13.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 118/4


Решение на Съда (десети състав) от 12 февруари 2015 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

(Дело C-349/13) (1)

((Преюдициално запитване - Акцизи - Директиви 92/12/ЕИО и 2008/118/ЕО - Приложно поле - Минерални масла и енергийни продукти - Смазочни масла, използвани за цели, различни от моторни горива или горива за отопление - Изключване - Акциз върху потреблението на енергийни продукти, наложен от държава членка съгласно правилата за режима на хармонизирания акциз - Понятие „формалности при преминаването на граници“ - Член 110 ДФЕС - Срок за плащане, който в някои случаи е по-кратък при вътреобщностно придобиване, отколкото при придобиване на стоките на националния пазар))

(2015/C 118/06)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: Minister Finansów

Ответник: Oil Trading Poland sp. z o.o.

Диспозитив

Член 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти и член 1, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12 трябва да се тълкуват в смисъл, че не са пречка за това продукти, които не попадат в приложното поле на тези директиви, каквито са смазочните масла, използвани за цели, различни от моторни горива или горива за отопление, да се облагат с данък, който се урежда от правила, еднакви с предвидените за режима на хармонизирания акциз по тези директиви, при условие че облагането на тези продукти с въпросния данък не води до формалности при преминаването на граници, когато се осъществява търговия между държавите членки.


(1)  ОВ C 274, 21.9.2013 г.