13.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 118/4


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 12. februāra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Lieta C-349/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Akcīzes nodoklis - Direktīvas 92/12/EK un 2008/118/EK - Piemērošanas joma - Naftas produkti un energoprodukti - Smēreļļas, kas tiek izmantotas citiem nolūkiem, nevis par motordegvielu vai kurināmo - Izslēgšana - Akcīzes nodoklis, ko par energoproduktu patēriņu uzliek dalībvalsts atbilstoši saskaņotā akcīzes nodokļa sistēmas noteikumiem - Jēdziens “robežšķērsošanas formalitātes” - LESD 110. pants - Īsāks samaksas termiņš dažos gadījumos, veicot iegādi Kopienā, nevis produktus iegādājoties vietējā tirgū)

(2015/C 118/06)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: Minister Finansów

Atbildētāja: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību 3. panta 3. punkts un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/18/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12, 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts, ka šo direktīvu tvērumā neietilpst tādi produkti kā smēreļļas, kuras tiek izmantotas citiem nolūkiem, nevis par motordegvielu vai kurināmo un kurām tiek piemērots nodoklis, kuru regulē identiski noteikumi kā šajās direktīvās minētie par saskaņoto akcīzes nodokli, un tādējādi šī nodokļa piemērošana šiem produktiem nerada robežšķērsošanas formalitātes tirdzniecībā starp dalībvalstīm.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.