13.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 118/4


2015 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Byla C-349/13) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Akcizai - Direktyvos 92/12/EEB ir 2008/118/EB - Taikymo sritis - Mineralinės alyvos ir energetikos produktai - Tepalinės alyvos, naudojamos ne variklių degalams ar krosnių kurui, o kitiems tikslams - Netaikymas - Remiantis suderinto akcizo sistemos taisyklėmis valstybės narės renkamas akcizas už energetikos produktų vartojimą - Sąvoka „su sienų kirtimu susiję formalumai“ - SESV 110 straipsnis - Tam tikriems įsigijimams Bendrijos viduje taikomi trumpesni mokesčio mokėjimo terminai nei nacionalinėje rinkoje įsigytoms prekėms))

(2015/C 118/06)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Minister Finansów

Kita šalis: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Rezoliucinė dalis

1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, 3 straipsnio 3 dalis ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, 1 straipsnio 3 dalis aiškintinos taip, kad jomis nedraudžiama į šių direktyvų taikymo sritį nepatenkančioms prekėms, kaip antai tepalinėms alyvoms, naudojamoms ne variklių degalams ar krosnių kurui, o kitiems tikslams, taikyti mokestį, kurį reglamentuoja taisyklės, analogiškos šiose direktyvose numatytos suderinto akcizo sistemos taisyklėms, nes dėl tokio mokesčio taikymo šioms prekėms prekyboje tarp valstybių narių neatsiranda su sienų kirtimu susijusių formalumų.


(1)  OL C 274, 2013 9 21.