2007E0406 — SV — 01.07.2008 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2007/406/GUSP

av den 12 juni 2007

om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)

(EGT L 151, 13.6.2007, p.52)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/491/GUSP av den 26 juni 2008

  L 168

42

28.6.2008
▼B

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2007/406/GUSP

av den 12 juni 2007

om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo (Eusec RD Congo)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 25 tredje stycket och 28.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Efter en officiell begäran från Demokratiska republiken Kongos regering antog rådet den 2 maj 2005 gemensam åtgärd 2005/355/GUSP om Europeiska unionens rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo ( 1 ) (Eusec RD Congo), särskilt i syfte att stödja övergångsprocessen i landet, inbegripet uppbyggnaden av en integrerad och omstrukturerad nationell armé som upprättades genom det övergripande avtalet som omfattar alla parter, vilket undertecknades av de kongolesiska parterna i Pretoria den 17 december 2002 och följdes av slutakten, vilken undertecknades i Sun City den 2 april 2003.

(2)

Efter ratificeringen 2005 av den tredje kongolesiska republikens konstitution markerade 2006 års val i landet slutet på övergångsprocessen och möjliggjorde bildandet 2007 av en regering med ett regeringsprogram, som bland annat innehåller en övergripande reform av säkerhetssektorn, utarbetandet av ett nationsbegrepp samt prioriterade reformåtgärder för polisväsendet, de väpnade styrkorna och rättsväsendet.

(3)

Förenta nationerna har bekräftat sitt stöd för övergångsprocessen och reformen av säkerhetssektorn i ett flertal säkerhetsrådsresolutioner och bedriver i Demokratiska republiken Kongo Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc), som bidrar till säkerhet och stabilitet i landet. Den 15 maj 2007 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1756 (2007) om förlängning av Monucs mandat och om möjliggörande av dess bidrag i nära samarbete med övriga internationella partner, särskilt Europeiska unionen (EU), till insatserna för att stödja regeringen i den inledande planläggningen av reformen av säkerhetssektorn.

(4)

EU har genomgående stött övergångsprocessen i Demokratiska republiken Kongo och reformen av säkerhetssektorn, inbegripet genom antagandet av ytterligare två gemensamma åtgärder: gemensam åtgärd 2004/847/GUSP av den 9 december 2004 om Europeiska unionens polisuppdrag i Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo) angående den integrerade polisenheten (Eupol–Kinshasa) ( 2 ) samt gemensam åtgärd 2006/319/GUSP av den 27 april 2006 om Europeiska unionens militära insats till stöd för Förenta nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) under valprocessen ( 3 ) (Operation Eufor RD Congo).

(5)

EU, som är medvetet om det angelägna med en övergripande lösning för att integrera de olika initiativ som inletts, har i de slutsatser som antogs av rådet den 15 september 2006 angett sin beredvillighet att i nära samarbete med Förenta nationerna samordna det internationella samfundets insatser inom säkerhetssektorn i syfte att stödja de kongolesiska myndigheterna på detta område.

(6)

Den 14 maj 2007 godkände rådet ett reviderat allmänt koncept för fullföljandet av rådgivnings- och biståndsuppdraget för reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo.

(7)

Den 14 maj 2007 godkände rådet ett operativt koncept för ett polisuppdrag inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken avseende reformen av säkerhetssektorn och dess samverkan med rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo med benämningen Eupol RD Congo. Den 12 juni 2007 antog rådet rådets gemensamma åtgärd om polisuppdraget inom ramen för reformen av säkerhetssektorn och dess samverkan med rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo (Eupol RD Congo). Detta uppdrag kommer att ersätta Eupol–Kinshasa.

(8)

Synergin mellan de båda uppdragen, Eupol RD Congo och Eusec RD Congo bör främjas också med beaktande av möjligheten att slå samman dem till ett enda uppdrag.

(9)

För att göra EU:s verksamhet i Demokratiska republiken Kongo mer enhetlig bör man sörja för en så nära samordning som möjligt mellan EU:s olika aktörer i Kinshasa och i Bryssel, bland annat med hjälp av lämpliga arrangemang. EU:s särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna bör med tanke på sitt uppdrag spela en viktig roll i detta sammanhang.

(10)

Den 15 februari 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/112/GUSP ( 4 ) om utnämning av Roeland VAN DE GEER som Europeiska unionens nya särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna.

(11)

Generalsekreteraren/den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skickade den 11 maj 2007 en skrivelse till Demokratiska republiken Kongos regering och lade fram EU:s förnyade engagemang.

(12)

Gemensam åtgärd 2005/355/GUSP har ändrats ett flertal gånger för att förstärka uppdraget, särskilt genom gemensam åtgärd 2005/868/GUSP avseende inrättande av ett projekt för tekniskt bistånd till modernisering av betalningskedjan vid försvarsministeriet i Demokratiska republiken Kongo och gemensam åtgärd 2007/192/GUSP avseende inrättande av en enhet som skall ansvara för att stödja specifika projekt som finansieras eller genomförs av medlemsstaterna och rådgivarna vid de militära provinsförvaltningarna. Uppdraget löper till och med den 30 juni 2007 och bör förlängas och ses över mot bakgrund av det reviderade uppdragskonceptet.

(13)

För tydlighetens skull bör nämnda gemensamma åtgärd och de successiva ändringarna av denna ersättas med en ny gemensam åtgärd.

(14)

Tredjestater bör delta i projektet i enlighet med de allmänna riktlinjer som fastställts av Europeiska rådet.

(15)

Den nuvarande säkerhetssituationen i Demokratiska republiken Kongo kan förvärras, vilket skulle kunna få allvarliga återverkningar för processen för att stärka demokratin, rättsstaten och säkerheten på regional och internationell nivå. Ett fortsatt engagemang från EU när det gäller politiska insatser och resurser kommer att bidra till att befästa regionens stabilitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Uppdrag

1.  Europeiska unionen (EU) bedriver ett rådgivnings- och biståndsuppdrag för reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo, kallat Eusec RD Congo, för att bidra till en slutlig integration av de olika väpnade fraktionerna i Demokratiska republiken Kongo samt bidra till de kongolesiska insatserna för omstrukturering och återuppbyggnad av den kongolesiska armén. Uppdraget skall tillhandahålla rådgivning och bistånd direkt till de behöriga kongolesiska myndigheterna eller via konkret projekt, och samtidigt se till att främja en politik som är förenlig med de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, de demokratiska normerna och principerna för god offentlig förvaltning, öppenhet och respekt för rättsstatsprincipen.

2.  Uppdraget skall verka i enlighet med uppdragsbeskrivningen i artikel 2.

Artikel 2

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget syftar till att, i nära samarbete och samordning med det internationella samfundets övriga aktörer, i synnerhet Förenta nationerna, och i strävan efter de mål som fastställs i artikel 1, ge konkret stöd vad avser reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo, i enlighet med det reviderade allmänna konceptet, inbegripet följande:

▼M1

a) Ge råd och bistånd till de kongolesiska myndigheterna i deras arbete för integration, omstrukturering och återuppbyggnad av den kongolesiska armén, bland annat genom att

 bidra till framtagandet av olika nationella koncept och strategier, inbegripet arbetet med de övergripande aspekterna på samtliga områden som är involverade i reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo,

 stödja de kommittéer och instanser som är involverade i arbetet samt bidra till att fastställa kongolesernas prioriteringar och konkreta behov,

 bidra, inbegripet tillhandahållande av experthjälp för urval, utbildning av personalen och utvärdering av behoven av infrastruktur och materiel, till fastställande av detaljerna för organiseringen av snabbinsatsstyrkan och dess gradvisa införande inom ramen för den översiktplan för reformen av armén och med respekt för de principer som gäller för mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, jämställdhetsaspekter samt för barn i väpnade konflikter.

b) Leda och fullfölja projektet för tekniskt bistånd för att modernisera betalningskedjan vid försvarsministeriet i Demokratiska republiken Kongo, nedan kallat ”betalningskedjeprojektet”, för att fullgöra de uppgifter som definieras i det allmänna konceptet för detta projekt.

c) Genom att grunda sig på betalningskedjeprojektet ge stöd till funktionen ”mänskliga resurser” och utarbetandet av en allmän politik för de mänskliga resurserna.

d) Identifiera och bidra till utarbetandet av olika projekt och alternativ som EU eller dess medlemsstater kan besluta att stödja när det gäller reformen av säkerhetssektorn.

e) I samordning med kommissionen övervaka och säkerställa genomförandet av specifika projekt som finansieras eller inleds av medlemsstaterna inom ramen för uppdragets mål.

f) Vid behov stödja EU:s särskilda representant inom ramen för det arbete som utförs av kommittéerna för pacificeringsprocessen i Kivu-områdena.

g) Bidra till att garantera samstämmighet mellan samtliga insatser när det gäller reformen av säkerhetssektorn.

▼B

Artikel 3

Uppdragets struktur

Uppdraget skall ha följande struktur:

a) Ett kontor i Kinshasa, som bland annat består av

 uppdragsledningen,

▼M1

 en stödcell och

▼B

 experter som utplaceras i en enhet som bland annat har i uppgift att identifiera och stödja specifika projekt som finansieras eller genomförs av medlemsstaterna.

b) Rådgivare som är utplacerade på nyckelposter vid försvarsministeriets centrala förvaltning i Kinshasa liksom inom de provinsförvaltningar som är underställda försvarsministeriet.

c) Ett team som ansvarar för betalningskedjeprojektet och som består av

 en projektchef som har sin bas i Kinshasa och som utnämns av uppdragschefen och är underställd denne,

 en avdelning för ”rådgivning, sakkunskap och genomförande” som har sin bas i Kinshasa och som består av personal som inte är utplacerad vid de integrerade brigadernas militärstaber, inbegripet ►M1  rörliga expertteam ◄ som deltar i kontrollen av de integrerade brigadernas militära styrkor, samt

 experter som är utplacerade vid de integrerade brigadernas militärstaber.

Artikel 4

Genomförandeplan

Uppdragschefen skall med bistånd av rådets generalsekretariat utarbeta en reviderad genomförandeplan för uppdraget (Oplan), som skall godkännas av rådet.

Artikel 5

Uppdragschef

▼M1

1.  Uppdragschefen ska ansvara för den dagliga ledningen av uppdraget samt vara ansvarig för personalen och disciplinfrågor.

▼B

►M1  2.  Inom ramen för uppdragsbeskrivningen i artikel 2 e är uppdragschefen bemyndigad att använda medlemsstaternas finansiella bidrag. ◄ Uppdragschefen skall därför träffa en överenskommelse med de berörda medlemsstaterna. I dessa överenskommelser skall bland annat regleras de särskilda bestämmelserna om svar på varje klagomål från tredje man när det gäller skador på grund av en handling eller underlåtenhet av uppdragschefen när medlen från de bidragsgivande medlemsstaterna används.

Under inga omständigheter får EU eller generalsekreteraren/den höge representanten göras ansvarig av de bidragsgivande staterna för en handling eller underlåtenhet av uppdragschefen när medlen från dessa stater används.

3.  För att genomföra uppdragets budget skall uppdragschefen underteckna ett kontrakt med Europeiska kommissionen.

4.  Uppdragschefen skall verka i nära samarbete med EU:s särskilda representant.

Artikel 6

Personal

1.  Uppdragsexperterna skall utstationeras av medlemsstaterna och EU-institutionerna. Utom när det gäller uppdragschefen skall varje medlemsstat eller institution ansvara för kostnaderna för de utstationerade experterna, inbegripet resekostnader till och från Demokratiska republiken Kongo, löner, sjukersättningar och andra traktamenten än dagtraktamenten.

2.  Uppdraget skall vid behov rekrytera internationell civilpersonal och lokalanställda på kontraktsbasis.

3.  Alla uppdragsexperter skall kvarstå under den behöriga medlemsstatens eller EU-institutionens ledning och skall genomföra sina uppgifter och agera så att uppdragets intresse tillgodoses. Både under och efter uppdraget skall uppdragsexperterna visa största diskretion med avseende på alla omständigheter och all information rörande uppdraget.

Artikel 7

Befälsordning

1.  Uppdraget skall ha en gemensam befälsordning.

2.  Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) skall utöva politisk kontroll och strategisk ledning.

3.  Generalsekreteraren/den höge representanten skall ge uppdragschefen vägledning via EU:s särskilda representant.

4.  Uppdragschefen skall leda uppdraget och ansvara för den dagliga ledningen.

5.  Uppdragschefen skall rapportera till generalsekreteraren/den höge representanten genom EU:s särskilda representant.

6.  EU:s särskilda representant skall rapportera till rådet genom generalsekreteraren/den höge representanten.

Artikel 8

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.  Kusp skall under rådets ansvar utöva den politiska kontrollen över och den strategiska ledningen av uppdraget. Rådet bemyndigar Kusp att fatta nödvändiga beslut i enlighet med artikel 25 i fördraget. Detta bemyndigande skall omfatta befogenheten att ändra genomförandeplanen och befälsordningen. Det skall också omfatta nödvändiga befogenheter för senare beslut om utnämning av uppdragschef. Beslutsbefogenheterna när det gäller målen och uppdragets avslutande skall fortfarande ligga hos rådet, med bistånd av generalsekreteraren/den höge representanten.

2.  EU:s särskilda representant skall ge uppdragschefen den politiska vägledning som behövs för hans agerande på lokal nivå.

3.  Kusp skall regelbundet avlägga rapport till rådet.

4.  Kusp skall regelbundet erhålla rapporter från uppdragschefen. Kusp får vid behov kalla uppdragschefen till kommitténs möten.

Artikel 9

Finansiella bestämmelser

▼M1

1.  Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med uppdraget för perioden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008 ska vara 9 700 000 euro.

Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med uppdraget för perioden från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009 ska vara 8 450 000 euro.

▼B

2.  För de utgifter som finansieras genom det belopp som anges i punkt 1 skall följande bestämmelser gälla:

a) Utgifterna skall förvaltas i enlighet med de gemenskapsregler och gemenskapsförfaranden som gäller för budgeten, med undantag för att eventuell förfinansiering inte längre skall vara gemenskapens egendom. Medborgare i tredjestater skall tillåtas att lämna anbud.

b) Uppdragschefen skall lämna fullständig rapport till kommissionen och övervakas av denna när det gäller de åtgärder som vidtas inom ramen för hans kontrakt.

3.  I de finansiella bestämmelserna skall de operativa kraven för uppdraget respekteras, inbegripet överensstämmelse i fråga om utrustning.

4.  Utgifterna i samband med uppdraget skall vara stödberättigande från och med ikraftträdandedagen för denna gemensamma åtgärd.

Artikel 10

Tredjestaters deltagande

1.  Utan att det påverkar självständigheten i EU:s beslutsfattande eller dess gemensamma institutionella ram kan tredjestater inbjudas att bidra till uppdraget, under förutsättning att de står för kostnaderna för den personal som de utstationerar, inbegripet löner, ”allriskförsäkring”, dagtraktamenten och kostnader för resor till och från Demokratiska republiken Kongo, samt att de på lämpligt sätt bidrar till uppdragets löpande kostnader.

2.  Tredjestater som bidrar till uppdraget skall i fråga om den dagliga ledningen av uppdraget ha samma rättigheter och skyldigheter som EU-medlemsstaterna.

3.  Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta relevanta beslut om godkännande av föreslagna bidrag och att inrätta en bidragande länders kommitté.

4.  De närmare villkoren för tredjestaters deltagande skall avtalas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om dessa villkor. När EU och en tredjestat har ingått ett avtal om ramen för tredjestatens deltagande i EU:s krishanteringsinsatser, skall bestämmelserna i det avtalet tillämpas i samband med uppdraget.

Artikel 11

Samstämmighet och samordning

1.  I enlighet med artikel 3 andra stycket i fördraget skall rådet och kommissionen, var och en inom ramen för sina befogenheter, säkerställa att det råder samstämmighet mellan genomförandet av denna gemensamma åtgärd och gemenskapens relationer med omvärlden. Rådet och kommissionen skall samarbeta i detta syfte. Arrangemang avseende samordningen av EU:s verksamhet i Demokratiska republiken Kongo skall inrättas i såväl Kinshasa som Bryssel.

2.  Utan att befälsordningen åsidosätts skall uppdragschefen agera i nära samordning med kommissionens delegation.

3.  Utan att befälsordningen åsidosätts skall chefen för uppdraget Eusec RD Congo och chefen för uppdraget Eupol RD Congo nära samordna sina insatser och söka synergier mellan de båda uppdragen, särskilt i fråga om de övergripande aspekterna av reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo samt när det gäller att dela uppgifter mellan de båda uppdragen.

4.  I enlighet med sitt uppdrag skall EU:s särskilda representant sörja för samstämmigheten mellan de insatser som utförs av uppdraget Eusec och uppdraget Eupol RD Congo. Han skall bidra till samordningen med övriga internationella aktörer som deltar i reformen av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo.

5.  Uppdragschefen skall samarbeta med övriga internationella aktörer på plats, särskilt Monuc och tredjestater som är engagerade i Demokratiska republiken Kongo.

Artikel 12

Förmedling av sekretessbelagda uppgifter

1.  Generalsekreteraren/den höge representanten skall vara bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE” ( 5 ).

2.  Generalsekreteraren/den höge representanten skall vara bemyndigad att, alltefter uppdragets operativa behov och i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till Förenta nationerna förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. Lokala arrangemang skall utformas i detta syfte.

3.  I de fall då det föreligger ett bestämt och omedelbart operativt behov skall generalsekreteraren/den höge representanten vara bemyndigad att, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser, till värdstaten förmedla sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar som operationen gett upphov till upp till nivån ”RESTREINT UE”. I alla övriga fall skall dessa uppgifter och handlingar förmedlas till värdstaten i enlighet med förfaranden som är lämpade för den nivå på vilken värdstaten samarbetar med Europeiska unionen.

4.  Generalsekreteraren/den höge representanten skall vara bemyndigad att till tredjestater som är associerade till denna gemensamma åtgärd förmedla icke-sekretessbelagda EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar om operationen vilka omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning ( 6 ).

Artikel 13

Status för uppdraget och dess personal

1.  Status för uppdragets personal, inbegripet eventuella privilegier, immunitet och andra garantier som krävs för att uppdraget skall kunna genomföras och fungera smidigt, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget. Generalsekreteraren/den höge representanten, som biträder ordförandeskapet, får på ordförandeskapets vägnar förhandla om sådana arrangemang.

2.  Den stat eller gemenskapsinstitution som har utstationerat en medlem av personalen skall vara ansvarig för att besvara alla klagomål i samband med utstationeringen som kommer från eller rör personen i fråga. Den berörda staten eller gemenskapsinstitutionen skall vara ansvarig för att i förekommande fall väcka talan mot den utstationerade personen.

Artikel 14

Säkerhet

1.  Uppdragschefen skall ansvara för säkerheten för Eusec RD Congo.

2.  Uppdragschefen skall utöva detta ansvar i enlighet med EU:s direktiv om säkerheten för EU-personal som utstationerats utanför EU:s territorium för ett operativt uppdrag enligt avdelning V i fördraget och åtföljande dokument.

3.  All personal skall genomgå lämplig utbildning om säkerhetsåtgärderna enligt Oplan. Den säkerhetsansvarige för Eusec RD Congo skall ge en repetition av säkerhetsinstruktionerna vid regelbundet återkommande tillfällen.

▼M1 —————

▼B

Artikel 16

Ikraftträdande och varaktighet

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft den 1 juli 2007.

▼M1

Den ska tillämpas till och med den 30 juni 2009.

▼B

Artikel 17

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.( 1 ) EUT L 112, 3.5.2005, s. 20. Den gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2007/192/GUSP (EUT L 87, 28.3.2007, s. 22).

( 2 ) EUT L 367, 14.12.2004, s. 30. Den gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2006/913/GUSP (EUT L 346, 9.12.2006, s. 67).

( 3 ) EUT L 116, 29.4.2006, s. 98. Den gemensamma åtgärden upphävd genom gemensam åtgärd 2007/147/GUSP (EUT L 64, 2.3.2007, s. 44).

( 4 ) EUT L 46, 16.2.2007, s. 79.

( 5 ) Beslut 2001/264/EG (EGT L 101, 11.4.2001, s. 1). Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/952/EG (EUT L 346, 29.12.2005, s. 18).

( 6 ) Beslut 2006/683/EG, Euratom (EUT L 285, 16.10.2006, s. 47). Beslutet ändrat genom beslut 2007/4/EG, Euratom (EUT L 1, 4.1.2007, s. 9).