ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2009.153.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 153

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 52
4 юли 2009 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд

2009/C 153/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюзОВ C 141, 20.6.2009 г.

1

 

Първоинстанционен съд

2009/C 153/02

Определяне на съдията, който ще замества председателя в качеството на съдия по обезпечителното производство

2

2009/C 153/03

Състав по жалбите

2

2009/C 153/04

Критерии за разпределяне на делата между съставите

2

 

V   Обявления

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2009/C 153/05

Дело C-180/06: Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien, Австрия) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, действащ в качеството на синдик на Schlank & Schick GmbH) (Съдебна компетентност по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност при потребителски договори — Право на потребителя, към когото е насочена заблуждаваща реклама, да търси по съдебен ред привидно спечелена награда — Квалифициране — Свързан с договор иск, посочен в член 15, параграф 1, буква в) от споменатия регламент — Условия)

3

2009/C 153/06

Дело C-494/06 P: Решение на Съда (първи състав) от 30 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република, Wam SpA (Обжалване — Държавни помощи — Установяване на предприятие в някои трети държави — Нисколихвени заеми — Засягане на търговията между държавите-членки — Нарушаване на конкуренцията — Търговия с трети държави — Решение на Комисията — Незаконосъобразност на държавната помощ — Задължение за мотивиране)

4

2009/C 153/07

Дело C-497/06 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2009 г. — CAS Succhi di Frutta SpA/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Извъндоговорна отговорност — Тръжна процедура — Плащане в натура — Плащане на спечелилите тръжната процедура кандидати с плодове, различни от посочените в обявлението за тръжна процедура — Причинно-следствена връзка)

4

2009/C 153/08

Дело C-518/06: Решение на Съда (голям състав) от 28 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Застраховка Гражданска отговорност за моторни превозни средства — Членове 43 ЕО и 49 ЕО — Директива 92/49/ЕИО — Национално законодателство, налагащо задължение за сключване на договор на застрахователните предприятия — Ограничение на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги — Социална закрила на пострадалите при пътнотранспортни произшествия — Пропорционалност — Свобода на застрахователните предприятия при определяне на ставките на премиите — Принцип на надзор от държавата-членка по произход)

4

2009/C 153/09

Дело C-531/06: Решение на Съда (голям състав) от 19 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Обществено здраве — Аптеки — Разпоредби, съгласно които само фармацевти имат право да стопанисват аптеки — Обосноваване — Сигурно и качествено снабдяване на населението с лекарствени продукти — Професионална независимост на фармацевтите — Предприятия за търговия на едро с фармацевтични продукти — Общински аптеки)

5

2009/C 153/10

Съединени дела C-171/07 и С-172/07: Решение на Съда (голям състав) от 19 май 2009 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht des Saarlandes, Германия) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales (Свобода на установяване — Член 43 ЕО — Обществено здраве — Аптеки — Разпоредби, съгласно които само фармацевти имат право да стопанисват аптеки — Обосноваване — Сигурно и качествено снабдяване на населението с лекарствени продукти — Професионална независимост на фармацевтите)

5

2009/C 153/11

Съединени дела C-393/07 и С-9/08: Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2009г. — Италианска република/Европейски парламент (Жалба за отмяна — Решение на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверката на пълномощията на Beniamino Donnici — Член на Европейския парламент — Проверка на пълномощията на член на Парламента — Избор на член на ЕП, произтичащ от оттеглянето на кандидати — Член 6 и член 12 от Акта от 1976 г.)

6

2009/C 153/12

Дело C-398/07 P: Решение на Съда (пети състав) от 7 май 2009 г. — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Фигуративна марка WATERFORD STELLENBOSCH — Възражение от притежателя на словната марка на Общността WATERFORD — Отказ на апелативния състав да се регистрира марката)

6

2009/C 153/13

Дело C-420/07: Решение на Съда (голям състав) от 28 април 2009 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams (Преюдициално запитване — Протокол № 10 за Кипър — Спиране на прилагането на достиженията на правото на Общността в зони, по отношение на които кипърското правителство не упражнява ефективен контрол — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Решение, постановено от кипърска юрисдикция, действаща в зоната на ефективен контрол на посоченото правителство и отнасящо се до недвижим имот, който се намира извън тази зона — Член 22, точка 1, член 34, точки 1 и 2, член 35, параграф 1 и член 38, параграф 1 от посочения регламент)

7

2009/C 153/14

Дело C-504/07: Решение на Съда (втори състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo, Португалия) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (Регламент (ЕИО) №1191/69 — Задължения за обществена услуга — Предоставяне на компенсации — Сектор на градския пътнически транспорт)

7

2009/C 153/15

Дело C-516/07: Решение на Съда (седми състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължение от държава-членка — Директива 2000/60/ЕО — Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите — Определяне на компетентните органи за районите на речните басейни)

8

2009/C 153/16

Дело C-530/07: Решение на Съда (пети състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 91/271/ЕИО — Замърсяване и вредно въздействие — Пречистване на градските отпадъчни води — Член 3 и 4)

8

2009/C 153/17

Дело C-531/07: Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Свободно движение на стоки — Национална правна уредба относно задължителната цена на вносните книги — Мярка с равностоен на количествено ограничение върху вноса ефект — Обосноваване)

9

2009/C 153/18

Дело C-538/07: Решение на Съда (четвърти състав) от 19 май 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Италия) — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Директива 92/50/ЕИО — Член 29, първа алинея — Обществени поръчки за услуги — Национална правна уредба, която не допуска участие като конкуренти в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка на дружества, между които съществуват отношения на контрол или на значително влияние)

9

2009/C 153/19

Дело C-553/07: Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Raad van State, Нидерландия) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer (Защита на физическите лица относно обработката на лични данни — Директива 95/46/ЕО — Защита на личния живот — Изтриване на данни — Право на достъп до данни и до информация относно получатели на данни — Срок за упражняване на правото на достъп)

10

2009/C 153/20

Дело C-27/08: Решение на Съда (пети състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht, Германия) — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland (Директива 2001/83/ЕО — Член 1, точка 2, буква б) — Понятие за лекарствен продукт според функцията му — Дозировка на продукта — Нормални условия на употреба — Риск за здравето — Свойство да възстановява, коригира или променя физиологичните функции на хората)

10

2009/C 153/21

Дело C-34/08: Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Padova, Италия) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Квоти за мляко — Такса — Валидност на Регламент (ЕО) № 1788/2003 — Цели на Общата селскостопанска политика — Принцип на недопускане на дискриминация и принцип на пропорционалност — Определяне на националното референтно количество — Критерии — Релевантност на критерия за държава-членка с дефицит)

11

2009/C 153/22

Дело C-75/08: Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government (Директива 85/337/ЕИО — Оценката на въздействието на проекти върху околната среда — Задължение за публично оповестяване на мотивите на решение даден проект да не бъде предмет на оценка)

11

2009/C 153/23

Дело C-132/08: Решение на Съда (осми състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Bíróság, Република Унгария) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Свободно движение на стоки — Радиооборудване и далекосъобщително крайно оборудване — Взаимно признаване на съответствието — Непризнаване на декларация за съответствие, издадена от производител, установен в друга държава-членка)

12

2009/C 153/24

Дело C-150/08: Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën (Комбинирана номенклатура — Тарифни позиции 2206 и 2208 — Ферментирала напитка, която съдържа дестилиран алкохол — Напитка, получена първоначално от плод или от естествен продукт — Добавяне на вещества — Последици — Загуба на вкуса, аромата и вида на първоначалната напитка)

13

2009/C 153/25

Дело C-161/08: Решение на Съда (трети състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen, Белгия) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat (Свободно движение на стоки — Общностен транзит — Международни превози, извършвани под покритието на карнет ТИР — Нарушения или нередности — Срок за уведомяване — Срок за представянето на доказателството за мястото, където е извършено нарушението или нередовността)

13

2009/C 153/26

Дело C-253/08: Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2006/22/ЕО — Сближаване на законодателствата — Социално законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт — Липса на транспониране в определения срок)

14

2009/C 153/27

Дело C-256/08: Решение на Съда (осми състав) от 30 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/83/ЕО — Минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които се нуждаят от международна закрила — Липса на транспониране в определения срок)

14

2009/C 153/28

Дело C-266/08: Решение на Съда (шести състав) от 14 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/81/ЕО — Право на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи — Липса на пълно транспониране — Липса на съобщение за мерките за транспониране)

15

2009/C 153/29

Дело C-313/08: Решение на Съда (осми състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/58/ЕО — Дружествено право — Подлежащи на оповестяване документи и подробности — Писма и формуляри за поръчки — Санкции — Липса на транспониране в определения срок)

15

2009/C 153/30

Дело C-322/08: Решение на Съда (шести състав) от 14 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/83/ЕО — Липса на транспониране в определения срок)

16

2009/C 153/31

Дело C 368/08: Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2004/35/ЕО — Отстраняване на екологичните щети — Принцип замърсителят плаща)

16

2009/C 153/32

Дело C-390/08: Решение на Съда (седми състав) от 14 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Околна среда — Решение № 280/2004/ЕО — Прилагане на Протокола от Киото — Национални мерки с цел ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове — Непредоставяне на необходимата информация)

16

2009/C 153/33

Дело C-443/08: Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 1999/13/ЕО — Ограничаване на емисиите на летливи органични съединения — Липса на транспониране на понятията за малка инсталация и за съществена промяна)

17

2009/C 153/34

Дело C-532/08: Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2005/60/ЕО — Изпиране на пари и финансиране на тероризъм — Липса на транспониране в предвидения срок)

17

2009/C 153/35

Дело C-128/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne

18

2009/C 153/36

Дело C-129/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds/Région wallonne

18

2009/C 153/37

Дело C-130/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Paul Fastrez, Henriette Fastrez/Région wallonne

19

2009/C 153/38

Дело C-131/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Philippe Daras/Région wallonne

20

2009/C 153/39

Дело C-132/09: Иск, предявен на 6 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

21

2009/C 153/40

Дело C-133/09: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Република Унгария) на 8 април 2009 г. — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Дело C-134/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 10 април 2009 г. — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page/Région wallonne

22

2009/C 153/42

Дело C-135/09: Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 9 април 2009 г. — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne

23

2009/C 153/43

Дело C-138/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Ordinario di Palermo (Италия) на 15 април 2009 г. — Todaro Nunziatina & C. snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Дело C-140/09: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Genova (Италия) на 17 април 2009 г. — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Дело C-142/09: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Белгия) на 22 април 2009 г. — наказателно производство срещу Vincent Willy Lahousse и Lavichy BVBA

25

2009/C 153/46

Дело C-143/09: Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Република Унгария) на 23 април 2009 г. — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Дело C-144/09: Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshofs (Австрия) на 24 април 2009 г. — Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller

26

2009/C 153/48

Дело C-145/09: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия) на 24 април 2009 г. — Провинция Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Дело C-146/09: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 24 април 2009 г. — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Дело C-147/09: Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Wien (Австрия) на 24 април 2009 г. — Ronald Seunig/Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Дело C-150/09 P: Жалба, подадена на 27 април 2009 г. от Iride SpA и Iride Energia SpA срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 11 февруари 2009 г. по дело T-25/07, Iride SpA, Iride Energia SpA/Комисия на Европейските общности

27

2009/C 153/52

Дело C-154/09: Иск, предявен на 4 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

28

2009/C 153/53

Дело C-160/09: Преюдициално запитване, отправено от SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Държавен съвет), Гърция, на 8 май 2009 г. — Събирателно дружество Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E/Министерство на икономиката

28

2009/C 153/54

Дело C-161/09: Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция) на 8 май 2009 г. — K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Дело C-162/09: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) на 8 май 2009 г. — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Дело C-169/09: Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

29

2009/C 153/57

Дело C-170/09: Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

30

2009/C 153/58

Дело C-171/09: Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

30

2009/C 153/59

Дело C-175/09: Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Обединено кралство) на 14 май 2009 г. — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK Ltd

30

 

Първоинстанционен съд

2009/C 153/60

Дело T-116/04: Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — Wieland-Werke/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на медни тръби за промишлени цели — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цени и подялба на пазари — Глоби — Принцип на законоустановеност на наказанието — Размер на съответния пазар — Възпиращ ефект — Продължителност на нарушението — Сътрудничество))

32

2009/C 153/61

Дело T-122/04: Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — Outokumpu и Luvata/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на медни тръби за промишлени цели — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цени и подялба на пазари — Глоби — Размер на съответния пазар — Отегчаващи обстоятелства — Повторност на нарушението)

32

2009/C 153/62

Дело T-127/04: Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — KME Germany и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на медни тръби за промишлени цели — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО — Определяне на цени и подялба на пазари — Глоби — Действително отражение върху пазара — Размер на съответния пазар — Продължителност на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Сътрудничество)

33

2009/C 153/63

Дело T-151/05: Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — NVV и др./Комисия (Конкуренция — Концентрации — Пазари за изкупуване на живи свине и свине майки, предназначени за клане — Решение за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар — Определяне на съответния географски пазар — Задължение за полагане на дължима грижа — Задължение за мотивиране)

33

2009/C 153/64

Дело T-414/05: Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — NHL Enterprises/СХВП — Glory & Pompea (LA KINGS) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността LA KINGS — По-ранна национална фигуративна марка KING — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 40/94)

34

2009/C 153/65

Дело T-165/06: Решение на Първоинстанционния съд от 14 май 2009 г. — Fiorucci/СХВП — Edwin (ELIO FIORUCCI) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност и за отмяна — Словна марка на Общността ELIO FIORUCCI — Регистриране като марка на името на общоизвестно лице — Член 52, параграф 2, буква a) и член 50, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

34

2009/C 153/66

Съединени дела T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 и T-178/07: Решение на Първоинстанционния съд от 19 май 2009 г. — Euro-Information/СХВП (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE и CYBERHOME) (Марка на Общността — Заявки за словни марки на Общността CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE и CYBERHOME — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Липса на придобит чрез използване отличителен характер — Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94)

35

2009/C 153/67

Дело T-277/06: Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — Omnicare/СХВП — Astellas Pharma (OMNICARE) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността OMNICARE — По-ранна национална фигуративна марка OMNICARE — Отхвърляне на искане за restitutio in integrum))

35

2009/C 153/68

Дело T-89/07: Решение на Първоинстанционния съд от 20 май 2009 г. — VIP Car Solutions/Парламент (Обществени поръчки за услуги — Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки — Превозване на членовете на Европейския парламент с автомобили и микробуси с шофьор по време на месечните сесии в Страсбург — Отхвърляне на офертата на оферент — Задължение за мотивиране — Отказ за оповестяване на предложената от спечелилия оферент цена — Иск за обезщетение)

36

2009/C 153/69

Дело T-185/07: Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — Klein Trademark Trust/СХВП — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността CK CREACIONES KENNYA — По-ранна фигуративна марка на Общността CK Calvin Klein и по-ранни национални фигуративни марки CK — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

36

2009/C 153/70

Съединени дела T-405/07 и Т-406/07: Решение на Първоинстанционния съд от 20 май 2009 г. — CFCMCEE/СХВП (P@YWEB CARD и PAYWEB CARD) (Марка на Общността — Заявки за словните марки на Общността P@YWEB/email CARD и PAYWEB CARD — Абсолютно основание за отказ — Частична липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

37

2009/C 153/71

Дело T-410/07: Решение на Първоинстанционния съд от 12 май 2009 г. — Jurado Hermanos/СХВП (JURADO) (Марка на Общността — Словна марка на Общността JURADO — Липса на искане от притежателя на марката за подновяване на регистрацията — Заличаване на марката след изтичане на регистрацията — Искане за restitutio in integrum, направено от притежателя на изключителната лицензия)

37

2009/C 153/72

Дело T-136/08: Решение на Първоинстанционния съд от 13 май 2009 г. — Aurelia Finance/СХВП (AURELIA) (Марка на Общността — Словна марка на Общността AURELIA — Неплащане на таксата за подновяване — Заличаване на марката при изтичането на срока на регистрацията — Искане за restitutio in integrum)

38

2009/C 153/73

Дело T-183/08: Решение на Първоинстанционния съд от 13 май 2009 г. — Schuhpark Fascies/СХВП — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна и словна марка на Общността jello SCHUHPARK — По-ранна национална словна марка Schuhpark — Относително основание за отказ — Доказване на използването на по-ранната марка — Член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94)

38

2009/C 153/74

Дело T-58/06: Определение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — HALTE/Комисия (Държавни помощи — Жалба — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Произнасяне от страна на Комисията, с което се преустановява неправомерното бездействие — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

38

2009/C 153/75

Дело T-282/07: Определение на Първоинстанционния съд от 28 април 2009 г. — Tailor/СХВП (Изображение на ляв джоб) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща ляв джоб — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

39

2009/C 153/76

Дело T-283/07: Определение на Първоинстанционния съд от 28 април 2009 г. — Tailor/СХВП (Представяне на десен джоб) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща десен джоб — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

39

2009/C 153/77

Дело T-45/09: Жалба, подадена на 30 януари 2009 г. — Al Barakaat International Foundation/Комисия

39

2009/C 153/78

Дело T-130/09: Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Eliza/СХВП — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Дело T-138/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Muñoz Arraiza/СХВП — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Дело T-143/09 P: Жалба, подадена на 8 април 2009 г. Комисията на Европейските общности срещу решение, постановено на 29 януари 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-98/07, Petrilli/Комисия

41

2009/C 153/81

Дело T-147/09: Жалба, подадена на 9 април 2009 г. — Trelleborg Industrie/Комисия

41

2009/C 153/82

Дело T-152/09: Жалба, подадена на 11 април 2009 г. — Rintisch/СХВП — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Дело T-155/09: Жалба, подадена на 15 април 2009 г. — Maxcom/СХВП — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Дело T-156/09: Жалба, подадена на 17 април 2009 г. — Four Ace International/СХВП (skiken)

43

2009/C 153/85

Дело T-158/09: Жалба, подадена на 14 април 2009 г. — Република Гърция/Комисия

43

2009/C 153/86

Дело T-159/09: Жалба, подадена на 27 април 2009 г. — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Комисия на Европейските общности

44

2009/C 153/87

Дело T-161/09: Жалба, подадена на 21 април 2009 г. — Ilink Kommunikationssysteme/СХВП (ilink)

44

2009/C 153/88

Дело T-164/09: Жалба, предявена на 3 април 2009 г. — Kitou/Европейски надзорен орган по защита на данните

44

2009/C 153/89

Дело T-170/09: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener и Shanghai Prime Machinery/Съвет

45

2009/C 153/90

Дело T-172/09: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Gem-Year и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Съвет

46

2009/C 153/91

Дело T-174/09: Жалба, подадена на 27 април 2009 г. — Complejo Agrícola/Комисия

48

2009/C 153/92

Дело T-176/09: Жалба, подадена на 6 май 2009 г. — Правителство на Гибралтар/Комисия

48

2009/C 153/93

Дело T-183/09: Жалба, подадена на 11 май 2009 г. — Spa Monopole/СХВП — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Съединени дела T-142/94 и Т-143/94: Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — Roche/Съвет и Комисия

50

2009/C 153/95

Дело T-170/07: Определение на Първоинстанционния съд от 8 май 2009 г. — Opus Arte UK/СХВП — Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Дело T-470/08: Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — Комисия/Eurgit и Cirese

50

2009/C 153/97

Дело T-503/08: Определение на Първоинстанционния съд от 4 май 2009 г. — Rundpack/СХВП (Представяне на чаша)

50

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2009/C 153/98

Дело F-26/09: Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — B/Парламент

51

2009/C 153/99

Дело F-40/09: Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Časta/Комисия

51

2009/C 153/00

Дело F-45/09: Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Lebedef-Caponi/Комисия

51

2009/C 153/01

Дело F-47/09: Жалба, подадена на 7 май 2009 г. — Fries Guggenheim/CEDEFOP

52

 

Поправки

2009/C 153/02

Поправка на известие в Официален вестник по дело Т-126/09 (ОВ C 129, 6.6.2009 г., стр. 18)

53

BG

 


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/1


2009/C 153/01

Последна публикация на Съда в Официален вестник на Европейския съюз

ОВ C 141, 20.6.2009 г.

Предишни публикации

ОВ C 129, 6.6.2009 г.

ОВ C 113, 16.5.2009 г.

ОВ C 102, 1.5.2009 г.

ОВ C 90, 18.4.2009 г.

ОВ C 82, 4.4.2009 г.

ОВ C 69, 21.3.2009 г.

Може да намерите тези текстове на:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Първоинстанционен съд

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/2


Определяне на съдията, който ще замества председателя в качеството на съдия по обезпечителното производство

2009/C 153/02

На 16 юни 2009 г., съгласно член 106 от Процедурния правилник, Първоинстанционният съд реши да определи съдия Papasavvas за заместник на председателя на Първоинстанционния съд, в случай че последният отсъства или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си на съдия по обезпечителното производство в периода от 1 юли 2009 г. и 30 юни 2010 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/2


Състав по жалбите

2009/C 153/03

На 16 юни 2009 г. Първоинстанционният съд реши, че за периода от 1 октомври 2009 г. до 31 август 2010 г. съставът по жалбите ще се състои от председателя на Първоинстанционния съд и, на ротационен принцип, от двама председатели на състави.

Съдиите, които ще заседават с председателя на състава по жалбите, за да се образува разширеният състав от петима съдии, са тримата съдии от първоначално сезирания съдебен състав и, на ротационен принцип, двама председатели на състави.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/2


Критерии за разпределяне на делата между съставите

2009/C 153/04

На 16 юни 2009 г., в съответствие с член 12 от Процедурния правилник, Първоинстанционният съд определи критериите за разпределяне на делата между съставите за периода от 1 октомври 2009 г. до 31 август 2010 г., както следва:

1.

Непосредствено след подаването на жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата по жалбите срещу решения на Съда на публичната служба се разпределят на състава по жалбите.

2.

Непосредствено след подаването на исковата молба или жалбата и без да се засяга последващото приложение на членове 14 и 51 от Процедурния правилник, делата извън посочените в точка 1 се разпределят на съставите от трима съдии.

Делата, посочени в настоящата точка, се разпределят между съставите съобразно три отделни списъка за ротация, изготвени в зависимост от реда на вписване на делата в секретариата:

за делата, отнасящи се до прилагане на правилата за конкуренция спрямо предприятията, на правилата относно предоставените от държавите помощи и на правилата относно мерките за търговска защита,

за делата относно правата на интелектуална собственост, посочени в член 130, параграф 1 от Процедурния правилник,

за всички останали дела.

В рамките на тези списъци за ротация двата състава, състоящи се от четирима съдии и заседаващи в състав от трима съдии, се вземат предвид два пъти при всяка трета ротация.

Председателят на Първоинстанционния съд може да се отклони от тези списъци за ротация, за да отчете наличието на свързани дела или да осигури равномерно разпределение на работната натовареност.


V Обявления

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Съд

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/3


Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien, Австрия) — Renate Ilsinger/Martin Dreschers, действащ в качеството на синдик на Schlank & Schick GmbH)

(Дело C-180/06) (1)

(Съдебна компетентност по граждански дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Компетентност при потребителски договори - Право на потребителя, към когото е насочена заблуждаваща реклама, да търси по съдебен ред привидно спечелена награда - Квалифициране - Свързан с договор иск, посочен в член 15, параграф 1, буква в) от споменатия регламент - Условия)

2009/C 153/05

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: Renate Ilsinger

Ответник: Martin Dreschers, действащ в качеството на синдик на Schlank & Schick GmbH)

Предмет

Преюдициално запитване — Oberlandesgericht Wien — Тълкуване на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) — Национално законодателство в областта на защита на потребителите, предоставящо право на наградата, която лице, към което е насочена заблуждаваща реклама, твърди, че е спечелило

Диспозитив

В случай като разглеждания в главното производство, в който на основание на законодателството на държавата-членка по местоживеенето му и пред съда по местоживеенето му потребител иска да се осъди дружество за продажба по пощата, установено в друга държава-членка, да му даде привидно спечелена от него награда, и

когато това дружество с цел на подтикне този потребител към сключване на договор му е изпратило поименно писмо от такова естество, че е могло да остави у него впечатлението, че ще му бъде предоставена награда, след като поиска изплащането ѝ чрез изпращане обратно на приложения към пратката „сертификат за изискване на печалбата“,

но без предоставянето на тази награда да зависи от поръчка на предлагани за продажба от това дружество стоки или от пробна поръчка,

правилата за компетентност, установени в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, трябва да се тълкуват по следния начин:

член 15, параграф 1, буква в) от споменатия регламент се прилага по отношение на такъв съдебен иск, предявен от потребителя, при условие че лицето, извършващо продажби по занятие, правно се е задължило да плати тази награда на потребителя;

когато това условие не е изпълнено, същата разпоредба от Регламент № 44/2001 се прилага по отношение на такъв иск само в случаите когато потребителят действително е направил поръчка на това лице, извършващо продажби по занятие.


(1)  ОВ C 165, 15.7.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/4


Решение на Съда (първи състав) от 30 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република, Wam SpA

(Дело C-494/06 P) (1)

(Обжалване - Държавни помощи - Установяване на предприятие в някои трети държави - Нисколихвени заеми - Засягане на търговията между държавите-членки - Нарушаване на конкуренцията - Търговия с трети държави - Решение на Комисията - Незаконосъобразност на държавната помощ - Задължение за мотивиране)

2009/C 153/06

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Комисия на Европейските общности (представители: V. Di Bucci и E. Righini)

Други страни в производството: Италианска република (представители: I. M. Braguglia и P. Gentili, avvocato dello Stato), Wam SpA (представител: E. Giliani, avvocato)

Предмет

Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 6 септември 2006 г. по дело Италия и Wam/Комисия (съединени дела T-304/04 и T-316/04), с което Първоинстанционният съд е отменил Решение 2006/177/ЕО на Комисията от 19 май 2004 година относно държавна помощ C 4/2003 (ex NN 102/2002), приведена в действие от Италия в полза на WAM SpA (ОВ L 63, стр. 11)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати разноските по двете съдебни производства.


(1)  ОВ C 20, 27.1.2007 г


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/4


Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2009 г. — CAS Succhi di Frutta SpA/Комисия на Европейските общности

(Дело C-497/06 P) (1)

(Обжалване - Извъндоговорна отговорност - Тръжна процедура - Плащане в натура - Плащане на спечелилите тръжната процедура кандидати с плодове, различни от посочените в обявлението за тръжна процедура - Причинно-следствена връзка)

2009/C 153/07

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: CAS Succhi di Frutta SpA (представители: F. Sciaudone, R. Sciaudone, и D. Fioretti, avvocati)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности (представители: C. Cattabriga, A. Dal Ferro, avvocato)

Предмет

Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 13 септември 2006 г. по дело CAS Succhi di Frutta/Комисия (T-226/01), с което Първоинстанционният съд отхвърля жалбата с предмет искане за обезщетение за вредите, за които се твърди, че са причинени с Решения на Комисията C(96)1916 от 22 юли 1996 г. и C(96)2208 от 6 септември 1996 г., приети в рамките на Регламент (ЕО) № 228/96 на Комисията от 7 февруари 1996 година относно предоставянето на плодови сокове и плодови конфитюри на населението на Армения и Азербайджан (ОВ L 30, стр. 18)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда CAS Succhi di Frutta SpA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 42, 24.2.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/4


Решение на Съда (голям състав) от 28 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

(Дело C-518/06) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства - Членове 43 ЕО и 49 ЕО - Директива 92/49/ЕИО - Национално законодателство, налагащо задължение за сключване на договор на застрахователните предприятия - Ограничение на свободата на установяване и на свободното предоставяне на услуги - Социална закрила на пострадалите при пътнотранспортни произшествия - Пропорционалност - Свобода на застрахователните предприятия при определяне на ставките на премиите - Принцип на надзор от държавата-членка по произход)

2009/C 153/08

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E. Traversa и N. Yerrell)

Ответник: Италианска република (представител: M. Fiorilli)

Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Република Финландия (представител: J. Himmanen)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на членове 43 ЕО и 49 ЕО — Нарушение на членове 6, 9, 29 и 39 от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 53) — Изчисляване на застрахователните премии — Задължения, наложени на застрахователи със седалище в друга държава-членка

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Комисията на Европейските общности, Италианската република и Република Финландия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 42, 24.2.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/5


Решение на Съда (голям състав) от 19 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

(Дело C-531/06) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свобода на установяване - Свободно движение на капитали - Членове 43 ЕО и 56 ЕО - Обществено здраве - Аптеки - Разпоредби, съгласно които само фармацевти имат право да стопанисват аптеки - Обосноваване - Сигурно и качествено снабдяване на населението с лекарствени продукти - Професионална независимост на фармацевтите - Предприятия за търговия на едро с фармацевтични продукти - Общински аптеки)

2009/C 153/09

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E. Traversa и H. Krämer, G. Giacomini и E. Boglione, avvocati)

Ответник: Италианска република (представители: I.M. Braguglia, G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Република Гърция (представител: E. Skandalou,), Кралство Испания (представители: J. Rodríguez Cárcamo и F. Díez Moreno), Френска република (представители: G. de Bergues и B. Messmer), Република Латвия (представители: E. Balode-Buraka и L. Ostrovska), Република Австрия (представители: C. Pesendorfer и T. Kröll)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 43 ЕО и на член 56 ЕО — Режим на собственост върху аптеките

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Комисията на Европейските общности, Италианската република, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Латвия и Република Австрия понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 42, 24.02.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/5


Решение на Съда (голям състав) от 19 май 2009 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht des Saarlandes, Германия) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)/Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

(Съединени дела C-171/07 и С-172/07) (1)

(Свобода на установяване - Член 43 ЕО - Обществено здраве - Аптеки - Разпоредби, съгласно които само фармацевти имат право да стопанисват аптеки - Обосноваване - Сигурно и качествено снабдяване на населението с лекарствени продукти - Професионална независимост на фармацевтите)

2009/C 153/10

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht des Saarlandes

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV, (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07)

Ответници: Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales

В присъствието на: DocMorris NV

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgericht des Saarlandes — Тълкуване на членове 10, 43 и 48 ЕО — Разрешение за стопанисване на аптеки, предоставяно съгласно националното законодателство само на фармацевт, който ръководи лично аптеката — Разрешение, предоставено от националните органи на юридическо лице, с оглед на непосредственото действие на общностното право — Условия, съгласно които националното право остава неприложимо

Диспозитив

Членове 43 ЕО и 48 ЕО допускат национална правна уредба като разглежданата по главното производство, която е пречка за притежаването и стопанисването на аптеки от лица без качеството фармацевт.


(1)  ОВ C 140, 23.6.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/6


Решение на Съда (четвърти състав) от 30 април 2009г. — Италианска република/Европейски парламент

(Съединени дела C-393/07 и С-9/08) (1)

(Жалба за отмяна - Решение на Европейския парламент от 24 май 2007 г. относно проверката на пълномощията на Beniamino Donnici - Член на Европейския парламент - Проверка на пълномощията на член на Парламента - Избор на член на ЕП, произтичащ от оттеглянето на кандидати - Член 6 и член 12 от Акта от 1976 г.)

2009/C 153/11

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представители: I. Braguglia, R. Adam, P. Gentili, avvocato dello Stato) (C-393/07)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Република Латвия

Жалбоподател: Beniamino Donnici, (представители: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego и P. Salvatore, avvocati) (C-9/08)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Италианска република

Ответник: Европейски парламент (представители: H. Krück, N. Lorenz, L. Visaggio, E. Cannizzaro, преподавател)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Achille Occhetto, (представители: P. De Caterini и F. Paola, avvocati)

Предмет

Отмяна на Решение P6_TA-PROV(2007)0209 на Европейския парламент от 24 май 2007 година относно проверка на пълномощията на Beniamino Donnici [2007/2121(REG)], нотифицирано на 28 май 2007 г. — Член на Европейския парламент — Проверка на пълномощията — Избор на член на ЕП, произтичащ от оттеглянето на кандидати

Диспозитив

1)

Отменя Решение 2007/2121 (REG) на Европейския парламент от 24 май 2007 година относно проверка на пълномощията на Beniamino Donnici.

2)

Осъжда Европейския парламент да заплати разноските, направени от г-н Donnici, като и тези, направени от Италианската република в качеството ѝ на жалбоподател.

3)

Италианската република в качеството си на встъпила страна, Република Латвия и г-н Occhetto понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 247, 20.10.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/6


Решение на Съда (пети състав) от 7 май 2009 г. — Waterford Wedgwood plc/Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

(Дело C-398/07 P) (1)

(Обжалване - Марка на Общността - Фигуративна марка „WATERFORD STELLENBOSCH“ - Възражение от притежателя на словната марка на Общността „WATERFORD“ - Отказ на апелативния състав да се регистрира марката)

2009/C 153/12

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Waterford Wedgwood plc (представител: J. Pagenberg, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Assembled Investments (Proprietary) Ltd (представители: P. Hagman, asianajaja, и J. Palm, tavaramerkkiasiamies), Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 12 юни 2007 г. по дело Assembled Investments (Proprietary)/СХВП и Waterford Wedgwood (T-105/05), с което Първоинстанционният съд отменя Решение R 240/2004-1 на първи апелативен състав на СХВП от 15 декември 2004 г. за отмяна на решението на отдела по споровете, отхвърлящо възражението на притежателя на словната марка на Общността „WATERFORD“ за стоки от класове 3, 8, 11, 21, 24 и 34.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Waterford Wedgwood plc да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 283, 24.11.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/7


Решение на Съда (голям състав) от 28 април 2009 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Meletis Apostolides/David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

(Дело C-420/07) (1)

(Преюдициално запитване - Протокол № 10 за Кипър - Спиране на прилагането на достиженията на правото на Общността в зони, по отношение на които кипърското правителство не упражнява ефективен контрол - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела - Решение, постановено от кипърска юрисдикция, действаща в зоната на ефективен контрол на посоченото правителство и отнасящо се до недвижим имот, който се намира извън тази зона - Член 22, точка 1, член 34, точки 1 и 2, член 35, параграф 1 и член 38, параграф 1 от посочения регламент)

2009/C 153/13

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Ищец: Meletis Apostolides

Ответници: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams

Предмет

Преюдициално запитване — Court of Appeal (Civil Division) — Тълкуване на член 1, параграф 1 от Протокол № 10 за Кипър, както и на член 22, член 34, параграфи 1 и 2, и на член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) — Спиране на прилагането на достиженията на правото на Общността в зони, по отношение на които кипърското правителство не упражнява ефективен контрол — Признаване и изпълнение от юрисдикция на друга държава-членка на решение, постановено от кипърска юрисдикция, действаща в зоната на ефективен контрол и отнасящо се до недвижим имот, който се намира извън тази зона

Диспозитив

1)

Спирането на прилагането на достиженията на правото на Общността в районите в Република Кипър, в които правителството на тази държава-членка не упражнява ефективен контрол, предвидено в член 1, параграф 1 от Протокол № 10 за Кипър към Акта относно условията за присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз допуска прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела към решение, което е постановено от кипърска юрисдикция, действаща в ефективно контролираната от кипърското правителство зона на острова, но се отнася до недвижим имот, разположен в посочените зони.

2)

Член 35, параграф 1 от Регламент № 44/2001 не разрешава юрисдикция на държава-членка да откаже признаването или изпълнението на решение, постановено от юрисдикциите на друга държава-членка, отнасящо се до недвижим имот в зона на последната държава, върху която правителството ѝ не упражнява ефективен контрол.

3)

Обстоятелството, че постановено от юрисдикциите на държава-членка решение, което се отнася до недвижим имот, който се намира в зона на тази държава, върху която правителството на последната не упражнява ефективен контрол, по практически съображения не може да бъде приведено в изпълнение по местонахождение на недвижимия имот, не съставлява основание за отказ за признаване или изпълнение съгласно член 34, точка 1 от Регламент № 44/2001, както и не предполага липса на изпълнителна сила на такова решение по смисъла на член 38, параграф 1 от посочения регламент.

4)

Признаването или изпълнението на решение, произнесено в неприсъствено производство, не могат да бъдат отказани на основание член 34, точка 2 от Регламент № 44/2001, когато ответникът е могъл да обжалва решението, произнесено в неприсъственото производство, и когато посоченото обжалване му дава възможност да изтъкне, че документът за образуване на производството или равностоен документ не са му били връчени или съобщени своевременно и по начин, който да му позволи да организира защитата си.


(1)  ОВ C 297, 8.12.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/7


Решение на Съда (втори състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo, Португалия) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(Дело C-504/07) (1)

(„Регламент (ЕИО) №1191/69 - Задължения за обществена услуга - Предоставяне на компенсации - Сектор на градския пътнически транспорт“)

2009/C 153/14

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo

Страни в главното производство

Ищци: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa

Ответници: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Предмет

Преюдициално запитване — Supremo Tribunal Administrativo — Тълкуване на членове 73 ЕО, 76 ЕО, 87 ЕО и 88 ЕО и на Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (ОВ L 156, стр.1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 1, стр. 25) — Общински обществени услуги по пътнически транспорт — Налице ли е или не задължение за компенсиране — Помощи, предназначени да компенсират оперативните дефицити на тези предприятия.

Диспозитив

1)

Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт, изменен с Регламент (ЕИО) № 1893/91 на Съвета от 20 юни 1991 година, трябва да се тълкува в смисъл, че разрешава на държавите-членки да налагат задължения за обществена услуга на публично предприятие, на което е възложено да осигурява обществения пътнически транспорт в агломерация, и че предвижда за произтичащите от подобни задължения финансови тежести компенсиране, което се определя в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

2)

Регламент № 1191/69, изменен с Регламент № 1893/91, не допуска предоставянето на компенсаторни обезщетения като разглежданите в главното производство, когато не е възможно да се определи размерът на разходите, свързани с дейността на съответните предприятия в рамките на изпълнението на техните задължения за обществена услуга.

3)

Когато национална юрисдикция установи несъвместимост на някои помощи с Регламент № 1191/69, изменен с Регламент № 1893/91, тя следва да изведе всички последици съобразно националното право по отношение на валидността на актовете за привеждане в изпълнение на посочените обезщетения.


(1)  ОВ C 22, 26.1.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/8


Решение на Съда (седми състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-516/07) (1)

(Неизпълнение на задължение от държава-членка - Директива 2000/60/ЕО - Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите - Определяне на компетентните органи за районите на речните басейни)

2009/C 153/15

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представител: S. Pardo Quintillán)

Ответник: Кралство Испания (представител: B. Plaza Cruz)

Предмет

Неизпълнение на задължениe от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с член 3, параграфи 2, 7 и 8 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193)

Диспозитив

1)

Като не е определило компетентните органи за прилагането на разпоредбите на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на автономните общности Галиция, Страна на баските, Андалусия, Балеарски и Канарски острови, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 3, параграфи 2, 7 и 8 от тази директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 37, 9.2.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/8


Решение на Съда (пети състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

(Дело C-530/07) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 91/271/ЕИО - Замърсяване и вредно въздействие - Пречистване на градските отпадъчни води - Член 3 и 4)

2009/C 153/16

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: S. Pardo Quintillán и G. Braga da Cruz)

Ответник: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes и M. J. Lois)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с член 3 и член 4 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стр. 40, Специално издание на български език 2007 г., глава 15, т. 2, стр. 43)

Диспозитив

1)

Като не е оборудвала агломерациите на Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, както и на Santa Cita с канализационни системи за пречистване на градските отпадъчни води в съответствие с разпоредбите на член 3 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води и като не е подложила на вторично пречистване или на друга равностойна обработка, в съответствие с член 4 от тази директива, градските отпадъчни води от агломерациите Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Лисабон, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira и Vila Real de Santo António, Португалската република не е изпълнила задълженията, които има по силата на член 3 и 4 от посочената директива.

2)

Отхвърля иска в останалата част.

3)

Осъжда Португалската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 37, 9.2.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/9


Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof, Австрия) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft/LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(Дело C-531/07) (1)

(Свободно движение на стоки - Национална правна уредба относно задължителната цена на вносните книги - Мярка с равностоен на количествено ограничение върху вноса ефект - Обосноваване)

2009/C 153/17

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Ответник: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Предмет

Преюдициално запитване — Oberster Gerichtshof (Австрия) — Тълкуване на член 3, параграф 1 и на членове 10, 28, 30, 81 и 151 от Договора за ЕО — Национално законодателство, което задължава вносителите на немскоезични книги да определят продажна цена на дребно, която не може да бъде по-ниска от определената за страната на произход

Диспозитив

1.

Национална правна уредба, която забранява на вносителите на немскоезични книги да определят по-ниска цена от крайната продажна цена, определена или препоръчана от издателя в държавата по издаване, представлява „мярка с равностоен на количествено ограничение върху вноса ефект“ по смисъла на член 28 ЕО.

2.

Национална правна уредба, която забранява на вносителите на немскоезични книги да определят по-ниска цена от крайната продажна цена, определена или препоръчана от издателя в държавата по издаване, не може да се обоснове нито по силата на член 30 ЕО и член 151 ЕО, нито с императивни изисквания от обществен интерес.


(1)  ОВ C 37, 9.2.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/9


Решение на Съда (четвърти състав) от 19 май 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Италия) — Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(Дело C-538/07) (1)

(Директива 92/50/ЕИО - Член 29, първа алинея - Обществени поръчки за услуги - Национална правна уредба, която не допуска участие като конкуренти в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка на дружества, между които съществуват отношения на контрол или на значително влияние)

2009/C 153/18

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Страни в главното производство

Ищец: Assitur Srl

Ответник: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

В присъствието на: SDA Express Courier SpA, Poste Italiane SpA

Предмет

Преюдициално запитване — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Тълкуване на член 29 от Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги (ОВ L 209, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 50) — Национална правна уредба, изключваща индивидуалното участие на свързани или контролирани предприятия в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и предоставяне на услуги

Диспозитив

1.

Член 29, първа алинея от Директива 92/50/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, трябва да се тълкува в смисъл, че не представлява пречка за държава-членка в допълнение към съдържащите се в тази разпоредба основания за изключване да предвиди други основания за изключване с цел да осигури спазването на принципите за равно третиране и за прозрачност, при условие че подобни мерки не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.

2.

Общностното право не допуска национална разпоредба, която като преследва легитимните цели за равно третиране на оферентите и за прозрачност в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки въвежда абсолютна забрана за предприятията, между които съществуват отношения на контрол или които са свързани помежду си, да участват едновременно и като конкуренти в една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка, без да им предостави възможност да докажат, че споменатите отношения не са оказали влияние върху тяхното поведение в рамките на тази процедура.


(1)  ОВ C 37, 9.2.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/10


Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Raad van State, Нидерландия) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam/M.E.E. Rijkeboer

(Дело C-553/07) (1)

(Защита на физическите лица относно обработката на лични данни - Директива 95/46/ЕО - Защита на личния живот - Изтриване на данни - Право на достъп до данни и до информация относно получатели на данни - Срок за упражняване на правото на достъп)

2009/C 153/19

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

Ответник: M.E.E. Rijkeboer

Предмет

Преюдициално запитване — Raad van State (Нидерландия) — Тълкуване на член 6, параграф 1, буква д) и член 12, буква а) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10) — Национално законодателство, което ограничава правото на достъп до данни, обработвани през годината преди подаване на искането за достъп — Принцип на пропорционалност

Диспозитив

1)

Член 12, буква a) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни налага на държавите-членки да предвидят право на достъп до информацията относно получателите или категориите получатели на данни, както и относно съдържанието на разкритата информация не само за настоящия момент, но и за минал момент. Държавите-членки следва да определят срок за съхраняване на тази информация, както и свързан с нея достъп, които да установяват точно равновесие между, от една страна, интереса на съответното физическо лице да защити личния си живот, по-специално чрез предвидените в Директивата възможности за намеса и способи за защита, и от друга страна, тежестта, която задължението за съхраняване на тази информация представлява за администратора.

2)

Правна уредба, която ограничава съхраняването на информацията относно получателите или категориите получатели на данни и относно съдържанието на предаваните данни до период от една година и съответно ограничава достъпа до тази информация, след като основните данни се съхраняват много по-дълго време, не установява точно равновесие между разглежданите интерес и задължение, освен ако не се докаже, че по-дълго съхраняване на тази информация би представлявало прекомерен товар за администратора. Националната юрисдикция следва да извърши необходимите проверки.


(1)  ОВ C 64, 8.3.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/10


Решение на Съда (пети състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht, Германия) — BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland

(Дело C-27/08) (1)

(Директива 2001/83/ЕО - Член 1, точка 2, буква б) - Понятие за лекарствен продукт според функцията му - Дозировка на продукта - Нормални условия на употреба - Риск за здравето - Свойство да възстановява, коригира или променя физиологичните функции на хората)

2009/C 153/20

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Ищец: BIOS Naturprodukte GmbH

Ответник: Saarland

Предмет

Преюдициално запитване — Bundesverwaltungsgericht — Тълкуване на член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, стр. 67; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 3), изменена с Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година (ОВ L 136, стр. 34; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 44, стр. 116) — Понятие за лекарствен продукт — Продукт, който има терапевтично действие, когато се използва във висока доза и който може да бъде вреден за здравето в по-ниска доза като тази, препоръчана от производителя — Екстракт от boswellia

Диспозитив

Член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, изменена с Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година, трябва да се тълкува в смисъл, че продукт, в чийто състав влиза вещество с физиологично действие при употреба в определена доза, не е лекарствен продукт според функцията му, когато предвид съдържанието на активни вещества в него и при нормални условия на употреба той представлява риск за здравето, без обаче да може да възстановява, коригира или променя физиологичните функции на хората.


(1)  ОВ C 92, 12.4.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/11


Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Padova, Италия) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

(Дело C-34/08) (1)

(Селско стопанство - Обща организация на пазарите - Квоти за мляко - Такса - Валидност на Регламент (ЕО) № 1788/2003 - Цели на Общата селскостопанска политика - Принцип на недопускане на дискриминация и принцип на пропорционалност - Определяне на националното референтно количество - Критерии - Релевантност на критерия за държава-членка с дефицит)

2009/C 153/21

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Padova

Страни в главното производство

Ищец: Azienda Agricola Disarò Antonio

Ответник: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

Предмет

Преюдициално запитване — Tribunale ordinario di Padova — Тълкуване и валидност на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година за въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 270, стр. 123; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 50, стр. 22) — Регламент, който не взема предвид периодичното актуализиране на освободените от такса референтни количества и който прилага допълнителна такса по аналогичен начин към производители с излишък и към производители с дефицит — Несъвместимост с членове 5, 32, 33 и 34 ЕО

Диспозитив

1.

Фактът, че в рамките на определянето на националното референтно количество Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година за въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти не взема предвид характера на държава с дефицит на съответната държава-членка, не може да засегне съответствието на този регламент с целите, предвидени по-специално в член 33, параграф 1, букви а) и б) ЕО.

2.

Анализът на Регламент № 1788/2003 с оглед на принципа на недопускане на дискриминация не разкрива никакъв елемент, който може да засегне валидността на този регламент.

3.

Анализът на Регламент № 1788/2003 с оглед принципа на пропорционалност не разкрива никакъв елемент, който може да засегне валидността на този регламент.


(1)  ОВ C 92, 12.4.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/11


Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government

(Дело C-75/08) (1)

(Директива 85/337/ЕИО - Оценката на въздействието на проекти върху околната среда - Задължение за публично оповестяване на мотивите на решение даден проект да не бъде предмет на оценка)

2009/C 153/22

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Ищци: Christopher Mellor, The Queen

Ответник: Secretary of State for Communities and Local Government

Предмет

Преюдициалното запитване — Court of Appeal (Civil Division) — Тълкуване на член 4 от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174) — Задължение за публично оповестяване на мотивите на решение даден проект, който спада към приложение II към директивата, да не бъде предмет на оценка

Диспозитив

1)

Член 4 от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година, трябва да се тълкува в смисъл, че не изисква самото решение — с което се приема, че не е необходимо проект, спадащ към приложение II към посочената директива, да бъде предмет на оценка на въздействието върху околната среда — да съдържа съображенията, поради които компетентният орган е решил, че такава оценка не е необходима. При искане от заинтересовано лице обаче компетентният административен орган е длъжен да му представи мотивите за приемането на решението или в отговор на направено искане да му предостави релевантните сведения и документи.

2)

Когато в решението на държава-членка — че даден проект, който спада към приложение II към Директива 85/337, изменена с Директива 2003/351, не следва да бъде предмет на оценка на въздействието върху околната среда съгласно членове 5—10 от същата директива — са посочени мотивите, на които то се основава, това решение е достатъчно мотивирано, когато съдържащите се в него мотиви, заедно с обстоятелствата, с които заинтересованите лица вече са били запознати, допълнени евентуално и с други необходими сведения, които националната администрация е длъжна да им предостави при поискване, могат да позволят да се прецени дали обжалването на това решение е уместно.


(1)  ОВ C 107, 26.4.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/12


Решение на Съда (осми състав) от 30 април 2009 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Bíróság, Република Унгария) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Дело C-132/08) (1)

(Свободно движение на стоки - Радиооборудване и далекосъобщително крайно оборудване - Взаимно признаване на съответствието - Непризнаване на декларация за съответствие, издадена от производител, установен в друга държава-членка)

2009/C 153/23

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Ответник: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Предмет

Преюдициалното запитване — Fővárosi Bíróság — Тълкуване на член 30 ЕО, на член 8 от Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (ОВ L 91, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 26, стр. 73), както и на член 2, букви д) и е), член 6, параграф 1 и член 8, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 2002 г., стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 52) — Национална правна уредба, задължаваща вносителят на радиооборудване, което използва честотни ленти, чиято употреба не е хармонизирана в Общността и носи маркировка за съответствие „CE“, да издаде декларация за съответствие съгласно разпоредбите на националното право, дори и въпросното оборудване да се придружава от декларация за съответствие, издадена от производителя, установен в друга държава-членка

Диспозитив

1)

Държавите-членки не могат, по силата на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие, да изискват от лице, което пуска на пазара радиооборудване, да представи декларация за съответствие, след като производителят на посоченото оборудване, чието седалище се намира в друга държава-членка, е поставил маркировка „СЕ“ върху същото и е изготвил декларация за съответствието за този продукт.

2)

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите не се прилага, доколкото става въпрос за преценката на въпроси, свързани със задължението на лице да представи декларация за съответствие на радиооборудване. Колкото до правомощието на държавите-членки при предлагането на радиооборудване на пазара да налагат по силата на Директива 2001/95 задължения, различни от представянето на декларация за съответствие, лице, което предлага на пазара даден продукт, би могло да се счита, от една страна, за негов производител само при условията, определени от тази директива в член 2, буква д) от нея, и, от друга страна, за негов дистрибутор само при условията, определени в посочения член 2, буква е). Производителят и дистрибуторът могат да бъдат обвързани само от задължения, които Директива 2001/95 предвижда съответно за всеки от тях.

3)

Когато даден въпрос е регламентиран по хармонизиран начин на общностно равнище, всяка свързана с него национална мярка трябва да се преценява с оглед на предписанията на тази мярка за хармонизация, а не с оглед на разпоредбите на членове 28 ЕО и 30 ЕО. В областите, спадащи към Директива 1999/5/ЕО, държавите-членки трябва да се съобразяват изцяло с разпоредбите на тази директива, без да могат да запазват противоречащи национални разпоредби. Когато държава-членка смята, че съответствието с хармонизиран стандарт не гарантира съответствие със съществените изисквания, предвидени в Директива 1999/5, които посоченият стандарт е предназначен да обхване, тази държава-членка е длъжна да следва процедурата по член 5 от тази директива. В замяна на това, в подкрепа на ограничение държава-членка може да изтъква мотиви извън областта, хармонизирана с Директива 1999/5. В подобен случай тя би могла единствено да се позовава на съображенията, посочени в член 30 ЕО, или на императивни изисквания, свързани с обществения интерес.


(1)  ОВ C 183, 19.7.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/13


Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden Den Haag, Нидерландия) — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-150/08) (1)

(Комбинирана номенклатура - Тарифни позиции 2206 и 2208 - Ферментирала напитка, която съдържа дестилиран алкохол - Напитка, получена първоначално от плод или от естествен продукт - Добавяне на вещества - Последици - Загуба на вкуса, аромата и вида на първоначалната напитка)

2009/C 153/24

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Страни в главното производство

Ищец: Siebrand BV

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Предмет

Преюдициално запитване — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Тълкуване на тарифни позиции 2206 и 2208 от Комбинираната номенклатура — Ферментирала напитка, която съдържа етилов (дестилиран) алкохол — Добавяне на вода и на вещества, което води до загуба на вкуса, аромата и/или вида на напитка, получена първоначално от плод или от естествен продукт

Диспозитив

Напитките на базата на ферментирал алкохол, които поначало отговарят на позиция 2206 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, изменен с Регламент (ЕИО) № 2587/91 на Комисията от 26 юли 1991 г., и към които са добавени определено количество дестилиран алкохол, вода, захарен сироп, аромати, оцветители и в някои от тях сметанова основа, в резултат на което напитките губят вкуса, аромата и/или вида на напитка, произведена от определен плод или определен естествен продукт, не попадат в позиция 2206 от Комбинираната номенклатура, а в позиция 2208 от нея.


(1)  ОВ C 171, 5.7.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/13


Решение на Съда (трети състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen, Белгия) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat

(Дело C-161/08) (1)

(„Свободно движение на стоки - Общностен транзит - Международни превози, извършвани под покритието на карнет ТИР - Нарушения или нередности - Срок за уведомяване - Срок за представянето на доказателството за мястото, където е извършено нарушението или нередовността“)

2009/C 153/25

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hof van beroep te Antwerpen

Страни в главното производство

Ищец: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

Ответник: Belgische Staat

Предмет

Преюдициално запитване — Hof van beroep te Antwerpen — Тълкуване на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1593/91 на Комисията от 12 юни 1991 година относно условия за прилагане на Регламент (ЕИО) № 719/91 на Съвета относно използването в Общността на карнети ТИР и карнети ATA в качеството им на документи за транзитен превоз (ОВ L 148, стp. 11) във връзка с член 11 от Конвенцията ТИР — Нарушения или нередовности — Срок за нотифициране

Диспозитив

1)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1593/91 на Комисията от 12 юни 1991 година за прилагане на Регламент (ЕИО) № 719/91 на Съвета относно използването в Общността на карнети ТИР и на карнети ATA като транзитни документи, разглеждан във връзка с член 11, параграф 1 от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, подписана в Женева (Швейцария) на 14 ноември 1975 година, трябва да се тълкува в смисъл, че неспазването на срока за уведомяване за неприключването на карнета ТИР спрямо титуляра на този карнет не води до изгубване от страна на компетентните митнически органи на правото да пристъпят към събиране на митата и таксите, дължими във връзка с международен превоз на стоки под покритието на споменатия карнет.

2)

Член 2, параграфи 2 и 3 от Регламент № 1593/91, разглеждан във връзка с член 11, параграфи 1 и 2 от Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР, подписана в Женева на 14 ноември 1975 година, трябва да се тълкува в смисъл, че той определя единствено срока за представянето на доказателството за редовността на транспортната операция, а не и срока, в който трябва да бъдат представени доказателствата за мястото, където е извършено нарушението или нередовността. Задача на националния съд е да определи според принципите на своето национално право, приложими в областта на доказването, дали в конкретния случай, с който е сезиран, и предвид всички обстоятелства доказателствата са били представени в срок. Националният съд обаче трябва да преценява този срок при спазване на общностното право, и по-специално като отчита факта, че от една страна, срокът не трябва да е прекомерно дълъг с оглед на това събирането на дължимите в друга държава-членка суми да е юридически и материално възможно, а от друга — че срокът не трябва да поставя титуляра на карнет ТИР в материална невъзможност да представи гореспоменатите доказателства.


(1)  ОВ C 183, 19.7.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/14


Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

(Дело C-253/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2006/22/ЕО - Сближаване на законодателствата - Социално законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 153/26

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: N. Yerrell и M. Teles Romão)

Ответник: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes и F. Fraústo de Azevedo)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (ОВ L 102, стр. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 15, стр. 187).

Диспозитив

1)

Като не е приела законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета, или като във всеки случай не е уведомила Комисията за тях, Португалската република не е изпълнила задълженията си по Директива 2006/22.

2)

Осъжда Португалската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 223, 30.8.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/14


Решение на Съда (осми състав) от 30 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-256/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2004/83/ЕО - Минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които се нуждаят от международна закрила - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 153/27

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: C. O'Reilly и M. Condou-Durande)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представител: S. Ossowski)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, стр.12)

Диспозитив

1)

Като не е приело в определения срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяването с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по силата на тази директива

2)

Осъжда Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 197, 2.8.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/15


Решение на Съда (шести състав) от 14 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Испания

(Дело C-266/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2004/81/ЕО - Право на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи - Липса на пълно транспониране - Липса на съобщение за мерките за транспониране)

2009/C 153/28

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: M. Condou-Durande и E. Adsera Ribera)

Ответник: Кралство Испания (представител: B. Plaza Cruz)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на всички необходими разпоредби за съобразяване с Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи (ОВ L 261, стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 35)

Диспозитив

1)

Като не е приело всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с компетентните органи, и като не е съобщило на Комисията на Европейските общности за разпоредбите от вътрешното право, с които се предполага, че е извършено съобразяването, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 209, 15.8.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/15


Решение на Съда (осми състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Италианска република

(Дело C-313/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2003/58/ЕО - Дружествено право - Подлежащи на оповестяване документи и подробности - Писма и формуляри за поръчки - Санкции - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 153/29

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E. Vesco и P. Dejmek)

Ответник: Италианска република (представители: I. Bruni, G. Fiengo, avvocato ello Stato)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на всички необходими разпоредби за съобразяване с член 1, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2003/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества (ОВ L 221, стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 3).

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с член 1, параграфи 4—6 от Директива 2003/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества, Италианската република не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 223, 30.8.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/16


Решение на Съда (шести състав) от 14 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Швеция

(Дело C-322/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2004/83/ЕО - Липса на транспониране в определения срок)

2009/C 153/30

Език на производството: шведски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: M. Condou-Durande и J. Enegren)

Ответник: Кралство Швеция (представител: S. Johannesson)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на всички необходими разпоредби за съобразяване с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52)

Диспозитив

1)

Като не е приело в определения срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила, Кралство Швеция не е изпълнило задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Кралство Швеция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 223, 30.8.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/16


Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

(Дело C 368/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2004/35/ЕО - Отстраняване на екологичните щети - Принцип „замърсителят плаща“)

2009/C 153/31

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: U. Wölker и I. Dimitriou)

Ответник: Република Гърция (представител: N. Dafniou)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 19, параграф 1 от тази директива.

2)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 247, 27.9.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/16


Решение на Съда (седми състав) от 14 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Велико херцогство Люксембург

(Дело C-390/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Околна среда - Решение № 280/2004/ЕО - Прилагане на Протокола от Киото - Национални мерки с цел ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове - Непредоставяне на необходимата информация)

2009/C 153/32

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: U. Wölker и J.-P. Keppenne)

Ответник: Велико херцогство Люксембург (представител: C. Schiltz)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Непредоставяне в предвидения срок на необходимата информация съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото (ОВ L 49, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 194), във връзка с членове 8, 9, 10 и 11 от Решение № 166/2005/ЕО от 10 февруари 2005 година за определяне правилата за прилагане на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 55, стр. 57; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 13, стр. 146) — Информация относно националните прогнози за емисии на парникови газове и мерки с цел ограничаване и/или намаляване на тези емисии

Диспозитив

1)

Като не е изпратила до 15 март 2007 г. необходимата информация съгласно член 3, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото, във връзка с членове 8—11 от Решение № 166/2005/ЕО от 10 февруари 2005 година за определяне правилата за прилагане на Решение № 280/2004/ЕО, Великото херцогство Люксембург не е изпълнило задълженията си по тези разпоредби.

2)

Осъжда Великото херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 285, 8.11.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/17


Решение на Съда (трети състав) от 7 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

(Дело C-443/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 1999/13/ЕО - Ограничаване на емисиите на летливи органични съединения - Липса на транспониране на понятията за малка инсталация и за съществена промяна)

2009/C 153/33

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: A. Alcover San Pedro и J.-B. Laignelot)

Ответник: Френска република (представители: G. de Bergues и A. Adam)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане на всички необходими законови и подзаконови разпоредби за правилното транспониране на член 2, точка 3, член 2, точка 4 и член 4, параграф 4 от Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (ОВ L 85, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 5) — Понятия за малка инсталация и за съществена промяна

Диспозитив

1)

Като не е приела в определения срок всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби за правилното транспониране на член 2, точки 3 и 4 и член 4, точка 4 от Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации, Френската република не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Френската република да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 6, 10.1.2009 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/17


Решение на Съда (шести състав) от 19 май 2009г. — Комисия на Европейските общности/Ирландия

(Дело C-532/08) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2005/60/ЕО - Изпиране на пари и финансиране на тероризъм - Липса на транспониране в предвидения срок)

2009/C 153/34

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: P. Dejmek и A.A. Gilly)

Ответник: Ирландия (представител: D. O'Hagan)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Неприемане в предвидения срок на необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 214).

Диспозитив

1)

Като не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, Ирландия не е изпълнила задълженията си по тази директива.

2)

Осъжда Ирландия да плати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 32, 7.2.2009 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/18


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Antoine Boxus, Willy Roua/Région wallonne

(Дело C-128/09)

2009/C 153/35

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Ищци: Antoine Boxus, Willy Roua

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1.5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува като изключващ от своето приложно поле законодателство — като декретът на Валонския регион от 17 юли 2008 г. относно някои разрешителни, за които съществуват императивни съображения от обществен интерес — което само обявява, че за предоставянето на разрешителни за градоустройство, разрешителни съгласно нормите за опазване на околната среда и еднократни разрешителни за изброените в директивата дейности и строителни работи „са били установени императивни съображения от обществен интерес“ и което „утвърждава“ разрешителните, за които е обявено, че „са били установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива на Съвета № 97/11/ЕО (2) и с Директива на Европейския парламент и на Съвета № 2003/35/ЕО (3), правен режим, предоставящ правото на осъществяване на проект, подлежащ на оценка на въздействието, със закон, за който не съществува процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решението, предоставящо правото за осъществяване на проекта?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, сключена на 25 юни 1998 година и одобрена от Европейската общност с Решение на Съвета 2005/370/ЕО от 17 февруари 2005 г. (4), да се тълкува като изискващ от държавите-членки да предвидят възможността за предявяване на иск пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, предмет на разпоредбите на член 6, по въпроси, свързани както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим на предоставяне на разрешителни за проекти, подлежащи на оценка на въздействието?

в)

С оглед на Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, сключена на 25 юни 1998 година и одобрена от Европейската общност с Решение на Съвета 2005/370/ЕО от 17 февруари 2005 г. трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува като изискващ от държавите-членки да предвидят възможността за предявяване на иск пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия по въпроси, свързани както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим на предоставяне на разрешителни за проекти, подлежащи на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8; Поправка ОВ L 298/23, 16.11.2007 г.)

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/18


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds/Région wallonne

(Дело C-129/09)

2009/C 153/36

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1, параграф 5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува в смисъл, че изключва от приложното си поле законодателство — като декрета на регион Валония от 17 юли 2008 година относно някои разрешителни, за които са налице императивни съображения от обществен интерес — което за предоставянето на разрешителни за градоустройствено планиране, екологични разрешителни и единни разрешителни, свързани с изброени в това законодателство действия и дейности, посочва само, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“ и „ратифицира“ разрешителните, за които е посочено, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (2) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), правен режим, при който правото да се изпълни проект, предмет на оценка на въздействието, е предоставено със законодателен акт, неподлежащ на обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, което да даде възможност да се обжалва по същество и от процедурна гледна точка решението за предоставяне на право да се изпълни проектът?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005г. (4), да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността — по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието — на всяко решение, действие или пропуск, спрямо които се прилагат разпоредбите на член 6?

в)

От гледна точка на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005г., трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността на всяко решение, действие или пропуск по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8).

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/19


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Paul Fastrez, Henriette Fastrez/Région wallonne

(Дело C-130/09)

2009/C 153/37

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Paul Fastrez, Henriette Fastrez

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1, параграф 5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува в смисъл, че изключва от приложното си поле законодателство — като декрета на регион Валония от 17 юли 2008 година относно някои разрешителни, за които са налице императивни съображения от обществен интерес — което за предоставянето на разрешителни за градоустройствено планиране, екологични разрешителни и единни разрешителни, свързани с изброени в това законодателство действия и дейности, посочва само, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“ и „ратифицира“ разрешителните, за които е посочено, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (2) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), правен режим, при който правото да се изпълни проект, предмет на оценка на въздействието, е предоставено със законодателен акт, неподлежащ на обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, което да даде възможност да се обжалва по същество и от процедурна гледна точка решението за предоставяне на право да се изпълни проектът?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. (4), да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността — по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието — на всяко решение, действие или пропуск, спрямо които се прилагат разпоредбите на член 6?

в)

От гледна точка на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г., трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността на всяко решение, действие или пропуск по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8).

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/20


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 6 април 2009 г. — Philippe Daras/Région wallonne

(Дело C-131/09)

2009/C 153/38

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Philippe Daras

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1, параграф 5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува в смисъл, че изключва от приложното си поле законодателство — като декрета на регион Валония от 17 юли 2008 година относно някои разрешителни, за които са налице императивни съображения от обществен интерес — което за предоставянето на разрешителни за градоустройствено планиране, екологични разрешителни и единни разрешителни, свързани с изброени в това законодателство действия и дейности, посочва само, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“ и „ратифицира“ разрешителните, за които е посочено, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (2) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), правен режим, при който правото да се изпълни проект, предмет на оценка на въздействието, е предоставено със законодателен акт, неподлежащ на обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, което да даде възможност да се обжалва по същество и от процедурна гледна точка решението за предоставяне на право да се изпълни проектът?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. (4), да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността — по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието — на всяко решение, действие или пропуск, спрямо които се прилагат разпоредбите на член 6?

в)

От гледна точка на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г., трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността на всяко решение, действие или пропуск по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8).

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/21


Иск, предявен на 6 април 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия

(Дело C-132/09)

2009/C 153/39

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: B. Eggers и J.-P. Keppenne)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Да се установи, че като е отказало да поеме финансовата тежест за разходите за обзавеждане и дидактически материали на европейските училища, Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по Споразумението за седалища от 1962 година във връзка с член 10 ЕО;

да се осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията изтъква нарушение на споразумението, сключено през октомври 1962 година между Управителния съвет на европейските училища и Кралство Белгия, във връзка с отказа на последното да поеме разходите за обзавеждане и дидактически материали на европейските училища, намиращи се на негова територия.

В подкрепа на иска си ищецът изтъква на първо място, че от член 6, втора алинея от Конвенцията за определяне на статута на Европейските Училища от 21 юни 1994 година (1) следва, че всяка държава-членка трябва да разглежда европейските училища като образователни организации, регламентирани от публичното право. Следователно европейските училища трябвало да се финансират от белгийските публични органи и да се третират еднакво с националните публични училища както по отношение на първоначалното обзавеждане във връзка с откриване или във връзка с разширение на европейско училище, така и по отношение на годишните разходи за поддръжка и за функциониране на тези училища. В този контекст федерализацията на образованието в Белгия не можела да обоснове отказ от страна на белгийските власти да финансират годишните разходи по функционирането на европейските училища, доколкото съгласно постоянна съдебна практика, държава-членка не може да се освободи от задълженията, които е поела, като делегира упражняването на тази компетентност на публични органи на държавата.

В отговори на повдигнати от белгийските власти възражения Комисията отбелязва на второ място, че заключенията от срещата на Управителния съвет, проведена в Карлсруе през май 1967 година, по никакъв начин не поставя под съмнение задълженията за финансиране, които носи тази държава в качеството си на държава на седалище.

Всъщност в Карлсруе Управителният съвет изготвил най-вече насоки за модел на протокол за споразумение с държавите-членки седалища на европейски училища и при всички положения, предвид йерархията на нормите, нямал компетентност да измени Споразумението за седалище от 1962 година.

На следващо място, това „решение“ от Карлсруе в никакъв случай не можело да се тълкува като „последващо споразумение или по-късна практика на страните“ по смисъла на член 31, параграф 3, букви a) и б) от Виенската конвенция за правото на договорите по отношение на тълкуването, което трябва да се даде на споразумение за седалище при липса на последващи установени актове или декларации, поставящи под въпрос задължението за финансиране, предвидено от Споразумението за седалище. Впрочем много документи и финансирания, извършени от Белгия след 1967 година, свидетелствали за това задължение за поемане на разходите за обзавеждане и за дидактически материали за европейските училища.


(1)  ОВ L 212, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 16, том 1, стр. 16


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/21


Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Република Унгария) на 8 април 2009 г. — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Дело C-133/09)

2009/C 153/40

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: József Uzonyi

Ответник: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Преюдициални въпроси

Изразът „плащането се предоставя въз основа на обективни и недопускащи дискриминация критерии“, съдържащ се в член 143ба, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1) в редакцията му, действала до 31 декември 2006 г., означава ли, че във връзка с допустимостта с оглед на плащането за захар, което е отделно от схемата за единно плащане, не може да се прави разлика между земеделските стопани в зависимост от това дали доставят захарното цвекло за преработка пряко (самите те) или непряко (чрез посредник)?


(1)  Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (ОВ L 270, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава)


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/22


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 10 април 2009 г. — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page/Région wallonne

(Дело C-134/09)

2009/C 153/41

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Ищец: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1.5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува като изключващ от своето приложно поле законодателство — като декретът на Валонския регион от 17 юли 2008 г. относно някои разрешителни, за които съществуват императивни съображения от обществен интерес — което само обявява, че за предоставянето на разрешителни за градоустройство, разрешителни съгласно нормите за опазване на околната среда и еднократни разрешителни за изброените в директивата дейности и строителни работи „са били установени императивни съображения от обществен интерес“ и което „утвърждава“ разрешителните, за които е обявено, че „са били установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива [на Съвета] № 97/11/ЕО (2) и с Директива [на Европейския парламент и на Съвета] № 2003/35/ЕО (3), правен режим, предоставящ правото на осъществяване на проект, подлежащ на оценка на въздействието, със закон, за който не съществува процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решението, предоставящо правото за осъществяване на проекта?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, сключена на 25 юни 1998 година и одобрена от Европейската общност с Решение на Съвета 2005/370/ЕО от 17 февруари 2005 г. (4), да се тълкува като изискващ от държавите-членки да предвидят възможността за предявяване на иск пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, предмет на разпоредбите на член 6, по въпроси, свързани както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим на предоставяне на разрешителни за проекти, подлежащи на оценка на въздействието?

в)

С оглед на Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, сключена на 25 юни 1998 година и одобрена от Европейската общност с Решение на Съвета 2005/370/ЕО от 17 февруари 2005 г. трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува като изискващ от държавите-членки да предвидят възможността за предявяване на иск пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, с цел оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия по въпроси, свързани както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим на предоставяне на разрешителни за проекти, подлежащи на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8; Поправка ОВ L 298/23, 16.11.2007 г.)

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/23


Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Белгия) на 9 април 2009 г. — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois/Région wallonne

(Дело C-135/09)

2009/C 153/42

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L'Hoir, Nadine Dartois

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Може ли член 1, параграф 5 от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1) да се тълкува в смисъл, че изключва от приложното си поле законодателство — като декрета на регион Валония от 17 юли 2008 година относно някои разрешителни, за които са налице императивни съображения от обществен интерес — което за предоставянето на разрешителни за градоустройствено планиране, екологични разрешителни и единни разрешителни, свързани с изброени в това законодателство действия и дейности, посочва само, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“ и „ратифицира“ разрешителните, за които е посочено, че „са установени императивни съображения от обществен интерес“?

2)

а)

Допускат ли членове 1, 5, 6, 7, 8 и 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (2) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), правен режим, при който правото да се изпълни проект, предмет на оценка на въздействието, е предоставено със законодателен акт, неподлежащ на обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, което да даде възможност да се обжалва по същество и от процедурна гледна точка решението за предоставяне на право да се изпълни проектът?

б)

Трябва ли член 9 от Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005г. (4), да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността — по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието — на всяко решение, действие или пропуск, спрямо които се прилагат разпоредбите на член 6?

в)

От гледна точка на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, сключена на 25 юни 1998 г. и одобрена от Европейската общност с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г., трябва ли член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 2003/35/ЕО, да се тълкува в смисъл, че задължава държавите-членки да предвидят възможността за обжалване пред правораздавателен или друг установен със закон независим и безпристрастен орган, за да може да се оспорва законността на всяко решение, действие или пропуск по какъвто и да е въпрос по същество или от процедурна гледна точка, свързан както с материалноправния, така и с процесуалноправния режим по разрешаване на проектите, предмет на оценка на въздействието?


(1)  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 174).

(2)  Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 73, стр. 5; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 3, стр. 254).

(3)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета — Декларация на Комисията (ОВ L 156, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 8).

(4)  Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 година за сключване от името на Европейската общност на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (ОВ L 124, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 201).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/23


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Ordinario di Palermo (Италия) на 15 април 2009 г. — Todaro Nunziatina & C. snc/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

(Дело C-138/09)

2009/C 153/43

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Ordinario di Palermo

Страни в главното производство

Ищец: Todaro Nunziatina & C. snc

Ответник: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

Преюдициални въпроси

1)

Дали като със свое Решение № 95/С 343/11 от 14 ноември 1995 г. разрешава прилагането на схема за помощи, (идентификационен № NN 91/A/95), въведена от Регион Сицилия с член 10 от Регионален закон № 27 от 15 май 1991 г., която предвижда механизъм за субсидиране за определен брой години от най-малко две и най-много пет (две години за наемане с договор за ученичество, плюс още най-много три години в случай на преобразуване на договора за ученичество в безсрочен договор) Европейската комисия е имала намерение:

да даде общо разрешение за такава времева и икономическа модулация на помощите (две + три години) или напротив

да разреши, изключително и алтернативно, предоставянето на субсидии за наемането с договор за ученичество (за неговата двугодишна продължителност) или субсидии за преобразуването в безсрочни договори на договорите на работници, които преди това са били наети с договор за ученичество (за предвидените три години, считано от датата на преобразуване)?

2)

Дали посоченият от Европейската комисия в нейно Решение № 95/С 343/11 от 14 ноември 1995 г. срок за финансовата 1997 година за прилагането на държавната помощ, по отношение на въведената с член 10 от Регионален закон 27/91 схема, трябва да се тълкува:

като срок за първоначално предвиждане на разходите за помощите, които при всички случаи следва да бъдат платени през следващите години (в зависимост от различните, посочени по-горе възможни тълкувания на разрешените помощи) или по-скоро

като краен срок за фактическото изплащане на самите субсидии от страна на компетентните регионални органи?

3)

Може ли (и трябва ли) за наемането с договора за ученичество по смисъла на член 10 от Регионален закон 27/91, извършено например на 1 януари 1996 г. и следователно по време на предвидения с Решение № 95/С 343/11 от 14 ноември 1995 г. срок за прилагане на помощта, Регион Сицилия да приложи конкретно въпросната схема за помощ за всички години, за които е получено разрешение (т.е. 2+3), включително и когато, както при посочения пример, прилагането на разрешената схема включва фактическо изплащане на субсидията до 31 декември 2001 г. (т.е. 1996 г. + 5 години = 2001 г.)?

4)

Дали посредством Решение 2003/195/ЕО от 16 октомври 2002 г., чийто член 1 гласи: „предвидената в член 11, параграф 1 от Регионален закон № 16 от 27 май 2007 г. на регион Сицилия схема за помощ, която Италия възнамерява да приведе в изпълнение, е несъвместима с общия пазар. Следователно тази схема не може да бъде приведена в изпълнение“, Европейската комисия е имала намерение да:

откаже да разреши „новата“ схема за помощи, предвидена в член 11 от Регионален закон 16/97, тъй като я счита за „автономна“ система, която има за цел да удължи периода на прилагане на въведената с член 10 от Регионален закон 27/91 схема след 31 декември 1996 г., включвайки в нея и свързаните с наемането и/или преобразуването разходи, направени през 1997 г. и 1998 г. или

напротив с въпросното решение е имала намерение реално да попречи на регион Сицилия да разпредели фактически икономическите средства, с цел да блокира конкретното изплащане на въведените с член 10 от Регионален закон 27/91 държавни помощи, включително и за наемането и/или преобразуването, извършени преди 31 декември 1996 г.?

5)

Ако тълкуването на решението на Комисията съответства на това по точка 4, първата хипотеза, съвместимо ли е това решение с тълкуването на член 87 от Договора, на което се позовава Комисията като основа за аналогични случаи свързани с освобождаването от данъчни и социални тежести за договорите за ученичество, посочени в Решение 2000/128/ЕО от 11 май 1999 година (с предмет законите на италианската държава, изрично припомнено в мотивите на решението за отказ от 2003 г.) и Решение 2003/739/ЕО от 13 май 2003 година (с предмет законите на регион Сицилия).

6)

Ако тълкуването на решението на Комисията е в съответствие с това по точка 4, втората хипотеза, как следва да се тълкува предходното решение за разрешение на марките за помощ, като се има предвид двойното значение на прилагателното „последващ“: „последващ спрямо определения с решението на Комисията бюджет“ или „последващ спрямо финансирането, предвидено от Региона само за бюджета за 1996 г.“ ?

7)

В крайна сметка кои помощи трябва да се считат за законосъобразни и кои за незаконосъобразни според Комисията?

8)

Върху коя от страните в главното производство (предприятието или регионалната дирекция по труда) пада тежестта да докаже, че определеният от самата Комисия бюджет не е бил превишен?

9)

Дали евентуалното признаване в полза на предприятията бенефициери на законите лихви за забавеното плащането на счетените за законосъобразни и допустими субсидии се включва при определянето на потенциалното превишаване на одобрения първоначално, с решение № 95/С 343/11 от 14 октомври 1995 г., бюджет?

10)

Какъв лихвен процент следва да се приложи в случай, че то се включва при определяне на превишаването?


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/24


Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Genova (Италия) на 17 април 2009 г. — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Дело C-140/09)

2009/C 153/44

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Genova

Страни в главното производство

Ищец: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Ответник: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с принципите на общностното право, и по-специално с нормите на членове 86, 87 и 88 от глава V (предишна глава IV) от Договора, национална правна уредба в областта на държавните помощи като съдържащата се в Закон №684/1974 и по-конкретно в член 19, която предвижда възможността за предоставяне на държавни помощи, макар и само като авансово плащане, при липса на споразумения и без предварително установяване на точни и ограничителни критерии, въз основа на които да може да се избегне плащането на помощта да наруши конкуренцията и има ли значение в това отношение фактът, че бенефициерът трябва да прилага тарифи, наложени от административен орган?


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/25


Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Белгия) на 22 април 2009 г. — наказателно производство срещу Vincent Willy Lahousse и Lavichy BVBA

(Дело C-142/09)

2009/C 153/45

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Страни в главното производство

Ответници

:

1.

V.W. Lahousse

2.

Lavichy BVBA

Преюдициални въпроси

Трябва ли Директива 2002/24/ЕО (1), по-конкретно член 1, параграф 1, буква г) от нея, съгласно който директивата не се прилага при превозни моторни средства, предназначени за състезания по път или по всякакъв вид пресечен терен, да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите-членки да разширяват приложното ѝ поле, така че тя да стане приложима за всяко движение по земя (с други думи използването на дву- и три колесни моторни превозни средства извън обществените пътища и частни терени), без да прилага това изключение към превозните средства, предназначени за състезания по път (надпревара) или по всякакъв вид пресечен терен?


(1)  Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 година относно типово одобрение на дву- и три колесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (ОВ L 124, стp.1, Специално издание на български език, 2007 г, глава 13, том 35, стр. 245).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/25


Преюдициално запитване, отправено от Fővárosi Bíróság (Република Унгария) на 23 април 2009 г. — Pannon GSM Távközlési Rt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Дело C-143/09)

2009/C 153/46

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Bíróság

Страни в главното производство

Ищец: Pannon GSM Távközlési Rt.

Ответник: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Преюдициални въпроси

1)

По силата на общностното право и по-специално на Акта за присъединяване (ОВ 2003 г., L 236), както и на член 10 ЕО и член 249 ЕО, приложима ли е Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) (наричана по-нататък „Директива за универсалната услуга“), по-специално член 13, параграф 2 от нея и приложение IV към нея, спрямо механизмите за подпомагане и разпределяне на помощи, които Унгария, като държава-членка, е установила за универсалните услуги, отпуснати през 2003 г., т.е. преди присъединяването на Унгария към Европейския съюз на 1 май 2004 г., но по отношение на които задължението за финансиране, предоставяне и плащане на помощите се основава на решения, приети в хода на административна процедура, започнала и приключила след датата на присъединяване?

2)

При утвърдителен отговор на първия въпрос, възможно ли е Директивата за универсалната услуга и по-специално член 13 от нея и приложение IV към нея да се тълкуват в смисъл, че доставчикът на универсална услуга има право на помощ, чийто размер е равен на разликата между нормалната тарифа и преференциалната тарифа за абонамент за посочената услуга?

3)

При отрицателен отговор на втория въпрос, възможно ли е да се счита за съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО помощ, която служи за финансиране на универсална услуга, чийто размер не се основава на изчисляване, съвместимо с Директивата за универсалната услуга, а на по-високи от нетното ниво разходи?

4)

Възможно ли е, при коректно тълкуване на разпоредбите от Директивата за универсалната услуга, държава-членка да предприеме мерки с временен характер, които предписват прилагането на правила, различни от тези на Директивата за универсалната услуга, изключително спрямо универсалните услуги, предоставени през 2003 г., т.е. преди присъединяването, но които в същото време разрешават да се приемат въз основа на тези правила, практически без ограничение във времето, решения относно функционирането на механизъм за подпомагане и разпределяне на помощите и по-специално на решения относно плащането на вноските и помощите?

5)

Следва ли да се тълкуват правилата за финансиране на Директивата за универсалната услуга и по-специално член 13, параграф 2, последно изречение, както и приложение IV към нея в смисъл, че тези правила имат непосредствено действие?


(1)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/26


Преюдициално запитване, отправено от Obersten Gerichtshofs (Австрия) на 24 април 2009 г. — Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller

(Дело C-144/09)

2009/C 153/47

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Hotel Alpenhof GesmbH

Ответник: Oliver Heller

Преюдициални въпроси

1)

Достатъчно ли е обстоятелството, че уебсайтът на договарящата с потребителя страна може да бъде четен в интернет, за да се обоснове твърдението, че дейността му се „насочва“ по смисъла на член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 44/2001 (1) (Регламент Брюксел I)?


(1)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ, L 12, 2001 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74)


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/26


Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Германия) на 24 април 2009 г. — Провинция Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

(Дело C-145/09)

2009/C 153/48

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Страни в главното производство

Ищец: Провинция Baden-Württemberg

Ответник: Panagiotis Tsakouridis

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли използваното в член 28, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО от 29 април 2004 година (1) понятие „императивни основания, свързани с обществената сигурност“ да се тълкува в смисъл, че само безспорни заплахи за външната или вътрешната сигурност на държавата-членка могат да оправдаят експулсирането и към тях принадлежат само съществуването на държавата с нейните съществени институции, тяхната годност да функционират, запазването на живота на населението, както и външните отношения и мирното съжителство на народите?

2)

При какви предпоставки се стига до ново отпадане на достигнатото след 10-годишен престой в приемащата държава високо ниво на защита срещу експулсиране по член 28, параграф 3, буква а) от Директива 2004/38/ЕО? В тази връзка следва ли да се приложи съответно условието за загубване на правото на постоянно пребиваване, предвидено в член 16, параграф 4 от Директива 2004/38/ЕО?

3)

При утвърдителен отговор на точка 2 от въпроса и на въпроса относно съответното приложение на член 16, параграф 4 от Директивата: Отпада ли високото ниво на защита срещу експулсиране само в резултат на изтичането на срока, независимо от причините за отсъствието?

4)

Също така при утвърдителен отговор на точка 2 от въпроса и на въпроса относно съответното приложение на член 16, параграф 4 от Директивата: Принудителното връщане в приемащата държава в рамките на наказателно преследване преди изтичането на двугодишния срок в състояние ли е да запази високото ниво на защита, дори и когато след връщането основните свободи не могат да бъдат упражнявани през продължителен период от време?


(1)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 158 от 30.4.2004, стр. 77-123; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56; както и поправки в ОВ L 229 от 29.6.2004 г., стр. 35-48 и ОВ L 204 от 4.8.2007 г., стр. 28).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/26


Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 24 април 2009 г. — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

(Дело C-146/09)

2009/C 153/49

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Prof. Dr. Claus Scholl

Ответник: Stadtwerke Aachen AG

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли разпоредбата на член 6, параграф 3, трето тире, трета хипотеза от Директива 1997/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (1) да се тълкува в смисъл, че не е налице право на отказ по отношение на договорите от разстояние за доставка на електроенергия и газ по електроенергийната и съответно по газовата мрежа?


(1)  ОВ L 144, стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 160.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/27


Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Wien (Австрия) на 24 април 2009 г. — Ronald Seunig/Maria Hölzel

(Дело C-147/09)

2009/C 153/50

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: Ronald Seunig

Ответник: Maria Hölzel

Преюдициални въпроси

1)

а)

Приложим ли е член 5, параграф 1, буква б), второ тире от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (наричан по-нататък „Регламент Брюксел I“) (1) при договор за предоставяне на услуги, и когато съгласно уговореното услугите се предоставят в няколко държави-членки?

При утвърдителен отговор на този въпрос:

Следва ли споменатата разпоредба да се тълкува в смисъл, че

б)

мястото на изпълнение на характеризиращото задължение се определя според мястото, където се намира центърът на дейност на доставчика на услугата, който се определя според разхода на време за и значението на дейността

в)

при липса на възможност за установяване на център на дейността, искът относно всички претенции, свързани с договора, може да се предяви по избор на ищеца във всяко място на изпълнение в рамките на Общността?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Приложим ли е член 5, параграф 1, буква а) от регламента Брюксел I при договор за предоставяне на услуги, и когато съгласно уговореното услугите се предоставят в няколко държави-членки?


(1)  ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/27


Жалба, подадена на 27 април 2009 г. от Iride SpA и Iride Energia SpA срещу решението, постановено от Първоинстанционния съд (втори състав) на 11 февруари 2009 г. по дело T-25/07, Iride SpA, Iride Energia SpA/Комисия на Европейските общности

(Дело C-150/09 P)

2009/C 153/51

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Iride SpA, Iride Energia SpA (представители: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi, avvocati)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателите

Да се отмени обжалваното решение,

Да се уважат вече изложените в пръвоинстанционното производство искания или — при условията на евентуалност — делото да бъде върнато за разглеждане на Първоинстанционния съд съгласно член 61 от Статута на Съда,

Да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски в двете производства.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на исканията си жалбоподателите изтъкват две правни основания.

Първото правно основание се извежда от грешка в правото при тълкуване и прилагане на член 253 ЕО, що се отнася до липсата на мотиви в обжалваното решение. Всъщност Първоинстанционния съд допуска грешка при прилагане на правото като приема, че що се отнася до наличието в настоящото дело на условията, предвидени от член 87, параграф 1 ЕО, достатъчни за изпълнение на визираното в член 253 ЕО задължение за мотивиране са: i) простото твърдение на Комисията, която обявява, че е констатирала, че разглежданата мярка трябва да се счита за държавна помощ; ii) възможността за използване на решението за започване на разследването и предходно и отделно решение на Комисията за мотивиране на обжалвания акт чрез препращане.

Второто правно основание се извежда от изопачаване на правните основание на жалбата и от грешка на Първоинстанционния съд при прилагане на правото в преценката на обхвата на съдебната практика Deggendorf за целите на преценката в настоящия случай. Първоинстанционният съд по-специално:

i)

изопачава правните основания на жалбата, представени в първоинстанционното производство от жалбоподателите, като твърди, че е налице евентуално изопачаване от страна на последните на процедурата за контрол върху държавните помощи, без обаче действително да пояснява в какво се състои това изопачаване,

ii)

пропуска да отбележи допуснатата от Комисията грешка при преценката на обхвата на решението по дело Deggendorf по отношение на настоящото дело, която се състояла в неизвършване на конкретен и специален анализ на ефекта на нарушение на конкуренцията и на общностната търговия, произтичащ от натрупването на новата помощ и на невъзстановената предходна помощ,

iii)

пропуска да отбележи допуснатата от Комисията грешка при преценката на обхвата на решението по дело Deggendorf по отношение на настоящото дело, която се състояла фактически в превръщане на невъзстановяването на предходна помощ от допълнителен критерий за преценка на съвместимостта на помощта в допълнително и решаващо условие за съвместимост на помощта, което не е предвидено от Договора,

iv)

пропуска да отбележи, че произволното и представляващо злоупотреба тълкуване от страна на Комисията на решението по дело Deggendorf в конкретния случай води до превръщане на тази съдебна практика в репресивен инструмент за случаите на неизпълнение на задължения от държавите-членки, който не е предвиден от Договора или от вторичното законодателство,

v)

пропуска да отбележи, че като решава да открие процедурата за официално разследване по отношение на нотифицираната от Италия мярка, Комисията показва, че е считала, че разполага с всички необходими сведения за извършване на проверка на съвместимостта на мярката. Така Комисията изпада в противоречие с тезата, обуславяща обжалваното решение, че в хода на процедурата по нотифициране италианските власти и дружеството-бенефициер не са ѝ представили достатъчни сведения за анализ на съвместимостта на мярката,

vi)

допуска сериозна грешка при прилагане на правото като твърди, че общностната съдебна практика не счита за необходимо Комисията да извършва конкретен и обстоятелствен анализ за наличието на доказателства, годни да отговорят на всички условия, предвидени в член 87, параграф 1 ЕО, за да може разглежданата мярка да се квалифицира като помощ.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/28


Иск, предявен на 4 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Португалска република

(Дело C-154/09)

2009/C 153/52

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: P. Guerra e Andrade и A. Nijenhuis)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Да се установи, че като не е транспонирала надлежно в националното право нормите на общностното право, уреждащи определянето на доставчика или доставчиците на универсалната услуга, и при всяко положение — като не е гарантирала на практика прилагането на тези норми, Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 3, параграф 2 и член 8, параграф 2 от Директива 2002/22/ЕО (1).

Да се осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Член 121 от португалския Закон за електронните съобщения (Закон № 5/2004 от 10 февруари) запазва до 2025 г. обществената услуга, изключителната концесия за обществената услуга или съответните права и задължения, като концесионер на обществената услуга за далекосъобщения е предприятието PT Comunicações S.A.

Според Комисията португалският Закон за електронните съобщения е неясен, непоследователен и несъгласуван по въпроса за определянето на предприятията, отговарящи за предоставянето на универсалната услуга.

Вследствие на това португалската държава не е определила предприятието или предприятията, отговарящи за предоставянето на универсалната услуга, при спазване на ефективна, обективна, прозрачна и недопускаща дискриминация процедура, както предвижда член 8, параграф 2 във връзка с член 3, параграф 2 от Директива 2002/22.


(1)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213)


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/28


Преюдициално запитване, отправено от SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Държавен съвет), Гърция, на 8 май 2009 г. — Събирателно дружество „Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E“/Министерство на икономиката

(Дело C-160/09)

2009/C 153/53

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS

Страни в главното производство

Ищец: Събирателно дружество „Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E“

Ответник: Министерство на икономиката

Преюдициални въпроси

1)

Може ли частноправен субект (предприятие за внос на банани от Еквадор), което иска възстановяване на вътрешен данък върху потреблението като недължимо платен, да изтъкне пред национален съд, че националната данъчна правна уредба (член 7 от Закон 1798/1988, изменен с член 10 от Закон 1914/1990) е несъвместима с член 4 от Споразумение между Европейската икономическа общност и страните от Споразумението от Картахена от 1984 година, одобрено с Регламент (ЕИО) № 1591/84 на Съвета (1).


(1)  ОВ L 153, 8.6.1984 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 4, стр. 73


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/29


Преюдициално запитване, отправено от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция) на 8 май 2009 г. — K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(Дело C-161/09)

2009/C 153/54

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Symvoulio tis Epikrateias (Гърция)

Страни в главното производство

Жалбоподател: K. Fragkopoulos kai SIA OE

Ответник: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

Преюдициални въпроси

1)

Може ли предприятие, което се намира в положението на жалбоподателя, а именно предприятие за обработка и пакетиране на стафиди, установено в определен район на страната, в който има законово установена забрана за внасяне на различни сортове стафиди с произход от други райони на страната за обработка и пакетиране, като последицата от това е, че то не може да изнася обработените от него стафиди от посочените сортове, да се позове пред съд на несъответствието на тези законодателни мерки с член 29 ЕО?

2)

При положителен отговор на първия въпрос, в противоречие ли са с член 29 ЕО, който забранява количествен ограничения на износа или мерки с равностоен ефект, разпоредби като гръцките вътрешноправни разпоредби, които уреждат настоящия спор, и които от една страна забраняват въвеждането, складирането и обработката на грозде от различни райони на страната в определен район, в който е разрешено да се обработва само произведеното в него грозде, с цел последващия му износ, и които от друга страна запазват защитеното наименование за произход само за гроздето, което е обработено и пакетирано в района, в който е произведено?

3)

При положителен отговор на втория въпрос, защитата на качеството на един продукт, който е географски определен от вътрешен закон на държава-членка и за който не е признато, че може да има специфично отличително наименование, което да указва, поради неговия произход от определен географски район, общопризнатото превъзходство на неговото качество и уникалния му характер, представлява ли или не по смисъла на член 30 ЕО позволена от закона цел от общ интерес, позволяваща да се дерогира член 29 ЕО, който забранява количествените ограничения на износа на този продукт и мерките с равностоен ефект?


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/29


Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединено кралство) на 8 май 2009 г. — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal

(Дело C-162/09)

2009/C 153/55

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Ищец: Secretary of State for Work and Pensions

Ответник: Taous Lassal

Преюдициални въпроси

1)

При обстоятелства, при които: (i) гражданин на ЕС e дошъл в Обединеното кралство през септември 1999 като работник и е останал като такъв до февруари 2005 (ii) тогава гражданинът на ЕС е напуснал Обединеното кралство и се е върнал в държавата-членка, на която е гражданин за период от 10 месеца (iii) гражданинът на ЕС се е върнал в Обединеното кралство през декември 2005 и е пребивавал там непрекъснато до ноември 2006, когато е подал молба за социална помощ:

Следва ли член 16, параграф 1 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година да се тълкува в смисъл, че той предоставя на гражданин на ЕС право на постоянно пребиваване по силата на това, че той е пребивавал легално в съответствие с по-ранни инструменти на общностното право, предоставящи право на пребиваване на работници, в продължение на непрекъснат период от пет години, който е приключил на 30 април 2006 г. (датата, до която държавата-членка е следвало да транспонира директивата)?


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/29


Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция

(Дело C-169/09)

2009/C 153/56

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: S. Schønberg и M. Karanasou Apostolopoulou)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела необходимите законодателни, подзаконови и административни мерки за съобразяване с Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) или като при всички случаи не е съобщила за текива разпоредби Комисията, Гръцката република не е изпълнила задълженията си по силата на тази директива

да се осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране в националното право на Директива 2005/32/ЕО е изтекъл на 10 август 2007 г.


(1)  ОВ L 191, 22.7.2005, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 49, стр.104


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/30


Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

(Дело C-170/09)

2009/C 153/57

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: V. Peere и P. Dejmek)

Ответник: Френска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (1) и като във всеки случай не е уведомила Комисията за приемането им, Френската република не е изпълнила задълженията си по тази директива;

да се осъди Френска република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директива 2005/60/ЕО е изтекъл на 15 декември 2007 г. Към датата на подаване на настоящия иск обаче ответната страна все още не е приела всички необходими мерки за транспониране или във всеки случай не е уведомила Комисията за приемането им.


(1)  ОВ L 309, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 214.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/30


Иск, предявен на 13 май 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република

(Дело C-171/09)

2009/C 153/58

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: V. Peere и P. Dejmek)

Ответник: Френска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е приела всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби за съобразяване с Директива 2006/70/ЕО на Комисията от 1 август 2006 година относно установяването на мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението „видни политически личности“ и техническите критерии за процедурите по опростена проверка на клиентите и за изключения поради финансова дейност на случайна или много ограничена база (1), и при всички случаи, като не ги е съобщила на Комисията, Френската република не е изпълнила задълженията си по тази директива,

да се осъди Френската република да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директива 2006/70/ЕО е изтекъл на 15 декември 2007 г. Към деня на предявяване на настоящия иск обаче ответникът все още не е приел всички необходими мерки за транспониране, или във всички случаи, не ги е съобщил на Комисията.


(1)  ОВ L 214, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 241.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/30


Преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (Обединено кралство) на 14 май 2009 г. — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK Ltd

(Дело C-175/09)

2009/C 153/59

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal

Страни в главното производство

Жалбоподател: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Ответник: Axa UK Ltd

Преюдициални въпроси

1.

С какво се характеризира освободена услуга, която има „за последица прехвърлянето на средства и води до правни и финансови промени“? По-конкретно:

а)

Прилага ли се освобождаването за услуги, които иначе не би трябвало да се предоставят от никоя от финансовите институции, които (i) дебитират дадена сметка (ii) извършват съответно кредитиране на друга сметка или (iii) извършват междинна операция между (i) или (ii)?

б)

Прилага ли се освобождаването за услуги, които не включват изпълнението на действия по дебитиране на дадена сметка и съответно кредитиране на друга сметка, но които при прехвърляне на средства, могат да бъдат разглеждани като основание за това прехвърляне?

2.

С оглед на Решение по дело SDC търговец (който не е банка) предоставя ли освободена услуга съгласно член 13, Б, буква г), точка 3, когато действията, които той изпълнява за своя клиент

1)

включват събирането, обработката и последващото изплащане на парични суми, дължими на клиента от трето лице, по-конкретно действията по:

а)

предаване на информация на банката на третото лице и искане за извършването на плащане от банковата сметка на третото лице към собствената банкова сметка на търговеца въз основа на постоянно разрешение, дадено от това трето лице на банката (съгласно схемата за „пряк дебит“); и впоследствие, ако банката извърши плащането,

б)

даване на нареждане на собствената му банка да прехвърли средства от неговата сметка към банковата сметка на клиента, но 2) не включват действията по a) дебитиране на дадена банкова сметка, б) извършване на съответно кредитиране на друга банкова сметка, или в) извършване на междинна операция между a) и б)?

3.

Би ли повлияло на отговора на въпрос 2 (по-горе), ако описаната в този въпрос услуга се извършва чрез предаването на информация на електронна система, която тогава автоматично се свързва със съответната банка, дори когато предаването на информация може не винаги да води до извършването на прехвърляне (например, тъй като третото лице е отменило постоянното си разрешение на своята банка или не разполага с достатъчно средства по сметката си)?


Първоинстанционен съд

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/32


Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — Wieland-Werke/Комисия

(Дело T-116/04) (1)

(„Конкуренция - Картели - Пазар на медни тръби за промишлени цели - Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО - Определяне на цени и подялба на пазари - Глоби - Принцип на законоустановеност на наказанието - Размер на съответния пазар - Възпиращ ефект - Продължителност на нарушението - Сътрудничество“))

2009/C 153/60

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Wieland-Werke AG (Ulm, Германия) (представители:: R. Bechtold и U. Soltész, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално от É. Gippini Fournier и H. Gading, впоследствие от É. Gippini Fournier, O. Weber и K. Mojzesowicz, avocats)

Предмет

Искане за отмяна или намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподателя на основание член 2, буква а) от Решение C (2003) 4820 окончателен на Комисията от 16 декември 2003 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/E-1/38.240 — Тръби за промишлени цели)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Wieland-Werke AG да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 118, 30.4.2004 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/32


Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — Outokumpu и Luvata/Комисия

(Дело T-122/04) (1)

(Конкуренция - Картели - Пазар на медни тръби за промишлени цели - Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО - Определяне на цени и подялба на пазари - Глоби - Размер на съответния пазар - Отегчаващи обстоятелства - Повторност на нарушението)

2009/C 153/61

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Outokumpu Oyj (Espoo, Финландия); и Luvata Oy, по-рано Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (представители: J. Ratliff, barrister, F. Distefano и J. Luostarinen, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представител: É. Gippini Fournier)

Предмет

От една страна, искане за отмяна или намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподателите на основание член 2, буква б) от Решение С (2003) 4820 окончателен на Комисията от 16 декември 2003 година относно производство по член 81 [ЕО] и по член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/E-1/38.240 — Тръби за промишлени цели), и от друга страна, насрещно искане на Комисията за увеличаване на размера на глобата.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Outokumpu Oyj и Luvata Oy да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 118, 30.4.2004 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/33


Решение на Първоинстанционния съд от 6 май 2009 г. — KME Germany и др./Комисия

(Дело T-127/04) (1)

(Конкуренция - Картели - Пазар на медни тръби за промишлени цели - Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО - Определяне на цени и подялба на пазари - Глоби - Действително отражение върху пазара - Размер на съответния пазар - Продължителност на нарушението - Смекчаващи обстоятелства - Сътрудничество)

2009/C 153/62

Език на производството: английски

Страни

Ищци: KME Germany AG, по-рано KM Europa Metal AG (Osnabruck, Германия); KME France SAS, по-рано Tréfimétaux SA (Courbevoie, Франция); и KME Italy SpA, по-рано Europa Metalli SpA (Флоренция, Италия) (представители: M. Siragusa, A. Winckler, G.C. Rizza, T. Graf, и M. Piergiovanni, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: É. Gippini Fournier, подпомаган от C. Thomas, avocat)

Предмет

От една страна, искане за отмяна или намаляване на размера на глобите, наложени на жалбоподателите на основание член 2, букви в), г) и д) от Решение С (2003) 4820 окончателен на Комисията от 16 декември 2003 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/E-1/38.240 — Тръби за промишлени цели), и от друга страна, насрещно искане на Комисията, насочено към увеличаване на размера на тези глоби.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда KME Germany AG, KME France SAS и KME Italy SpA да заплатят съдебните разноски.


(1)  ОВ C 146, 29.5.2004 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/33


Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — NVV и др./Комисия

(Дело T-151/05) (1)

(Конкуренция - Концентрации - Пазари за изкупуване на живи свине и свине майки, предназначени за клане - Решение за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар - Определяне на съответния географски пазар - Задължение за полагане на дължима грижа - Задължение за мотивиране)

2009/C 153/63

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподатели: Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) (Lunteren, Нидерландия); Marius Schep (Lopik, Нидерландия) и Nederlandse Bond Van Handelaren in Vee (NBHV) (Хага, Нидерландия) (представители: първоначално адв. J. Kneppelhout и адв. M. van der Kaden, впоследствие адв. J. Kneppelhout, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: първоначално г-н A. Whelan и г-н S. Noë, впоследствие г-н A. Bouquet и г-н S. Noë)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Sovion NV (Best, Нидерландия) (представители: адв. J. de Pree и адв. W. Geursen, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на Решение на Комисията от 21 декември 2004 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и със Споразумението за ЕИП (преписка COMP/M.3605)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), г-н Marius Schep и Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) да понесат направените от тях съдебни разноски, както и тези, направени от Комисията и от Sovion NV.


(1)  ОВ C 171, 9.7.2005 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/34


Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — NHL Enterprises/СХВП — Glory & Pompea („LA KINGS“)

(Дело T-414/05) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността „LA KINGS“ - По-ранна национална фигуративна марка „KING“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) 40/94)

2009/C 153/64

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: NHL Enterprises BV (Rijswijk, Нидерландия) (представители: G. Llewelyn, solicitor, V. Barresi, avocat, впоследствие M. Collins, solicitor)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представители: J. Novais Gonçalves и D. Botis)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП: Glory & Pompea, SA (Mataró, Испания)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 6 юли 2005 г. (преписка R 371/2003-4) относно процедура по възражение между Glory & Pompea, SA и NHL Enterprises BV.

Диспозитив

1)

Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 6 юли 2005 г. (преписка R 371/2003-4).

2)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на NHL Enterprises BV.


(1)  ОВ C 36, 11.2.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/34


Решение на Първоинстанционния съд от 14 май 2009 г. — Fiorucci/СХВП — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(Дело T-165/06) (1)

(Марка на Общността - Процедура за обявяване на недействителност и за отмяна - Словна марка на Общността „ELIO FIORUCCI“ - Регистриране като марка на името на общоизвестно лице - Член 52, параграф 2, буква a) и член 50, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94)

2009/C 153/65

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Elio Fiorucci (Милано, Италия) (представители:: A. Vanzetti, G. Sironi и F. Rossi, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представители: O. Montalto и L. Rampini)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Edwin Co. Ltd (Токио, Япония) (представители: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro и M. Balestriero, avocats)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 6 април 2006 г. (преписка R 238/2005-1) относно процедура за обявяване на недействителност и за отмяна между г-н Elio Fiorucci и Edwin Co. Ltd

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 6 април 2003 г. (преписка R 238/2005-1), доколкото съдържа грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на член 8, параграф 3 от Codice della Proprietà Industriale (Италиански кодекс на индустриалната собственост).

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Наред с направените от нея съдебни разноски СХВП понася и две трети от съдебните разноски, направени от г-н Elio Fiorucci.

4)

Edwin Co. Ltd понася направените от него съдебни разноски, както и една трета от направените от г-н Elio Fiorucci съдебни разноски.


(1)  ОВ C 190, 12.8.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/35


Решение на Първоинстанционния съд от 19 май 2009 г. — Euro-Information/СХВП (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE и CYBERHOME)

(Съединени дела T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 и T-178/07) (1)

(Марка на Общността - Заявки за словни марки на Общността CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE и CYBERHOME - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 - Липса на придобит чрез използване отличителен характер - Член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94)

2009/C 153/66

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Страсбург, Франция) (представители: P. Greffe, J. Schouman, A. Jacquet и L. Paudrat, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалба срещу решенията на първи апелативен състав на СХВП от 24 май (преписка R 0068/2006-1), 12 юни (преписка R 0066/2006-1), 5 юли 2006 г. (преписка R 0067/2006-1), 28 февруари (преписка R 1046/2006-1) и 15 март 2007 г. (преписка R 0067/2006-1), относно регистрацията на знаците CYBERGESTION (дело T-213/06), CYBERCREDIT (дело T-211/06), CYBERGUICHET (дело T-245/06), CYBERBOURSE (дело T-155/07) и CYBERHOME (дело T-178/07) като марки на Общността

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбите.

2)

Осъжда Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 249 от 14.10.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/35


Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — Omnicare/СХВП — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Дело T-277/06) (1)

(„Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността „OMNICARE“ - По-ранна национална фигуративна марка „OMNICARE“ - Отхвърляне на искане за restitutio in integrum“))

2009/C 153/67

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Съединени американски щати) (представители: първоначално M. Edenborough, barrister и O. Patterson, solicitor, впоследстве M. Edenborough)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: първоначално S. Laitinen, впоследствие G. Schneider)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Astellas Pharma GmbH (Мюнхен, Германия) (представител: A. Franke, avocat)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 24 юли 2006 г. (по преписка № R 446/2006-2) относно процедура по възражение между Yamanouchi Pharma GmbH и Omnicare, Inc., с което се отхвърля подаденото от последното искане за restitutio in integrum

Диспозитив

1)

Отменя Решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 24 юли 2006 г. (по преписка № R 446/2006-2).

2)

Осъжда СХВП да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и съдебните разноски, направени от Omnicare, Inc.

3)

Astellas Pharma GmbH понася направените от него съдебни разноски.


(1)  ОВ C 294, 2.12.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/36


Решение на Първоинстанционния съд от 20 май 2009 г. — VIP Car Solutions/Парламент

(Дело T-89/07) (1)

(Обществени поръчки за услуги - Общностна процедура за възлагане на обществени поръчки - Превозване на членовете на Европейския парламент с автомобили и микробуси с шофьор по време на месечните сесии в Страсбург - Отхвърляне на офертата на оферент - Задължение за мотивиране - Отказ за оповестяване на предложената от спечелилия оферент цена - Иск за обезщетение)

2009/C 153/68

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Франция) (представители: G. Welzer и S. Leuvrey, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: D. Petersheim и M. Ecker)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението, с което Парламентът отказва да възложи на жалбоподателя поръчката, предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка PE/2006/06/UTD/1, която се отнася за превозване на членовете на Парламента с автомобили и микробуси с шофьор по време на месечните сесии в Страсбург, и от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

1)

Отменя решението, с което Европейският парламент отказва да възложи на VIP Car Solutions SARL поръчката, предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка PE/2006/06/UTD/1.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Осъжда Парламента да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 117, 29.5.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/36


Решение на Първоинстанционния съд от 7 май 2009 г. — Klein Trademark Trust/СХВП — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(Дело T-185/07) (1)

(Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността „CK CREACIONES KENNYA“ - По-ранна фигуративна марка на Общността „CK Calvin Klein“ и по-ранни национални фигуративни марки „CK“ - Относително основание за отказ - Липса на вероятност от объркване - Липса на прилика на знаците - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

2009/C 153/69

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington, Delaware, Съединени американски щати) (представители: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo и A. Hernández Lehmann, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: O. Mondéjar Ortuño)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Zafra Marroquineros, SL (Caravaca de la Cruz, Испания) (представител: J. Martín Álvarez, avocat)

Предмет

Жалба, подадена срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 29 март 2007 г. (преписка R 314/2006-2) относно процедура по възражение между Calvin Klein Trademark Trust и Zafra Marroquineros, SL.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Calvin Klein Trademark Trust да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 170, 21.7.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/37


Решение на Първоинстанционния съд от 20 май 2009 г. — CFCMCEE/СХВП (P@YWEB CARD и PAYWEB CARD)

(Съединени дела T-405/07 и Т-406/07) (1)

(Марка на Общността - Заявки за словните марки на Общността P@YWEB/email CARD и PAYWEB CARD - Абсолютно основание за отказ - Частична липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94)

2009/C 153/70

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Страсбург, Франция) (представител: P. Greffe, J. Schouman и L. Paudrat, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: A. Folliard-Monguiral)

Предмет

Жалби срещу решенията на първи апелативен състав на СХВП от 10 юли 2007 г. (по преписка R 119/2007-1) и от 12 септември 2007 г. (по преписка R 120/2007-1) относно заявки за регистрация на словните знаци P@YWEB CARD и PAYWEB CARD като марки на Общността.

Диспозитив

1)

Отменя решенията на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 10 юли 2007 г. (преписка R 119/2007 1) и от 12 септември 2007 г. (преписка R 120/2007 1) в частите, с които се отказва регистрацията като марки на Общността на словните знаци „P@YWEB CARD“ и „PAYWEB CARD“ за фотографски, кинематографични, сигнални, контролни (надзорни) апарати и инструменти, апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; звукозаписни дискове, електронни бележници, автоматични машини за продажби, видео ленти, автоматични машини за билети, купони, описи на сметки, извлечения от сметки, камери (апарати за кинематография), видеокамери, видеокасети, CD ROM, четящи устройства за баркод, компактдискове (аудио-видео), оптични компактдискове, детектори за фалшиви пари, флопидискове, магнитни носители на данни, оптични носители на данни, видеоекрани, апарати за обработка на данни, апарати за вътрешна връзка, интерфейси (компютърни), четящи устройства (компютърни), софтуер (записани програми), монитори (компютърни програми), компютри, компютърни периферни устройства, записани компютърни програми, записани програми за операционни системи (за компютри), радиотелефонни апарати, приемници (аудио-видео), телефонни апарати, телевизионни апарати, записващи апарати за време, предаватели (телекомуникации), централни елементи за обработка (процесори), спадащи към клас 9, както и услугите, наименовани информационни агенции (новини), по-конкретно в банковия сектор, радиопредаване/емисия, комуникации чрез телефон, изпращане на телеграми, предаване на телеграми, излъчване на телевизионни програми, радиопредавания, телевизионни предавания, даване под наем на телекомуникационни апарати, даване под наем на апаратура за предаване на съобщения, даване под наем на телефони, комуникация чрез клетъчни телефони, телефонни услуги, спадащи към клас 38 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и допълнена.

2)

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) и СХВП понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 8, 12.1.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/37


Решение на Първоинстанционния съд от 12 май 2009 г. — Jurado Hermanos/СХВП (JURADO)

(Дело T-410/07) (1)

(Марка на Общността - Словна марка на Общността „JURADO“ - Липса на искане от притежателя на марката за подновяване на регистрацията - Заличаване на марката след изтичане на регистрацията - Искане за restitutio in integrum, направено от притежателя на изключителната лицензия)

2009/C 153/71

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Jurado Hermanos, SL (Аликанте, Испания) (представител: C. Martín Álvarez, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представители: O. Montalto и P. López Fernández de Corres)

Предмет

Жалба срещу Решение от 3 септември 2007 г. на втори апелативен състав на СХВП (преписка R 866/2007-2) относно искане за restitutio in integrum, направено от жалбоподателя.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Jurado Hermanos, SL да заплати съдебните разноски включително тези по обезпечителното производство.


(1)  ОВ C 8, 12.1.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/38


Решение на Първоинстанционния съд от 13 май 2009 г. — Aurelia Finance/СХВП (AURELIA)

(Дело T-136) (1)

(Марка на Общността - Словна марка на Общността „AURELIA“ - Неплащане на таксата за подновяване - Заличаване на марката при изтичането на срока на регистрацията - Искане за restitutio in integrum)

2009/C 153/72

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Aurelia Finance SA (Женева, Швейцария) (представители: M. Elmslie, solicitor и N. Saunders, barrister)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: D. Botis)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 9 януари 2008 г. (преписка R 1214/2007-1) относно подаденото от жалбоподателя искане за restitutio in integrum

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Aurelia finance SA да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 128, 24.5.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/38


Решение на Първоинстанционния съд от 13 май 2009 г. — Schuhpark Fascies/СХВП — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(Дело T-183/08) (1)

(„Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за фигуративна и словна марка на Общността jello SCHUHPARK - По-ранна национална словна марка Schuhpark - Относително основание за отказ - Доказване на използването на по-ранната марка - Член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94“)

2009/C 153/73

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Германия) (представители: A. Peter и J. Braune, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: S. Schäffner)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Leder & Schuh AG (Graz, Австрия) (представители: W. Kellenter и A. Schlaffge, avocats)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 13 март 2008 г. по преписка № R 1560/2006-4 относно процедура по възражение между Schuhpark Fascies GmbH и Leder & Schuh AG.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Schuhpark Fascies GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 171, 5.7.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/38


Определение на Първоинстанционния съд от 29 април 2009 г. — HALTE/Комисия

(Дело T-58/06) (1)

(Държавни помощи - Жалба - Иск за установяване на неправомерно бездействие - Произнасяне от страна на Комисията, с което се преустановява неправомерното бездействие - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

2009/C 153/74

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) (Neuilly-sur-Seine, Франция) (представител: J.-L. Lesquins, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Giolito и E. Righini)

Предмет

Искане да се установи съгласно член 232 ЕО, че като не е започнала официалната процедура по разследване по член 88, параграф 2 ЕО и не е приела обезпечителни мерки по отношение на помощта, за която се твърди, че е предоставена в рамките на действията по прехвърляне на акции на Sernam SA Комисията не е изпълнила задълженията си по силата на общностното право.

Диспозитив

1)

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по настоящия иск.

2)

Honorable Association de Logisticiens et de Transporteurs Européens (HALTE) и Комисията понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 96, 22.4.2006 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/39


Определение на Първоинстанционния съд от 28 април 2009 г. — Tailor/СХВП (Изображение на ляв джоб)

(Дело T-282/07) (1)

(Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, изобразяваща ляв джоб - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

2009/C 153/75

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Tom Tailor GmbH (Хамбург, Германия) (представители: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche и F. Schiwek, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: G. Schneider)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 15 май 2007 г. (преписка R 669/2006-1) относно регистрацията като марка на Общността на фигуративен знак, изобразяващ ляв джоб.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

2)

Осъжда Tom Tailor GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 235, 6.10.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/39


Определение на Първоинстанционния съд от 28 април 2009 г. — Tailor/СХВП (Представяне на десен джоб)

(Дело T-283/07) (1)

(Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща десен джоб - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

2009/C 153/76

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Tom Tailor GmbH (Хамбург, Германия) (представители: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche и F. Schiwek, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представител: G. Schneider)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 15 май 2007 г. (преписка № R 668/2006-1) относно регистрацията като марка на Общността на фигуративен знак, представляващ десен джоб

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

2)

Осъжда Tom Tailor GmbH да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 235, 6.10.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/39


Жалба, подадена на 30 януари 2009 г. — Al Barakaat International Foundation/Комисия

(Дело T-45/09)

2009/C 153/77

Език на производството: шведски

Страни

Жалбоподател: Al Barakaat International Foundation (Spånga, Швеция) (представители: L. Silbersky и T. Olsson, advokater)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията, доколкото се отнася до Al Barakaat International Foundation,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски в размер, който ще бъде посочен в последващ момент.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на Регламент (ЕО) № 1190/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение за сто и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните (1), съгласно който той следва да се включи в списъка на лицата и образуванията, чиито средства и икономически ресурси са замразени в съответствие с Регламент № 881/2002 (2). Регламент № 1190/2008 е приет, след като Съдът постановява Решение от 3 септември 2008 г. по дело Kadi и Al Barakaat International Foundation/Съвет и Комисия (C-402/05 P и C-415/05 P, все още непубликувано в Сборника), с което се отменя предходният списък, в който е включено името на жалбоподателя.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните правни основания:

Комисията е превишила пределите на правомощията си, тъй като задължението ѝ да отстранява нередовности в административното производство не ѝ предоставя правомощие да изменя или допълва списъка.

Не е изпълнено задължението за мотивиране и са нарушени принципът за полагане на дължима грижа, правото на защита и правото на ефективно средство за защита, тъй като мотивите, поради които жалбоподателят трябва да остане в списъка, не съдържат точни сведения относно твърдяното сътрудничество между жалбоподателя, от една страна, и Al-Qaida, Usama Bin Ladin и талибаните, от друга страна.

Нарушена е забраната на обратното действие на законодателството, тъй като жалбоподателят е включен в списъка въз основа на събития, настъпили преди 10 години.

Нарушен е принципът на пропорционалност, тъй като предвидените в обжалвания регламент мерки по замразяване представляват непропорционална и недопустима намеса, която засяга неприкосновеността на собствеността на лицата.


(1)  ОВ L 322, стр. 25.

(2)  Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 139, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 18, том 1, стр. 189).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/40


Жалба, подадена на 2 април 2009 г. — Eliza/СХВП — Went Computing Consultancy Group (eliza)

(Дело T-130/09)

2009/C 153/78

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Eliza Corporation (Beverly, Съединени американски щати) (представител: R. Köbbing, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Went Computing Consultancy Group BV (Утрехт, Нидерландия)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 2 февруари 2009 г. по преписка R 1244/2008-4; и

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: Фигуративна марка „eliza“ за стоки и услуги в класове 9, 37 и 42

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Регистрацията като марка на Общността на словната марка „ELIZE“ за стоки и услуги в класове 9, 16, 35 и 42

Решение на отдела по споровете: Уважава възражението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 40/94 (1) на Съвета (който става член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 207/2009 на Съвета), тъй като Апелативният състав допуска грешка като приема, че е налице вероятност от объркване между разглежданите марки в съзнанието на съответния потребител.


(1)  Заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността ОВ L 78, стр. 1


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/40


Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Muñoz Arraiza/СХВП — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(Дело T-138/09)

2009/C 153/79

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Испания) (представители: J. Grimau Muñoz и J. Villamor Muguerza, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Испания)

Искания на жалбоподателя

Да отмени Решение на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 29 януари 2009 г. по преписка R 721/2008-2, вследствие на което да се уважи заявката за регистрация като марка на Общността на „RIOJAVINA“ (словна марка) за класове 29, 30 и 35.

Да се произнесе изрично по съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „RIOJAVINA“ (заявка за регистрация № 4 121 621) за стоки и услуги от класове 29, 30 и 35

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Различни регистрирани марки, сред които следва да се отличи фигуративната марка на Общността „RIOJA“ (№ 226 118) за стоки от клас 33 и международната фигуративна марка „RIOJA“ (№ 655 291) за стоки от клас 33.

Решение на отдела по споровете: Частично уважава възражението.

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: Неправилно прилагане на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (ОВ 1994, L 11, стр. 1) [заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, ОВ L 78, стр. 1].


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/41


Жалба, подадена на 8 април 2009 г. Комисията на Европейските общности срещу решение, постановено на 29 януари 2009 г. от Съда на публичната служба по дело F-98/07, Petrilli/Комисия

(Дело T-143/09 P)

2009/C 153/80

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и B. Eggers)

Друга страна в производството: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Белгия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решението на Съда на публичната служба от 29 януари 2009 г. по дело F-98/07, Petrilli и

да се постанови, че всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски по настоящото производство и по производството пред Съда на публичната служба

Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба Комисията иска да бъде отменено Решението на Съда на публичната служба (СПС) от 29 януари 2009 г., постановено по дело Petrilli/Комисия, F-98/07, с което СПС отменя решението на Комисията от 20 юли 2007 г. за отхвърляне на искането за продължаване на договора на заинтересованата като договорно нает служител със спомагателни функции.

В подкрепа на жалбата си Комисията изтъква три правни основания, изведени от:

обстоятелството, че според Комисията СПС трябвало да обяви жалбата за недопустима, като се има предвид че отмененото решение не съдържало какъвто и да е действителен и задълбочен преглед на личното положение на заинтересованата;

грешка при прилагане на правото, тъй като СПС бил приел, че правилото за шест години, съдържащо се в Решение C(2004)1597/6 от 28 април 2004 г относно максималната продължителност на наемане на временен персонал в службите на Комисията (1), е в нарушение на член 88 от Условията за работа на другите служители на Европейските общности;

грешка при прилагане на правото, тъй като СПС бил приел, че незаконосъобразността на правилото за шест години сама по себе си е достатъчна за ангажирането на извъндоговорната отговорност на Общността, без да провери дали като не подновява договора на заинтересованата Комисията не е нарушила явно и значително широките си правомощия при преценка на интереса на службата.


(1)  Публикувано в Informations administratives [административни известия] № 75-2004, 24 юни 2004 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/41


Жалба, подадена на 9 април 2009 г. — Trelleborg Industrie/Комисия

(Дело T-147/09)

2009/C 153/81

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Trelleborg Industrie SAS (Клермон Феран, Франция) (представители: J. Joshua, Barrister и E. Aliende Rodríguez, lawyer)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени частично член 1 от обжалваното решение, доколкото се отнася до жалбоподателя и във всеки случай най-малко доколкото в него се установява извършване на нарушение от жалбоподателя преди 21 юни 1999 г.,

да се намали размерът на наложената на жалбоподателя глоба в член 2 така, че да се поправят явните грешки в решението,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на Решение C (2009) 428 окончателен на Комисията от 28 януари 2009 година относно процедура по прилагане на член 81 ЕО и член 53 ЕИП, постановено по преписка COMP/39406 — морски тръбопроводи, доколкото в него се постановява, че той носи отговорност за участие в едно единствено и продължено нарушение в сектора на морските тръбопроводи в ЕИП, състоящо се в разпределяне на поръчки, определяне на цени, квоти и условия за продажба, както и подялба на географски пазари и обмен на чувствителна информация относно цени, обеми на продажби и обществени поръчки. Освен това той иска намаляване на размера на наложената на жалбоподателите глоба.

Жалбоподателят излага три правни основания в подкрепа на жалбата си.

Първо жалбоподателят твърди, че правото на Комисията да налага глоби за времето преди 21 юни 1999 г. е погасено по давност съгласно член 25, параграф 1 от Регламент № 1/2003, тъй като според него Комисията е допуснала явна фактическа и правна грешка, като е приела, че жалбоподателят е извършил едно единствено и продължено нарушение.

Второ той поддържа, че Комисията няма легитимен интерес да обяви, че е установила нарушение през първия период, приключил през май 1997 г.

Трето и при условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че Комисията незаконосъобразно е извършила дискриминация спрямо него, като го е третирала по различен начин от друг адресат на решението с оглед на отговорността за действията на дружество, чийто правоприемник е жалбоподателят, както и че е нарушила правото му да бъде изслушан и не е изпълнила задължението си за мотивиране.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/42


Жалба, подадена на 11 април 2009 г. — Rintisch/СХВП — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

(Дело T-152/09)

2009/C 153/82

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Bernhard Rintisch (Bottrop, Германия) (представител: A. Dreyer, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Valfeuri Pates Alimentaires SA (Wittenheim, Франция)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 3 февруари 2009 г. по преписка R 1661/2007-4,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: Другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: Словна марка „PROTIACTIVE“ за стоки от класове 5, 29 и 30 — заявка № 4 843 348

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в процедурата по възражението: Жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: Словна марка „PROTI“ за стоки от класове 29 и 32, регистрирана в Германия; фигуративна марка „PROTIPOWER“ за стоки от класове 5, 29 и 32, регистрирана в Германия; словна марка „PROTIPLUS“ за стоки от класове 5, 29 и 32, регистрирана в Германия; търговско наименование „PROTITOP“за стоки от класове 5, 29, 30 и 32, регистрирано като марка в Германия; словна марка „PROTI“ за стоки от класове 5 и 29, регистрирана като марка на Общността

Решение на отдела по споровете: Отхвърля възражението

Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата

Изложени правни основания: Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета (1) (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета), тъй като апелативният състав не е преценил възражението по същество; нарушение на член 74, параграф 2 от Регламент № 40/94 на Съвета (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета), тъй като апелативният състав не е упражнил правото си на преценка или най-малкото не е посочил как е упражнил правото си на преценка; злоупотреба с власт, тъй като апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид документи и доказателства, представени от жалбоподателя.


(1)  Заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/42


Жалба, подадена на 15 април 2009 г. — Maxcom/СХВП — Maxdata Computer (maxcom)

(Дело T-155/09)

2009/C 153/83

Език на жалбата: полски

Страни

Жалбоподател: Maxcom sp. z o.o. (Tychy, Полша) (представител: P. Kral, adwokat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Maxdata Computer GmbH & Co. KG (Marl, Германия)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение R 1019/2009-2 на втори апелативен състав на СХВП от 30 януари 2009 г., връчено на жалбоподателя на 16 февруари 2009 г.,

да се осъдят СХВП и другата страна в производството да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят.

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка „maxcom“ за стоки от класове 9 и 11.

Притежател на марката или знака, на който е направено позоваване в процедурата по възражението: Maxdata Computer GmbH & Co. KG.

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: регистрираната в Германия национална словна марка „max“ за услуги от класове 38 и 42, както и за някои стоки от клас 9.

Решение на отдела по споровете: уважава възражението за стоките от клас 9.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата на жалбоподателя.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (1)).


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия), ОВ L 78, стр. 1.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/43


Жалба, подадена на 17 април 2009 г. — Four Ace International/СХВП (skiken)

(Дело T-156/09)

2009/C 153/84

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Four Ace International Ltd (представител: G. Uphoff, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 6 февруари 2009 г. по преписка № R 519/2008-4, за което е направено уведомление на 11 февруари 2009 г., относно заявка за регистрация на марка на Общността № 5 819 371, както и да се промени то, така че регистрацията да включва също следните стоки и услуги: клас 39 — организиране на пътувания и клас 41 — образование, обучение, развлечение, спортна и културна дейност,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „skiken“ за услуги от класове 35, 39, 41 и 43.

Решение на проверителя: частично отхвърляне на заявката.

Решение на апелативния състав: частично отхвърляне на жалбата.

Изложени правни основания: Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (1)), тъй като заявената марка има необходимия отличителен характер и не съществува необходимост да бъде оставена за свободно ползване.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ 2009 г., L 78, стр. 1).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/43


Жалба, подадена на 14 април 2009 г. — Република Гърция/Комисия

(Дело T-158/09)

2009/C 153/85

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: Β. Karra, I. Chalkias и S. PapaIoannou)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени или измени обжалваното решение на Комисията C(2009) 810 от 13 февруари 2009 година„относно финансовите последствия, които следва да се понесат, в рамките на уравняването на финансираните от FEOGA разходи, в определени случаи на допуснати от операторите нередности “ в отнасящата се до Гръцката република част;

да се възстановат на жалбоподателя 50 % от определената сума по реда на член 32, параграф 5, от Регламент 1290/05 в случаи 3, 4, 6-13 (с изключение на 7), в които не е имало нередност и в случай 2, в който длъжникът е неплатежоспособен;

да са осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С решението си C(2009) 810 от 13 февруари 2009 година, „за финансовите последствия, които следва да се понесат в рамките на уравняването на финансираните от FEOGA разходи в определени случаи на допуснати от операторите нередности“ Комисията е наложила финансови корекции на жалбоподателя, в размер на 13 348 979,02 евро за небрежността, допусната, според Комисията, от гръцките власти в продължение на четири години, считано от първоначалното заключение за наличието на нередност, както и поради обстоятелството, че те не са инициирали връщането на недължимо изплатените суми на 5 предприятия, които работят в областта на винарството, на памукопроизводството и др., и на 8 предприятия за стандартизация, които участват в режима на подпомагането на потреблението на зехтин.

Гръцката република твърди с първото основание за отмяна, което е общо, че не съществува валидно правно основание за налагане на корекция в нито една от тринадесетте разглеждани преписки, с мотива, че Комисията е дала неправилно тълкуване и прилагане на разпоредбите на член 31, параграф 1 и на член 32, параграф 8, от Регламент (ЕО) № 1290/2005 (1). Ако това правно основание не бъде уважено, жалбоподателят изтъква, че Комисията е допуснала явна грешка по същество и е допуснала грешка в преценката на обстоятелствата, свързани с компетентните гръцки власти; ако и това основание не бъде уважено — че мотивите на обжалваното решение, което се основава на погрешна предпоставка, според която четиригодишният срок, считано от първоначалното заключение за наличието на нередност, е изтекъл, без да е била инициирана процедура по връщане или валидна процедура по връщане, не отговаря на условието по член 253 ЕО, защото са неправилни, недостатъчни и общи, и защото не е даден отговор на изтъкнатите от Гърция доводи в хода на двустранните разговори и в хода на процедурата пред Органа по помирението.

С второто правно основание жалбоподателят поддържа, че Комисията неоснователно не е приложила в четири от случите параграф 5, буква д) и параграф 6, буква а) и буква б) от член 32 от Регламент (ЕО) № 1290/05, вместо параграфи 1 и 8 от същия този член, което в крайна сметка е довело до това, че тя възлага разглежданите разходи в тежест на жалбоподателя вместо да ги възложи на FEOGA.

С третото правно основание за отмяна жалбоподателят изтъква, че член 32 от Регламент (ЕО) № 1290/05, който определя срок от една година за иницииране на всички административни или съдебни производства, предвидени от националното законодателство с оглед на връщането на сумите, считано от първоначалното административно или съдебно заключение за наличието на нередност, се отнася единствено до нередностите, които са настъпили след влизането в сила на посочения регламент и не се отнасял до нередности, които са настъпили десет години преди това — време, в което е бил в сила друг правен режим, който не е предвиждал такъв срок, като е ограничавал контрола до спазването на разумен срок.

С четвъртото правно основание жалбоподателят изтъква, че искането на Комисията да възложи сумите в негова тежест след изтичането на срок от петнадесет или двадесет години, считано от твърдяната нередност, е погасено по давност, поради прекалено голямата продължителност на производството; ако и това основание не бъде уважено — че е налице нарушение на правната сигурност.

И накрая, с петото правно основание за отмяна жалбоподателят преценява, че щом като в случаи 3, 4, 6, 8 — 13 не е налице каквато и да било нередност, 24-месечното правило, предвидено в член 31, параграф 4, от Регламент (ЕО) № 1290/05, е валидно във всички случаи на връщане, и че следователно, обстоятелството, че се възлагат в негова тежест съответните суми, които се отнасят за период, много по-ранен от 24 месеца, считано от съобщаването на резултатите от проверката, е опорочено от грешка, и то трябва да бъде отменено.


(1)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр.193).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/44


Жалба, подадена на 27 април 2009 г. — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda/Комисия на Европейските общности

(Дело T-159/09)

2009/C 153/86

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Португалия) (представител: A. Magalhães e Menezes, advogado)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията от 16 януари 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя за опрощаване на вносни мита в размер на 41 271,09 EUR и се разпорежда последващото им събиране.

Правни основания и основни доводи

Между септември 2003 г. и февруари 2005 г. жалбоподателят внася определен брой пратки замразени скариди от Индонезия, за които иска опрощаване на вносните мита на основание член 220, параграф 2, буква б, член 236 и член 239, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1).

Жалбоподателят поддържа, че Комисията е нарушила най-малкото посочените разпоредби, доколкото на първо място не се е произнесла по нито един от изложените от жалбоподателя в молбата му за опрощаване на вносни мита доводи, на второ място изложените от нея мотиви са недостатъчни, подвеждащи и неразбираеми, на трето място е тълкувала неправилно грешката, допусната от самите индонезийски власти, и на четвърто и последно място е приела за доказани факти, които всъщност не са били доказани и във връзка с които участващите в производството органи, а не жалбоподателят носят доказателствената тежест.


(1)  ОВ L 97, стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/44


Жалба, подадена на 21 април 2009 г. — Ilink Kommunikationssysteme/СХВП (ilink)

(Дело T-161/09)

2009/C 153/87

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ilink Kommunikationssysteme GmbH (Берлин, Германия) (представител: B. Schütze, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното Решение R 1849/2007-4 на Службата за хармонизация във вътрешния пазар от 5 февруари 2009 г.,

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „ilink“ за стоки и услуги от класове 9, 16, 38 и 42.

Решение на проверителя: частично отхвърля заявката.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (1)), доколкото заявената марка притежава изисквания отличителен характер и не е необходимо да се запази възможност за свободното ѝ ползване.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/44


Жалба, предявена на 3 април 2009 г. — Kitou/Европейски надзорен орган по защита на данните

(Дело T-164/09)

2009/C 153/88

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Erasmia Kitou (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейски надзорен орган по защита на данните

Искания на жалбоподателя

да се установи неприложимостта на Регламент № 1049/2001 ЕО;

при условията на евентуалност, да се установи грешка при прилагане на правото при съвместното прилагането на Регламент № 1049/2001 ЕО и Регламент № 45/2001 ЕО;

вследствие на това да се отмени Решение 2008-0600 на Европейския надзорен орган по защита на данните;

да се установи, че искането за достъп до документи не отговаря на условията, посочени в Регламент № 45/2001;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, с което последният е установил, че разкриването по време на национално съдебно производство на определени данни относно кариерата на жалбоподателя в Комисията на Европейските общности не противоречи на разпоредбите на Регламент № 45/2001 (1) и Регламент № 1049/2001 (2).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква, че:

оспорваното решение е необосновано, доколкото то се базира на Регламент № 1049/2001, който не е приложим в случая, тъй като искането за достъп не се отнася до документ по смисъла на Регламент № 1049/2001, а единствено до лични данни;

дори да се приеме, че Регламент № 1049/2001 и Регламент № 45/2001се прилагат съвместно в конкретния случай, ответната страна е извършила неправилно прилагане като е преценила, че условията, поставени от Регламент № 45/2001 относно обработката на лични данни, се прилагат единствено в случай, че е налице изключението, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент № 1049/2001 относно достъпа до документи;

ответната страна не е спазила разпоредбите на Регламент № 45/2001, доколкото искането за достъп не се отнася до документ и не се основава на никое от условията за законосъобразност на обработката на лични данни, предвидени в член 5 от Регламент № 45/2001.


(1)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 30, стр. 142).

(2)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76).


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/45


Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener и Shanghai Prime Machinery/Съвет

(Дело T-170/09)

2009/C 153/89

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Шанхай, Китай) и Shanghai Prime Machinery (Шанхай, Китай) (представители: K. Adamantopoulos и Y. Melin, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Да се отмени Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, доколкото:

в нарушение на член 2, параграф 7, буква в), втора алинея тримесечният срок за оповестяване на констатациите за третиране в условията на пазарна икономика не е спазен,

с него, в нарушение на член 2, параграф 7, буква в), първо тире, първо предложение от основния регламент, необосновано се отхвърля искането на жалбоподателите за третиране в условията на пазарна икономика,

с него, в нарушение на член 2, параграф 7, буква в), първо тире, второ предложение от основния регламент, необосновано се отхвърля искането на жалбоподателите за третиране в условията на пазарна икономика,

констатациите в него се основават на недостатъчно информация в нарушение на предвиденото в общностния правов ред във връзка с административните производства задължение за внимателно и безпристрастно разглеждане на релевантните за всеки отделен случай обстоятелства,

съгласно него, в противоречие с общите принципи на общностното право, и по-конкретно с принципа на добра администрация, тежестта на доказване пада върху производителите износители, които искат третиране в условията на пазарна икономика,

с него се нарушават член 1, параграфи 1 и 2, член 2, член 3, параграф 1, член 5, член 6, член 8, член 10, параграф 1, член 11 и член 15 от основния антисубсидиен регламент, тъй като целта на съдържащия се в него отказ да се приложи третиране в условията на пазарна икономика е да се компенсират субсидиите,

в нарушение на член 2, параграф 10 от основния регламент с него не се прави корекция на разлика, за която е доказано, че влияе върху сравнимостта на цените,

в нарушение на член 253 ЕО в него не са изложени съображенията, въз основа на които е потвърден отказът да се приложи третиране в условията на пазарна икономика,

констатациите в него са резултат от процедура, с която е нарушено основното право на защита на жалбоподателите, тъй като последните са били лишени от възможността ефективно да оспорят някои от констатациите от значение за изчисляването на митата, както и за резултата от разследването, и

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателите искат отмяна на обжалвания регламент поради следните съображения:

Във връзка с първото правно основание жалбоподателите твърдят, че е нарушен член 2, параграф 7, буква в), втора алинея от основния регламент, тъй като решението относно третирането в условията на пазарна икономика („ТПИ“) е било оповестено след изтичането на тримесечния срок, определен в този член, и след като Комисията разполагала с цялата необходима информация, за да изчисли дъмпинговия марж на жалбоподателите.

Във връзка с второто правно основание жалбоподателите твърдят, че с обжалвания регламент се нарушава член 2, параграф 7, буква в), първо тире, доколкото се отхвърля искането на жалбоподателите за ТПИ, въпреки че последните са доказали, че взимат своите решения относно търговската дейност единствено в отговор на сигнали от пазара и без никаква държавна намеса. Според жалбоподателите в обжалвания регламент не се посочват никакви факти, от които да е видно, че е налице държавна намеса преди, по време или след периода на разследване. Освен това, във връзка с третото правно основание жалбоподателите поддържат, че с обжалвания регламент се нарушава член 2, параграф 7, буква в), първо тире, доколкото се отхвърля искането на жалбоподателите за ТПИ, въпреки че в съответствие с правилата относно тежестта на доказване жалбоподателите са установили, че разходите за основните вложени материали отразяват пазарните стойности.

Във връзка с четвъртото правно основание жалбоподателите поддържат, че фактите по случая не са били разгледани внимателно и безпристрастно. По-точно изводът, че цените на суровини в Китай са деформирани поради наличието на субсидиране, въз основа на който е било прието, че жалбоподателите не са закупували вложените материали на пазарна стойност, се основавал на недостатъчно информация и Комисията не била надлежно преценила доказателствата относно стоманодобивния сектор в Китай.

Във връзка с петото правно основание жалбоподателите твърдят, че с обжалвания регламент се нарушават общите принципи на общностното право, и по-конкретно принципът на добра администрация, прогласен и в член 41 от Хартата на основните права, тъй като по силата на този регламент върху жалбоподателите падала прекомерна тежест да докажат, че условията на пазарна икономика преобладават, както се изисква в член 2, параграф 7, буква б).

Във връзка с шестото правно основание жалбоподателите изтъкват, че с обжалвания регламент се нарушава антисубсидийният регламент, тъй като според тях целта на отказа да се приложи ТПИ в антидъмпингово разследване била да се компенсират субсидиите, срещу които било възможно да се вземат мерки само на основание основния антисубсидиен регламент след надлежно разследване.

Във връзка с осмото правно основание жалбоподателите твърдят, че липсва правно основание да се откаже корекция на нормалната стойност с довода, че цената на суровините е деформирана, противно на мотивите, които институцията на ЕС излага, за да отхвърли тяхното искане за корекция съгласно член 2, параграф 10, буква к) от основния регламент.

Във връзка с деветото правно основание жалбоподателите твърдят, че в документа, съдържащ окончателното оповестяване, с който се предлага налагането на окончателни мерки, Комисията просто е преформулирала и възпроизвела доводите, използвани в документа за оповестяването на ТПИ, без да проучи представените доказателства и да изложи мотиви за отказа. Освен това жалбоподателите поддържат, че в обжалвания регламент не се излагат съображенията, поради които е потвърдено неприемането на представените от жалбоподателите доказателства.

Накрая, във връзка с последното правно основание жалбоподателите твърдят, че тяхното право на защита е нарушено, тъй като не им е бил предоставен достъп до съществена информация относно изчисляването на нормалната стойност и дъмпинговите маржове.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/46


Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Gem-Year и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Съвет

(Дело T-172/09)

2009/C 153/90

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Gem-Year Industry Co. Ltd и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (представители: K. Adamantopoulos и Y. Melin, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателите

Да се отмени Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, доколкото:

в него е допусната явна грешка при преценка на фактите, като в нарушение на член 5, параграфи 1 и 4 от основния регламент се заключава, че подалите жалби производители от Общността са получили необходимата подкрепа,

с него се нарушават член 1, параграфи 1, 2 и 4, член 2, параграф 8 и член 5, параграфи 2 и 10 от основния регламент, като се налагат антидъмпингови мита за няколко различни вида стоки,

в резултат на явна грешка в преценката на фактите по случая с него се нарушават член 3, параграфи 3 и 4 от основния регламент, като се заключава, че производството на Общността понася съществена вреда,

с него, в нарушение на член 2, параграф 7, буква в), първо тире, второ предложение от основния регламент, необосновано се отхвърлят исканията на китайските производители износители за третиране в условията на пазарна икономика,

с него се нарушава член 2, параграф 7, буква в), тълкуван с оглед на Споразумението за създаване на СТО и параграф 15 от Протокола за присъединяване на Китай към СТО, тъй като въз основа на преобладаващо в друга промишленост положение се отхвърля искането за третиране в условията на пазарна икономика на производителите в сектора на скрепителните елементи,

констатациите в него се основават на недостатъчно информация в нарушение на предвиденото в общностния правов ред във връзка с административните производства задължение за внимателно и безпристрастно разглеждане на релевантните за всеки отделен случай обстоятелства,

с него се нарушават член 1, параграфи 1 и 2, член 2, член 3, параграф 1, член 5, член 6, член 8, член 10, параграф 1, член 11 и член 15 от основния антисубсидиен регламент, тъй като целта на съдържащия се в него отказ да се приложи третиране в условията на пазарна икономика е да се компенсират субсидиите,

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С жалбата си жалбоподателите искат отмяна на Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (1) поради следните съображения:

Жалбоподателите поддържат, че Съветът е допуснал явна грешка при преценка на фактите по случая, като е заключил, че подалите жалби производители са получили необходимата подкрепа съгласно член 5, параграфи 1 и 4 от основния регламент (2), като твърдят, че той е трябвало да вземе предвид процента на грешката в използваната от него статистика, за да изчисли общото производството на Общността, и съответно да коригира тези данни. Освен това жалбоподателите твърдят, че с обжалвания регламент се нарушават член 1, параграфи 1, 2 и 4, член 2, параграф 8 и член 5, параграфи 2 и 10 от основния регламент, като се налагат андипъмпингови мита за няколко различни вида стоки, при положение че антидъмпингово разследване може да се отнася само до един вид стока. В допълнение жалбоподателите изтъкват, че Съветът е допуснал явна грешка при преценка на фактите по случая и е нарушил член 3, параграфи 3 и 4 от основния регламент, като е заключил в съображение 161 от обжалвания регламент, че промишлеността на Общността е понесла съществени вреди, тъй като тази констатация се основава единствено на отрицателен индикатор за вреда, на противоречива констатация и на някои неясни съображения.

Жалбоподателите твърдят също, че с обжалвания регламент се нарушава член 2, параграф 7, буква в), първо тире, второ предложение, доколкото с него се отхвърля искането за третиране в условията на пазарна икономика на китайските производители износители, на основание че разходите им за основните вложени материали не отразяват международната, недеформирана пазарна цена, тъй като в тази разпоредба просто се изисква дружествата, които искат да бъдат третирани в условията на пазарна икономика, да докажат, че закупуват основните вложени материали на пазарна стойност.

Освен това жалбоподателите поддържат, че с обжалвания регламент се нарушава член 2, параграф 7, буква в), тълкуван с оглед на Споразумението за създаване на СТО и параграф 15 от Протокола за присъединяване на Китай към СТО, тъй като с него, въз основа на преобладаващо в друга промишленост положение, се отхвърля искането за третиране в условията на пазарна икономика на производителите в сектора на скрепителните елементи. В допълнение жалбоподателите твърдят, че констатациите в обжалвания регламент се основават на недостатъчно информация в нарушение на предвиденото в общностния правов ред във връзка с административните производства задължение за внимателно и безпристрастно разглеждане на релевантните за всеки отделен случай обстоятелства.

На последно място жалбоподателите твърдят, че с обжалвания регламент се нарушават член 1, параграфи 1 и 2, член 2 и член 3, параграф 1 от основния антисубсидиен регламент (3), тъй като в него не се определя дали установените по време на антидъмпинговото разследване субсидии представляват субсидии съгласно определението в тези членове; с други думи, не се определя дали е била отпусната финансова помощ, дали тя е специфична и дали води до полза, в резултат на което производството на ЕС е понесло вреда. Също така според жалбоподателите Комисията изобщо не е анализирала вредата съгласно член 8 от основния антисубсидиен регламент, нито е изчислила ползата за получателя, както налагат членове 5 и 6 от посочения регламент. В допълнение жалбоподателите твърдят, че Комисията не е спазила установената в член 10, параграф 1 и член 11 процедура, нито е доказала, въз основа на фактите, че са налице изравнителни субсидии и вреда, причинена в резултат на тези субсидии, както се изисква в член 15 от основния антисубсидиен регламент, тъй като целта на отказа да се приложи третиране в условията на пазарна икономика е да се компенсират субсидиите.


(1)  ОВ L 29, 2009 г., стр. 1

(2)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 1996 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223), изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 2005 г., стр.17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 44, стр. 15)

(3)  Регламент (ЕО) № 2026/97 на Съвета от 6 октомври 1997 година относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 288, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 15, стр. 180)


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/48


Жалба, подадена на 27 април 2009 г. — Complejo Agrícola/Комисия

(Дело T-174/09)

2009/C 153/91

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Complejo Agrícola, SA (Мадрид, Испания) (представители: A. Menéndez Menéndez, abogado и G. Yanguas Montero, abogada)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се обяви за допустима настоящата жалба;

да се отмени частично член 1 във връзка с приложение 1 от Решение 2009/95/ЕО на Комисията от 12 декември 2008 година (1), що се отнася до избирането на „Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz“ (код ES 6120015) за територия от значение за Общността (наричана по-нататък „ТЗО Acebuchales“) и да се възстанови в пълен обем упражняването на правото на собственост на COMPLEJO AGRÍCOLA върху тази част от земеделското стопанство, която не съдържа екологичните ценности, изискващи се за избирането му за територия от значение за Общността (наричана по-нататък „ТЗО“);

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Обжалваното в настоящото производство решение утвърждава актуализирания списък на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион съгласно разпоредбите на член 4, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (2). Сред избраните и запазени в обжалваното решение ТЗО фигурира ТЗО Acebuchales с площ от 26 475,31 хектара и със следните координати: географска дължина 5° 57' 4'' W и географска ширина 36° 24' 2''.

По силата на обжалваното решение площ от 1 759 хектара от притежаваното от жалбоподателя земеделско стопанство (наричано по-нататък „земеделското стопанство“) е било включено в ТЗО Acebuchales. От избирането на ТЗО Acebuchales към тази площ от терена автоматично се прилага юридическият режим за защита, предвиден в член 6, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 92/43. Този юридически режим ограничава възможностите за ползване и владение на жалбоподателя по отношение на включената в ТЗО Acebuchales част от земеделското стопанство.

В подкрепа на своите претенции жалбоподателят твърди, че:

при определянето на периметъра на ТЗО Acebuchales, засягащо земеделското стопанство на жалбоподателя, Комисията е допуснала превишение на правомощията си, произтичащо от неправилното прилагане на критериите, предвидени в приложения I, II и III от Директива 92/43;

Както се доказва от екологичния доклад, изготвен от дружеството за екологични консултации Istmo' 94, 877 хектара от 1759-те хектара на земеделското стопанство, засегнато от ТЗО Acebuchales, не отговарят на екологичните условия, които се изискват от Директива 92/43 за включване в зона ТЗО. От допуснатото от Комисията погрешно прилагане на съдържащите се в приложение III от Директива 92/43 критерии произтича, че голяма част от лишените от екологична ценност терени, притежавани от жалбоподателя, са обявени за ТЗО, което освен това предполага нарушение на присъщите на общностното право принципи на пропорционалност и законосъобразност;

налице е необосновано и несъразмерно ограничаване на възможностите за ползване и владение, присъщи на правото на собственост на жалбоподателя върху засегнатите от ТЗО Acebuchales и лишени от екологична ценност зони от земеделското стопанство;

в нарушение на принципите на право на изслушване и на правна сигурност жалбоподателят не е имал възможност преди публикуването на обжалваното решение да вземе участие в процедурата по избиране на ТЗО Acebuchales, нито дори да бъде уведомен за нейното съществуване.


(1)  Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски регион [нотифицирано под номер С(2008) 8049] (ОВ L 43, стр. 393).

(2)  ОВ L 59, стр. 63; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/48


Жалба, подадена на 6 май 2009 г. — Правителство на Гибралтар/Комисия

(Дело T-176/09)

2009/C 153/92

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Правителство на Гибралтар (представители: D. Vaughan, QC и M. Llamas, Barrister)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение 2009/95/ЕО в частта, в която разширява ES6120032 в Британските териториални води на Гибралтар (както в UKGIB0002, така и извън него) и в зона в открито море,

да се осъди Комисията да заплати направените от жалбоподателя съдебни и други разходи и разноски във връзка с това.

Правни основания и основни доводи

С настоящата жалба жалбоподателят иска частична отмяна на Решение № 2009/95/ЕО на Комисията от 12 декември 2008 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Средиземноморския биогеографски район (нотифицирано под номер C(2008) 8049) (1) в частта, в която определя биогеографския район ES6120032 „Estrecho oriental“ като включващ териториални води на Гибралтар (както в UKGIB0002, така и извън него) и зона в открито море

В подкрепа на исканията си жалбоподателят сочи следните правни основания:

На първо място жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е в нарушение на Договора за ЕО, тъй като:

Комисията е допуснала очевидни грешки при прилагане на правото, тъй като в нарушение на член 299 ЕО е определила зона от държава-членка, Британските териториални води на Гибралтар, като образуваща част от друга държава-членка, Испания,

то било прието в нарушение на член 3, параграф 2 и на член 4, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО (2) и в явно нарушение на схемата на тази директива, тъй като то иска да предостави статут на „биогеографски район от значение за Общността“ на голяма част от биогеографския район ES6120032, който не е в испанска територия и който е национална територия на друга държава-членка и в явно нарушение на член 2 от същата директива, на част от откритото море, която не е част от европейската територия на държава-членка и по отношение на която Испания не упражнява и не може да упражнява каквато и да е юрисдикция или суверенитет,

то съдържа грешка при прилагане на правото, доколкото с него се предоставя статут на „биогеографски район от значение за Общността“ и възлага задължения по Директива 92/43/ЕИО на части от ES6120032, които са под испански суверенитет, които се припокриват частично с UKGIB0002, който е под суверенитета на Обединеното кралство, което води до прилагане на два отделни и различни правни, наказателноправни, административни и мониторингови режима в един и същи биогеографски район,

то било прието в нарушение на член 300, параграф 7 ЕО и на разпоредби от част XII от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 година (UNCLOS), на Конвенцията от Барселона за защита на Средиземно море от 1976 година и на Протокола към тази конвенция от 1995 година, доколкото то изисква Испания да изпълнява същите задължения относно околната среда в Британските териториални води на Гибралтар, включени в ES6120032 както се изисква от Обединеното кралство/Гибралтар да ги изпълнява в същата зона,

На второ място жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е опорочено от очевидни фактически грешки, които са довели Комисията до неправилно прилагане на правото и до нарушение на Договора за ЕО, тъй като то се основавало на сведения, които били неверни и подвеждащи.

На трето място жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е прието в нарушение на принципа на правна сигурност и че в резултат на автоматичното действие от „припокриващото“ определяне на районите трябва да прилагат по отношение на две правни системи (Законодателството на Гибралтар и на Испания за прилагане на Директива 92/43/ЕИО) в една и съща зона с една и съща цел.

При условията на евентуалност жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е прието в нарушение на принципите, изложени в членове 2, 3, 89 и 137, параграф 1 от UNICLOS като въпрос от обичайното международно право. Следващото твърдение, изложено при условията на евентуалност е, че решението, доколкото определя ES6120032 като обхващащо Британски териториални води на Гибралтар нарушава принцип на обичайното международно право, според който териториалните води се простират най-малко на три морски мили.


(1)  ОВ L 43, 2009 г., стp. 393

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 1992 г., стp. 7, Специално издание на български език 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/49


Жалба, подадена на 11 май 2009 г. — Spa Monopole/СХВП — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Дело T-183/09)

2009/C 153/93

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Спа, Белгия) (представители: L. De Brouwer, E. Cornu и O. Klimis, lawyers)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Club de Golf Peralada, SA (Барселона, Испания)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) от 2 март 2009 г. по съединени преписки R 1231/2005-4 и R 1250/2005-4, и

да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „WINE SPA“ за стоки и услуги от класове 3, 5, 16, 24, 25 и 42

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в процедурата по възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: няколко национални и международни регистрации и регистрации в Общността на марката „SPA“ съответно за стоки и услуги от класове 3, 32 и 42; регистрация в Бенелюкс и международна регистрация на марката „LES THERMES DE SPA“ за стоки и услуги от класове 3 и 42; германска регистрация на марката „SPA MONOPOLE S.A. SPA“ за стоки от клас 3; S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme — наименование, защитено в Белгия; Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium — търговско наименование, защитено в Белгия

Решение на отдела по споровете: уважава частично възражението

Решение на апелативния състав: отменя частично решението на отдела по споровете и отхвърля изцяло възражението

Изложени правни основания: нарушение на член 75, второ изречение и на член 76, параграф 1, второ изречение от Регламент № 207/2009 на Съвета (1), тъй като решението на апелативния състав е прието в нарушение на принципа на правото на справедлив процес и на принципа на състезателност; нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е основал преценката си за отличителния характер на по-ранната марка „SPA“ на неправилно установени и недоказани факти, и не е преценил приликата между разглежданите марки по отношение на стоките, за които те са регистрирани или за които е заявена регистрацията им. Накрая апелативният състав не е проверил дали използването на разглежданата марка на Общността може да се доведе до несправедливо предимство за по-ранната марка „SPA“, да накърни нейния отличителен характер или репутация, с което е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на Съвета.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността, ОВ L 78, стр. 1.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/50


Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — Roche/Съвет и Комисия

(Съединени дела T-142/94 и Т-143/94) (1)

2009/C 153/94

Език на производството: английски

Председателят на осми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 174, 25.6.1994 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/50


Определение на Първоинстанционния съд от 8 май 2009 г. — Opus Arte UK/СХВП — Arte (OPUS ARTE)

(Дело T-170/07) (1)

2009/C 153/95

Език на производството: английски

Председателят на седми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 170 от 21.7.2007 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/50


Определение на Първоинстанционния съд от 5 май 2009 г. — Комисия/Eurgit и Cirese

(Дело T-470/08) (1)

2009/C 153/96

Език на производството: италиански

Председателят на четвърти състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 327, 20.12.2008 г.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/50


Определение на Първоинстанционния съд от 4 май 2009 г. — Rundpack/СХВП (Представяне на чаша)

(Дело T-503/08) (1)

2009/C 153/97

Език на производството: немски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 44, 21.2.2009 г.


Съд на публичната служба на Европейския съюз

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/51


Жалба, подадена на 27 март 2009 г. — B/Парламент

(Дело F-26/09)

2009/C 153/98

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: B (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Осъждане на Парламента да изплати на жалбоподателя сумата от 12 000 EUR като обезщетение за претърпените вреди, от една страна, поради психическия и професионален тормоз срещу него и, от друга страна, поради липсата на вътрешно административно разследване от независим орган.

Искания на жалбоподателя

Парламентът да бъде осъден да изплати на жалбоподателя сумата от 12 000 EUR като обезщетение за вредите (неимуществена вреда, накърняване на политическата репутация и кариерата, на достойнството, и на здравето), които е претърпял, от една страна, поради психическия и професионален тормоз срещу него по време на изпълнение на служебните му задължения в Парламента и, от друга страна, поради липсата на вътрешно административно разследване от независим орган,

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/51


Жалба, подадена на 7 април 2009 г. — Časta/Комисия

(Дело F-40/09)

2009/C 153/99

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Radek Časta (Брюксел, Белгия) (представител: L. Tahotná, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, искане за отмяна на решението на EPSO за това жалбоподателят да не бъде допуснат до устния изпит в рамките на конкурс на общо основание EPSO/AD/107/07-LAW поради неспазване на условието, свързано с тригодишен опит на ръководна длъжност. От друга страна, осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сума за претърпяната имуществена и неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение № R/45715/08 от 22 декември 2008 г. на ОН [орган по назначаването],

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя сумата от 20 000 EUR заради имуществени и неимуществени вреди, заедно с лихви за забава, считано от 9 юни 2008 г. до петнадесетия ден след като съдебното решение придобие сила на присъдено нещо,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/51


Жалба, подадена на 24 април 2009 г. — Lebedef-Caponi/Комисия

(Дело F-45/09)

2009/C 153/100

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменен докладът за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода 1 януари 2007 — 31 декември 2007 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.


4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/52


Жалба, подадена на 7 май 2009 г. — Fries Guggenheim/CEDEFOP

(Дело F-47/09)

2009/C 153/101

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eric Mathias Fries Guggenheim (Лиеж, Белгия) (представител: L. Lucas, avocat)

Ответник: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на CEDEFOP да не бъде подновен договорът на жалбоподателя като срочно нает служител и осъждане на ответника да изплати на жалбоподателя обезщетение за претърпяната поради невъзстановяване на длъжност неимуществена вреда.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 7 юли 2008 г. на CEDEFOP да не бъде подновен договорът на жалбоподателя, с което се потвърждава, че неговото назначение приключва на 15 октомври 2008 г.,

при необходимост да се отмени решението от 18 юли 2008 г. на CEDEFOP вследствие от писмото от 9 юли 2008 г. на жалбоподателя и неговата среща на 17 юли 2008 г. с представителите на персонала, с което се потвърждава първото решение,

за претърпяната от жалбоподателя поради невъзстановяване на длъжност неимуществена вреда CEDEFOP да бъде осъден да му изплати обезщетение, чийто размер да бъде определен от Съда на публичната служба,

да бъда позволено на жалбоподателя, ако прецени за необходимо, да изчисли вредата, свързана с кариерата му, а в противен случай — при невъзстановяване на длъжност, CEDEFOP да бъде осъден да му изплати обезщетение за тази вреда, чийто размер да бъде определен от Съда на публичната служба,

CEDEFOP да бъде осъден да заплати съдебните разноски.


Поправки

4.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 153/53


Поправка на известие в Официален вестник по дело Т-126/09

( Официален вестник на Европейския съюз C 129 от 6 юни 2009 г., стр. 18 )

2009/C 153/102

Известието в Официален вестник по дело Т-126/09, Италия/Комисия и EPSO следва да се чете по следния начин:

„Жалба, подадена на 24 март 2009 г. — Италия/Комисия и EPSO

(Дело T-126/09)

2009/C 129/31

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Италианска република (представител: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Ответник: Комисия на Европейските общности и Европейска служба за подбор на персонала (EPSO)

Искания на жалбоподателя

Отмяна на обявления за конкурси EPSO/AD/144/09 (обществено здравеопазване), EPSO/AD/145/09 (безопасност на храните — политика и законодателство) EPSO/AD/146/09 (безопасност на храните — одит, инспекция и оценка) за назначаване съответно на 35, 40 и 55 администратори от степен AD 5 за български, кипърски, естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски и чешки граждани в областта на общественото здравеопазване.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи са подобни на тези по дело Т-166/07, Италия/Комисия.“