V. Barresi, hiljem solicitor M. Collins)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: J. Novais Gonçalves ja D. Botis)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Glory & Pompea, SA (Mataró, Hispaania)

Kohtuasja ese

Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 6. juuli 2005. aasta otsuse (asi R 371/2003-4 peale, mis käsitleb Glory & Pompea, SA ning NHL Enterprises BV vahelist vastulausemenetlust

Otsuse resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. juuli 2005. aasta otsus (asi R 371/2003-4).

2.

Mõista NHL Enterprises BV kohtukulud välja ühtlustamisametilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 36, 11.2.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/34


Esimese Astme Kohtu 14. mai 2009. aasta otsus — Fiorucci versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(Kohtuasi T-165/06) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise ja tühistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk ELIO FIORUCCI - Üldtuntud isiku nime registreerimine kaubamärgina - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 52 lõike 2 punkt a ja artikli 50 lõike 1 punkt c)

2009/C 153/65

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Elio Fiorucci (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Vanzetti, G. Sironi ja F. Rossi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: O. Montalto ja L. Rampini)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Edwin Co. Ltd (Tokyo, Jaapan) (esindajad: advokaadid D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro ja M. Balestriero)

Kohtuasja ese

Hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2006. aasta otsuse (asi R 238/2005-1) peale, mis käsitleb Elio Fiorucci ja Edwin Co. Ltd vahelist kehtetuks tunnistamise ja tühistamise menetlust.

Otsuse resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. aprilli 2006. aasta otsus (asi R 238/2005-1) niivõrd, kuivõrd sellega rikutakse Codice della Proprietà Industriale (Itaalia intellektuaalomandi seadustik) artikli 8 lõike 3 tõlgendamisel õigusnormi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku Elio Fiorucci kohtukuludest.

4.

Jätta Edwin Co. Ltd kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik Elio Fiorucci kohtukuludest.


(1)  ELT C 190, 12.8.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/35


Esimese Astme Kohtu 19. mai 2009. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ja CYBERHOME)

(Liidetud kohtuasjad T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 ja T-178/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärkide CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ja CYBERHOME registreerimistaotlused - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b - Kasutamise teel omandatud eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõige 3)

2009/C 153/66

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Greffe, J. Schoumann, A. Jacquet ja L. Paudrat)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 24. mai 2007. aasta otsuse peale (asi R 68/2006-1), 12. juuni 2006. aasta otsuse peale (asi R 66/2006-1), 5. juuli 2006. aasta otsuse peale (asi R 67/2006-1), 28. veebruari 2007. aasta otsuse peale (asi R 1046/2006-1) ja 15. märtsi 2007. aasta otsuse peale (asi R 67/2006-1), mis puudutab tähiste CYBERGESTION (kohtuasi T-213/06), CYBERCREDIT (kohtuasi T-211/06), CYBERGUICHET (kohtuasi T-245/06), CYBERBOURSE (kohtuasi T-155/07) ja CYBERHOME (kohtuasi T-178/07) registreerimist ühenduse kaubamärkidena.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Européenne de traitement de l'Information'ilt (Euro-Information).


(1)  ELT C 249, 14.10.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/35


Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — Omnicare versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Kohtuasi T-277/06) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi OMNICARE taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk OMNICARE - Tähtaja ennistamise taotluse rahuldamata jätmine)

2009/C 153/67

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Ühendriigid) (esindajad: barrister M. Edenborough ja solicitor O. Patterson, hiljem M. Edenborough)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: S. Laitinen, hiljem G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Astellas Pharma GmbH (Münhen, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Franke)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 24. juuli 2006. aasta otsuse peale (asi R 446/2006-2), mis käsitleb vastulausemenetlust Yamanouchi Pharma GmbH ja Omnicare, Inc-i vahel ning millega jäeti rahuldamata viimati nimetatu esitatud tähtaja ennistamise taotlus.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 24. juuli 2006. aasta otsus (asi R 446/2006-2).

2.

Jätta ühtlustamisameti kanda lisaks tema kohtukuludele ka Omnicare, Inc-i kohtukulud.

3.

Jätta Astellas Pharma GmbH kulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 294, 2.12.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/36


Esimese Astme Kohtu 20. mai 2009. aasta otsus — VIP Car Solutions versus parlament

(Kohtuasi T-89/07) (1)

(Teenuste riigihange - Ühenduse pakkumismenetlus - Euroopa Parlamendi liikmete transport juhiga auto ja minibussiga plenaaristungite ajal Strasbourgis - Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine - Põhjendamiskohustus - Edukaks tunnistatud pakkuja poolt tehtud hinnapakkumise avalikustamisest keeldumine - Kahju hüvitamise nõue)

2009/C 153/68

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid G. Welzer ja S. Leuvrey)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: D. Petersheim ja M. Ecker)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega Euroopa Parlament keeldus sõlmimast hagejaga lepingut, mis oli Euroopa Parlamendi liikmetele Strasbourgis toimuvate plenaaristungite ajal juhiga auto ja minibussiga pakutavaid transporditeenuseid käsitleva pakkumismenetluse PE/2006/06/UTD/1 esemeks ning teiseks nõue hüvitada tekkinud kahju.

Otsuse resolutsioon

1)

Tühistada otsus, millega Euroopa Parlament keeldus sõlmimast VIP Car Solutions SARL’iga lepingut, mis oli pakkumismenetluse PE/2006/06/UTD/1 esemeks;

2)

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata;

3)

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.


(1)  ELT C 117, 29.5.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/36


Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsus — Klein Trademark Trust versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(Kohtuasi T-185/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi CK CREACIONES KENNYA taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk CK Calvin Klein ja varasemad siseriiklikud kujutismärgid CK - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Tähiste sarnasuse puudumine - Määruse nr 40/94 (EÜ) artikli 8 lõike 1 punkt b)

2009/C 153/69

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington, Delaware, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo ja A. Hernández Lehmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: O. Mondéjar Ortuño)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Zafra Marroquineros, SL (Caravaca de la Cruz, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Martín Álvarez)

Kohtuasja ese

Hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 29. märtsi 2007. aasta otsuse (asi R 314/2006-2) peale, mis käsitleb Calvin Klein Trademark Trusti ja Zafra Marroquineros, SL-i vahelist vastulausemenetlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Calvin Klein Trademark Trustilt.


(1)  ELT C 170, 21.7.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/37


I kahjuEsimese Astme Kohtu 20. mai 2009. aasta otsus — CFCMCEE versus Siseturu Ühtlustamise Amet (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD)

(Liidetud kohtuasjad T-405/07 ja T-406/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärkide P@YWEB/email CARD ja PAYWEB CARD taotlused - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime osaline puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b)

2009/C 153/70

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Greffe, J. Schouman ja L. Paudrat)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Kohtuasja ese

Hagid Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 10. juuli 2007. aasta otsuse (asi R 119/2007-1) ja 12. septembri 2007. aasta otsuse (asi R 120/2007-1) peale, mis käsitlevad sõnamärkide P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlusi.

Otsuse resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 10. juuli 2007. aasta otsus (asi R 119/2007-1) ja 12. septembri 2007. aasta otsus (asi R 120/2007-1) kuna neis keelduti sõnaliste tähiste P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD registreerimisest ühenduse kaubamärgina 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 9 kuuluvate järgmiste kaupade jaoks: foto-, filmi-, signalisatsiooni-, kontrollivahendid ning seadmed, heli ja kujutise salvestus-, edastus- ja taasestusaparatuur; heliplaadid, elektroonilised märkmikud, müügiautomaadid, videolindid, kupüüride, talongide, konto väljavõtete ja konto väljavõtte detailide väljastusautomaadid, kaamerad (filmiaparatuur), videokaamerad, videokassetid, CD-ROM-id, triipkoodi lugejad; audio-video laserkettad, optilised laserkettad, valeraha detektorid, flopikettad, magnetandmekandjad, optilised andmekandjad, videoekraanid, infotöötlusseadmed, sideseadmed, liidesed (infotehnoloogia), lugejad (infotehnoloogia), tarkvara (salvestatud programmid), monitorid (arvutiprogrammid), arvutid, arvuti sisend- ja väljundseadmed, salvestatud arvutiprogrammid, salvestatud operatsioonisüsteemi programmid (arvutitele), raadiotelefonid, vastuvõtjad (audio-, video), telefoniaparaadid, televiisorid, tööaja arvestusseadmed, edastusseadmed (telekommunikatsioon), kesktöötlusseadmed (protsessorid) ning klassi 38 kuuluvate järgmiste teenuste jaoks: teatavad teabeteenused (uudised) m.h pangandussektorile, raadiotelefoniside, telefoniside, telegrammide saatmine, telegrammide edastamine, telesaated, telekommunikatsiooniseadmete üürimine, sõnumiedastusseadmete üürimine, telefonide üürimine, mobiilne raadiotelefoniside, telefoniside teenused.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ja Siseturu Ühtlustamise Amet kannavad oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 8, 12.1.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/37


Esimese Astme Kohtu 12. mai 2009. aasta otsus — Jurado Hermanos versus Siseturu Ühtlustamise Amet (JURADO)

(Kohtuasi T-410/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärk JURADO - Kaubamärgiomaniku kaubamärgi registreeringu kehtivuse pikendamise taotluse puudumine - Kaubamärgi registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemisest - Ainulitsentsisaaja esitatud tähtaja ennistamise taotlus)

2009/C 153/71

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Jurado Hermanos, SL (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat C. Martin Alvarez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. López Fernández de Corres ja O. Montalto)

Kohtuasja ese

Tühistamishagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta otsuse (asi R 866/2007-2) peale, mis käsitleb hageja esitatud tähtaja ennistamise taotlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud, kaasa arvatud ajutiste meetmete kohaldamise menetluse kohtukulud, välja Jurado Hermanos, SL-ilt.


(1)  ELT C 8, 12.1.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/38


Esimese Astme Kohtu 13. mai 2009. aasta otsus — Aurelia Finance versus Siseturu Ühtlustamise Amet (AURELIA)

(Kohtuasi T-136/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärk AURELIA - Pikendamislõivu tasumata jätmine - Kaubamärgi registrist kustutamine pärast registreeringu kehtivuse lõppemist - Tähtaja ennistamise taotlus)

2009/C 153/72

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Aurelia Finance SA (Genf, Šveits) (esindajad: solicitor M. Elmslie ja barrister N. Saunders)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: D. Botis)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 9. jaanuari 2008. aasta otsuse (asi R 1214/2007-1) peale, mis käsitleb hageja esitatud tähtaja ennistamise taotlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Aurelia Finance SA-lt.


(1)  ELT C 128, 24.5.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/38


Esimese Astme Kohtu 13. mai 2009. aasta otsus — Schuhpark Fascies versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(Kohtuasi T-183/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutis- ja sõnamärgi jello SCHUHPARK registreerimistaotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk Schuhpark - Suhteline keeldumispõhjus - Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine - Määruse nr 94/40 artikli 43 lõige 2)

2009/C 153/73

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid A. Peter ja J. Braune)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Schäffner)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Leder & Schuh AG (Graz, Austria) (esindajad: advokaadid W. Kellenter ja A. Schlaffge)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 13. märtsi 2008. aasta (asi R 1560/2006-4) otsuse peale, mis puudutas Schuhpark Fascies GmbH ja Leder & Schuh AG vahelist vastulausemenetlust.

Otsuse resolutiivosa

1)

Jätta hagi rahuldamata.

2)

Mõista kohtukulud välja Schuhpark Fascies GmbH-lt.


(1)  ELT C 171, 5.7.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/38


Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta määrus — HALTE versus komisjon

(Kohtuasi T-58/06) (1)

(Riigiabi - Kaebus - Tegevusetushagi - Tegevusetust lõpetav komisjoni seisukohavõtt - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2009/C 153/74

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) (Neuilly-sur-Seine, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J.-L. Lesquins)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Giolito ja E. Righini)

Kohtuasja ese

Nõue, mille eesmärk on vastavalt EÜ artiklile 232 tuvastada, et kuna komisjon ei algatanud EÜ artikli 88 lõikes 2 ette nähtud ametlikku uurimismenetlust ja ei võtnud kaitsemeetmeid Sernam SA võõrandamise raames väidetavalt antud abi osas, siis on komisjon rikkunud ühenduse õigusest tulenevaid kohustusi.

Määruse resolutsioon

1.

Käesolevas asjas on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

2.

Jätta Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens’i (HALTE) ja komisjoni kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 96, 22.4.2006.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/39


Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2009. aasta otsus — Tailor versus Siseturu Ühtlustamise Amet (parempoolse tagatasku kujutis)

(Kohtuasi T-282/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Parempoolset tagataskut kujutava ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b - Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

2009/C 153/75

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S.O. Gillert, K. Vanden Bossche ja F. Schiwek)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 15. mai 2007. aasta otsuse peale (asi R 669/2006-1), mis puudutab parempoolset tagataskut kujutava tähise registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tom Tailor GmbH-lt.


(1)  ELT C 235, 6.10.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/39


Esimese Astme Kohtu 28. aprilli 2009. aasta määrus — Tailor versus Siseturu Ühtlustamise Amet (parempoolne tagatasku)

(Kohtuasi T-283/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Parempoolset tagataskut kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimise taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b - Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

2009/C 153/76

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Tom Tailor GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S.O. Gillert, K. Vanden Bossche ja F. Schiwek)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Kohtuasja ese

Hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 15. mai 2007. aasta otsuse peale (asi R 668/2006-1), mis käsitleb parempoolset tagataskut kujutava kujutismärgi registreerimist ühenduse kaubamärgina.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Tom Tailor GmbH-lt.


(1)  ELT C 235, 6.10.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/39


30. jaanuaril 2009 esitatud hagi — Al Barakaat International Foundation versus komisjon

(Kohtuasi T-45/09)

2009/C 153/77

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Hageja: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Rootsi) (esindajad: advokaadid L. Silbersky ja T. Olsson)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1190/2008 tühistamine ulatuses, milles see puudutab Al Barakaat International Foundation’it;

mõista komisjonilt välja kohtukulud, mille suurus esitatakse hiljem.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 28. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1190/2008, millega muudetakse 101. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud (1), millega hageja kantakse selliste isikute ja üksuste nimekirja, kelle rahalised vahendid ja finantsallikad külmutatakse kooskõlas määrusega nr 881/2002 (2).

Hageja põhjendab oma hagi järgmiste väidetega:

Komisjon ületas oma pädevuse piire, kuna haldusmenetluse puuduste kõrvaldamise kohustus ei anna komisjonile õigust nimetatud nimekirja muutmiseks või täiendamiseks.

Rikutud on põhjendamiskohustust, hoolsuskohustust, kaitseõigust ja õigust tõhusale õiguskaitsele, kuna põhjendus, miks hageja peaks nimekirja jääma, ei sisaldanud täpseid andmeid hageja väidetavast koostööst Al-Quaida, Usama Bin Ladeni ja Talibaniga.

Seaduse tagasiulatuva mõju keelu rikkumine, kuna hageja kanti nimekirja, tuginedes 10 aastat tagasi toimunud sündmustel.

Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine, kuna vaidlustatud määruses sätestatud külmutamismeetmed kujutavad endast ebaproportsionaalset ja lubamatut omandiõiguse riivet.


(1)  ELT 2008, L 322, lk 25.

(2)  Nõukogu 27. mai 2002. aasta määrus (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (ELT 2002, L 139, lk 9; ELT eriväljaanne 18/01, lk 294).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/40


2. aprillil 2009 esitatud hagi — Eliza Corporation versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(Kohtuasi T-130/09)

2009/C 153/78

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Eliza Corporation (Beverly, Ühendriigid) (esindaja: advokaat R. Köbbing)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Went Computing Consultancy Group BV (Utrecht, Madalmaad)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 2. veebruari 2009. aasta otsus asjas R 1244/2008-4 ja

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Eliza Corporation

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „eliza” kaupadele ja teenustele klassides 9, 37 ja 42

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi ELISE ühenduse kaubamärgi registreering kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 35 ja 42

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: nõukogu määruse nr 40/94 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) rikkumine, kuna apellatsioonikoda tegi vea, kui leidis, et on tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab vastandatud kaubamärgid segi.


(1)  Asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/40


7. aprillil 2009 esitatud hagi — Muñoz Arraiza versus ühtlustamisamet — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(Kohtuasi T-138/09)

2009/C 153/79

Hagiavaldus esitati hispaania keeles

Pooled

Hageja: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Hispaania) (esindaja: advokaadid J. Grimau Muñoz ja J. Villamor Muguerza)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Hispaania)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 29. jaanuari 2009. aasta otsus asjas R 721/2008-2, millega lubati registreerida sõnamärk „RIOJAVINA” ühenduse kaubamärgina klassides 29, 30 ja 35;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Félix Muñoz Arraiza

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „RIOJAVINA” (taotlus nr 4 121 621) kaupadele ja teenustele klassides 29, 30 ja 35.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Erinevad registreeritud kaubamärgid, nende hulgas eelkõige ühenduse kujutismärk „RIOJA” (nr 226 118) kaupadele klassis 33 ja rahvusvaheline kujutismärk „RIOJA” (nr 655 291) kaupadele klassis 33.

Vastulausete osakonna otsus: Vastulause osaliselt rahuldada.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146)(asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009 L 78, lk 1)) artikli 8 lõike 1 rikkumine.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/41


Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 29. jaanuari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-98/07, Petrilli vs. komisjon

(Kohtuasi T-143/09 P)

2009/C 153/80

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja B. Eggers)

Teine menetluspool: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgia)

Hageja nõuded

Tühistada Avaliku Teenistuse Kohtu 29. jaanuari 2009. aasta otsus kohtuasjas F-98/07: Petrilli ja

otsustada, et pooled kannavad ise nii käesolevas kohtuastmes kui ka Avaliku Teenistuse Kohtu menetluses tekkinud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuses nõuab komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu 29. jaanuari 2009. aasta otsuse tühistamist kohtuasjas F-98/07: Petrilli vs. komisjon, millega jäeti rahuldamata asjaomase isiku taotlus temaga sõlmitud lepingulise töötaja lepingu pikendamiseks.

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab komisjon järgmised kolm väidet, mis käsitlevad:

asjaolu, et komisjoni arvates oleks Avaliku Teenistuse Kohus pidanud tunnistama hagi vastuvõetamatuks, kuna tühistatud otsus ei sisalda asjaomase isiku isikliku olukorra tegelikku ja põhjalikku uuesti analüüsimist;

õigusnormi rikkumist, kuna Avaliku Teenistuse Kohus leidis, et komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsuses K(2004)1597/6, mis puudutab komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust (1),sisalduv kuue aasta reegel rikub muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 88;

õigusnormi rikkumist, kuna Avaliku Teenistuse Kohus leidis, et pelgalt kuue aasta reegli õigusvastasusest piisab selleks, et tuua kaasa komisjoni lepinguväline vastutus ilma lisaks kontrollimata, kas siis, kui komisjon jättis asjaomase isiku lepingu pikendamata, rikkus ta ilmselt ja jämedalt oma ulatuslikku kaalutlusõigust teenistuse huvide hindamiseks.


(1)  Avaldatud 24. juuni 2004. aasta Haldusteatajas nr 75-2004.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/41


9. aprillil 2009 esitatud hagi — Trelleborg Industrie versus komisjon

(Kohtuasi T-147/09)

2009/C 153/81

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Trelleborg Industrie SAS (Clermont Ferrand, Prantsusmaa) (esindajad: barrister J. Joshua ja advokaat E. Aliende Rodríguez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Vaidlustatud otsuse artikli 1 tühistamine osas, milles see puudutab hagejat, ja igal juhul vähemalt ulatuses, milles komisjon leiab, et hageja on toime pannud mistahes rikkumisi enne 21. juunit 1999;

artiklis 2 hagejale määratud trahvi vähendamine, et parandada otsuses sisalduvaid ilmseid vigu;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta otsuse C (2009) 428 (lõplik), mis on seotud EÜ artikli 81 ja EMP artikli 53 menetlusega asjas COMP/39406 — merevoolikud, millega tuvastatakse, et hageja vastutab Euroopa Majanduspiirkonnas merevoolikute valdkonnas toime pandud ühe ja vältava rikkumise eest, mis seisnes pakkumiste jagamises, hindade, kvootide ja müügitingimuste kindlaksmääramises, turgude geograafilises jagamises ning hindu, müügimahtusid ja hankepakkumisi puudutavate tundlike andmete vahetuses.

Hageja põhjendab oma hagi kolme väitega.

Esiteks väidab ta, et määrus 1/2003 ei võimalda komisjonil määrata trahve ajavahemiku eest enne 21 juunit 1999, kuna hageja arvates tegi komisjon ilmse vea faktiliste asjaolude ja õigusnormide hindamisel, kui tuvastas, et hageja on toime pannud ühe ja vältava rikkumise.

Teiseks väidab ta, et komisjonil puudub õiguspärane huvi deklaratiivseks järelduseks rikkumise kohta, mis leidis aset esimesel perioodil, mis lõppes mais 1997.

Kolmandaks väidab hageja teise võimalusena, et komisjon on teda seadusevastaselt diskrimineerinud, koheldes teda erinevalt otsuse teisest adressaadist ettevõtte õiguseellase tegevuse eest vastutuse kandmise küsimuses, samuti on rikutud hageja õigust olla ära kuulatud ja komisjoni põhjendamiskohustust.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/42


11. aprillil 2009 esitatud hagi — Bernhard Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Kohtuasi T-152/09)

2009/C 153/82

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Bernhard Rintisch (Bottrop, Saksamaa) (esindaja: A. Dreyer)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Prantsusmaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 3. veebruari 2009. aasta (asi R 1661/2007-4) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „PROTIACTIVE” kaupadele klassides 5,29 ja 30 — taotlus nr 4 843 348.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa sõnamärk „PROTI” kaupadele klassides 29 ja 32; Saksa kujutismärk „PROTIPOWER” kaupadele klassides 5, 29 ja 32; Saksa kaubamärk „PROTIPLUS” kaupadele klassides 5, 29 ja 32; Saksa kaubamärk „PROTITOP” kaupadele klassides 5, 29, 30 ja32; ühenduse sõnamärk „PROTI” kaupadele klassides 5 ja 29.

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b (nüüd määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkt b) rikkumine, kuna apellatsioonikoda ei hinnanud vastulause sisu; määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõike 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 76 lõige 2) rikkumine, kuna apellatsioonikoda ei kasutanud kaalutlusõigust või vähemalt ei põhjendanud seda, kuidas ta kaalutlusõigust kasutas; võimu kuritarvitamine, kuna apellatsioonikoda eksis jättes arvesse võtmata hageja esitatud dokumendid ja tõendid.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/42


15. aprillil 2009 esitatud hagi — Maxcom versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Maxdata Computer (maxcom)

(Kohtuasi T-155/09)

2009/C 153/83

Hagiavaldus esitati poola keeles

Pooled

Hageja: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Poola) (esindaja: advokaat P. Kral)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Saksamaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 30. jaanuari 2009. aasta (asi R 1019/2009-2) otsus, millest teavitati hagejat 16. veebruaril 2009;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „maxcom” kaupadele klassides 9 ja 11.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Maxdata Computer GmbH & Co. KG.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: saksamaal registreeritud sõnamärk „max” teenustele klassides 38 ja 42 ning kaupadele klassis 9.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause klassi 9 kuuluvate kaupade osas.

Apellatsioonikoja otsus: jätta hageja kaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine (nüüd määruse nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkt b).


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/43


17. aprillil 2009 esitatud hagi — Four Ace International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (skiken)

(Kohtuasi T-156/09)

2009/C 153/84

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Four Ace International Ltd (esindaja: advokaat G. Uphoff)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 6. veebruari 2009. aasta ühenduse kaubamärgi taotlust nr 5 819 371 puudutav otsus asjas R 519/2008-4 (kätte saadud 11.02.2009) ning muuta seda nii, et registreering tehakse ka järgmistele kaupade ja teenuste jaoks: klass 39 — reiside korraldamine ja klass 41 — haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „skiken” teenustele klassides 35, 39, 41 ja 43

Kontrollija otsus: lükata taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus osaliselt rahuldamata

Väited: Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) rikkumine, kuna taotletaval kaubamärgil on vajalik eristusvõime ning puudub vaba kasutatavuse nõue.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1)


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/43


14. aprillil 2009 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-158/09)

2009/C 153/85

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: B. Karrà, I. Chalkìas ja S. Papaionannu)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada või muuta vaidlustatud komisjoni 13. veebruari 2009. aasta otsus K(2009)810, „mis käsitleb EAGGF-i poolt rahastatud kulude kontrollimise raames rakendatavaid finantstagajärgi teatavatel ettevõtjapoolse eeskirjade eiramise juhtudel”, osas, mis puudutab Kreeka Vabariiki;

tagastada hagejale 50 % määruse nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 alusel kinnipeetud summast juhtudel 3, 4, 6–13 (v.a 7), mil eeskirjade eiramist ei toimunud ja juhul 2, mil võlgnik ei ole maksevõimeline;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon kohaldas 13. veebruari 2009. aasta otsusega K(2009)810, „mis käsitleb EAGGF-i poolt rahastatud kulude kontrollimise raames rakendatavaid finantstagajärgi teatavatel ettevõtjapoolse rikkumise juhtudel” hageja suhtes finantskorrigeerimist summas 13 348 979,02 eurot hooletuse tõttu, mida Kreeka ametiasutused on komisjoni väitel üles näidanud nelja aasta jooksul alates eeskirjade rikkumise esmakordsest tuvastamisest, ja kuna nad ei ole tagasi nõudnud summasid, mis maksti alusetult viiele veini- ja puuvillatootmise jm valdkondades tegutsevale ettevõtjale ja kaheksale oliiviõli tarbimise toetuskavas osalenud standarditud ettevõtjale.

Kreeka Vabariik toob oma esimeses, üldises tühistamise toetuseks esitatud väites esile, et kõigil 13 uuritud juhul puudub kehtiv õiguslik alus korrektsiooni määramiseks, sest komisjon tõlgendas ja kohaldas vääralt määruse (EÜ) nr 1290/2005 (1) artikli 31 lõiget 1 ja artikli 32 lõiget 8, mida käesoleval juhul tuleb kohaldada. Hageja väidab ka, et komisjon tegi olulise ilmselge vea ja hindas faktilisi asjaolusid vääralt seoses Kreeka pädevate ametiasutuste aktidega ning lisaks, et vaidlustatud otsuse põhjendused, mis tuginevad väärale eeldusele, et nelja-aastane ajavahemik alates esmakordsest eeskirjade eiramise tuvastamisest möödus ilma, et oleks algatatud tagasinõudmise menetlust üldse või kehtivat tagasinõudmise menetlust, ei vasta EÜ artiklis 253 esitatud nõuetele, sest need on lünklikud, ebapiisavad ja ebamäärased ning nendega ei ole ümber lükatud Kreeka poolt kahepoolsetes konsultatsioonides ja lepitusorganis toimunud menetluses esitatud argumente.

Teises väites tühistamise toetuseks väidab hageja, et komisjon eksis, kui jättis neljal juhul kohaldamata määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 punkti e ja lõike 6 punktid a ja b sama artikli lõigete 1 ja 8 asemel, mille tulemusel jäid asjaomased kulud hageja katta selle asemel, et jääda EAGGF-i katta.

Kolmanda tühistamisväitega järeldab hageja, et määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikkel 32, millega on kehtestatud aastane tähtaeg alates tagasinõudmiseks kõikide siseriiklike ja ühenduse õigusaktidega ettenähtud haldus- või kohtumenetlusi eeskirjade eiramise esmakordsest halduslikust või kohtulikust tuvastamisest, puudutab üksnes eeskirjade eiramisi, mis toimusid pärast asjaomase määruse jõustumist ega saa puudutada eeskirjade eiramisi, mis toimusid 10 aastat varem, s.o ajal, mis kehtisid teised õigusnormid, millega sellist tähtaega ei olnud ette nähtud, piirates kontrolli mõistliku tähtajaga.

Neljanda tühistamisväitega kinnitab hageja, et komisjoni nõue, et ta kataks kõnealused summad pärast seda, kui väidetavast eeskirjade eiramisest on möödunud 15 kuni 20 aastat, on aegunud ülemäära pika menetluse tõttu või on rikutud õiguskindluse põhimõtet.

Lõpuks toob hageja viienda tühistamisväitega esile asjaolu, et kuna juhtudel 3, 4, 6, 8–13 ei ole toimunud ühtegi eeskirjade eiramist, siis kehtib määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõikes 4 ette nähtud 24 kuu reegel kõikide tagasinõudmise juhtude suhtes ning seetõttu on tehtud viga, kui asjaomased summad, mis pärinevad palju varasemast ajast, kui 24 kuud kontrolli tulemuste avaldamisest, on jäetud tema kanda, ja seepärast tuleb otsus tühistada.


(1)  Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/44


27. aprillil 2009 esitatud hagi — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi T-159/09)

2009/C 153/86

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugal) (esindaja: advokaat A. Magalhães e Menezes)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 16. jaanuari 2009. aasta otsus C (2009) 72 (lõplik), millega jäetakse rahuldamata hageja taotlus vähendada imporditollimaksu summas 41 271,09 eurot ning määratakse selle sissenõudmine tollivormistusjärgselt.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja importis 2003. aasta septembrist kuni 2005. aasta veebruarini mitu saadetist sügavkülmutatud krevette Indoneesiast, mille suhtes ta palus vähendada imporditollimaksu nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1), artikli 220 lõike 2 punkti b, artikli 236 ja artikli 239 lõike 1 alusel.

Hageja väidab, et komisjon rikkus vähemalt eespool viidatud sätteid, kuna: esiteks ta ei võtnud seisukohta kõikide argumentide suhtes, mille hageja esitas oma imporditollimaksu vähendamise taotluses; teiseks olid komisjoni põhjendused ebapiisavad, petlikud ja arusaamatud; kolmandaks tõlgendas komisjon Indoneesia ametivõimude viga vääralt ning neljandaks ja viimaseks pidas ta tõendatuteks asjaolusid, mis tegelikkuses seda ei ole ja mille tõendamise kohustus lasub erinevatel ametivõimudel, kes menetlusega järgemööda seotud olid, ning mitte mingil juhul hagejal.


(1)  EÜT L 97, lk 38; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/44


21. aprillil 2009 esitatud hagi — Ilink Kommunikationssysteme versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ilink)

(Kohtuasi T-161/09)

2009/C 153/87

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Berliin, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt B: Schütze)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 5. veebruari 2009. aasta otsus asjas R 1849/2007-4 ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ilink” kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 38 ja 42

Kontrollija otsus: lükata taotlus osaliselt tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) rikkumine, kuna taotletaval kaubamärgil on vajalik eristusvõime ning puudub vaba kasutatavuse nõue.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1)


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/44


3. aprillil 2009 esitatud hagi — Erasmia Kitou versus Euroopa Andmekaitseinspektor

(Kohtuasi T-164/09)

2009/C 153/88

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Erasmia Kitou (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Andmekaitseinspektor

Hageja nõuded

Tunnistada määrus (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamatuks;

teise võimalusena tuvastada, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamisel koosmõjus määrusega nr 45/2001 on rikutud õigusnorme;

tühistada seetõttu andmekaitseinspektori otsus 2008-0600;

tuvastada, et dokumentidele juurdepääsu taotlus ei täida määrusega nr 45/2001 kehtestatud tingimusi;

mõista menetluskulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja nõuab Euroopa Andmekaitseinspektori sellise otsuse tühistamist, milles viimane asus seisukohale, et siseriiklikus kohtumenetluses teatud andmete avalikustamine, mis käsitlevad hageja karjääri Euroopa Ühenduste Komisjonis, ei ole määruste nr 45/2001 (1) ja nr 1049/2001 (2) sätetega vastuolus.

Oma hagi põhjendamiseks väidab hageja järgmist:

vaidlustatud otsus on põhjendamatu niivõrd, kuivõrd see tugineb määrusele nr 1049/2001, mis käesolevas asjas kohaldamisele ei kuulu, kuna juurdepääsu taotlus puudutab isikuandmeid, mitte dokumenti määruse nr 1049/2001 mõttes;

isegi kui eeldada, et käesolevas asjas tuleb määrust nr 1049/2001 kohaldada koosmõjus määrusega nr 45/2001, leiab hageja, et seda on tehtud valesti, kuna isikuandmete töötlemist puudutava määrusega nr 45/2001 kehtestatud tingimusi kohaldatakse ainult siis, kui on kohaldatav juurdepääsu puudutava määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud erand;

kostja eiras määruse nr 45/2001 sätteid, kuna juurdepääsu taotlus ei puuduta dokumenti ning ei tugine ühelgi määruse nr 45/2001 artiklis 5 ette nähtud isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimusel.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/45


24. aprillil 2009 esitatud hagi — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, China) ja Shanghai Prime Machinery versus nõukogu

(Kohtuasi T-170/09)

2009/C 153/89

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, Hiina) ja Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Hiina) (esindajad: advokaadid K. Adamantopoulos ja Y. Melin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagejate nõuded

Tühistada nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes, ulatuses, milles:

ei peetud kinni turumajandusliku kohtlemise kohta tehtavate järelduste avalikustamiseks ettenähtud kolmekuulisest tähtajast, millega rikuti artikli 2 lõike 7 punkti c teist lõiku;

põhjendamatult on tagasi lükatud hagejate nõue turumajandusliku kohtlemise kohta, millega on rikutud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimese lõike esimest osa;

põhjendamatult on tagasi lükatud hagejate nõue turumajandusliku kohtlemise kohta, millega on rikutud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimese lõike teist osa;

järeldused põhinevad ebapiisavatel andmetel, millega on rikutud iga üksikjuhtumi kõigi oluliste asjaolude üksikasjaliku ja erapooletu uurimise kohustust, mis tuleneb ühenduse õiguskorrast ja haldusmenetlustest;

tõendamiskoormise asetamine turumajanduslikku kohtlemist taotlevatele eksportivatele tootjatele on vastuolus ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, eeskätt hea halduse põhimõttega;

rikutud on dumpinguvastase algmääruse artikleid 1.1, 1.2, 2, 3.1, 5, 6, 8, 10.1, 11 ja 15, kuna subsiidiumide tõkestamiseks keeldutakse turumajandusliku kohtlemise võimaldamisest;

ei kohandata esitatud vahet, mis mõjutab hindade võrreldavust, millega on rikutud algmääruse artikli 2 lõiget 10;

ei põhjendata, miks säilitatakse turumajandusliku kohtlemise keeldu, rikkudes EÜ artiklit 253;

järeldused tuginevad menetlusele, millega rikuti hagejate põhilisi kaitseõigusi, mis takistas hagejatel tõhusalt vaidlustada mõningaid järeldusi, mis on olulised tollimaksude arvutamise ja uurimismenetluse tulemuste seisukohalt ja

mõista käesoleva menetlusega seotud kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad taotlevad vaidlustatud määruse tühistamist järgmistel põhjustel:

Väidete esimese ploki osas on hagejad seisukohal, et on rikutud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c teist alalõiget, kuna turumajandusliku kohtlemise otsus avalikustati nimetatud artiklis sätestatud kolmekuise tähtaja möödumisel ja pärast seda, kui komisjonil olid kõik andmed, mis on vajalikud hagejate dumpingumäära arvutamiseks.

Väidete teise ploki osas on hagejad seisukohal, et vaidlustatud määrus rikub algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimest lõiget, kuna hagejate nõue turumajandusliku kohtlemise kohta lükati tagasi, vaatamata asjaolule, et hagejad tõendasid, et teevad ärilisi otsuseid lähtudes üksnes turusignaalidest, sõltumata mis tahes riiklikest sekkumistest. Hagejad leiavad, et vaidlustatud määrusega ei tuvastatud ühtegi faktilist asjaolu, mis viitaks riiklikele sekkumistele enne uurimisemenetluse läbiviimist, selle ajal või pärast seda. Lisaks, seoses nende väidete kolmanda plokiga, väidavad hagejad, et vaidlustatud määrus rikub algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimest lõiget, kuna sellega lükati tagasi hagejate nõue turumajandusliku kohtlemise kohta, pärast seda, kui hagejad täitsid oma tõendamiskoormise ja tõendasid, et põhiliste sisendite maksumus kajastab turuväärtust.

Väidete neljanda ploki osas on hagejad seisukohal, et käesoleva asja faktilisi asjaolusid ei ole uuritud üksikasjalikult ja erapooletult. Täpsemalt, järeldus, et Hiina toorainehinnad olid moonutatud tulenevalt subsiidiumidest, mille alusel arvestati, et hagejad ei soetanud sisendit turuväärtusega, põhineb ebapiisavatel andmetel ning komisjon ei hinnanud korrektselt tõendeid Hiina terase sektori kohta.

Väidete viienda ploki osas on hagejad seisukohal, et vaidlustatud määrus rikub EÜ õiguse üldpõhimõtteid, eeskätt hea halduse põhimõtet, mis on sätestatud Põhiõiguste Harta artiklis 41, kuna hagejatele asetati ebamõistlik tõendamiskoormis, et nad saaksid tõendada turumajanduslike tingimuste valitsemist, kooskõlas artikli 2 lõike 7 punktiga b.

Väidete kuuenda ploki osas on hagejad seisukohal, et vaidlustatud määrus rikub dumpinguvastast määrust, kuna väidetavalt on dumpinguvastases uurimismenetluses kasutatud turumajandusliku kohtlemise keeldu vastukaaluks subsiidiumidele, mida ei saa takistada dumpinguvastase määruse alusel pärast uurimismenetluse tähtaega.

Kaheksanda väite osas on hagejad seisukohal, et puudub õiguslik alus turuväärtuse kohandamisest keeldumiseks — mille eesmärk on algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti k kohaselt hagejate poolt esitatud kohandamistaotluse tagasi lükkamine — põhjendusel, et toorainehinnad on moonutatud, mis on vastuolus EÜ institutsiooni esitatud põhjendustega.

Väidete üheksanda ploki osas on hagejad seisukohal, et lõpliku avalikustamise dokumendiga, milles tehakse ettepanek lõplike tollimaksude määramiseks, komisjon pelgalt sõnastas ümber ja kordas sama väidet, mida ta kasutas dokumendis turumajandusliku kohtlemise kohta, ilma et ta oleks hinnanud talle esitatud tõendeid ja põhjendanud oma keeldumist. Lisaks väidavad hagejad, et vaidlustatud määruses puudusid mistahes põhjendused, mis toetaksid hagejate esitatud tõendite arvestamata jätmist.

Lõpuks, väidete viimase ploki osas on hagejad seisukohal, et nende kaitseõigust on rikutud, kuna neile ei võimaldatud olulistele andmetele, mis puudutasid turuväärtuse ja dumpingumäärade arvutamist.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/46


24. aprillil 2009 esitatud hagi — Gem-Year ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) versus nõukogu

(Kohtuasi T-172/09)

2009/C 153/90

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Gem-Year Industry Co. Ltd ja Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (esindajad: advokaadid K. Adamantopoulos ja Y. Melin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes, ulatuses, milles:

nõukogu hindas ilmselt vääralt faktilisi asjaolusid, kui järeldas, et ühenduse tootjatel on kaebeõigus, millega rikuti algmääruse artikli 5 lõikeid 1 ja 4;

nõukogu rikkus algmääruse artikli 1 lõikeid 1, 2 ja 4, artikli 2 lõiget 8 ja artikli 5 lõikeid 2 ja 10, kui määras mitmetele erinevatele kaupadele dumpinguvastaseid tollimakse;

nõukogu rikkus algmääruse artikli 3 lõiget 3 ja 4, kui, lähtudes asja faktiliste asjaolude ilmsest hindamisveast, tuvastas, et ühenduse tööstus sai reaalselt kahjustatud;

nõukogu lükkas põhjendamatult tagasi Hiina eksportivate tootjate turumajandusliku kohtlemise taotluse, millega rikkus algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c esimese lõigu teist osa;

nõukogu rikkus artikli 2 lõike 7 punkti c, tõlgendatuna kooskõlas WTO lepingu ja Hiina WTO-ga liitumise protokolli paragrahviga 15, kuna nõukogu lükkas tagasi detailkinnituste tööstuse tootjate turumajandusliku kohtlemise taotluse, lähtudes teises tööstuses valitsevast olukorrast;

nõukogu järeldused põhinevad ebapiisavatel andmetel, millega on rikutud kohustust hinnata üksikasjalikult ja erapooletult iga üksikjuhtumi olulisi asjaolusid, milline kohustus on haldusmenetluses tagatud ühenduse õigusega;

nõukogu rikkus algmääruse artikli 1 lõikeid 1 ja 2, artiklit 2, artikli 3 lõiget 1, artikleid 5, 6, 8, artikli 10 lõiget 1, artikleid 11 ja 15, kuna turumajanduslikust kohtlemisest keeldumist kasutatakse subsiidiumide tõkestamise eesmärgil;

mõista käesolevate menetlustega seotud kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga paluvad hagejad tühistada nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 91/2009, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes (1) järgmistel alustel:

Hagejad on seisukohal, et nõukogu hindas ilmselt vääralt käesoleva asja faktilisi asjaolusid, kui järeldas, et kaebuse esitajatel on kaebeõigus algmääruse (2) artikli 5 lõigete 1 ja 4 alusel, kuna väidetavalt oleks nõukogu pidanud arvestama statistika, mille alusel nõukogu arvutas ühenduse kogutoodangu, veamääraga ja tegema parandused vastavas näitajas. Lisaks väidavad hagejad, et vaidlustatud määrus on vastuolus algmääruse artikli 1 lõigetega 1, 2 ja 4, artikli 2 lõikega 8, artiklit 5 lõigetega 2 ja 10, kuna dumpinguvastaseid tollimakse määrati mitmetele erinevatele kaupadele, kuigi dumpinguvastane uurimismenetlus suudab hõlmata ainult ühte liiki kaupa. Lisaks väidavad hagejad, et nõukogu hindas ilmselt vääralt käesoleva asja faktilisi asjaolusid ja rikkus algmääruse artikli 3 lõikeid 3 ja 4, kui tuvastas vaidlustatud määruse põhjenduses 161, et ühenduse tööstus sai reaalselt kahjustatud, kuigi nimetatud hinnang põhineb üksnes ühel negatiivse kahju näitajal, ühel vastuolulisel hinnangul ja mitmel spekulatsioonil.

Lisaks on hagejad seisukohal, et vaidlustatud määrus rikub artikli 2 lõike 7 punkti c esimese lõigu teist osa, kuna määrusega lükatakse tagasi Hiina eksportivate tootjate turumajandusliku kohtlemise taotlus põhjusel, et nende põhisisendite maksumus ei vastanud rahvusvahelisele, moonutamata turuhinnale, kuigi selle sätte nõuete kohaselt peavad turumajanduslikku kohtlemist taotlevad ettevõtted pelgalt tõendama, et nad soetavad oma põhisisendit turuväärtusega.

Lisaks väidavad hagejad, et vaidlustatud määrus rikub artikli 2 lõike 7 punkti c, tõlgendatuna kooskõlas WTO lepingu ja Hiina WTO-ga liitumise protokolli paragrahviga 15, kuna nõukogu lükkas tagasi detailkinnituste tööstuse tootjate turumajandusliku kohtlemise taotluse, lähtudes teises tööstuses valitsevast olukorrast. Lisaks väidavad hagejad, et vaidlustatud määruse järeldused põhinevad ebapiisavatel andmetel, millega on rikutud kohustust hinnata üksikasjalikult ja erapooletult iga üksikjuhtumi olulisi asjaolusid, milline kohustus on haldusmenetluses tagatud ühenduse õigusega.

Viimasena väidavad hagejad, et vaidlustatud määrus rikkus algmääruse (3) artikli 1 lõikeid 1 ja 2, artiklit 2, artikli 3 lõiget 1, kuna määrus ei selgitanud, kas dumpinguvastase uurimismenetluse ajal avastatud subsiidiumid olid subsiidiumid nimetatud artiklite määratluse tähenduses; teisisõnu, seda, kas toimus rahasüst, kas see oli eriotstarbeline, kas see soodustas ja kas ühenduse tööstus sai selle tagajärjel kahjustatud. Hagejad on seisukohal, et sarnaselt ei analüüsinud komisjon kahju esinemist kooskõlas dumpinguvastase algmääruse artikliga 8, samuti ei arvutanud komisjon hagejatele antud soodustuse suurust, kuigi seda nõuavad nimetatud määruse artiklid 5 ja 6. Lisaks väidavad hagejad, et komisjon ei järginud artikli 10 lõikes 1 ja artiklis 11 sätestatud menetlusi ega tuvastanud faktiliste asjaolude alusel tõkestatavate subsiidiumide esinemist ega viimaste tagajärjel tekkinud kahju, mida nõuab dumpinguvastase algmääruse artikkel 15, kuivõrd komisjon kasutab turumajanduslikust kohtlemisest keeldumist subsiidiumide tõkestamise eesmärgil.


(1)  ELT, L 29, lk 1.

(2)  Nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 384/96, kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (EÜT 1996, L 56, lk 1; ELT eriväljaanne 11/10, lk 45), mida muudab nõukogu määrus (EÜ) nr 2117/2005 (ELT 2005, L 340, lk 17).

(3)  Nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta määrus (EÜ) nr 2026/97, kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 1997 L 288, lk 1; ELT eriväljaanne 11/10, lk 78).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/48


27. aprillil 2009 esitatud hagi — Complejo Agrícola versus komisjon

(Kohtuasi T-174/09)

2009/C 153/91

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Complejo Agrícola, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. Menéndez Menéndez ja G. Yanguas Montero)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

tühistada komisjoni 12. detsembri 2008. aasta otsuse 2009/95/EÜ (1) artikkel 1 koos I lisaga osaliselt niivõrd, kuivõrd nendega tunnistatakse ala „Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz” (kood ES 6120015) ühenduse tähtsusega alaks (edaspidi „ÜTA Acebuchales”) ja kehtestatakse taas täielikult COMPLEJO AGRÍCOLA õigus teostada omandiõigust põllumajandusettevõtte osale, millel ei ole ühenduse tähtsusega alaks valimiseks vajalikku ökoloogilist väärtust;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas menetluses vaidlustatud otsusega kinnitati nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (2) artikli 4 lõike 2 sätete kohaselt Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu. Vaidlustatud otsuses välja valitud ja säilitatud ühenduse tähtsusega alade seas on ÜTA Acebuchales, mille pindala on 26 475,31 hektarit ning mille koordinaadid on järgmised: pikkuskraad 5° 57′ 4″ W ja laiuskraad 36° 24′ 2″.

Vaidlustatud otsusega arvati hagejale kuuluva põllumajandusettevõtte, mille pindala on 1 759 hektarit (edaspidi „põllumajandusettevõte”) ÜTA Acebuchales hulka. ÜTA Acebuchales väljavalimisest alates kohaldub sellele maatükile automaatselt direktiivi 92/43 artikli 6 lõigetes 2, 3 ja 4 ettenähtud kaitsekorraldus. See kaitsekorraldus piirab hageja võimalusi ÜTA Acebuchales’i hulka arvatud ettevõtte osa kasutada ja sellest kasu saada.

Hageja märgib oma väidete toetuseks:

komisjon tegi ÜTA Acebuchales’i selle osa ümbermõõdu kindlaks määramisel, mis puudutab hagejale kuuluvat põllumajandusettevõtet, vea, mis tuleneb direktiivi 92/43 I, II ja III lisas ettenähtud kriteeriumite väärast kohaldamisest;

Nagu keskkonnanõustamise äriühingu Istmo üksikasjalik keskkonnaruanne näitab, ei vasta asjaomase ÜTA Acebuchales’ põllumajandusettevõtte ' 94, 877 hektarit 1 759 hektarist ökoloogilistele tingimustele, mis direktiivis 92/43 on ühenduse tähtsusega alade hulka kuulumiseks seatud. Direktiivi 92/43 III lisas esitatud kriteeriumite väära kohaldamise tõttu on kuulutatud suur osa hagejale kuuluvatest ökoloogilise väärtuseta aladest ühenduse tähtsusega alaks, millega on muu seas rikutud ühenduse õiguse proportsionaalsuse ja seaduslikkuse põhimõtet;

sellest tuleneb, et hageja omandiõigust kasutada talle kuuluvate asjaomase ÜTA Acebuchales’i põllumajandusettevõtte osi, millel puudub ökoloogiline väärtus, ja saada neist kasu, piiratakse õigustamatult ja ebaproportsionaalselt;

hageja ei ole saanud võtta osa ÜTA Acebuchales’ väljavalimise menetlusest ega saada teavet selle olemasolu kohta enne vaidlustatud otsuse avaldamist, millega on rikutud tema õigust anda seletusi ja ka õiguskindluse põhimõtet.


(1)  Komisjoni 12. detsember 2008. aasta otsus 2009/95/EÜ, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8049 all) (ELT L 43, lk 393).

(2)  (EÜT L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/48


6. mail 2009 esitatud hagi — Government of Gibraltar versus komisjon

(Kohtuasi T-176/09)

2009/C 153/92

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gibraltari valitsus (esindajad: QC D. Vaughan ja barrister M. Llamas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsus 2009/95/EÜ ulatuses, milles ala ES6120032 laiendatakse Gibraltari territoriaalvetele (nii UKGIB0002 sees kui ka sellest väljas) ja avamere alale.

mõista komisjonilt välja hageja kohtukulud ja muud käesoleva asjaga seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga palub hageja osaliselt tühistada komisjoni 12. detsembri 2008. aasta otsus 2009/95/EÜ, millega — kooskõlas nõukogu direktiiviga 92/43/EMÜ — võeti vastu ühenduse tähtsusega ala teine uuendatud loetelu Vahemeremaa biogeograafilise piirkonna kohta (teavitatud dokumendiga number C (2008) 8049) (1), ulatuses, milles ala ES6120032 „Estrecho oriental” hõlmab Gibraltari territoriaalvett (nii UKGIB0002 sees kui ka sellest väljas) ja avamere ala.

Hageja põhjendab hagi järgmiste väidetega.

Esiteks väidab hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus EÜ lepinguga, kuna:

komisjon rikkus ilmselt õigusnormi, kuna vastuolus EÜ artikliga 299 määras ühe liikmesriigi territooriumi — Briti Gibraltari territoriaalveed — teise liikmesriigi — Hispaania — koosseisu kuuluvaks;

otsus vastuvõtmisega rikuti direktiivi 92/43/EMÜ (2) artikli 3 lõiget 2 ja artikli 4 lõiget 1, ilmselt rikkudes selle direktiivi süsteemi, kuna otsusega püütakse omistada ühenduse tähtsusega ala staatus suurele osale alast ES6120032, mis ei asu Hispaania territooriumil ja mis kuulub teisele liikmesriigile, ning osale avamerest, mis ei kuulu liikmesriikide Euroopa territooriumi hulka ja mille suhtes Hispaanial puudub kontroll ning mis ei ole tema suveräänsuse mõjualas — sellega on ilmselt rikutud sama direktiivi artiklit 2;

otsus sisaldab õigusnormi rikkumist, kuna ühenduse tähtsusega ala staatus ja direktiivist 92/43/EMÜ tulenevad kohustused püütakse omistada Hispaania suveräänsuse mõjualas olevatele osadele alast ES6120032, mis kattuvad Ühendkuningriikide suveräänsuse mõjualas oleva alaga UKGIB002, millega samale alale püütakse kohaldada kahte eraldiseisvat ja erinevat õiguslikku, karistus-, haldus- ja järelevalveõiguslikku korda;

otsuse vastuvõtmisel rikuti 1982. aasta ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) artikli 300 lõiget 7 ja XII osa sätteid, 1976. aasta Vahemere reostuskaitse Barcelona konventsiooni ja viimase 1955. aasta protokolli sätteid, kuna otsusega kohustatakse Hispaaniat järgima ala ES6120032 hulka loetud Briti Gibraltari territoriaalvetes samu keskkonna nõudeid, mida Ühendkuningriik/Gibraltar peavad samas alas täitma.

Teiseks väidab hageja, et vaidlustatud otsus sisaldab ilmseid faktivigu, mille põhjal komisjon rakendas vääralt õigust ja rikkus EÜ lepingut, kuna otsus tugineb valedele ja eksitavatele andmetele.

Kolmandaks väidab hageja, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmisega rikuti õiguskindluse põhimõtet, kuna alade „kattuva” määrangu automaatne tagajärg on samal alal samal eesmärgil kahe õigussüsteemi rakendamine (Gibraltari ja Hispaania õigussüsteemid rakendavad direktiivi 92/43/EMÜ).

Teise võimalusena väidab hageja, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmisega rikuti rahvusvahelise tavaõiguse osaks olevaid põhimõtteid, mis sisalduvad UNICLOS artiklites 2, 3, 89 ja artikli 37 lõikes 1. Kolmanda võimalusena väidab hageja, et ulatuses, milles see otsus määrab ala ES6120032 hulka Briti Gibraltari territoriaalveed, rikub otsus rahvusvahelise tavaõiguse põhimõtet, et territoriaalvete väikseim ulatus on kolm meremiili.


(1)  ELT 2009, L 43, lk 393.

(2)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/49


11. mail 2009 esitatud hagi — Spa Monopole versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Kohtuasi T-183/09)

2009/C 153/93

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgia) (esindajad: L. de Brouwer, E. Cornu ja O. Klimis)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Club de Golf Peralada, SA (Barcelona, Hispaania)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 2. märtsi 2009. aasta otsus liidetud asjades R 1231/2005-4 ja R 1250/2005-4;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Club de Golf Peralada, SA

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „WINE SPA ” kaupadele ja teenustele, mis kuuluvad klassidesse 3, 5, 16, 24, 25 ja 42

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: mitmed siseriiklikud, rahvusvahelised ja ühenduse kaubamärgid „SPA” kaupadele ja teenustele, mis kuuluvad vastavalt klassidesse 3, 32 ja 42; rahvusvahelised ja Beneluxi riikide kaubamärgi „LES THERMES DE SPA” registreeringud kaupadele ja teenustele, mis kuuluvad klassidesse 3 ja 42; Saksa kaubamärk „SPA MONOPOLE S.A. SPA”, mis on registreeritud klassi 3 kuuluvatele kaupadele; aktsiaselts S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, lühendatult S.A. Spa Monopole N.V., mille nimi on Belgias kaitstud; Belgias kaitstud ärinimi Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgique

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: vastulausete osakonna otsus osaliselt tühistada ja jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 (1) artikli 75 lõike 2 ja artikli 76 lõike 1 teise lause rikkumine, kuna apellatsioonikoda rikkus oma otsusega kaitseõiguste ja võistlevuse põhimõtteid; nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine, kuna apellatsioonikoda põhines oma hinnangus varasema kaubamärgi „SPA” eristusvõime kohta vääratele ja tõendamata asjaoludele ning ta ei hinnanud vastandatud kaubamärkide sarnasust kaupade osas, mille jaoks registreerimist taotletakse. Lõpuks ei kontrollinud apellatsioonikoda seda, kas asjaomase ühenduse kaubamärgi kasutamine võib ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet „SPA”, rikkudes seeläbi nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/50


Esimese Astme Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — Roche versus nõukogu ja komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-142/94 ja T-143/94) (1)

2009/C 153/94

Kohtumenetluse keel: inglise

Kaheksanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 174, 25.6.1994.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/50


Esimese Astme Kohtu 8. mai 2009. aasta määrus — Opus Arte UK versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Arte (OPUS ARTE)

(Kohtuasi T-170/07) (1)

2009/C 153/95

Kohtumenetluse keel: inglise

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 170, 21.7.2007.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/50


Esimese Astme Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — komisjon versus Eurgit ja Cirese

(Kohtuasi T-470/08) (1)

2009/C 153/96

Kohtumenetluse keel: itaalia

Neljanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 327, 20.12.2008.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/50


Esimese Astme Kohtu 4. mai 2009. aasta määrus — Rundpack versus Siseturu Ühtlustamise Amet (peekri kujutis)

(Kohtuasi T-503/08) (1)

2009/C 153/97

Kohtumenetluse keel: saksa

Kolmanda koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


Avaliku Teenistuse Kohus

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/51


27. märtsil 2009 esitatud hagi — B versus parlament

(Kohtuasi F-26/09)

2009/C 153/98

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: B (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue mõista parlamendilt hageja kasuks välja 12 000 eurot, et hüvitada kahju, mis tekitati hagejale esiteks tema psühholoogilise ja tööalase ahistamisega ja teiseks sellega, et jäeti korraldamata sõltumatu organi teostatav asutusesisene haldusuurimine.

Hageja nõuded

Mõista parlamendilt välja 12 000 eurot, et hüvitada kahju (mittevaraline kahju, poliitilise maine ja teenistuskäigu ning väärikuse ja tervise ohtuseadmine), mis tekitati hagejale esiteks tema psühholoogilise ja tööalase ahistamisega teenistusperioodil parlamendis ja teiseks sellega, et jäeti korraldamata sõltumatu organi teostatav asutusesisene haldusuurimine;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/51


7. aprillil 2009 esitatud hagi — Časta versus komisjon

(Kohtuasi F-40/09)

2009/C 153/99

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Radek Časta (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Tahotná)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada EPSO otsus mitte lubada hagejat avaliku konkursi EPSO/AD/107/07-LAW suulisele eksamile, kuna, kuna ei olnud täidetud tingimus kolmeaastase töökogemuse kohta tippjuhi tasandil. Teiseks nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 22. detsembri 2008. aasta otsus R/45715/08;

mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest summas 20 000 eurot, millele lisandub viivisintress alates 9. juunist 2008 kuni 15 päeva pärast seda, kui otsus käesolevas asjas on jõustunud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/51


24. aprillil 2009 esitatud hagi — Lebedef-Caponi versus komisjon

(Kohtuasi F-45/09)

2009/C 153/100

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hageja 2007. aasta karjääriarengu aruanne.

Hageja nõuded

Tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku osas 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/52


7. mail 2009 esitatud hagi — Fries Guggenheim versus CEDEFOP

(Kohtuasi F-47/08)

2009/C 153/101

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Mathias Fries Guggenheim (Liège, Belgia) (esindaja: advokaat L. Lucas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada CEDEFOP-i otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja kuna tööle ennistamist ei toimunud, siis mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis ja intressid mittevaralise kahju eest.

Hageja nõuded

Tühistada CEDEFOP-i 7. juuli 2008. aasta otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja kinnitada, et tema teenistus lõpeb 15. oktoobril 2008;

vajadusel tühistada CEDEFOP-i 18. juuli 2008. aasta otsus, mis kinnitab esimest ja mis tehti hageja 9. juuli 2008. aasta kirja ning hageja ja personaliosakonna esindajate 17. juuli 2008. aasta kohtumise järgselt;

mõista CEDEFOP-ilt hageja kasuks (kuna tööle ennistamist ei toimunud) välja hüvitis ja intressid, mis Avaliku Teenistuse Kohtu hinnangul hüvitab hagejale tekitatud mittevaralise kahju;

mõista kohtukulud välja CEDEFOP-ilt.


Parandused

4.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/53


Kohtuasja T-126/09 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 129, 6. juuni 2009, lk 18 )

2009/C 153/102

Kohtuasja T-126/09: Itaalia Vabariik vs. komisjon ja EPSO kohta ELTs avaldatud teatist tuleb lugeda alljärgnevalt:

„24. märtsil 2009 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon ja EPSO

(Kohtuasi T-126/09)

2009/C 129/31

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindaja: avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostjad: Euroopa Ühenduste Komisjon ja Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

Hageja nõuded

Nõue tühistada konkursiteated konkursside EPSO/AD/144/09 (tervishoid), EPSO/AD/145/09 (toiduohutus — poliitika ja õigusaktid), EPSO/AD/146/09 (tervishoid — auditeerimine, kontrollimine ja hindamine) osas, mis kuulutati välja Bulgaaria, Küprose, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Tšehhi kodanikest tervishoiu valdkonna administraatorite (palgaaste AD 5) vastavalt 35, 40 ja 55 kohalise reservnimekirja koostamiseks.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis kohtuasjas T-166/07: Itaalia vs. komisjon.”