13.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 118/4


Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 12. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Minister Finansów v. Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Věc C-349/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Spotřební daně - Směrnice 92/12/EHS a 2008/118/ES - Působnost - Minerální oleje a energetické produkty - Mazací oleje používané pro jiné účely než jako pohonné hmoty nebo paliva - Vyloučení - Spotřební daň vybíraná z energetických produktů a ukládaná členským státem podle pravidel vlastních režimu harmonizované spotřební daně - Pojem ‚formality při přechodu hranice‘ - Článek 110 SFEU - Lhůta splatnosti, která je v některých případech kratší pro pořízení uvnitř Společenství než pro zboží pořízené na tuzemském trhu“)

(2015/C 118/06)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobce: Minister Finansów

Žalovaná: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Výrok

Článek 3 odst. 3 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a čl. 1 odst. 3 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12 musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby takové výrobky, jako jsou mazací oleje používané pro jiné účely než jako pohonné hmoty nebo paliva, jež nespadají do oblasti působnosti těchto směrnic, podléhaly dani upravené stejnými pravidly, jaká platí pro režim harmonizované spotřební daně stanovený uvedenými směrnicemi, neboť skutečnost, že uvedené výrobky podléhají této dani, nevede k formalitám při přechodu hranice v rámci obchodu mezi členskými státy.


(1)  Úř. věst. C 274, 21. 9. 2013.