17.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 241/9


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9448 – Hitachi/Chassis Brakes International)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 241/09)

1.   

W dniu 10 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Hitachi Automotive Systems, Ltd. („HIAMS”, Japonia), należące w całości do Hitachi Ltd. („Hitachi”, Japonia),

Chassis Brakes International B.V. („CBI”, Niderlandy), należące głównie do niektórych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KPS (Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo HIAMS przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CBI.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   HIAMS: produkcja i dostawa produktów i technologii motoryzacyjnych, w tym elementów układów hamulcowych do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. HIAMS prowadzi działalność w Japonii, USA, Meksyku, Niemczech, Francji, Republice Czeskiej, Zjednoczonym Królestwie, Chinach, Tajlandii, Singapurze, Indonezji, Indiach i Korei,

—   CBI: produkcja i dostawa elementów układów hamulcowych do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. CBI ma siedzibę w Niderlandach i prowadzi działalność w UE, Turcji, Chinach, Tajlandii, Japonii, Republice Południowej Afryki, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Indiach.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9448 – Hitachi/Chassis Brakes International

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.